Het volk: christen werkmansblad

318 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610x73h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

y... - ■ ■ uni——gnraujMtu. Ticr-ca-Twinligsle Jaar, ■ ■M. 53 Gotisdieust - Hulsgezin - Eipadom •' « i Donderdag, S Kaart 1914 5! _.J> AJle briefwisseîingen vrac-ht-rrij te zenden aan Aug. Van [segheEt, uitgever voor de na-aml. maatscli. « Drukkerij Ilet Volk », tleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Arn-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, filinderbroederstraat, 24, Leuvcn HET VOLK Msn schrijft In s Op aile postiantoren aan 10 fi*. er jaar. Zes maanden fr. 5.00. •rie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta etalen. j Rechtcrlijke herstelling, 2 fr.' er regel. Ongeteekende brieven worden eweigerd. i t ÏELEFOON N° 137, Gent. TT-nm MTTHir'îiirwT» ^ersclaigut G maaS per weeîc# CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSE1 Aan ons Belgisch Werkvolk. Ik schrijf liever : aan onzcn Belgischen îverkliedenstaid. Wel ja, aan onze duizenden en duizenden, aan onze millioenen Belgische werk-lieden, in gedachte tôt één groote familie vereenigd, is dit en zijne de nog volgende artikels gericlit. Ik kom ditmaal cens al met een geheele artikelenveeks. En deze reeks is gericht, zeg ik : tôt heel den Belgischen werklieden.sZa/id, tôt de duizenden, de millioenen Belgische werk-lieden, in gedachte tôt één gvoote familie vereenigd. 'k Zeg : de millioenen Belgische werk-Keelen. Innners, als ik schrijf, heb ik vooi (nijn oog" de honderd duizenden werklieden pn werkmansvrouwen in België ; de hon-îierd duizenden werkmanszonen en -eloch-|ers ; de honderd duizenden en honderd Ruizcndén werkmahskinelers : gelieel den Belgischen werkliedenstand. Heel zeker telt die stand, in België, meer dan een paar jiiillioen leden. * * * 1 We vragen ons af : lioe staat het met lien werkliedenstand in stoffelijk opzicht ; in verslandelijk opzichl ; in zedel ijk-godsdienstig opzicht ; in opzicht vanstandsbewustzijn,slands- Kerheid, standserkenning ? * * * We antwoorden : In slofjelijk opzichl is de toestand in de laatste vijftig jaar heel zeker verbeterd. We zijn vooruitgegaan, bij voorbeeld se-dert het groot arbeidsonderzoek van 1886. Toestanden gelijk ei' dan voprfcwamen, bestaan er nog, maar niet zoo talrijk, niet zoo algemeen meer, dit is zeker. 't Gewin is doorgaans gestegen ; de werkvoorwaar-den (arbeidsduur, arbeidslast, werltloka-len) zijn niet verslecht ; — de levensstan-daard is over 't algemeen verhoogd : de huizen hebben doorgaans binnen en ook buiten wat beter uitzicht, de levensbe-hoeften, wat betreft de kleeding, voedsel, vermaak, zijn voorzeker geklommen. We leven, in stoffelijk opziclic, beter dan 50 jaar geleden. Is ailes nu in orde ; is het hoogste be-reikt? Bijlange nog niet 1 We wijzen alleen maar, op den toestand in nog vele nijVérheden bestaande : we bewerken veelal nog de grondstof, of de eersté produkten. Deze gaan dan naar 't vreemde, en komen ons opgeknapt en verder afgewerkt, weer terug. AVé° betalen deze stoffe nu peperduur. En zoo onder-gaan we dubbel verlies : verlies in arbeid en in loon voor 't werk, het fijn werk dat we niet afwrochten ; verlies in gelde nog de afgewerkte stoffe moeten betalen. We zijn dus de nijverheid nog niet ge-noeg meester. En — van de opbrengst der nijverheid, in loon en werktijd, hebben de werklieden nog niet altijd liun deel — bij gémis na-tuurlijk aan vereeniging. Ook van de andere mogelijke voordeelen trekken de werklieden niet altijd al wat maar zijn kan. Hun economische organisa-tie is nog gebrekkig. De arbeidswetten zijn nog te weinig talrijk, vaak te flauw. En ze worden te weinig te profijte ge-bracht. Een enkel voorbeeld : Van de wet op de werkmanswoningen in 1889 uit-gevaardigd, hebben de Vlaamsche werklieden tôt nog toe ongeveer tien keers min geprofiteerd dan de Waalsche. Dommerik-ken die ze zijn ! Ten slotte nog, zouden onze werklieden dikwijls veel beter hunne stoffelijke winste kunnen gebruiken, dan ze nu doen. Een enkel voorbeeld weer : ze geven dikwijls BuitenlaïuSsche Politiek DREIGT DE OORLOG? In de Germania, het blad van 't duitsche katholieke Centrum, komen deze beschou-Wingen voor : « Onder den drang van Frankrijk, maakt Busland in aile haast en geheim-zinnig toebercidsels voor een oorlog tegen Duitschland ; het schaart zijne troepen samen op de westelijke grens en legt aan zijne landskrachten belangrijke oefeningen op, waarvan noehtans de landstroepen der Vistulastreek uitgësloten zijn, opdat ze nog te gcheimzinniger zouden blij-ven. » Het schijnt dat, aan die toebercidsels Van Rusland tegen Duitschland, Frankrijk beantwoordt met gelijkaardige, samen-gaande kraclitsinspanningen. Deoorlogs-gezinde partij (in Frankrijk) zet haar Iiaat- veel te veel uit aan drank en nu in de laatste tijden ook aan sport. Ze zouden veel van dit geld veel beter kunnen gebruikenWerkbroeders, onderzoekt eens uwen toestand in stoffelijk opzicht, of hij niet is zooals wij het hier zeggen. En dan : zoekt ook eens mee, hoe hij nog zal verbeteren. * * * In verslandelijk opzichl! Een flauw beestje helaas ! nog onzen werkliedenstand 1.... Inderdaad : hebben we reeds niet aan 't hoofd van menige syndikaten, en ver-bonden van syndikaten, aan 't lidofd van menige werkliedenbonden, en economische werkliedeninrichtingen, oprecht flin-ke, daad-kraclitige, klaarziende leiders? En zijn zij niet reeds door een schare, door een drom verstandig volk gevolgd? Doch — wat waren al deze mannen zelf nog, zoo een vijf en twintig jaar geleden? Doorgaans waren ze dan ook nog onnoo-zele dompelaars die van niets wisten. Maar ze hebben opleiding, ontwikkeling gekregen ; ze hebben zich tôt flinkheid opgewrocht. En nu staan zij daar, waarlijk inaclitig en sclioon. Maar, gelijk die kern, is de groote werk-liedeninassa nog bijlange niet. Doch weerom, klagen we niet ; werpen we vooral niet den steen. Doorgaans hebben onze werklieden maar flauwe scholen gedaan : niet lang genoeg, niet sterk ge-noeg. Nadien zijn ze doorgaans op het fa-briek, in het geweld, gesmeten geweest. En geen ernstige opleiding hebben ze meer ondervonden. En zoo, zijn ze, ver-standelijk gesproken, op het elercle punt blijven staan ; of ze zijn nog aclvteruitge-boerd. Nu weten ze veelal van weinig of niets. Heel veel werk is er in verstandelijk opzicht, aan onzen dierbarcn werkliedenstand nog te doen. Gelukkig, 't is aan 't komen I ! * * * In zedelijk-godsdicnslig opzicht. 'k Ben verwonderd dat het nog niet er-ger gaat. In zedelijk-godsdienstig opzicht staat het ook, met onzen werkliedenstand niet rooskleurig : in 't Walenland staat het effenaf treurig ; maar in 't Vlaamsche land, mag de werkliedenstand nog al wat de vergelijking doorstaan met de andere standen. En nogthans, hij lxeeft nog al wat te verduren gehad!... Weinig ontwikkeling, soms verdrukking ; veelal verleiding, door"-slechte werkinrichting, herbei'g, liberale en socialistische propaganda hebben hard aan de godsdienstige zedelijke overtuiging en levenswijze onzer werklieden gescliud. En toch zijn ze niet slecht geworder, zijn ze doorgaans nog goed gebleven : Eere aan hen ! En ... een heele lierleving is aan 't komen ! Er is lioop voor de toekomst !... * * * Helaas ! het standsbewuslzijn, de stands-fierheid, de standserkenning zijn maar flauw bij onze, vooral Vlaamsche werklieden ! Onze werklieden zijn doorgaans elooreen-gesmeten geworden, met aile standen, — in de praktijk, en ook in de theorie van zuiver algemeen stemrecht en andere dwaaslieden ; ze zijn er zoodanig aan ge-woon gerocht voor niet veel te tellen; integendeel zich aan aile kanten te laten in't hoekske duwen; zich door econoinisch liberalcn en door politieke liberalen en so-cialisten te laten uitbuiten dat ze op den duur 't besef zelfs van stand en stanels-fierheid hebben verloren. Hoe zou hun stand dan geëerd en erkend zijn? Gelukkig er is hier ook beternis ! H. VERLEYE. zaaiend werk voort, zonder er 't gevaar voor den internalionalen toestand van in te zien, en daarom is't, in Duitschland's belang, niet alleen nuttig, maar zelfs noo-dig de aandacht op die feiten te vestigen. » De duitsche Post schrijft dat, aangezien Duitschland in een onverdraaglijken toestand gedreven wordt, het er zich t'allen prijze uit redden moet, al ware 't ten koste van een onmiddellijken oorlog. Van den aiideren kant lezen we in de Gazette van Keulen ; . « Alhoewel m en van fransche zijde be- ( stendig met den russischen sabel zwaait, < bedreigt ons geen onmiddellijk oorlogs-gevaar. , » Noehtans zal de staatkundigé benutti- ] ging der russische legerkracht binnen ] drie of vier jaren heel anders zijn. Tegen s wie zal de russische politiek geneigd zijn i het eerst de wapens te ricliten waarover zij t binnen enkele jaren zal beschikken? Zonder verder op de politieke betwisting in te ■ gaan, kan inen reeds, uit de aardrijkskun-dige riclitingen der russische bewapenin-gen, zien dat ze gericht zijn tegen de westelijke grens, 't is te zeggen tegen Duitschland. » De fransclrc bladen houden zich ook druk bezig met dat schrijven der duitsche pers. Zij oordeelen dat dit schrijven eenc moedwillige opwinding is, om het duitsche volk voor te bereiden en aan te vuren tôt een oorlog, die door de duitsche regeerings-kringen zou gewild zijn. Dit oordeel schijnt ons niet van ail en grond ontbloot. In aile geval zal 't voor-zichtig wezen, zich op ailes voorbereiel te houden. DE DINAMIETAANSLAG VAN DEBRECZIN. In de HongaarscheKamer heeft de voor-zitter voorgesteld de verontwaardiging der Kamer uit te spreken over den aan-slag te Debreczin, tôt de bloedverwanten der slachtofïers een brief van rouwbeklag te richten en den bisschop Miklossy gélule te wenschen dat hij aan den aanslag ont-komen is. M. Polonyni, behoorende tôt de oppo-sitie, zegt dat men de aanstichters van den aanslag moet zoeken in het kamp der on-tevreden Rumenen. De RumeenVajda p 'otesteert tegen die aantijging en zegt, zinspelend op den aanslag dien de afgevaardigde Kowacs des-tijds op graaf Tisza heeft gepleegd : « De aanslag is gepleegel uit ele banken waar Polonyni zit ». (He/tig rumoer van de banken der opposilie). Ten slotte wordt het voorstel van den voorzitter goedgekeurd. DE OP STAND IN EPIRUS. Ondanks aile moeite, door ele Grieksche regeering gedaan om de orele in de grens-streken van Zuidelijk Albanie te handha-ven, breielt zich ele opstanel daar uit. Tç Delwino hebben 1500 opstaneleling'en de stad bezet en 2000 zijn nog buiten de stad gelegerd. Te Santi Quaranta hebben 1200 op-standelingen de autonomie uitgeroepen. Bloeelige botsingen kunnen elk oogen-blik voorkomen. Te Koritsa heersclit groote ellende. De bewoners vluchten naar Salonika en trach-ten vandaar naar Amerika te komen. Blijkens eene officieele kennisgeving heersclit groote onrust in de districten Delwino en Argirokastro. De regeering heeft de overheden elaar verzocht het revolutio-naire bewind niet te erkennen, op hunne posten te blijven, bloedvergieten te ver--siiiden, geen maatregelen van geweld te nemen tegen Zografos, wiens gevangen-neming zou leiden tôt de verkieziiTg van andere leiders, die waarschijnlijlc de onaf-hankelijlcheidsbeweging tôt het uiterste zouden drijven. De overheden mogen ech-ter de bevelen van Zografos niet uitvoeren. Er is last gegeven de bewoners van Zuidelijk Albanie te verliinderen, het land te veriaten. Te Santi Quaranta is de autonomie aî-gekondigcl en de Grieksche overheid afge-zet. De gouverneur deelt mee, dat hij niet bij machte is den opstanel te elempen. De gouverneur van Koritsa seint, dat hij de stacl aan de vertegenwoordigers der Albaneesche regeering heeft overgegeven. 'T KATHOLICISM in ZEELAND. De inwijking van uitgeelreven fransche kloosterlingen binnen de protestantsche zeelandsche stael Sluis besprekend, schrijft een liberaal blael van Brussel : « Sluis kreeg zijne vierde inrichting. » Wat stonel de protestantsche kerk elaar nu eenzaam, wat was ze klein en ge-ring geworden ! » Maar op 't stadhuis was de îreerder-heiel nog Geusch... Bij de laatste verkie-zing, die hier loopt over protetsants- en katholiek, heeft deze laatste partij de meerderheiel behaakl.. » 't Bolwerk der protestanten is een eind acliteruit geschoven en ligt nu in 't land van Kudzand, waar Maurits van Nassau, Oranje's zoon binnenviel toen hij Zeeuwsch-VIaanderen den Spanjaarelont-îiam.» Toen wij dien eersten Novembermor-gen door Sluis wandelden, zagen we dat het stadje dit bolwerk niet meer is.. 't Was Allerheiligen — immers geen protestantsche feestdag" — en toch rustte Sluis. He-den werd geen nieuwe beeten-vracht en geen slijk aangevoerd. » De protestantsche kerk bleef gesloten maar 't was of "t klokje van 'tRoomsche beelehuis heden zege luielde. En dit beele-huis, twintig jaar geleden ele klompenkerk genoemd, omdat schier alleen armen er toe be'ioorden, telt thans vier vestingen in de gemeente. » Vm JILLE3 WAT. VAN 'T BRUGSKEN IN 'T WATER. — Uit het Ilandelsblad, van Antwerpen : Vrijdag was de Senaatskommissie bij-eengeroepen, en, daar al de leden van den Senaat ele commissiezittingen mogen bijwonen, was meer dan de helft der linkerzijde opgekomen om getuige te zijn van., wel van niemendalle ! De rechter-zijde eleeel zoo precies alsof er in de wereld geen verslaggever, die Flèche l heette, bestond. Nu waren ze totaal de kliits kwijt ; en al de zege-cantaten veranderden in een waren treurzang. En zij elie de School-wet in de flesch gingen kurken zien liclaas! te laat, dat ze niemanel anders op flesschen hebben getrokken dan hun eigen zelven. Vandaag kan men reeds in de Etoile lezen, in antwoord op de vraag : wanneer zal de, wet voor den Senaat komen? dat de meeste leden der commissie van oordeel zijn : dat de bespreking zal beginnen na de Paaschvacaneie ! En om met zeker fatsoen voor de mensclien te kunnen komen en haren halven elraai te rechtvaardigen, herinnert de Etoile er aan, dat de wet eene terug-w'erkende kracht heeft tôt 1 Januari 1Ô1-1 voor wat betreft de onderwijzersjaarwed-den, de loonsverhoogingen, de bijwinsten per klas en de bestuursvergoedingeii. In andere woorden : hoe lai.ger de Senaat ele bespreking der Schoolwet sleurt, hoe langer de onderwijzers opde financieele voordeelen van ele nieuwe wet zullen wachten. Dus, het best is dat deoppositie maar bijdraaieenzichhoede voor het verwijt dat, door hare schuld, de onelerwijzers nog maanden en maanden van elie voorwaarden verstoken blijven. Ge ziet, ze zijn totaal van 't brugsken in 't waterken gevallen en op enkele elagen van het Capitool terecht gekomen op de Tarpeïaansche rots. Van heel elie historié blijft er dus niets over dan ele les voor de afwezige leden van de Senaatscommissie. Zij haclden elie les goeel vereliend en het is te hopen dat zij haar niet gauw zullen vergeten. VOOR DE ONDEROFFICIERS. — In het vervolg zullen de kamers der onder-officiers voorzien zijn van eene tafel met laele, een lavabo met lade, een stoel, een kachel met toebelioorten, eene stors en gordijnen aan het venster. Zoo stilaan wordt het postje van onder-officier zeer aangenaam. UXTVOER VAN ZILVEREN MUNT. — Blijkbaar om den handel in Belgische vijf frankstukken tegen te gaan, werd volgend koninklijk besluit uitgevaardigd : « Zilveren munt mag' enkel uitgevoerd worden per spoorweg, langs de tolkantoren gevestigel in eene spoorwegstatie, behou-dens ele uitzoneleringen die door den Minis-ter'van Financièn, mits de door hem voor-geschreven voorwaarden, zullen bepaald worden ». ZIJN MANDAAT. — Kiezer tôt een socialist volksvertegenwoordiger : — Hewel, gezel volksvertegenwoordiger, gaat gij eerlang rekenscliap geven over uw mandaat? — Onmogelijk vrienel, mijn mandaat was juist in den postfoergon, die leegge-plunderd is geworelen. Sommigen houden staan dat het noch Cavrot, noch Debunne, noch Jan-vier-cens was. ,— » EEN RECORD. — Men weet dat Laken tegenwoordig draadloos telegrafisch ver bonden is met Congo. Langs dien weg heeft luitenant Faignar te Bergen, van zijn broer, officier der open-bare macht, een telegram ontvangen. Het was uit Kongolo verzonelen ten 10 u en het kwam te Bergen aan ten 12.15 ure. KAMERNIEUWS Gestelde vragen en antwoorelen der ho* voegde ministers : Vraag (in 't Vlaamsch) van den hcei4' HUYSHAUWER. De tekst van het ontwerp van schoolwet luidt : « De gemeenten worden gerang-schikt naar het cijfer der bevolking vast-gesteld door de jongste tienjaarlijksche volkstelling'. Zullen ele onelerwijzers, wicr gemeente dit jaar reeds in de hoogere reeks komt, zeven jaren moeten wachten alvo-rens ele hoogere vergoeeling voor huisves-ting te bekomen en zoo voor jaarwedde alsvoor pensioen, een niet te verrechtvaar-digen verlies moeten onelergaan? » Of wel geldt elie-tekst enkel voor het ! jaar dat de wet in voege komt en kunnen-de onderwijzers, wier gemeente sedert de' volkstelling tôt hoogere reeks behoort of komt, de hoogere vergoeeling voor huis-vesting genieten? ; Antwoord : Er kan geen twijfel mogelijk zijn omirent ele verklaring die aan ele be-paling moet gegeven worden : de vergoe-dingen voor verblijf zullen, bij de eerste toepassing aan de wet, vastgesteld worelen niet naar de jaarlijksche opgave der bevolking, maar naar de laatste tien jaarlijksche volksoptclling. * * * Vraag van den heer MAENHAUT. Vermits het département der spoorwe-gen geen enkel bezwaar heeft ingebracht tegen de ontwerpen die de Naamlooze Maatschappij der Trams van Gent heeft' ingeelienel in zake de u:tbreiding van haar net van af ele Wapenplaats tôt op liet uit-einde van het bolwerk van Rooigem en van af de Antwerpsche poort te Gent tôt aan de brug over de Schelele te Sint-Amanelsberg,: veroorloof ik mij den heer minister van! openbare werken te vragen of hij deze ont--werpen van de Naamlooze Vennootschap der Trams van Gent ten spoedigste niet' goedkeuren kan? Antwoord : In strijel met de meentng van' het achtbaar lid, moeten die ontwerpen eenige wijzigingen onelergaan, zoodat men: genoodzaakt is ze naar de vergunning- gevende partijen te verzenelen. * * ❖ Vraaff (in 't Vlaamsch) van den heef MAENHAUT. ; I de heer minister van spoorwegen nog" tôt geen besluit gekomen om de seingevers;; wisselwachters van Gent en omtrek alsook nog eenige aanverwantebediendeneenebe-looning te schenken voor de groote opoffe-ring elewelke zij verleelen Zomer geelurende' de Wereldtentoonstelling hebben aan den dag" gelegd? Zij koesteren de vurige hoop alselat zij dezelfde gunsten zullen mogen verwacliten als Luik en de Brusselsche werklieden. Antwoord (in 't Vlaamsch) : Het onder-' zoek is niet afgeloopen. Arbeidersbeweging. DE STAKING DER MECHELSCHE STOELMAKERS. Alhoewel ieelereen wist dat er iets oj lianden was bij de stoelmakers, is de sta king schier onverwachts losgebroken. Sincls verleelen jaar reeels liadden d( werklieden der stoelnijverheid eene be-weging op touw gezet, omte komen toi een gelijkvormig tarief voor al ele werk-huizen.Dank aan den onderduimschen konkel-foes der liberalen was de beweging ver-leden jaar niet eloorgezet, elaar er tussclier elezen en ele bazen beslist was de beweging tôt dit jaar uit te stellen (dit was van iedereen gekenel). -Op het einde van verleden jaar werd er begonnen hoogerbeeloelde beweging in te richten ten einde dit jaar te gelukken. Onderhandelingen haelden plaats gehad, tôt op zeker oogenblik de bazen besloten met ele afgevaardigden der werklieden niet meer te onderhanelelen, bewe-rende dat dezen niet op de hoogte van den toestand van het vak waren. In algemeene vergaelering beslisten de werklieden dat ele bazen met hunne afgevaardigden moeslen onderhanelelen, > maar gaven toe dat er aan elken secret aris . twee werklieden stoelmakers zouden toe-gevoegel worden om met meer kennis van ; zaken het tarief te kunnen bespreken, Vrijdag 11. moest er eene nieuwe vergaelering plaats, hebben maar de bazci; zagen niet om. Ondertusschen vergaderden de bazen. en aangelejd door een gewezen anarchist die nu baas geworden is, en nog een ander lieethoofel, plakten ze als besluit hunner vergadering een plakbrief op de muren der stael, waarin ze de werklieden-stoel-makers doen doorgaan als een ordelooze massa, die zich laten ophilsen door de secretarissen. (Die dat sehreef dacht wel-licht aan ele Spring-Bus waarmeele hij eles-tijds gansch de wereld ging 't onderste boven keeren.) Het slot van dien plakbrief was dat de bazen met 2 Maart een tarief zouden in-voeren, waarmeele al de werklieden uiter-mate goed hun brood zouden verdienen)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes