Het volk: christen werkmansblad

496 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w95231h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-cn-Twinfigste Jaar. -H. 21® Kodsdisnsl — Huisgezin — Elgs'ûdom iBoaderdag, 7 SeptcraUer ï 0 î 6 Aile brîcf^nssetîp gen vraCht rrij te eehdcn aàn Aug. Val leeghem, aifgcPer fôdT denaaml RinalEch. tDrokkcrij Het Voile», Meeretiêg, n» 16, Gent. Bureel voor West-Vlâândereai C fis ton Bossuyt, Itccolleïten* •tiasit, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrijlt ln : Op aile postkantoren aan lOfft per jaar. Zes maanden fr. 5.00 Drie maanden fr. 2,50. Aankondlglngon : Prijs volgens tarief. Voorop t« fcet&len. Rechterlijke herstelling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brieven worden geweigérd. TELEFOON N" 137, Gent. Verschynt 6 mnal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen het numtner Bekendmakingi Hob. Etappm-Kommandantur 237VIII der 4e Armee. Abt 1. Landwirtsc-haf. E. H. O. den 30 Augustus 1936. AAN ALLE GEMEENTEN ! A an de gemeente wordt hiermede verboden îedere hoeveelheid van aordappelen ts ver-koopen aan handelaars en bijzondere, zondei toelating der Kommandantur; met uitzondering aan handelaars, welke in bezit zijn van een be-wijs der Kommandantur. Dit bevel is in de gemeente aan aile inwoners onmiddellijk bekend te maken en blijft van werking tôt eene andere Verordening bekend gegeven wordt. Tegenhandelingen worden nevens beurd-ferldaring der aardappelen strengelijk gestraft. De Etappen-Kommandant, A. B. WETTSTEIN. Loutnant. Ook een Burgsrssîriid. Toen we zaterdag laatst, in de zoo welge-slaagde tentoonstelling van ambachten en ne-ringen te Gent, de zalen verlieten om, op den koer, dé algemeene repetitie van Tinel's Klokke Boeland te gaan hooren, waren we in gezelsehap van twee middenstanders, die do uitdrukking van hun genoegen over het welgeluklcen der tentoonstelling lietei^ gepaard gaan met eenige opmerkingen, wamaii we er eene niet konden noch kunnen onbeantwoord laten, — des te min, wijl ons openbaar antwoord hier, ons de gelegenheid geeft den middenstanders te wijzen ap het aandeel, dat zij zouden behooren te nemen in eene beweging voor algemeen welzijn. Een dier burgers zeî ons namelijk, dat hij het uiet zeer fe at oordeelde, in eene tentoonstelling als deze s:ul c vertoon vanwege den anti-alcoho-lisohen bond van Oost yiaanderen te geven, gelijk er in de zaal 7 te zien was. Die burger had ongelijk en wij hadden geen moeite hem ervan te overtuigen. Dit was overi-gens eene van het paar lessen, welke wij bij 't einde van ons overzieht zegden uit deze tentoonstelling te willen trekken. * * * Dat de strijd tegen het aleoholmisbruik overal dient aangebonden en volgehouden te worden, zal wel niet betwijfeîd worden door wie ook maar een oogenblik wil toezien cp de zoo vreese-iijke als onvermijdelijke gevolgen van dat misbruik.Doch tôt hiertoe schijnen nog altijd middenstanders te meenen dat dit misbruik kunnen stand niet aantast, — en zelfs, dat het alcohol->verteer, gelijk menig ander verteer, noodzakelijk îs om de nering van den middenstand in gang te houden. ' Dubbele dwaling, zoo erg als deze, die destijds in menigen gemoenteraad van ons land deed verklaren, d.at de karnavalslemperijen aan âe nering ten goede kwamen, — terwijl toefc iedereen hadde moeten weten, dat dio slempe rijen het krediet en het werkvermogen, dus ooli het koopvermogen van de karnavalvierdcrs or hunne huisgenoten doodden en meteen der redematigen bloei van den tusschenhandel erj schokten. , * Gelijk we, — voor 't welzijn van den mid denstand, zoowel als van welkdanige andert standen, — moeten hopen, dat de karnaval slemperijen nooit meer zullen terugkeeren, zoe moeten we verlangen dat de middenst-and ool meer en meer de noodzakelijkheid van een al gemeenen strijd tegen de alcoholplaag leer< begrijpen. * * En waaxom niet ? — Doet het alcoholmisbruil alleen kwaad aan landbouwer en werkrnan ? -Maar in de huidige tijden liebben verreweg d( meeste werklieden zelfs geen centen om eénei borrel te drmken. En tooh wordt de jenevei gedronken. Door wie dan, tenzij door burgers koo groote als kleineî — En richt de aicohol drank bij hen geene verwoestingen aan gelijî bij ieder ander? Moet er bij hen dan ook nie tegen gewaarschuwd worden zoowel als bij elkei anderen stand î Men zou toeh immers niet ve: moeten zoeken om burgers te vinden, die he verlies hunner aehtbaarheid of van hunne ge Eondheid, of van beide samen, aan alcoholmis bruik te wijten hebbon, terwijl er tevens genoej gewezen burgers zijn, die het Op rekening vai hunne drankdrift mogen brengen, dat ze vai Stand vervielen. Daar zijn dus reeds redens genoeg, opdat d middenstander ook den anti-alcoholischen atriji als een burgersstrijd opname. Maar er is no wel meer. Estaminet-economisten van den oud-school schen burgertrant durven soms nog — wannee ze in Inm passend midden zijn —verkonden da de alcoholverkoop de mensohen samonbreng en daardoor de nering doet draaien. — We he). ben aldus menschen uit den burgerstand gekend die zoodanig de nering deden draaien, dat z vergaten hunne tering volgens hunne nering t wenden, zoodat himne nering eene ongeneesbar tering kreeg. Dat vertelssl van de nering te bevorderen me onnuttig eu zelfs schadelijk verteer, is een dwaling, die t'onzon tijde in de redeneering de burgers geen plaats meer zou mogen kunne: vinden. — Wie heeft er profijt van 't misbrui in het alcoholverteer ? Zelfs de treffelijke hei bergier niet, want uit achting voor zich zelve en voor zijne achtenswaàrdige klanten, wil di geen dronkaards in zijn huis. Allen de minder schenker heeft profijt van het alcoholmisbruil en zulke soort is best uit don burgerstand, ge lijk uit aile standen geweerd. * * * Zoomin als de neringdoende burger of welli danig ander middenstander voordeel heeft va I do karnavalslemperijen, zoomin ook heeft eeni middenstander profijt van het alcoholmisbruil Want slemper3 werpen hunne koopkrach verloren en worden slechte klanten voor aile wat ze in hun huiselijk leven niet kunnen misser Het spreekt van zelf, dat alcoholmisbruï voor de overgroote meerderheid der midder standers, dio geen noringdoeners zijn, een sloope van hunne workkracht en een ondermijner va hunne huishoudelijke welvaart en dus van hu: standhouden is. Maar voor de neringdoeners-zelven kan da misbruik, bij het volk van allo standen vej spreid, eene oorzaak van ondergang zijn. In mors, een volk dat zijne werk- en koopkrach verloren werpt, is eene verloren kliënteel voo den tusschenhandelaar, voor den neringer, di zonder koopkraehtige en regolmatig betalend ldanten niet kan leven. ' Ziedaar wat iodere middenstander behôoi ernstig te overwegen, waimoer hem van strij tegen het aleoholmisbruik gesproken wordt. B grondige overweging zal hij de vaste overtuigin opdoen, dat die strijd ook een burgersstrijc zoowel als een volksstrijd is. OP DE BALKANS. Portu^eezen lit Salonkl. Men meldt uit Athenen : Het blad Embn meldt dat eene afdeeling Portugeesehe artiller: te Saloniki ontscheept is. Het blad verzekert d< omtrent Portugeesehe soldaten aan lan gebracht zijn. De Grleksc'ûs Onzij Ugheia. ATHENEN, 4 September 1916. - Griekei land heeft de eischen van het Vierverbond vo ledig aangenomen. Het toezicht over post e telegraaf is reeds gister begonnen. Duitsohe bladen zijn van oordeel dat, zc bovenstaande nieuws bevostigd wordt, or gee spraak meer lcan zijn van de Grieksche oi zijdigheid. Met welke middelen het Vierverbon dezen uitslag heeft bekomen is gekend, zoodi daar geen woord meer over te zeggen valt. . Verdere bijzonderheden worden door h< volgend telegram medegedeeld : KOPENHAGEN, 4 September 1916. -Volgens een Parijzer telegram uit Athenen het regeeringsbestuur in Griekenland volled in de handen der Verbondenen overgegaai De koningsgetrouwo troepen werden ingeslote door de gelande Vierverbondstroepen, en g dwongen tôt overgave en ontwapening. Hv bevelhebber, overste Trukopis, werd gevang< gezet. De oproer, door de agenten van het Vie verbond verwekt, breidt zich meer en moer ui Het aftreden van Zaimis is nog enkel eoi kwestie van uren. Venizelos houdt zich b reid om aan het hoofd der regeering te kome Kroonraaû te Athsnsn, i Buda-Pest, 5 September. — Uit Athene wori gemSld : Morgenvoormiddag heeft onder het voorzi terschap van den koning een Kroonraad plaa) i die de beslissing zal nemen. Aan den Kroonrai i zullen de vertegenwoordigers der Entente, do< niet Venizelos, deelnemen. | OfficieeleMededeelingen l Iq Vîaaiidercn, Frankrijk en Elzas. t (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 5 September. — Uit het groote > hoofdkwartier : 9 De groote Sommeslag duurt voort. Onze 9 troepen staan tusschen Le Forest en de Somme 0 in heet gevecht. Zuidelijk denstroom weren zij zich togen don aanstormenden vijand op het ' twintig kilometer breode front van Barleux 0 tôt Zuidelijk van Chilly. Hot dorp Chilly is r verloren gegaan. 1 Nieuwe aanvallen der Franschen, reehts van i de Maas, tegen onze linies Oo6telijk van Fleury on tegen de op 3 September gewonnen stelling 1 aan het ravijn van Souville, zijn afgeslagen. (FPvANSCHE MELDING.) 0 PARUS, Maandag 4 September. — Offieieel : '' Ten Noorden van de Somme hebben de Duit- schers in den loop van den naeht geen enkele tegenbeweging beproefd tegen de veroverde stellingen die de Franschen bodrijvig inrichten. Tôt dusver werden den Duitschers 14 kanonnen J ontnomen. Men signaleert nieuwe krijgsgevan-w genen. = Op den rechter oever van do Maas, handgra-ï natenstrijd in de streek ten Oosten en ton Noord-westen van Fleury, waar de Franschen hunne winst van gister in haar geheel gehandhaafd hebben. Het totaal eijior van ongewonde ge-vangenen door de Franschen in dien sector " genomen, bedraagt 400. Aile nieuwe pogingen von do Duitschers 1 gericht op de Fransche stellingen van het bosch 1 Vaux-Chapitre werden door het Fransch vuur £ gestuit. Een weinig verder naar het Oosten werd een krachtige aanval van de Duitschers onder het Fransch versperringsvuur genomen i op het oogenblik dat die aanval zich beprcofde te ontwikkelen. De Duitschers hebben in allerijl hunne loopgraven terug moeten opzoeken/na gevoelige verliezen geleden to hebben. — PARUS, zondag 3 September. — Offi-» eieel : , De Enge'schen en Franschen hebben ten ■ ■ Noorden van de Somme oenon overweldigenden ^ aanval ondernomen en de Duitsche stellingen j3 over een front van zes kilometer tusschen Maure-' pas en do rivier bemeesterd. Zij liepen den-vijand onder den voet en namen de dorpen Le Forest on Clery en ook belangrijke loopgTaven. Een tegenaanval van de Duitschers zakte met zware verliezen in elkaar. De vijand kon, oîschoon hij zeer sterk in getal was, den storm-loop der geallieerden niet weerstaan, die aile ,, doelen, welke zij zich gesteld hadden, bereikten. 0 Wij'bemeesterden ten Noorden van het dorp t Le Forost aile Duitsche loopgraven langs den j weg van Le Forest naar Combles tôt aan de buitenwijkon van deze laatste stad. Eveneens bemeesterden wij aile vijandelijke stellingen tusschen Le Forest en Clery en overschreden ook op î- tàl van punten den weg tusschon deze twee 1- plaatsen. n De Duitschers hebben bij Verdun onze stellin-lingen bij Vaux en Chapitre hevig aangevallen. o Zij werden herhaaldelijk teruggeslagen, maar n kregen ten slotte voet in een uitspringend ge-i- deelte van de stelling, waar de verwoede ge-d vechten voortduren. it De Franschen vielen de Duitschers ten Oosten en ten Noordwesten van Fleury aan en >t namen verseheidene loopgraven en een gedeelte van den hoogterug die van Fleury naar Thiau-mont loopt. is (ENGELSCHE MELDING.) ig LONDEN, maandag 4 September. — Offi-i. cieel : >n Gister is tusschen Ancre en Somme buitenge-3- woon hevig gevochten. Wij hebben de vijande-en lijke verdedigingswerken %p een front van m 3000 meter breedte en 800 meter diepte ge-r- nomen. t. In Gincliy, dat wij in zijn geheel hadden ge-ie nomen, hebben wij weer terrein verloren, maar s- toch houden wij, ondanks hevige nachtelijke i. tegenaanvallen, een deel van het dorp bezet. Er zijn reeds 800 krijgsgevangenen inge-leverd.H Op îiet Oostelijk Gevcchtsîerrein, ^ (DUITSCHE MELDING.) id BERLIJN, 5 September. — Uit hot groote •h hoofdkwartier : — Legerfront vau generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — De toestand is ri onveranderd. g — FrOnt van cavaleriegeneraal aartshertog Karol. ■— In hardnekkig gevecht hebben Duitsche bataillons den meermaals tôt tegenstoot aanzettenden vijand Zuidoostelijk van Brzezany wedor verdreven. Aan gevangenen hebben de , verbonden troepen in de twee laatste dagen twee officieren, 259 -man ingebracht. ' Op verseheidene plUatsen in de Karpathen ^ ontsponnen zich kleine ge vechten. Zuidwestelijk van Zabio en van Schipot wordt ° gevochten. Sterke Bussische lirachten zijn Zuid-westelijk van Fundool Meldowi bloedig afge- ^ wezen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Ambtelijke mededeeling : — Front tegen Boemenië. — Bij onverander-den toestand, niets van belang. ç — Legerfront van cavaleriegeneraal aarts-hertog Karel. — De aanvallen der Bussen tegen het Karpathenfront der Verbondenen dur en ^ voort. Bij Fundoel Moldawi sloegen onze troepen talrijke sterke vôoruitstooten af. Aan de boven-Czeremosz en Zuidelijk van Bystrzec wordt hevig gevochten. Noord westelijk van Koros-Mezo ^ mislukten aile 's vijands pogingen om terrein te winnen. Zuidwestelijk van Brzezany werd ^ ook het laatste, eergister verloren gegaan gra- ^ venstuk teruggenomen. — Legerfront van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Geen bijzondere ° voorvallen. (RUSSISCHE MELDING.) 0 Si PETERSBURG, Maandag 4 September. — v Offieieel boricht van hedonmiddag : ^ d Ten Zuidoosten van Baranowitsehi heeft de l< vijand in de streek van de dorpen Darewo, z Laboezy, Nadgorna, Rostschy en ten Zuiden g van de hoeve Berezowka gister van middernacht \ tôt 7 u\yr 's ochtends gasaanvallen gedaan. Over d enkele vakken zijn tôt viermaal wolken stikgas r getrokken. Aile vijandelijke aanvallen, die op t de gaswolken volgden, zijn met groote verliezen o voor den vijand afgeslagen. In de riehting van Wladimir Wolinski duren de verbitterde gevecht on in de streek van Chelwo Koetnitsa en van de boven-Sereth voort. In de streek van Solotwina in de Karpathen hebben onze troepen eene reeks hoogten bemeesterd en zijn in de riehting van de Iîon- c gaarsche grens vooruitgekomen. ^ OeOosUiii'ijksch-lîaïiaaiîscheOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) j WEENEN, 5 September. — Ambtelijke me- ) dedoeling : ( Aan het Tirolerfront is hier en daar eene ver- t hoogdb bedrijvigheid der artillerie ingetreden. ^ In het Rufreddogebied kwam het tôt verbitterde -, gevechten om den Sorametop, dien onze troepen 1 tijdelijk verloren, maar door koenen tegenaanval < weder terugwonnen. i (ITALIAANSCHE MELDING.) i ROME, Maandag 4 September. — Offieieel : , In 't Fleimsdal (Avisio) heeft do vijand na versterkingen ontvangen te hebben, twee door ' hevig geschutvuur voorbereide aanvallen gedaan j tegen onze sfcellingfjii op den Cauriol. De vijand, beide lceeren door ons vuur gestuit, is vervolgens 1 door eenen tegenaanval met de bajonet ver-strooid door de dappero Alpenjagers van het Ab-bataljon-Vallebrenta, die hem zeer zware verliezen toegebracht hebben. ' Op de rest van het front geschutgevfechten. . Onze artillerie heeft in het Drava-dal vijandelijke inrichtingen doeltreffend beschoten; de vijandelijke artillerie is vooral in de weer geweest aan de boven-But en bij Plava (midden-Isonzo). Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen ge-worpen op Ala en in het dal van do Vandi-beek (Cismon) en van de Misbeek (Cordevole). Geen slachtoffers, geen schade. OF ®E BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 5 September. — Uit het groote hoofdkwartier : Duitscho en Bulgaarsche troepen bestormden de bevestigde vooropstellingen van den Tutra-kan. De stad Dobrie is door de Bulgaren genomen. Bulgaarsche troepen sloegen meermaals Roemeenscbo bataillons uiteen. — Duitsche zeevliegtuigen bolegden Con-stanza alsook Russisehe liehte zeestrijdkrachten met bommen. Onze luchtschepon hebben Boeka- MENGELWERÇ 2 ^ SCHOONE NORA DE DOCUTER m DEN KllNSTRIJDER, — Mijne dochter eene kunstrijderes, zegde ïlelena drOevig. — Gij zelve hebt een kusnti'ijdor gebuwd. •— O, datis geheel iets an dors. De man kan elk bçroep réredelen. Wederwaardigîieden dwongen u hiertOe. Gij zeïve wist uit dit xûetig spel eene kunst, eene wetenschap te maken. Haar blik rustte vol edelen trots Op haren gemaal. — Tegenspocd dwong mij, dat is waar, doch wie Weet of op dit uur eenig ander' be-roep mij zou bëvredigd hebben àls dit vrij Onafhankelijk leven î — Vroegër dacht ge er and ers Over. — Vroegerî Meent gij in den tijd, toen ik naar uwe hand dong? Toen mijne toekomst nog onzeker was? Toen uit het verleden menige wOnde opnieuw bloedde on het ver-Bchil tusschen het tegenwoordige en tet ver loren verleden het meest in het oog sprong? Ja, toen stond mijn toestand mij inderdaad togen, zcgde hij, en bedekte de oogen met zijne •^jand, als verschrikten deze beelden hem nog. Maar nu, ging hij voort, nu is dat lang ver-geton- ' Zij zag hem schuchter aan. —Wat bracht u toch met uwe vorming en opvoedingtotdit eigenaardig beroep? vroeg zy zachfc. — Eigenaardig beroep, herhaalde bij bitter. Gij kiest den zachtsten term. Nu, misschien het meest mijne eigene natuur. Gij hebt niet veel deel gehad aan het erfdeel van Eva, de nieuwsgierigbeid, dat gij mij zoo weinig omtrent mijn verleden gevraagd hebt. Waart gij er bang voor? fluisterde hij. —• Neen, zegde zij rustig, met mistrouwen in het hart bemint men niet. Het verleden was het uwe. Het tegenwoordige en de toekomst waren aan mij. Dit was mij genoog. Er lag iets treffends, iets vertrouwelijks in ^eze woorden. — Mijne dierbare vrouw, zegde hij innig, ik zou kunnen zwijgen, want al vallen er scbaduwen op mijn leven, toch ligt er geene zedelijke vlok op. Gij weet dat de naam, dien ik draag, eigenlijk de mijno niet is. Mijn vaderstamdo uit eene Fransche fainilie van Ouden adel. Hij ook had onstuimig bloed in de aderen; hij behoorde tôt die weinige Oude geslachten, die zich bij de omwenteling aan-sloten. In de daaropvolgende oorlogen, tij-dens zijn langdurig verblijf in Duitschland, huwde hij, sneuvelde lator in een der veld-slagen, en liet mijne moedor, met drie kin-deren, Onbemiddeld achter. Mijne herinne-ringen aan het ouderlijk huis zijn niet aan-genaam. De tegen stellingen waren te seberp en de behoeftige omstandigheden te druk-kend.Door den invloed van de bloedverwantàn mijner moeder, allen behoorende tôt den hoogen militairen- en ambtenaarsstand, openden zich later voor mij, dio slechts nei-ging tôt het krijgslovon govoelde, de deiuren eener militaire akademie, alwaar ik, door de genade des Konings, mijne opvoeding kon voltooien. Voor mijne moeder was ik te Onstuimig. Wat haar in deri vader had ver-blind versebrikto haar in den zoon; liare zachte inborst verstond mij niet. Daareiv tegen verwierf ikop doakadomie,om mij non Franschen naam, mijn buitenlandsch voor-IvOmen en lovendigen aard, spoedig vele vrienden. Ik sclûtterde tusschen mijne meer bedaarde en afgemeten kameraden. Mijn vlug begrip, mijne behendigheid, mijnelicht opgewekte eerzucht maakten mij tôt den lieveling mîjner meestera. Onfielukkijî: noemden zij mijne dollo streken gefiiaal, zoodat ik mij zelven weldra voor iets bij-zonders begon te beschouwen, en mij veel liet voorstaan op mijne Fransche hoedanig-heden. Ware er een tijd van harden arbeid voor mij aangebroken, dan zou wellicht iets degelijks van mij geworden zijn. Het waren echter jaren van vrede, en de podante dienst van een klein garnizOen, en de be-perkte middelen van een luiten.ant zonder vermogen pasten weinig bij mijne helden-droomen- Thans weet ik die strenge tucht beter te waardeeren, doch dastijds was zij mij onverdragelijk en ik knarsetandde Onder het juk. Ik had echter geen keuze, daar ik mij slechts langs deze loopbaan een bosfcaan kon verschaffen. Mijn overste kai wéïlicht kleingeestiger geweest zijn clan noodig was. Hij haatte evenwel mijne Fransche ijdelheid en, liet geene gelegenheid vOOrbijgàan om mij zijn overwicht to doen gevoelen. In mij verdrongen zich bôvendien, de fouten der beide natiën. i — Doch ook derzelver deugden; vOegde 1 Helena er met liefde bij. 1 ; ] i Çi \srro\fM, i ;st en de petrooluitbatingen van Ploesti met aod gevolg gebombardeerd. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Ambtelijke îededeeling : Italiaansche troepen overschreden gister vroeg 0 Vojusa bij Feras. Een aan va! onzer roserven )gen den vijandelijkon linkervleugel wierp den ijand terug. Het vuur onzer zware artillerie egeleidde de Italiaansche kolonnen, wijkend p den Zuidelijken oever der rivier. Tijdens het gevecht schoot de veldpiloot stads-eldwebel Arigi eenen vijandelijken kampvlieger eer; een der inzittonden gedood, de tweede evangen. (BULGAAPgCHE MELDING.) SOFIA, dinsdag 5 September. — Offieieel . iafbericht van 3 Seprember : Aan het Maoedonisch front geen verandering. ip lieel de uitgestrektheid van het front, zwak 'ederzijdsch artillerie- en machiengeweervuur. 'amelijk levendige bedrijvigheid heerschte ten foorden van het Ostrowo-meer en in het dal an de Moglenitza, waar eenige zwakke aan-allen door het artillerievuur werden terug eslagen. * De vijandelijke vloot beschoot de versterkte laats ten Noorden van Kawalla, waarop tevens ijandelijke vliegtuigen bommen wierpen, oven-ls op de dorpen Starowo, Haznator en de statie an Anguista. Versohillende inwoners, waar-nder vrouwen en kinderen, werden gedood. of ewond. In het Noorden overschreden op 2 September nze leger3 de grens aan de Dobroedscha, 'aarbij ze vooruitgeschoven afdeelingen van en vijand krachtig achteruitdrukten. Onze îgers rukten naar Koert Boenar op en maakten ich meester van dit piuit na eenen beslissenden fcrijd, waarbij 165 soldaten en 2 officieren ge angen genomen werden. De vijand liet 100 ooden en een groot aantal geweren en uit ustingsmateriaai achter. Eene onzer afdeelingen ezette de stad Akkadinlar. De opmarsch wordt p heel het front voortgezet DardanellcnKaukasus en Kleia-Azii (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, dinsdag 5 Septomber. - Van de verschillende fronten is geen nieuws ver eene noemenswaardige verandering in-etreden.BUITENLANQ NEDEfîLAND. — Opstand in de Jcolonie. — )e gouverneur-generaal van Nederlandàch-ndiô zendt het telegrafisch bericht dat er pstanden zijn uitgebroken te Maratembesi, e, Moraratebo en Soeroelangem. De tweede ;enoemde plaats staat in brand. In een gevecht eerden 15 opstandelingen gedood en 3 Neder-andsche soldaten licht gekwotst. Zondag is «né-compagnie voetvolk uit Weltevreden naar le plaatsen van den opstand vertrokken. Ze noeten er dinsdag aankomen. Een later snelbericht zegt dat de kontroleur iValthor met zijn porsoneel en de gewapende xjlicio van Soeroebangoen waarschijnlijk ver-noord zijn. Uit Batavia zijn militaire ver3ter-cingen naar de streken van den opstand ver-rokken.— Men seint nit Welte^Teden : De stoomers Landsbergen en Van Hogmdorp vertrokken met ;roepen naar Djambi. Men vreest insgelijks voor îrnstige troebels te Moeratebo. — « Klein Belgenland. » — Het Belgisch dorp bij Seheveningen, waarover wij gister het nieuws y aven, staat, voor wat den gezondheidsdienst betreft, onder toezicht van den Brusselschen jeneosheer Dr Dallemagne. De 250e verjaardag van den dood van Frans Hais. — Ter gelegenheid vàn den 250° verjaardag van den dood van Frans Hais, zijn er door Kunstvereenigingén verseheidene kransen gelegd op het graf van den" grpoten schilder, in de S' Bavokerk te Haarlem. — Talrijke gemeenten hebben toelagen gestemd om hare werklieden en bediendeu hulpgelden te verleenen, en aldus de gevolgen van het duurder leven to vermûv deren. — In den Haag heeft men het regimentskoffer opengebroken, en daaruit het regimentsgeld ge-stolen, 4250 gulden. In gansch don Haag is ei geen mensch die zich aan zulke diefte verstaat, NIEUW-ZEELAND. - De 4ieor Gouverneur-Geneçaal van Nieuw-Zeeland sehrijft eene be-looning uit van 500.000 fr., voor dozen die het middel zal vinden de wilde konijntjes, wolke eene ware pl^ag geworden zijn, volledig te ver-nietigen.FRANKRIJK. — De gekende landschap-schilder Henri Harpignies is den 28 Oogst ts S1 Privé overleden. — Een Belg slachtoffer van zijne opoffering. — Jufvrouw Ecknayan, van Parijs, met hare fa,-milie in 't badseizoen te Trouville, bij Le Havre, nam een bad bij lage tij. Eensklaps werd ze met de strooming in zee meêgevoerd. Op haai iïulpgeroep sprongen twee Belgen haar ter hulp, lozef Houcko, 58 jaar oud, visscher, en deq korporaal Emiel Bourdon. De solda&t kon het meisje bereikpn en haar wel behouden aan land brengen, de visscher integendeel, die kort t» voren maar geëten had, werd door krampon jvervallen en zonk. Met een boot werd zijn lijk spgevischt en naar zijne woonplaats overge. iragen. — Uit Versailles wordt het overlijden gemeld rah kolonel du Paty de Cham, dio in do Dreyfus-îaak een veelbesproken roi speelde. ITALIE. — ROME. — Men vorwacht t« Rome de aankomst van eene invloedrijke Fran. sche persoonlijkheid, belast met do diploma. ieke betrekkingen tusschon den Heiligen Stoej sn Groot-Bretanië te regolcn. INDIE. — Aardbeving. — Uit Bombay wordt tan den Temps geseind dat in het Noorden va» jidië eene gewoldige aardbeving eene halve ninuut aanhield, en te Simia, Delhi en LucknoW ;ovoeld werd. De schade in die drie stedea ver-Kwzaakt, ia echter niet al te belangrijk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes