Het volk: christen werkmansblad

386 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qk25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-en-Twinîigste Jaar. - N. 217 Codsdlesst — Hoisgezin — Eigenâam H— PW ■! Vrijdag, 18 September IMG Aile, fcrjêfwîsEeliB gen vrachi* vrîj te zehden e*an Aug. Van Is eghem, uifgever voor de naaml. eiaatfch. « Drukkerij Het Volt»; Weersteeg, n° ^.6, Gent. Bureel voor West-VIàânderen» Gaston Bossuyt, Recoïletten-straat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrljft ln s Opalle postkantoren aan 10 f?. per jaar. Zes maanden îr. 5,09» Drie maanden fr. 2,50, Aankéndigingen : Prijs volgens tarief. Voorop tM betalen. Rechterljjke herstelling, 2 ff« per regel. Ongeteekende brieven wordei* geweigerd. TELEFOON N* 137, ©esté Verscliijîat 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centième» Iiet nnmmep i Duïîsclie Sïededeeîingcn en Verordeningen. 220. - VERORDENING. Eenig artikel. — Artikel 9 der wet tôt regeling van het op Staatskosten gegeven Hooger onder-wijs van 15-7-1849 wordt als volgt aangevuld : Verdienstelijke mannen, die hunne hoofdbezig-heid buiten de Universiteit hebben en die tôt vertegenwoordiging van eenig bijzonder weten-Behappelijk vak onder de leerkrachten eener Universiteit worden opgenomen, kunnen tôt gewoon eer-professor benoemd worden. Met deze benoeming verkrijgen zij den rang der gewone professoren en de reehten der do-Benten. Hunne wedde wordt, voor elk geval, af-zonderlijk bepaald. Zij tellen niet modo in het bij art. 10 van voor-melde wet vastgestelde getal professorejt. Tôt ûitoefening van hunne hoofdbezigheid behoeven feij de bij artikel 12 van bewuste wet voôrge-techreven maehtiging niet. Brussel, den 12 Augustus 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von BISSING, Generalqberst. A. H. Q., den 22 Augustus 1916. Der Oberbefehlshaber der IV. A,rmee, îïerzog Albreoht von Wurttenjberg, Generalfeldmarsehall. 221. t- VERORDENING betreffende de inbcslag-nenling der brouwerijen voor bier van lagert gisting. 1. — Aile bierbrouwerijen, welke in het Etappengebied van 't 4° loger bier van lagere gjating ïabriceeren, worden in beslag genomen, name-iijk : Brouwerij Akkergem, Naaml. Vennootschap, Gent. Brouwerij Burny, gebroeders, Aalst. Union Brouwerij (Moenaert, Ressen en wed. Janssen), Dendormonde. Brouwerij Euerard, Eeoloo. Brouwerij der Brouwerij sohool Gent, (Eigen. Vanderstrioht). In geval er, in het Etappengebied buiten de genoemde soms nog brouwerijen voor bier van fagere gisting zouden bestaan, moeten deze zieh door bemiddeling harer Etappenkommandantur bij de Etappen-Inspektion aanmelden. 2. — Van af 12 September wordt het in deze brouwerijen gefabrikeerde bier aan het Duitsohe legerbestuur geleverd, hetwelk het gedeeltelijk voor zijne behooften gebruikt, gedeeltelijk aan fret bierverdeelingsbureel der Gerstencentrale toewijst. 3. — Ton einde aan de inwoners van 't Etappengebied de behoorlijke hoeveelheid bier van lagere gisting te kunnen toewijzen en gelijk-matig verdeelert, ia bij de Gerstenzentrale een bierverdeelingsbureel ingericht. 4. — Aile drankhuizen in 't Etappengebied, welke tôt nu toe klanten der in beslaggenomen brouwerijen waxen, kunnen van dit bierverdee-(ingsbureel bier ontvangen, zoolang de voor-raad strekt. De prijs is, tôt nader order, op 43 M. voor 100 liter bepaald., Zij moeten tôt 14 Sept, bij de Gerstenzentrale aanmelden, of zij in het vervolg nog bier van lagere gisting te vertappeù van zin zijn. Het bierverdeelingsbureel zal alsdan van het bier dat wekelijks ter beschikking is, het overeen-komstige aandeel toewijzen. De eerste toewij-zing zal maandag là September plaats hebben. 5. — In geval er drankhuizen, welke toege-laten zijn voor personen die deel maken van; net Puitsche leger, maar welke tôt nu toe nog geen bier van lagere gisting vertapt hebben, zulks in 't vervolg willen verkoopen, zoo moet er om een àanvraag bij de Etappen-Inspektion worden in-gediend, welke beslist, of aan de aanvraag kan voldaan worden en welke hoeveelheden bier toegewezen ■yTOrden kunnen. E. H. O., den 6 September 1916. Der Etappeninspecteur, von UNGER, General der Kavallerie. 222. — VERORDENING betreffende wijziging der verordening van 17 Juli 1916 over de ver-plichting tôt melding in het reisverkeer. {Vèr-ordeningsblad N° 42, blz. 320.) § 5 zal luiden als volgt : Voetgangers zijn (behalve in 't geval van § 3) Van de verplichting tôt aan- en afmelding slechtS bevrijdt, indien er voor hunne reis geen rèispas yoorgeschreven is en zij den dag der aankomst wederom vertrekken. Aehter § 9 moet als § 9a worden bijgeyoegd : a) VQor ieder aankomende perâoon, die niet tengevolge van verhuizing eene nieuwe identi- teitskaart verkrijgt, welke noohtans langer dan 3 dagen in de plaats verblijven wil, moet bij de aanmelding (buiten de in § 4 voor den reispas voorgeschrevene aanmerking en buiten het na § 6 voor den kwartiergever bestemd bewijs) een bijzonder bewijs uitgevaardigd worden, luidende als volgt : De ist von bia der Aufenthalt in gestattet ; hat sioh am angemeldet. (Stempel und Untersehrift.) tr~MMmnrirrrBn"iMOiii n i am m « n niwniriii n nr niTrrT-nrm r~ Het bewijs moet aan de identiteitskaart ge-heoht (geplakt) en de stroep, waar zij aaneen gehecht zijn, zoo overstempeld worden, dat het kleinere gedeelte van den stempel zich op de identiteitskaart bevindt. Het wordt later afgescheurd door het bureel, waar de persoon zich afmeldt. Dit bureel ver-klaart de afsoheuring door eene korte aanmerking aan den rand van de identiteitskaart, De uitvaardiging van het bijzonder bewijs is niet noodig, indien voor de reis naar die plaats geen reispas voorgeschreven is. b) Personen die bij hunne aanmelding ver-klaarden niet langer dan 3 dagen te willen blij-ven, moeten, als zij de eerste keer volgens § 6 laatste alinéa om verlenging van hun verblijf aanvragen, om een bewijs volgena lid a vragen. Eigenmachtig afscheuren van het bewijs is verboden. c) De in eene plaats zonder militaire bezetting aankomende onder toezicht staande personen verkrijgen het verblijfbewijs volgens lid a door het Meldeamt, bij hetwelk zij zich moeten mel-den volgens de bestemmingen voor onder toe-zocht staande personen. 15 verkrijgt het volgende lid 3 : De bijzondere meldingsverplichtingen voor onder toezicht staande personen (zie bijzonder-lijk cijfer VI der verordening van 25 October 1915, Verordeningsblad 11, blz. 97) worden niet geraakt door de ernevens geldige bestemmingen dezer verordening. E. H. O., den 6 September 1916. Der EtappeninspeJcteur, von UNGER, General der Kavallerie. IEÎS ÔVER SPRINGSTOFFEIV. ( Vervolg) Bij krijgsverrichtingen worden uitsluitend vaste springstofEen gebruikt, waaronder 't gewone ofzwarte en het rookloos buskruit de twee voornaamste zijn. 't Gewone buskruit is een mengsel van solfor, houtskool en salpeter en is sedert oude tijden gekend. Het verhaal der uitvinding van het buskruit, door den monnik Barthold Schwartz, moet als eene fabel aanschouwd worden, daar het nu stellig vaststaat dat buskruit sedert lang in Onze streken gekend en gebruikt was, in den tijd waarop die monnik leefde. Met de uitvinding van buskruit is 't waar-gohijnlijkgelijkmettal van andere;zijis 't werk geweest niet van één man, maar van eene reeka mannen en volkeren, die altijd de onderzoekia-gen hunner voorgangers verbeterd hebbeti. Het uitgangspunt dier uitvinding zal stellig de waarneming geweest zijn van de eigenaardig® werking van salpeter op gloeiende kool. De salpeter is in China zoo gemeen dat men dit zout reeds lang « Chineesehe sneeuw » noemde; ook zijn het vermoedelijk de Chinezen, van wie de eerste waarneming voortkomt. Zij gebruikten buskruit of dergelijke mengselen bij krijgsverrichtingen en vuurwerk, sedert de eerste eouw na Christus; zij slingerden met de handen of met werpmaehienen brandende mengsels op hunne vijanden; zij hebben nochtans het denkbeeld vàn 't gebrujk der ontploiïende kracht van 't buskruit om projeetielen op hunne vijanden te werpen, niet opgevat. De Arabieren zijn 't, die in Europa het buskruit dedon lcennen. Eene nauwkeurige beschrijving van 't buskruit is te vmden in het boek der Vuren van Marcus Graeckus, vermoedelijk in de achtste eeuw geschreven, en Roger Baco (1214-1294) zegt van de vuurpijlen dat ze in sommige streken kinderspel waren. In eon Arabisch handschrift van 't begin der XIVe eeuw, treft men de beschrijving aan der eerste stootkracht van buskruit gebruikende toestellen. 't Waren ijzeren, of zelfs houten buizen, waaruit pijlon afgeschoten werden. Deze beschrijving eindigt met de woorden « Let wel op ! Opgepast voor de schieters! ». Immers, voor den schieter moesten zulke ruwe werktuigèn veel gevaarlijker zijn dan* voor den vijand. In de Annalen der stad Gent van 't jaar 1313 vindt men het uitvinden van een schietgeweer door eenen monnik gemeld. De eerste slag, waar veldgeschut met eenigen uitslag word aange-wend, is die van Crécy, in 't jaar 134-6. Buskruit is in den regel zwart, wegensde houtskool die ze behelst. 't Wordt vervaardigd in korrels van verschillendo grootte, met potlood geglansd. Hoe kleiner de korrels, des te sneller verbranding; mon heeft zoo de snelheid der ver-branding in de hand. De lading is derwijze bepaald, dat zij juist verbrand is als het projec-tiel ds monding verlaat; immers het overschot brandend buskruit is zonder nut. Daarom is elke vuurmond voorzien van zijne bepaalde bus-kruitlading eener bepaalde buskruitsoort. Door de verbranding, verlaat de zuurstof het salpeter en zij bindt zich aan met de kool en 't solfer. Eene groote massa gassen en ook verscheidene vaste stoffen, die meestal potaschzouten zijn, ont-staan. De drukking der gassen is nog door de schrikkelijke bitte der verbranding — ongeveer 3000° C. — verhoogd, eene grooto stootkracht ontwikkelend, waardoor de kogel pijlsnel de wijde wereld ingedreven wordt. Nochtans, en dit is een emstig nadeel, het buskruit is door die verbranding niet teenemaal in gassen veranderd; er vormen zich ook vaste stoffen. Die vaste stoffen werden nu door de gassen medegesleept, tôt de monding van het geschut, waar zij als dikke witte rookwolk opstijgen. 't Zwart of gewoon buskruit is dus niet rookloos, orndat zijne verbranding niet uitsluitend gassen ontwilckelt. Het ontstaan van rook heeft natuurlijk de grootste nadeelen. Vooreerst, de rook, zwaar van aard, blijft voor 't geschut hangen, waar hij spoedig een ondoordringbaar gordijn vormt, dat weldra het schieten onmogelijk maakt. Ten tweede, een nadeel van practischen aard ligt hierin dat, door het ontstaan van rook, de plaats der batterijen aan den vijand verraden wordt. Om deze redenen heeft men getracht eene soort buskruit samen te stellen, dat door zijne verbranding uitsluitend in gassen overging. De grooto vorderingon der scheikunde hebbon de oplossing -van dit vraagstuk op vèrschillende manieren mogelijk gemaakt, zoodat er nu tal van zoogenaamde rooklooze buskruitsoorten bestaan. Zij zullen hot onderwerp van een volgend artikel zijn. Dr G. OP B£ BALKANS. Tfrïiii în vrlj rieltf- WEENEN, 13 September. — De Politische Korrespondenz schrijft : Volgens eene mededee-ling in het ministerio van buitenlandsche zalcen toegekomen, wordt bestatigd dat de legatie-secretaris van den Oostenrijksch-Hongaarschen gezant te Athenen, grstaf Karel von Frendentlial, op een automobieltocht, in de omgeving van Athenen aangéhouden en naar het Engelsch gezantsehap overgebracht werd. Op protest der Grieksche regeering is graaf von Frendenthal, na korten tijd, terug in vrijheid gesteld. Da kablnetskrlsis. Uit Zwitserland, 13 September 1916. — Het Grieksch gezantsehap te Rome Ioochent dat het aftreden van het kabinet Zaimis berust op eene oneenigheid met den koning. Men gelooft veeleer dat Zaimis, met zijn zwak overgangskabinet, niet verantwoordelijk wil zijn voor het ingrijpen van Griekenland in den oorlog. De beslissing zal een aanstaande nationaal ministerie medebren-gen.♦ * * LONDEN, 12 September. — De Daily Mail meldt uit Athenen dat het feit als zouden de goede betrekkingen tusschen Griekenland en de Verbondenen gostoord worden, door de voor-vallen bij het Iranach gezantsehap, onjuist zijn en Op eene valsche opvatting in den politieken toestand bemsten. De verbetering der betrekkingen blijkt hieruit dat de Grieksche regeering, tijdens de laatste dagen, zelf met het voorstel eener deelname aan den oorlog, onder zekere voorwaarden, tôt de Verbondenen is gekomen. De briefwisselaar van de Daily Mail verneemt dat aan de Grieksche gezanten te Parijs en waar-schijnlijk deze te Londen ook, medegedeeld werd dat Griekenland de voorwaarden terzijde moet laten, zoo het met de Entente wil medegaan. Munitie en uitrusting zouden het Grieksche leger ter hand worden gesteld; voor het overige zou Griekenland bij een verdrag verplicht zijn zich te betrouwen op de gerechtigheid en edelmoedig-heid der Verbondenen. De briefwisselaar gelooft bepaald dat de aan- ^ voerders der liberale partij, de medewerking van Griekenland aan den oorlog, op deze groidslagen 11 in twijfel trekken. a * % 3 Van de Zwitsersche grens, 13 Septfe iber. — Over don vermoodolijken opvolger van Zaimis Ji Ioopen te Parijs de meest tegenstrijdige berich- j, ten. De Information meldt uit Athenen : In po- ^ litieke kringen verzekert men dat koning Kon- stantijn het inzicht heeft gehad, Skuludis op- b nieuw te gelasten met de vorming van het ka- 0 binet. De Temps zou uit Athenen vernomen hebben, dat Zaimis zijn ontslag verklaart door fc het feit, dat hij door geene politieke partij onder- t steund wordt en dat de tôestand te ernstig is opdat een huislioudelijk ministerie, in het te- j genwoordig tijdstip, de macht uitoefene. Het ^ gerucht loopt ook dat de koning zich tôt de 1 neo-ententisten zou wenden en onder de meest- e begunstigden dezer kandidaten wordt Dimi- ' trakopulos genoemd. De Jowrrial verneemt uit 0 Athenen dat, zoo eon kabinet Dimitrikopulos tôt t stand komt, Dragumis zou benoemd worden g tôt minister van buitenlandsche zaken. De ko- \ ning zal echter waarschijnlijk verkiezen dat Zaimis zijn ontslag intrekke. De Matin beweert dat de openbare meening zioh voor de kandida- tuur van Venizelos zal uitspreken. c Do Fransche bladen vernemen uit Athenen. i dat de Koning den Kroonprins naar Athenen i heeft' geroepen, waar een familieraad zal gehou- j den worden. Srijesgevangea i,'uis\aders ^ jiaar Zwilserîand. f PARIJS, 12 Sept. — De heer hoofdminister ^ Briand heeft verklaard dat de Fransche regee- ring er in toestemt do krijgsgevangen huisvadera 1 met minstens drie kinderen en sinds 18 maanden geïnterneerd (vdlgens het voorstel van den Paus) C naar Zwitserland te zenden. Reeds is de Zwitser- ( sche Federale raad van dit besluit ingelicht. ^ TEIÏÏJG TOERLÏJN, J BERLIJN, 13 Sept. — De rijkskanselier is 1 heden uit het groot hoofdkwartier teruggekeerd. De Bussisc'ie landstorm opproepen. [ KOPENHAGEN, 13 September. - Het r Russisch blad Pravntelitwennyj van 7 Septembei meldt eene ukase van den Tsaar over het bin- ■ nenroepen van aile landstormplichtigen van den tweeden graad der jaaiklassen van 1915 tôt ® 1903, evenals de klassen van 1902 tôt 1988 van I de marinelandstorm. De eerste dag der mobili- 1 satie is de 7 September. De bladen van S. Peters-burg herinneren er aan dat het binnenroepen der i landstormmannen van den tweeden graad reeds van vôôr twee maand beslist was, doch toenmaals werd uitgesteld om reden van den oogst. IIST XD.S LUOHT. I BUKAREST, 13 Sept. — De Agence Romain» meldt dat een Zeppelin en verscheidene vijande-lijke vliegtuigen in den nacht van maandag over j. Bukarest verschenen en talrijke bommen op de stad lieten vallen. Op de versterkingen langs den Donau gelegen, werden voorzoover zij door de j; Bulgaarsch-Duitsche strijdkrachten nog niet ver- !" overd werden, talrijke bommen nedergeworpen. ^ BUITENLAND ; FRANKRIJK. — De Fransche Kamer 1 van volksvertegenwoordigers heeft hare ^ werkzaambeden hernomen. Bij de opening- ; zitting hield voorzitter Deschanel eene toe- r spraak. Gister zou hoofdminister eene ver-klaring doen over de gebeurtenissen geduren-de den verloîtijd voorgekomen. — De heer Ribot, minister van geldwezen, J verklaarde in een onderhoud dat het ministe- , rie besloten heeft, de belasting op het in- t komen in te voeren. i Belgisch huwelijk. —< Woensdagmorgon 1 werd in de kerk Ste-Adresse te Le Havre, t het huwelijk ingezegend van den heer A. de Ramais, zoon van den Antwerpschen sena-tor, gehecht aan het département van buitenlandsche zaken, met jonkvrouw de Weer- ^ de, dochter van den vertegenwoordiger van Nederland bij Koning Albert. MEN GEL WERK I SCHOONE NORA DE DOCHTER VAN DEN KHTRIJfiEl — Tracht eerst de kleine te verwijdere çpdat zij hare moeder niet verscbrikke i laa'fc spoedig een geneesheer roepen, fluistf zij haren zoon toe, waarna zij zich met i zieke ging bezig houden. Zorgvuldig legi zij het hoofd in eene gemakkelijker ho ding en bevochtigde de brandende dro lilipen. — Moeder, fluisterde de zieke, hare oogi wijd openende ; toen deze echter Op een o fcekend gelait vielen, teckende zich daar eene uitdrukking van teleurstelling en V( bazing- Wees gerust, zcgde de gravin vriend lijk. Ik ben û vreemd ; een toèval bracht n bij uw ziekbed. Laa,t mij u verz&rgen t flât man terug komt. Ik heb reeds o hem gezonden. Een dankbare blik der zieke wàs haar loo ÏPoeu sloten de vermoeide oogen zich O tiieuw en de ademhaling werd zwaardc Een dof geratel deed zich hooren. De grav sag de zieke opmerkzaam aan. De teekem > des doods verspreidden zich reeds oyer haar — gelaat. — Wenscht gij nog iemand te spreken, voordat uw echtgenoot komt? vroeg de gravin zacht. « Weder openden zich de oogen der zieke, 't de Hppen bewogen zich, doch brachten geen geluid voort. Zîj maakte met hare hand een n, teeken op voorhoofd en mond, hetwelk de in gravin verstond. r- — Mijn huiskapelaan, de leermeester mij-le ner zonen is hier, zegde zij ; wenscht gij hem Je te spreker, terwijl ik een geestelijke der stad q- laat ontbieden ? »e Hélèna vOuwde hare handen samen en stamelde : o spoedig, ik heb nog zooveel t>e m zeggen. 3- De gravin begaf zich terstond naar den [p kapelaan, die hare bezorgdheid voor de r- zieke dadelijk begreep, wijl de weinige woorden van het spelende kind hem volkomen e- op de hoogte van den toestand hadden ge-,ij bracjjt. De pyieater stond spoedig bij bet ziekbed m. , nadat IJéléna vo&r hem haar geweten haduitgipstort en haren laatsten wilomtrent n,. Nora bad lcenbaar gemaakt, genoot zij eene p- sedert lang niet gesmaakie rust. j Eindelijk trad Alfred binnen. De Onver-in wachte boodschap had hem hevig getroffen in en in ziin e amarfc zag hii niet een», dat vreem- den rondom hem stonden. Met liefdevollen blik zag Hélèna hem aan, maar in haar hart lag, met de lieffle tôt haren echtgenoot, nog eeneandereliefde. Zij vOelde dat haar laatste uur naderde en riep Om haar kind. Alfred hoorde haar nauwelijks ; de gra\jjn, echter, zelf moeder, verstond haar en wenkte Nora, die met Koert speelde, en lichtte haar bij het ziekbed op, zoodat de moeder haar kon omarmen. De dokter trad binnen, die, na de zieke onderzocht te hebben, moest bekennen, dat zijne kunst hier te kortschoot. Hij deed even-wel het kind verwijderen en wendde eene laatste poging aan, om het leven der moeder te redden, doch vrucbtelocs. Het was een lange, bange nacht, waarin het jeudig leven met den dood worstelde. Eerst tegen den morgen, terwijl allen bij het ziekbed knielden en de priester de gebedeD der stervenden uitsprak, gaf Hélèna haren laatsten snik. De gravin had Nora na bet afsterven harer moeder tôt zich genomen. Eenige dagon na de begrafenis, toen de indruk van dit zoo smartelijk verlies bij Alfrod langzamerband begon te verdwijnOD en zij bemerkte, dat hare hulp niet meer noodig was, trok zij zich echter terug. Gravin Degenthal behoorde, zoowel door hare geboorte als door I t huwelijk, tôt de voornaamste adellijke geslachten van haar ] land. In hare stren,g aristocratische Overtui- ging meende zij slechts in de krirgen van 3 haars gelijken te mogen en te kunnen ver- ! keeren, doch, als haar eveimaaste hare ( diensten noodig had, week zij voor dien j plicht niet terug. Van natuur was zij Diet teergevoelig, ] maar liet zich in al hare haudelingen leiden i door het gevoel van plicht. f Het was haar een plicht van christelijke ( barmhartigbeid de vreemdehngen bij te 1 staan, doch zoodra zij aan dezen plicht vol- ' daan had, verlangde zij van hen verschoond ] te blijven. Te zeer dame der wereld, om dit ,c op onkiesebe wijze te laten blijken, beperkte : zij haren bijstand tôt het allernoodzakolijk-ste.Alfred Karsten had te lang in dergelnko 1 kringen verkeerd, om dit niet te denken. Hij wist met vôlkomen juistheid op zijn stand- pun,t te blijven. Zijne eenvoudlge goede vor- f men boezemden de gravin eerbied in. De c cliepe ernst, door den rouw op zijn gelaat f geprent, gaf aan zijne schoone trekker nog t meer uitdrukking. I Hij bedankte dus de gravin bartelijk voor y( de goede zorgen, aan zijne Overledene vrouw beWezen, en gai te kennfia, dat hij spoedig T ging vertrekken. p O .Vervoigfcj I NEDERLAND. — Nopens de Opstand ic federlandsch-Indië zijn geen nieuwe berich» an to melden. AJleen wordt nog gemeld dat i den nacht van zondag op maandag een« ardbeving plaats had, die veel sfcoffelijke :;hado veroorzaakte. — Uit Arnhem wordt het schielijk over-jden, gemeld van den gepensionneerden federlandschen generaal Prins. 't Was de» eer Prins die in Het Vadtrland de artikeU shreef nOpens den gang van den huidigen orlog. — Koningin Wilhelmina zet hare inspec-ie-omreis voort. Te Walcheren heeft zij da roepen in oogenschouw genOmen. SPANJE. —• De neutraliteit. — De heejf laura, leider der behoudsgezinde partij io panje, voerde te Deranda het woord in ei e vergadcrir.g vai. 6000 medeledei . IDj erklaarde dat het laid gedurei de dezeo orlog zijr reutraliteit niet mag opgoveq, rukte den wensch uit wederom in de ri* eoring te treden en vroeg tôt dit doel d* aedewerking van al zijne aanhangers. GRIEKENLAND. — Aile ingestelde pQ? iingen om de werkstaking van bet persopeM :er staatsspoorwegen te verhinderen zijD aidlukt. Men vreest dat de staking zich Zàl itbreiden tôt de lijnen Atbene-Plrée en Lthen e-PelopOn èse. ITALIE. — Rome. — Vader Basilius, de verste der katholieke zending te Addlà Ibeba is van den heerscher m Aby.îinl| eestelijk Ontvangen. Aan den heersche* perd met een eigenbandig schrijven yan do* Jaus, het groot-kruis van het orde van h« leilig Graf Overhandigd- AMERIKA. — Nopens de ingestorte bruf ■ver den St-Laurensstroom te Quebeolt iâ îanada, wordt nog verder bericht dat ft cerklieden gedood en 6 verwond werda^. rien weet dat de St-LaurensStr00m de vOOÛ laamste rivier is van Canada, zoonlet do<w iaar waterinhoud dan wel door hare bedrif» 'igbeid. Op de plaats waar het middensfcty| 1er brug in het water zonk, is de rivier aeter diep. De brugherstollingswfrken wa« en in 1907 begOnnen. — Men bericht dat de stad St-LOuis dop# [e stijging der waters van den stroom Misai»» ipi door overstrooming wordt bedreig^ letlaagliggende ëtadsgedeelte bad reeds vira let water te lijder>, QfScIsele Mededeelingen n VîaandercD, Frankrijk en Elzas, (DUITSOHE MELDING.) BERLIJN, 13 September. — Uit het grootl Loofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk kroofc irins Rupprecht van Beieren. — Opnleuw i« a4 lag Noordelijk.de Somme ontbrana. Onzè trû§t ion staan tusschen Combles en de Somme lg ware worsteling. De Fransohen zija in Boucha» resnos binnengedrongen. De artilleriegeveohtejl ;aan op beide zijden van den strooffi met groot» levigheid voort. — Front van den Duitschen kroonprins. ^ techts van de Maas zijn Fransohe oanvall«à a den Thiaumont-sector en aan het Spuville-avijn mislukt. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, dinsdag 12 September. — Officiel f Ten Zuidon van de Somme werd een Duitaoh# ,anval op een der Fransche loopgraven te* )osten van Belloy-en-Santerre gemakkelijk m«i landgranaten afgeslagen. Eene groote verrichi ing, stond aan de Franschen toe een Duitsch# aopgraaf te bezetten ten Zuiden van het kerk» iof van Berny. Overal elders de gewone boschie-ing tijdens den nacht. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsdag 12 September. — Officieeli Gisteravond heeft ons geschutvuur twee jroote branden gesticht in de vijandelijke op-ilagplaatsen van munitie te Grandcourt. Op het Oostelijk Gevechtsterreïn. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 September. — Uit het groote loofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prin* jeopold van Beieren. — De toestand is onvef-mderd. Kleine Russische vooruitstooten wer-len afgewezen Noordelijk de Dweten-monding >n bij Garbunowka (Noordwestelijk van Duna->urg.)— Front van oavaleriegeneraal aartshertoj îarel. — In de Karpathen zetten de Russe» ot eenvormigen massastoot aan op het front van îmotrec (Zuidwestelijk van Zabie) tôt aan de ïulden-Bistritz. Zij werden overal onder groote rerliezen afgeslagen door onze dappere troepoa inder 't bevel van generaal von Conta. In Zevenburgen zijn* Duitsche troepen met de ïoemenen in gevechtsvoeling getreden in dea ector van Hermannstadt (Nagy-Szeben) e» luidoostelijk van Hotzing (Hatszeg). (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 13 September. — Ambtelijke nededeeling : — Front tegen Roemenië. — De toestand it nveranderd. — Legerfront van oavaleriegeneraal aarta-lertog Karel. — De eenvormige massa-aanvaî, loor de Russen aangevoerd tegen ons Karpathca-ront tusschen Smotree (Zuidwestelijk van Z4» lie) en de Gulden-Bistritz, mislukte op den dap-leren weerstand der verdedigers, onder onge» neen zware verliezen voor den vijand. ïn Oost-îalicië geen gebeurtenissen. — Legerfront van generaal-veldmaarschaHi rins Leopold van Beieren. — Buiten matig rtillerie- en mijnenwerporsvuur, aiets vaa b«^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes