Het volk: christen werkmansblad

1291 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Octobre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sx6445jw6f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-cnTwinîfjsîc te. — & 210 QDdsflsnst — ïïaispzîn — Eisesâom Do:idorda;, 5S Octskr ÎÎSG O Aile fjriefwÎEselfngtri vrncM-rrij le rendcn aan Au g. Van Xrf p ! • c ni, u il gc vo r veo r de n a ami Ruietfch. « Dmkkerjj Ect Yolk>, liferslcfg, n° 10, Gent. BuSee) voor Wcst-Vlaaiidereni Cnrlon Bossuyt., RccolleUen-etraat, là, Kortrijk. HET VOLK \ Msn schrljft !n : Opalle postkantoren aan 10tr. per jaar. Zes maanden fr. 5,00. Drie maandcn fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs voigens tarief. Voorop ta betalen. Rechterîijke herstelling. 2 ff. per regel. Ongeteekende brieven wordea — geweigerd. J TELÏÏFOON N* 137, Gent. Versclîljnt O maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen het mammes» WAT enHOEniotlonsYolktai ( Vcrvolg en slot.) Goede leesstof is er dus wel genoeg voorhar den. Maar helaas, alhoewel iedeieen wil en moe lezen. zijn er velen die "t niet kennen met vrucl: te lezen. omdat ze, wel vindende u-at, niet leei tien hoe te lezen. Oe-fening, beginnendo met liot eenvoudigst en al hoogt r opgaande, kan dat leeren; maa onder wijze ieiding zal zij het beter, vlugger e degelijker leeren dan alleen. Beredeneerde hoofdartikels gelijk Hct Vol er tegenwoordig van bevoogdé schrijvers geef wetenschappelijke boeken en godsdienstige wei ken, lent men niet gelijk een roman of een nieuwstijding. Men leest ze in vollsdig rustig oogenblikken, langzaam en overwogend; bij d afleidende of redematige ontwikkeling eene grondgedachte blijft men tweemaal staar men leest en herleest ze, en in geval van twijff vraagt men er raad over aan bevoegde en bt trouwbare personen. Gesehiedenis van vorsten en volkeren lez men a&n de hand der leering van het opkomer ontwikkelen en grootworden der beschavins Land- en volkmkunde zie men niet in zonde een atlas bij do hand te hebben, dat men vol Etrelct behoeft om de geschiedenis der reizen e; ontdekldngen te volgen. Heeft men voorliefde tôt gediehten, men nem de kern uit den vorm om de fijnheid van 't gevoe te pois'il, en men herwinde den vorm rond d kern om de sehoonheid of gepastheid der uit drukking te genieton. Mon smake er den rythmu van door ze luidop te lezen, zonder in de smake loosheid van 't fabelkes.opzeggen te vervallen Zoo gewent men zieh zelf aan oene reiîere, een beeldigc-re spraak, die het kenmerk van doj opgevoeden geest en het verfijnd gemoed is En wat de algemeene volkslezing betreft de vertelîing, het verhaal, de novelie, de roman verwijzen we naar hetgeen Het Volk in ziji nummer van 30 Augustus laat3tleden als volg schreef betrekkelijk de joa^esterwerken va: Dickens : « Hoe moet m^-n zulke meesters lezen ? — Or » er al 't schoone van te hebben, moet men liunn » werken als 't ware ontledcn : hct raam van he > geheel der vertelîing teekent de aangehaald » gebeurtenissen met de voegen waaraan z » ineenhouden; en tusschen, in, rond, omhoen n dwarsdoor dat raam, zijn wonderheden vai » figuren, bloemen, kransen, wolken, festoenei » allerhande geteekend, gesponnen, geweven » gevloehten, gebonden en getooverd, — won » derheden, welke men iedere afzonderlijk moe » smaken met een lang doorvoelden proef. Ej » aïs men die aile goed doorsmaakt heeft,zondei » daarbij liet raam uit het oog te verliezen, dai » heeft men aan 't einde het genot van eei » geheel, waarvan men slechts verwonderd i » het zoolang te hebben kunnen missen. » Zoo geniet men de werken van meester » gelijk Dickens.» * ** En zoo lezend, geniet men de werken van ail goede schrijvers. We meenon omtrent de overtuiging te mogei koesteren, dat aile Vlaamsche lezer3 onzei onvergeetlijken Conscience als 't ware ver slonden hebben... voor het verhaal, dat bij her inderdaad altijd belangwekkend, alhoewel ii den grond zeer dikwijls hetzelfde is — gelijl overigens het menschelijk leven zelf. — Maa Conscience, zooals menig ander schrijver, i niet alleen schoon om zijne v.erhalen; hij is he vooral om de paarlen van kunst- en natuur schoon, welke hij er zoo sierlijk als kwistii tusschen in vlecht. Iedereen heeft bij voorbeeld zijn Graaf Hug> van Clraenhove gelezen, een doodeenvoudig ver haal. Maar hoevelen hebben daarin sehoonhedei ontdekt zooals deze meesterlijke natuurschets welke P. Evarist Bauwens er uit aanwijst il zijne bloemlezing Zuid en Noordt « De dageraaci op de heide. — Ailes slaap » op de heide. De voelende planten houdei » hare bladeren nog toegevouwen; de bloemei » hebben hare kelken nog gesloten en sehijnei » als bezielde wezens, die met de oogen toe, ii » vergetelheid gedompeld liggen. Het is geei » nacht moer, het is nog geen dag. Zwart is di » westerkim en ondoordringbaar; de oosterkim » als een doorschijnende waterplas, kleurt zicl »met een twijfelachtig licht. Van al de sterrei » blinkt er nog een enkele : haar naam is Lucife: » (lichtbrenger of morgenster), en zij dient al: » voorbodo der naderende zonne. » Op de boorden van het woud hangt eeni I » mistgordijn. Maar zij klimt in de hoogte, en ■ » heeft nu reeds de toppen boomen bereikt; » welhaast zal ze opstijgen en onziehtbaar ver-» z'jmden in den hemelkolk... Als eeno ootmoe- ■ » dige dienstmeid, die stilzwijgend op het ont-» waken liarer meesteresse wacht, zoo omîmlt ' » de aarde zich met stilte, totdat liaar meester » ko me. » Eene roode tint verft nu de Iwhtpoort; de e » morgenster verbleekt ! Daar sebudt oeno goud-r » vink de waterdruppelen van haar vederkleed. II » Zij verlaat den rusttak, werpt zich in de lucht, » en zet zicli op den lioogsten boom des wouds. 'c » Zij ziet met vreugdevollen blik naar het Oosten, > » en welhaast schijnt een deel der zonneschijf » haar in het oog : haar gorgtl ontslutt zich, en 0 » zij zingt, in zilvcrgalm, het daglioht tegen. 0 » Gelukkige vogej, die de liemelfakkel eerder ziet e » dan wij ! Het teeken is gegeven ! Duizend ge-r » vlerkte toonkunstenaars ontwaken, en duizend » lotzangen verheerlijken de schepping. Zie, de » leeuwerikken klimmen. klimmen altijd hooger; " » zij willen hunne dankende stem diehter bij den » troon van hunnen God doen klinken. 0 » Ha ! daar verhoft do lachende zonne zich » boven het dennenbosch! Haro straalbus'selen '• » glijden aïs eene onmoetbare tooverrorde over r » de heide : al wat zij raken, ontvangt leven en » glans! Hoor, hoe de la-ekels en sprhikhanen 1 » hunne morgenbede den Heere toesturen! Zie, » hoe de bloemen zich ontsluiten, hare keikon en ® » kransen opendoen, alsof zij eene straal van den ' » wereidminnaar in hare harten wilden vangen. 3 » Gegroet, ge.roet, gij glanzend meesterstuk - » van den grooten Werkipan ! » 3 4c * * Zulke en dergelijke schoonheden moot een ^ belezen mensch in de werken onzer schrijvers t kunnen ontdekken en in al hare heerlijkheid genieten, om naar waarheid te mogen zeggen : ; ik weet hoe te lezen. Het is maar, wanneer vele duizenden in den ^ lande dat zullen kunnen, dat we voor de geeste-lijke en hoogere welvaart van ons volk zullen mogen hopen op eenen zoo schoonen dageraad voor het volksbestaan, aïs Conscience er een zoo 1 praohtigen schilderde voor zijn geliefkoosd heide-land. ; OF la Grlskenland. [ Een telegïam uit Athene aan de Petit Parisien j bevestigt iiet nieuws door verscheidcne Ita-iiaansche dagbladen verspreid, voigens hetwelk ' het kabinet Lambros door de Entente erkend t geworden is. Deze erlcenning zou het gevolg i zijn der tusschenkomst van den Engelselien gezant Elliot. De Corriere delta Sera verneemt j uit Athene dat de Entente waarscliijnlijk de ! ontruiming zal verlangen van Peloponnes door 3 de Grieksche troepen. Verder verneemt liet-zelfde blad uit Athene dat men zich in de Gviek-3 sche hoofdstad op eene nieuwe nota verwa'cht over het Grieksche leger. Nog wordt verder telegraphisch gcmeld uit Athene : De professor voor strafrecht, geliecht aan de universiteit van Timoleon, heer Fliopulos, nee:nt het ambt over van een ministeiie van justicie. (B. K. 536.) * * * 1 Van de IÉa'iaanschc greazen, 1G Ocîobcr. — ' Het bewaken der Grieksche wegen is voiledig ) ingericht door het \i.TVerbond. Voigens de . berichten in de Italiaansclie bladen bevinden J zich aan iedere statie van Epirus tôt. bij Larissa 3 twee bewakings-officicren. Troepenverzendingen, t vervoer \ an oorlogsmateriaal en levensmiddelen zijn verboden tnssehen Athene en Larissa. Het havenyerkeer in Epirus wordt bewaakt door Engelsche en Fransche marine-officiereu en soldaten. * « AMSTERDAM, 1G Octobcr. — Dailij Chro-rticle meldt dat de toestand in Griekeniand. in de eerstkomende dagen ee;ie beslissende wending zal nemen. * * * Bezettingcn der vloot van de Yerbondenen hebben de oorlogschepen Averoff, Kilkis en Lemiios overgenomen. De Grieksche bemanning werd aan land gezet en naar Athene gebracht. Officieel wordt vcrklaard dat de landingen van afdeeiingen der Verbondenen voor deel hebben de policie te versterken en dat deze waarschijnlijk een einde zouden stelîen aan betoogingen tegen de Entente. LONDEN, 17 October. — Prins Georges van Griekeniand liad gister een lang onderhond met Lord Grey, in hct ministerie van buiten-Iandsche zaken. MinlslcH'oad le Rome. LUGAXO, 16 October. — De ministerraa werd plotseîing bijeengeroepen. De Tribun zegt dat het sene zeer gewiehtige kwestie betrefl die de polit ieke kringen met levendige bezorgd heid vervult. IN ROEMENIE. GENEVE, 16 October. — Uit Bukarest Word gcmeld dat de gewcztn minister Filipescu, di door eene zware zielite aan de politicke wei kingen der laatste tijden niet kon deehiemen l'JLlUJl iî>. I» l il UBIÉ | I .n — i i BUITENLAND NEDERLAND. — Devpstand in Nedcrlandsch Indie. — 2000 opsttndclingen nameu deel aa: den aanval van Surulangun, op de Rawarivier De Staatsjebouwen blevert onbeschadigd. T Muara Rupit., waar de troepenversterkingen il anto aaakwamen, vond men luiizea geplunden en de markt verbrand. Op eene lengte vai 17 kilometer zijn de ttlcfoondraden vernicld eveneeiïs de bruggen. Te Surulangun werden de opstandelingei verslagen en lieten 38 dooden op het slagvcld — De Stemrechtvrouwen van Nederlaaii beroepen al de maunelijke tegenkampers vai het vote /or women (stèmreeht voor vrouwen op eene openbare tegtnsprekclijke ineetînj zondag aanstaande in eene groote zaal van dei Haag. (Of de mannen het zullen durwn wagei met de vrouwen in klapgevecht te treden, moe nog afgewacht worden.) ENGELAND. —- Daili] Chronicle stclt voo: in de ambassaden der vijandelijke landen am bulanties in tr richten. Door tusschenkomst de: ncutiale staten zou eeni ovticenkomst icunnei getroffen worden. waardoor de Engclsclu ambassade te lîerlijn en te Weenen tôt l e zelfde iloeloinde zou aangewcnd worden. ZWEDEN EN EN G El, AND. — Uit Stokholn wordt g,emeld : De ondcrhandeiingcn (tusschei Zwcde i en Engelaiid) over het sluitcn cenei nieuwe handelsovereonkomst, werden plotse.ing om niet-bekende redenen uitgesteld. De Zwecd sche afgevaardigden, die besloten waren der 17 October naar Engeland in te schepen. înbber voorloopig hunne reis eene week verschoven ZWEDEN. — Lit Stokholm wordt gcmeld Het wederkeerig \-ervoer van waren tussclici Zweden tn Engeland is volledig hernomen ITALIE. — Eene buitengewone Japanschi zenciing he:ft zich, in naam van den Mikadi b;: den Paus begeven. JAPAN EN CHINA. — Op 10 October heef' de Japansclie regeering voor den gehecle; te!e;raafdienst met het buitenland, en voor he postverkeer met China, de politicke censuu ingevoerd. De oorzaak van dezen maatrege moet gevoitdsn worden in de verscherping de: betrekkingen tusschen China en Japan. (Onder censuur staan, beteekent dat di overheid eerst den inboud van telegramir.cn e; brieven naziet, vooralecr ze mog'.' ^ verzondei worden.) Oorlogl — Tclegramir.cn uit Pékin ej Tol.ii aanziaa den oorlog tusschen China en Jaj an al onvcnr.ijdclijk. Japan l egon reeds nu L zij • .< voorbci einingen Oer mobiiisatie. Te rekcncn van hedon belroudt Japan ail munilie voor zijn legji e:i zijp.c vloot. \ an dvi andercn kant onl'.iig 'le Japmsche handels vloot hoc bevel, aile trar.spàrten voor rckenir.j van andere la ulen af te zeggen. Later. — De Japansrhe troepen doo generaal Srto bevojeii, zrn naar Mani'sjoeriji vei'trokken; daar wordt ce:i re jment Japan sche ruiterij door Chinecsche troepen omsingeli yciiuauen. OUicieele MMedeeSingen In Vlaamîet'ei), Pi'aiikrijk on Elzas, (DUITSCHE MELDING.) BERL1-JN, 17 October. — Uit-het groot hoofclkwartier : — Léger ran generaal-veldmaarsehalk Albreeh van Wurtemberg. — Op vele plaatsen van he front lovoadige pairroeljes- on vuurbedrijvigheid — Bij de legergroep van kroonprins Ruppreeh lagon de stellingon beiderziids de Somme dei dag door onder sterk ariillerievuur, dat krachtij beantwoord werd. Bij de bekamping der vijan delijke batterijen leverden onze waarnemings vliegers waardevolle diensten. Aanvallen volgden 's avonds Noordelijk den stroom tegen de aansluitingslinio van Gueude-i court en Sailly, Zuidelijk tegen onze stellingen a ten Noorden van Fresnes en Mazaneourt. ., Bij Gueudeeourt braken de aanstormen ondor - het spervuur ineen. Bij Sailly en Fresnes mis-lukten zij in lijfsgevecht, dat om kleine graaf-deelen nog voortduurt. Onze kampvli g rs sehoten 6 vijandelijke t vliegtuigen af, waarvan 3 achter de vijandelijke e linies. Kapitein Boeleko stelde weer 2 vijanden bniten gevecht. — Legerf/roep van den DvAtirtieri kronnprins. — In Champagne werd een Fransche vooruit-stoot Noordelijk van Lo Mcsnil afgowezen. In de Argonnen en in het Maasgebied was de artillerie-strijd hier en daar levendig. (Belg. Kur. 536.) (FRANSCHE MELDING.) 1 PARUS, dinsdag 16 October. — Officieel: Ten Noorden van de Somme zijn de Franschen 2 gisteravond in het dorp Sailly-Saillisel binnenge-1 drongen en hebben de huizen bezet bezijden de t baan naar Bappnme tôt aan het midden-kruis-i punt. De Duitsehers hebben fel tegengewerkt. , De strijd dimrt voort. Ten Zuiden van de Somme hebben de Franschen eenen Duitschen aan- î val teruggeslagen in het boseh van St-Eloi. • Betrekkefijke kalmte op het overig frontge-1 deelte. i — PARUS, maandag 16 October. — Officieel: ) Groote artilleriestrijcl in het Sommegebied. De stellingen van Sailly-Sailiisel zijn beves-i tigd. i Tusschen Gentrmont en Ablaineourt is een klein boseh veroverd. Wij hebben twee 8 duims-kanonnen en 1 veld-keaion buitgemaakt en 110 man gevangen ge-nornen.(ENGELSCHE MELDING.) 1 LONDEN. maandag 16 October. — Officieel : Nader wordt bevestigd dat de gisteravond door den vijand bij de Sehwabensehans geleden vorliezon uiterst zwaar en de onze zeer gering ' zijn. 1 Wij hebben eene geregelde besehieting uitge-voerd van don omtrek van Neuville-St-Vaast. Onzo vîiîgtuigen hebben eene vijandelijke batte rijstelling vernield en andere zwaar be-1 schadigd. Zij hebben bommen geworpen op 1 statién en transporten. ; Op hct Ooslelijk Gevcchtsterrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 17 October. — Uit het groote ) hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarsehalk prins Leopold, van Beieren. — Weder waren het front l der legergroep von Linsingen, Westelijk van : Luzk, en dat van generaal-overste von Bohm-Ermolli aan de Narajowka, het tonoeel van 1 zogerijken afweer ^'an sterke vija.ndelijke aan- - vallen, bij dewelke de Russen zonder eenig succès opnieuw menschenmassa's oîïerden. Zoo stormdcn sinds de vroege morgenuren t -s'ersch bijgetrokken en weder aangevulde korp-^ son tienmaal te vergeefs aan tegen de onder het st^ rkst arti lerievuur gehouden stellingen van ) Hannovcrsche en Brunswijker troepen tusschen Sini wka en Zubilno en tegen Oostenrijksch-Hongaarsolie troepen Zuidwcstelijk van Zaturcy. *s Avonds zetten tegen den sector Pustomyty-. Bubnow na hevige vuurvoorfcereiding drie maal , herhaaldo sterke aanvallen in, die eveneens met groo ce vt r i Azen mislukton. Het artillerievuur, f gericht tegf-n de stellingen des legers van generaal graaf von Bothmer, steeg 's middags r tôt de grootste hevigheid en duurde voort tob bij , het in vallen der duisternis, slechts onderbroken door de herhaaldelijko vijandelijke aanloopen. [ Aile infanterie-aanvallen werden ook hier afge-slagen en den vijand eene zware nederlaag toege-diend. Garde fuse.i rs en Pommer.sche grenadiers stootten daar den terugwijkenden vijand achter-na, namen de voorste vijandelijke graven op twee kilometer breedte en brachten 36 orficieren, 1900 man gevangen, 10 machiengeweren als buit in. — Front van cavaleriecjcneraal aartshertog Karel. — Een op 15 October ondernomen voor- 5 uitstoot van Russische bataillons bij Jamnica (Noordelijk van Stanislau) had even weinig ge-t volg als aanvallen t^gen elen top van de Colman b in de Karpaîhen. Zuidelijk van Dorna Watra wonnen onze troepen hoogten Oostelijk de Nea-t gra-beek. i —In Zevenbnrqen. — Aan de paswegen op l het Oostfront bieden de Roemenen wederstand. Zuidelijk en Westelijk het bekken van Kroon-stad (Brasso) is de toestand in 't algemeen on-veranderd. MKK(-;K3 AVERK SCHOONE NORA II!. 80CI1ÎER m «EN KLNSTHiJBÏB, — Toujours au service des dames, zeide d< oude cxeellentie met eene beleefde buiging Graaf H... moge zich met een ander onzer jongi lieden tevreden stelîen. Op hetzelfde oogenblik rustte Koert in diei nadenken verzonken op zijnen stoel. Door ziji gesprek met Lilly had hij meer dan ooit aai Nora gedacht ; thans echter daclit hij aan di komst van haren vader met zijn troep. Voo: de eerste maal zegende hij het doorzicht zijne: moeder, waardoor hem eene lange afwezigheic uit de stad voorbereid werd. Het was hem geene aangename gedachte zicl tegelijk met Karsten in de stad te bevinden, er hij besloot i:.iichtingen in te winnen cmtreni den tijd zijncr komst, ten einde dan stappen t( doen om vôôr dien tijd te kunnen veitrekken. 's Morgens na het feest bracht een rit in d( omstreken licm weldra ter plaal se, waar het peei'' denspel gewoonlijk stond en hij vond de werk-lieden reeds druk met het opslaan bezig. Hi; ging binnen, half en half hopende den bestuur-der aldaar 1e vinden, doch in deszelfs plaat: vond Koert slechts den man met het duistei uitzicht, die hem bij ziji bezoek te B,., in hol i oog was gevallen. Hij schcen den post van op-zichter te bekleeden en drong zich met een druk gesprek bij den gra-îf in. dien hij ook herkende eu wiens be'.rekking tôt den bestuurder hem met nieuwsgierighe'd vervulde. Op zijne vraag naar den heer Karsten, ver-p.atn Koert, dat deze reeds een'ge dagen met de voorhoede van het gezelschap was aangeko-men. doch plotsellng z'ek geworden was en in i het hôtel lag. De man bood zich onmiddellijk aan < m hem daarheen te geleiden, doch toen de : graaf dit koel afwees, volgde de blik des vreem- delings hem f,luipend na. i Toen Koert zijn paard wendde, had liij met i inwendigen strijd te kampen. De man, wiens i schoonzoon hij wilde worden, wiens gast hij zoo : vaak was geweest, lag zielc in zijne nabijheid. • Hem niet gpzoeken scheen hem onedel toe. • Daarenboven had het gesprek met Lilly het l verlangen in hem opgewekt, toch iets van Nora te hooren. Hij besloot derhalve den weg naar het genoemde hôtel in te slaan, Dat de opzich-ter hem van yerre gevolgd was, had hij niet bemerkt. Aan het hôtel gekomen vond hij weldra iemand, die hem bij den bestuurder kon aan-melden. Hij werd intusschen in eene kamer gelaten. waarvan de deair half open stond. Eene vrouwelijke gestalte zat in een der vensternis-sen en Koert meenende, dat het de jonge vrouw des bestuurders was, trad haastig binnen. Zij keerde zich om, een jubelkreet ontsnapte aan hare lippen, Koert I Koert 1 riep zij. — Nora, gij hier, riep liij, meer verbaasd dan verblijd ; op zijne trekken lag groote misnoegd-heid.Trotsch hief zij het hoofd op. — Zijt gij misnoegd over ons wedeizien? Aeh .dat strijdt niet tegen onze verplichting. Wij hebben het niet algesproken. Het toeval wilde het en ik ben er zoo blijde om. — Doch wat doet gij hier"? vroeg hij driftig ; gij weet dat het mij hindert u bij het gezelschap te zien en ik wenaeh dat gij op de villa blijft. Hare armen zonken neder bij dezen verwij-tenden toon. — Mijn vader werd plotseling ziek, zeide zij Een telegram deelde ons dit mede. — Was zijne vrouw niet genoeg? vroeg hij nog meer misnoegd. — O, Koert ! gij denkt niet wat gij zegt, riep zij treurig ; is het u dan zoo onaangenaam mij hier te vinden? — Onaangenaam niet. zegde hij eenigszins bedaard door den smartelijken toon harer stem. Doch ik vind het zoo onvergeeflijk onvoorzich-tig. Hier in onze streek vooral is het niet te wenschen, dat men u in uwe tegenwoordige betvekking ziet. Gij weet hoe vast mijne moeder op hare voorwaarden staat, en hoe kan ik die nakomen als ik u zoo diçht nabij weet. Deze laatste woorden maakten liet begin eenigszins goed, te meer daar hij haar minzaam aanzag. — Ik zal vertrekken zoodra ik kan. — Ik ga zelf dezer dagen op reis, zeide hij, in zoover is onze ontmoeting gelukkig dat ik u dit thans persoonlijk kan zeggen. — Wilt gij gaan reizen? vroeg zij en zag hem angstig in het gelaat ; och, Koert, wees niet zoo ontzettend onverstandig — Het is beter, het is noodzakelijk, gaf hij ten antwoord op een toon, welke jonge mannen gaarne àan den dag leggen, tegenover vrouwen, door wie zij zich bemind weten, misschien om hunnen mannelijken voorrang te doen uitkomen. Het is beter, dat ik de twee jaren van onzen proeftijd niet hier doorbreng. Ik ga dezer dagen als attaché bij ons gezantschap naar Konstan-tinopcl. Dit was een goede raad mijner moeder en ik zie in dat dit beter is. Nora bleef een oogenblik sprakeloos, aïs zocht zij den zin zijner woorden te begrijpen, doch plotseling greep ze zijn arm en riep : Koert, zij willen u van mij scheiden; zij willen u van aile verbintenis losîukken. Niet tevreden met de bepaling, dat wij elkandcr niet mogen zien, wil men nog een verren afstand tusschen ons leggen. — Alsof het hait vcrwijdering kende, zcî Koert. — Ja, het hart keijt vcrwijdering! riep Nora uit. Zoolang wij nog dezelfde lucht inademen, zoolang dezelfde menschen, dezelfde toestanden ons omgeven, verbindt ons nog een band. Doch hoe verder wij van elkander gerukt worden, hoe vreemder het rondom ons wordt, hoe moei-lijker zelfs de gedachten tôt elkander zweven. Koert, de boom zelfs verandert zijn loof in vreemden bodem en ook de harten veranderen; daarop rekent men. P \«ivoigUl (OOSI'ENRTJKSCHE MELDING.) WEENEN, 17 October. — Ambtelijke medo . deeling : .— Legerfront van ravaleriegeneroal aart-slierlo Karel. — In de grensstreken Zuidelijk van Nag;-Szeben (Hermannstad) en Brassa (Kroonstad is de geveehtstoestand onveranderd. In he Gyorgyo-gebergte houdt de Roemeensche weer-stand aan. In den drielandshoelc Zuidelijk va-Dorna Watra verdreven wij don vijand van d hoogten Oostelijk de Neagra. In de Woudkar-pathen en Zuidelijk den Dnjestr werden afzon derlijke vooruitstooten der Russen afgeslagen. — Legergroep van generaal-veldmaarschall prinsXeopold vcni Beieren. — Do veldslagen aai. " de Narajowka en in Wolbynië duren voort. D vijand kreeg in beide streken andermaal zware nederlagen. Zuidelijk de Lipniea Dolna stormde:: de Russische massa's tôt in den nacht tegen d>L stellingen der Duitsche troepen aan. Ailes was te vergeefs. Duitsche gardebataillons stootten den verworpen vijand tôt in zijne graven achter-na en zetten zich daar vast. De Russen liete!i 36 officieren, 1900 man enlO machisngeweren in handen onzer bondgenoten. ^ In Wolhynië richtten de Russische aanvallon zieh weder tegen de Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten van generaal-overst': von Tersztyansky. Na hevige besehieting braken 's namiddags de Russische kolonnen los tusschen Pustomyky en Swiniuchy, Westelijk van Bubnow, Zuidelijk van Zaturcy en tusschen Zaturcy en Kisielin. De vijandelijke aanstormen liernieuw-den zich ondanks ongehoorde verliezen op enkele plaatsen drie maal, Noordelijk van Zaturcy zelfs tôt tien maal. Maar ook deze stootkracht van overmachtige massa's kon de dappere verdedi-gers niet verwrikken. De vijand drong nergens door. Onze troepen hebben een volledig succea behaald. (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, maandag 16 October. — Officieel : Bij de statie Poedy is op 14 dezer een Duitsch vliegtuig geveld door ons machiengoweervuur. De inzittenden zijn gevangen genomen. In de streek van Korytritra wordt verbitterd doorgevoehten. Vijandelijke tegen aanvallen zijn met ontzaglijke verliezen afgeslagen. De vijand maakt gebruik van stikgasbommen. Inde streek van Zborow verwoede gevechten. Ten Noorden van Stanislau heeft do vijand zijne loopgraven getracht te verlaten, doch hij werd door ons vuur genoodzaakt er in terug te keeren. In het gebied van Korosmezo en Kirli Baba heeft de vijand eenen onstuimigen, doch vruch-teloozen aanval godaan. Wij namen 17 officieren en 1170 soldaten gevangen. Ten Zuiden van Dorna-Watra voert de vijand het offensief met aanzienlijke strijdkrachten. DcOoslcnrljksch-ItaliaaiischeOorîog (OOSTENRLTKSCHE MELDING.) WEENEN, 17 October. — Ambtelijke mede-deeling : Geen bijzondere gebeurtenissen. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, maandag 10 October. — Officieel. Langs het heele front drukke aanleg van werken en artilleriegevechten. In de geveehten van afdeeiingen ten Oosten van Vertoibizza (Gorz) en op hoogte 208 (Karst hebben wij het bezette gebied uitgebreid ei: eenige krijgsgevangenen genomen . OP BE BDLKM8. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 17 October. — Uit het groote hoofdkwartier : In de Dobroedscha niets nieuws. Aan het Maeedoniseh front werden plaatselijk beperkte aanvallen bij Gradisnica {Zuidelijk vai; Monastir) aan de Czerna en Noordelijk do Nidze-planina algewezen. (BULGAARSCHE MELDIN G. ) SOFIA, 17 October. — Ambtelijlc : — Maeedoniseh front. — Voigens volledigend< meldingen werd de vijandelijke aanval van 14 October beiderzijds de spoorbaan Bitoli. (Monastir)-Lorin(Florina) onder ongehoorde verliezen voor de Franschen afgeslagen. Alleen voo:-het front van een onzer bataillons begroeven wij 485 gesneuvelden, waaronder 4 officieren. In den loop der twee laatste dagen, 14 en 15 Oetober, deden de Serven onophoudende in spanningen, om ons front aan de Cerna tusschen de dorpen Brod en Skatshivir door te breken, maar aile inspanningen bleven vruchteloos. In den naeht van 15 op 16 October onder-namen de Serven aeht op elkander volgende, zeer verbitterde aanvallen in denzolfden seetor. maar zij werden met groote verliezen teruggeslagen. Onze infanterie liet hen tôt aan do draad hindemissen voor hare graven komen en sloe^ onverzettelijk aile aanvallen af, waarop zij doo.-eenen tegenaanval de Serven in hunne uitgangs-stelling terugwierp. Wij namen 1 bommenwer-per en 1 machiengeweer. Aan het Moglenitzafront levendige artillerie-bedrijvigheid. Een zwakko vijandelijke infan-teriestoot Noordelijk van Gzusischul werd door ons vuur weerhouden. Westelijk en Oostelijk de Wardar tôt aan het Doira,n-meer zwak artillerievuur. Vijandelijke vliegtuigen wierpen zonder gevolg bommen op de spoorstatie Demir Kapu. Aan den voet der Belasitza-planina woder-zijdsch artillerievuur en een voor ons gmistig patioeljegeveclit bij het dorp Bursuk. Aan het Stroemafront gevecbten tusschen verkenners-afdeelingen en hier en daar artillerievuur. Rust aan de kust der Egeïsche-Zee. Bij Tchaiaza sehoten wij een vijandelijk watervlieguig neer, dat onze artillerie vernielde. — Aan het Koemeensch front geen verandering. De dag verliep rustig. Dai'danelienK.aulvasiis ea Kleïa-Azîê (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 16 October. - Amb-telijk : Kaukasmfront : In 't algemeen schormutse-ling met voor ons gmistigen uitsiag. Aan de andere ironten geen voorval vea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes