Het volk: christen werkmansblad

205 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Fevrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31q534/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZcveneaTïïiMigste Jaar. M. 43. EodsSIenst — Hnisaezln — Elgendom Woensdag, 21 Fekoari 1917 Aile briefwissellngea vracht-rry te zendeti aan Au g. Van fseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het ^olk», ïleersteeg, n" 16, Gent. Bnreel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossuyt, Becolletten-Straat, 14, Kortryk. HET VOLK Men schrljft !n : Op aile postkantoren aan 10 f î» per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maandon fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta be-telen. Rechterlijke herstelling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TÏÏLEFOON N» 137, Gent. ■VerseSîIjiït ô maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD & Centiemen het mimmer HET HDWELIJRSCONTRACT ( Vervolg en Slot.) Het gemeene goed bevat : 1°) al de roerende goederen door de echtgenooten bezeten op den oogenblik van hun huwelijk, alsook al het roerend goed dat zij binst hun huwelijk verwerven, 't zij door hun werk, 't zij door erîenis, 't zij door gifte die de gemeenschap niet uitsluit ; men verstaat door roerende goederen : geld, papieren waarden, ju-vveelen, meubelen, ldeedergoed, enz ; 2°) al de inkomsten van wellcdanige goederen ; 3°) al de onroerende goederen, als lan-den, huizen, binst het huwelijk met de inlcomst'en der gemeenschap aangekocht of door de gemeenschap verworven. Maar de gemeenschap kan ook schulden hebben, dewelke dan, bij de ontbinding van het huwelijk, gelijkelijk door beide partijen worden gedragen, t en zij de vrouw of, bij haar overlijden, hare erfgenamen aan de gemeenschap verzaken, in welk geval zij dan ook aile recht op de goederen der gemeenschap moeten laten varen. Zooals de wettelijke gemeenschap van goederen is, zoo kan ook de gemeenschap van goederen zijn, vrijwillig door de toekomende echtgenoten voor den notaris aangegaan. Deze evenwel kan allerhande vormen aannemen die niet strijden met de goede zeden en de wet. "Wie ziet dan niet in hoe voordeeliger het is voor wien ook, onder de kleinen, die maar een weinig bekommerd is met zijne toekômst en de toekomst van de familie die hij stichten wil, de voorwaarden van zijn huwelijk taregelen voor den notaris. Die regeling, zooals ik zegde, kan reeds in het stelsel der gemeenschap van goederen, allerhande vormen aannemen. Dit stelsel is nochtans het eenige niet ; benevens de gemeenschap van goederen, bestaan overeenkomsten die zulke gemeenschap uitsluiten of de scheiding van goederen huldigen ; daarbuiten heeft men nog het stelsel van den bruidschat of uitzet. Het eenige stelsel dat in deze behande-ling in acht verdient genomen te worden, is de gemeenschap van goederen. Menschen die het huwelijk aangaan in den waren zin d r christelijkeleer ■—-endie zijn, Goddank, degrootemeerderheid —zienindit huwelijk niets meer dan een heiligen band die twee minnende herten snoert, voor het leven en de eeuwigheid, die twee zielen aïs in een licliaam bindt, « animae duae in cor-pore uno », en het geluk schenkt kinderen te krijgen en op te voeden tôt Gods eer. Het christen huwelijk is dus de zuiverste gemeenschap die men denken kan en welke wettelijke regeling past dan beter en beantwoordt eveneens best aan de noodwendigheden van een kristelijk huwelijk dan de gemeenschap van goederen zelve? De gemeenschap van goederen, bij ver-bintenis voor den notaris aangenomen, kan, zooals hierboven is gezegd, den vorm hebben der -wettelijke gemeenschap. Doch, ingezien de nadeelen die zulke gemeenschap medebrengen kan, zal elk, volgens zijne belangen, die veranderingen daar kunnen aan toevoegen die hem behoor-lijk zullen schijnen. De bijzonderste veranderingen die de wettelijke gemeenschap van goederen kan cmdergaan zijn deze die voorkomen bij vaststeliingen als volgt : 1) de gemeenschap zal zich bepalen bij hetgeen binst het huwelijk wordt aan-geworven. In dit geval, begrijpt de gemeenschap noch de tegenwoordige, noch de toekomende schulden eigen aan elk der echtgenoten, noch hun eigen roerend goed, tegenwoordig of toekomend. Het bezit der gemeenschap bepaalt zich uit-sluitei d tôt wat gednrende het huwelijk verworven werd, zoo in roerend, als in onroerend goed, en voortkomende van het gezamenlijk werk of de besparingen gedaan op de inkomsten van het goed van elk der echtgenoten. Wat bestaat als roerend goed, op het oogenblilc van het huwelijk of later verkregen wordt en niet schriftelijk bestatigd werd, wordt als verworven goed aanzien, dus eigen aan de gemeenschap. 2) het tegenwoordig of toekomend roerend goed lcomt niet in de gemeenschap of slechts gedeeltelijk. Bij zulke overeen-komst dienen er staten van goed opge-maalct te worden voor het roerend goed dat binst het huwelijk aan een of an der en der echtgenoten ten deele valt. Bij de huwelijksovereenkomst zelve, volstaat voor den man eene daaringesçhrevene verlclaring der waarde, van zijn eigen roerend goed en, voor de vrouw, een kwijt-schrift afgeleverd door den man aan haar of dezen die haar begiftigen ; 3) worden in de gemeenschap gebracht al of gedeeltelijk de onroerende goederen, tegenwoordige of toekomende ; 4) de echtgenoten zullen elk afzondér-lijk de schulden betalen bestaande voor het huwelijk ; 5) zoo de vrouw, bij de ontbinding van het huwelijk, aan de gemeenschap ver-zaakt, zal ze vrij en onbelast datgene wedernemen wat ze medebracht ; 6) den overlevende zal een deel vooraf-gegeven worden; 7) de echtgenoten zullen ongelijk ver-deelen;8) de gemeenschap zal algemeen wezen, zoo voor de roerende als onroerende goederen, 't zij voor de tegenwoordige en toekomende, 't zij voor de tegenwoordige alleen, 't zij voor de toekomende alleen. Daarbuiten kunnen de echtgenooten ook nog vaststellen dat « die langst leeft, 't al heeft », dit, wel te verstaan, in geval er geene kinderen zouden komen. In 't vooruitzicht d m dat het huwelijk geze-gend zou worden, kan er nog worden vfst-gesteld dat de overlevende deel zal hebben nevens de ldnderen, een vierde in eigen-dom en een vierde in vruchtgebruik of het vruchtgebruik van de helft van al de goederen die de overlevende nalaten zal. Van al de verschillende vormen welke de gemeenschap van goederen aannemen kan schijnt deze laatste de best geschikte : immers, « die langst leeft 't al heeft », in geval van ldnderloosheid, en het toe-staan in geval van kinderen uit het huwelijk gesproten, van een vierde in eigendom en een vierde in vruchtgebruik of de helft in vruchtgebruik is, naar mijne meening, de ware weg langs denwelken zoo bij werk-lieden als bij kleine burgers, de belangen der beide echtgenooten op rechtvaardige wijze gevrijwaard worden. In het eerste geval, vindt de overlevende, bij een zalig aan denken aan hem of aan haar wiens lot hij of zij gelukkig waren te mogen deelen, eene welverdiende be-looning voor de liefde en de zorgen die men el kan der heeft gewijd ; daarbij nog de voldoening van wat men vergaardedocr vlijt en spaarzaamheid, niet in handen van vreemden te zien overgaan, maar te mogen doen dienen tôt rustig en eerlijk leven in oudere dagen. In het tweede geval verkeert de eerlijke zwoeger niet in gevaar ontbloot te worden door eigene kinderen. Niet dat men op voorhand aan hunne liefde twijfelenmag. maar de omstandigheden kunnen zoo zijn, de noodwendigheden kunnenhenzoo ver brengen — en een verkoren schaap is daartoe voldoende — dat zij, aile erken-.telijkheid en liefde over het hoofd ziende, van vader of moeder hun deel vergen. zonder zich af te vragen in hoevem hunne eisclien het leven van hen, die vooi hun welzijn ailes veil hadden, nog drage-lijk zullen laten. Fl. B. De aansîaaiîde Rijksdagzilting. Na verscheideno weken tusschenruimte komt de Rijksdag do rider de g aanstaande bijeen, voor eenen zittijd die zal zetelen minstons tôt April en buitengewoon gewichtige punten zal medebrengen. Nu reeds zijn een aantal beduiden-de voorstellen aangekondigd. In de eerste plaats komt de besproking van de nieuwe begrooting des Rijks voor 1917, die deze maal uitvoeriger zal zijn dan in doandere oorîogsjaren, gezien de ondorvindingon van den laatsten tijd kunnen benuttigd worden. Ook de kwestie der volksvoeding en het nieuw econo-miseh plan voor 1917 zullen eene grooto plaats in de besprekingen nemen. De kwestiën der over-gangsbesturen zullen besproken wordon. De nieuwe Duitsch-Turksehe overeenkomsten komen ook ter sprake. Het hoofddeel der aanstaande Rijksdagbesprekingen zullen echtor wel de belastingkwestiën zijn, die mot do Rijksbegroo-ting in eng ver band staan. Set komt er op aan nieuwe hulpbronnen voor het Rijk te opunen, om do grooto lasten te dekken. De nieuwe be-lEstingsantworpenvan den staatssekretaris Dr Helfferichzullenvanbij deeoistolozmgderRijks-begrooting aan do volkfivcrtegenwoordigers ontwikkoîd worden. Verder zal een ontworp in-gôdiend worden dat eene vereenvoudigîng brongt aan de rechtspleging voor den oorlogstijd. Verschillende vragen van het gebied der bevolkings-politiek zuilon ook rechtswettolijk geregeld worden. Een ontwerp tôt bestrijding van smet-ziekten en aanstekelijke ziekten is in voorbe-reiding, ook een ontwerp tôt heropbouw dor handelsvloot, verder een ontwerp tôt uitbreiding van kostelooze roizen der rijksdagsafgevaardig-den. Verschillende besprekingen zullen voorzeker nog van de afgevaardigden zelf komei". Zoo zullen de Nationaal-liberalen een parle-• ments- onderstaatssekretariant aanbevelen en de vooruitstrevers zullen de erfeniskwestie bespreken. Het woningvraagstuk zal intusschen besproken worden. Eindelijk zal nog het uit-geven besproken worden van oorlogsleer.ing-postzegels. De nieuwe Rijksdagzitting heeft dus veel werk op de plank, maar zal ook ge-wichtig zijn aan zaakrijkheid. DE DDITSCHE BLOKKADE. Qs bewapeaing der hânflelsvloot van Amsrlka. I.ONDEN, 19 Fobruari. — Do «Washing-toner berichtgever » van Central News meiclt : Zoo Wilson's voorstel, tôt hot bewapenon der handelsschepen of gebruik dor vloot, ter be-schutting der schipvaarfc, in het Kongros zal voorgelegd worden, zullen do vrodosvrbnden met aile madit het voorstel bestrijdon. Onder de kongres-medeleden heeft de vreciesbewcging tijdens de laatsta dagen betrekkelijk veld ge-wonnen.ROTTERDAM, 19 Febmari. — Hetzelfde blad meldt. nog uit Washington : De Voorzitter van de Senaatskommissie voor buitenl; ndsche Zaken, Stone, verklaarde bij de besprekir g 'Ver het wetsontwerp, betreff nd de stvaftv n voor personen,die vafsche verklari: gtn doen, methet inzicht invloed uit te oefenei; op do betrokkingen der buitenlandsche reg^eringen, of maatregelon der regeering van de Vereejiigd^-Strten te ver-ijdelen, dat groote bladtn zondor twijfel eene samenzwerir.g smeden om do Ver*>enigde-Stat n tôt eene vijandelijke hoirU rg te dwingon tsgen eene der oorlogvoerende machten. Spaanscîie Sclî8?psvaart, BERN, 19 Februari. — Do berichtgever van de Journal, uit Barcelona meldt : De Spaanscho Reedersbond heeft besloten de schopon met motorbooten uitte rusten, hetgeen bet >kcnt dat de Spaansche handelsschepen door het afsper-ringsgebisd Vfillen varen. ISamlelsconferencie (1er Verbondeiien. BERLIJN, 19 Februari. — Do Berliner Lokal-Anzeiger verneemt uit Lugano : Naar eene mede-deeling in den Secolo zal op 12 April in Rome eene konferencie van het Handolskomiteit der Verbondenen gehouden worden, waarop ook Japan en Roelnanië zuilon vertagenwoordigd zijn. Het handelskomitoit van het Engelsche Lagerhuis besloot eveneons tôt dealneming. TER ZEE, BERN, 19 Februari. — De Temps schrijft dat de uitslag der aankomsten van schepen v.an 16 dazer, door Havas gemeld, In de eerste week van Februari, tsgen do laatste week van Januari voor het oogonblik niet fco schatten is. De offi-cieele bekond gemaakte cijfers kunnen in geen geval geene vorontschuldiging zijn voor de zorg-Ioosheid der Fransdie besturen. BERN, 19 Febr-, —- Bladon uit Milanon vor-nem6n uit Palma Malorca : Een Oostonrijksch-Hongaarscho duilcboot vorzonk do Itnliaansche stoomboot Oceania, 4217 ton. De bomanning Word gered. PARUS, 19 Febr. — Havas meldt : De Fran-scha boot Hermine, 3S10 B. R. T. is verzonken., Do beinanning is gered. LONDEN, 10 Febr. — Lloyds meldt dat de Engelsche booten Marie Leonhardt, 1466 B. R. T. Marion Dawson, 2300 B. R. T, en Queenswood, 1700 B. R. T, verzonken werdon. De bemannin-gon der beide laatste booten worden gered. Het zeilschip Friendsehip, uit Brischam, en het baggerschip Leven, worden verzonken. De Engelsche boot Monadalcn, 2548 ton, is verzonken.BERLIJN, 19 Febr. — De Berl. Lok. Anz. meldt uit Genève : Uit Le Havre werd gemeld dat tien vrachtbooten, vortrokken. Iang voor den verscherpten duikbootoorlog uit do Braziiiaan-scho havon, overvallig zijn. BERLIJN, 19 februari. — De Berl. Borrsen-zeitung verneemt uit Amsterdam : Tengevolge van den Duitschen ondçrzeebootoorlog is sinds den 1 Februari in gansch de diamantnijverheid van Holland, dio tôt hiertoe zoo bloeiond was, eon volledige stilstand gekomon. Talrijkegroote slijperijen, waarorisder de firma Graiiaat, die do Duiischo diamanten laatst te Londen vervreemd (31.000 karat) ontving, hebben het bedrijf ge-staakt. Verschillende duizendeft diamantelijpora looponroeds te Amsterdam werk'oos. iîicieeleMeâeteiîiiien In Viaanderen, Frankrijk en Eîzas. (DTJITSCHE MELDING.) BERLIJN, 18 Februari, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwsrfcier : Bijzondpre gebeurtenissen zijn niet gemeld. — BERLIJN, 10 Fobruari. — Uit het groote hoofdkwarfcicr : Aan de mecs te plaatsen van het frgnt hcer^çht zware mist, die de bedrijvighc id va'ri artillerie en vliegors heperkte er slechts verkeunings-stQotcr. toelie.t. Op de waakzaamljcid onzer gravenbezetting mi. lukten talrijke ônderncmiigen. Aan orjze vçrkeruicrs geluklffe het, gcvàngencn in te brû'n-gén.* ^ De Engelsche admiraliteit deelt op 17 Februari mode : <i Marincvlicgtuigen ondernnmen gi||er eenen aaeval op de vlieg'pl&ats van Gmstcl. Er ^y^den met goeden uitslBg zware bortimen gewcpH'h. Te gelijker tijd wefden de haveç eii. gcheçgn van Brugge nogmaala asngegrepcn- Men zag de bommenop hunne bcaoelingCTJ ôç-tprofen. » Van bevoegde zijde etvârcn Wij, (Tat bij de vlicgeraan vallen op Brugge gCen militaiîe schade aang.triçht is. -— BERLIJN, 19 Februari, 's avonds. — Uit het groote Iroofdkwarticr : 's Morgcns mi^ukto een Engelsche vooruit-stoot Zuidwestelijk van WeeSefl (ten Noorden van Arip -ntfôres). Anders bij duister weer niets WeZenll3kS(FRANSCHE MELDING.) — PARU&, zo-çdag 18 FeKrUari. — Officieel : Tijdens den naéht patïQeïj^sontinoçtin^n op verscheidene pimten van het fronj, voOrnamelijk in d'e sectors vàîi Ti'ôyon, cle Chftiïibretjt£s ten Nonràwesten vg,n Badonvillérs. In het Pjiesterbosch is een Fransch détachement in de Duitsehe loopgraven gedrongen en heeft er de vijandelijke versgeïringen en Werkeft vernield. Van do andere frontdeelen niets t melden. — PARUS, zondag 18 Februari. — Officieel : Geen beîangrijke gebeurtenissen te vermeldcn in den loop van den fag, buiten een geschutstrijd die timelijk levendig was op de beide oevers van de Maas,namelijk in de streken van Bezon-vaux en van den heuvel 304. Den laatsten nacht is een Duitsehe overval op eene Fransche loopgraaf tsn Noorden van S> Mihicl onder het Fransche vuur mislukt. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 18 Februari. — Officieel : Succesvolle verrichtingen werden ondernomen door de Engelschen op beide oevers van do Ancre. Zaterdagmorgen werd een zecraanzienlijk nieuw voordeel behaald. Ten Zuiden van de I ENGELWERK. 65 Be WeOuweTan ûen Graîmaker Maar wie was deze jonge dochter, deze Lea toch, om alzoo haren vriend voor altijd te ver-- laten, den vertegenwoordiger van eene verklecfd-heid welke bij het offer van zijn leven slechts eindigde, den zoon eener edele familie, met eene hoogere opvoeding, met eene zachte goedheid, jnet eene volledige crvaring in de onderneming ? Boven hem plap.tste men een opgekomene, met twijfelachtig gedrag, met onbekonde afkomst, eonder ecr, zonder naam, zelfzuchtig, zonder WTO^ging, een opmaker ? Oh, wat kunnen de jonge dochters zonder geleido toch wil l, toch verblind worden. Lea zakte in de modder, en het boste bewijs er van was dat deze man haar kwam opzoekeii als eon boosdoener, buiten iemands weten, in het midden van den nacht. Booswicht voorheen, lou hij het zijn nadien. Zedelijlcorwijze had hij deze jonge dochter willen ton onder brengen om daarna in zijne klauwon slechts de millioenrijke erfgename te houden. Eenmaal gehuwd zou hij hot fortuin van vader Drouot WjI waten te besteden. Lea werd het slachtotfer eener snoode saman-spannin*. Hij vordodigde ze nog immsr in zijnen geest, beklaagde ze, daar hij geenszins wist dat zij in het geheal de dochter der deugdzame Maria Drouot; àot was, maar wol deze van Juli Bon grain der statie van Humécourt, noch tevens aan welke lage vreas zij toogaf oor ta luistaren naar de stem der Javert. Maar waldra veranderdon zijne gedachton. Do luitanant sprak over zijne verandering van garnizoeii, hetwelk slechts nog eene zaak van eenige dagen meer Was. En zij antwoordde, zij de beminnelijke Lea : — Oh I nu houd ik volstrekt aan uwe veran-dering niet meer : daar zijn geene redens meer toe, vormits wij elkander zoo dikwijls zien. — 't Is maar omdat deze toestand nog lang kan duren.... Hendrik de la Saulaie zal vast-houden ; de zoogenaamde vader en grootvader gaan spel leveren.... 't Is toch gemaltkelijker op acht of tien uren afstand dan wel op vijftig ofla cllcander te zien en te versïaaîl. — Ik herhaalhet u ; het zal niet lang trekken : sedert Wendel mij van honderd vijftig en zelfs van twee honderd duizend frank gesproken heeft aan hem uit te betalen, zoek ik eene ge-makkelijke wijze om hem van kant te stellen.... Ik ken hem, ik zal hem verbitteren, ik zal henj toeroepen dat indien hij zooveel hondt van eene verloofde welke van hem nictB meer wil weten, het enkel is om hetgene zij medcbrewgt, om het schoone fortuin dat hem toelacht.... Daar zal hii zioh tegen verzetten, met de deuren slaan en zelfs vertrekken zonder de sahadeloosstel.ixig aan te nemen welke aan de familie was toegezegd geworden, toen die oude opgetrokken is.... Zoo zuilon wij er van verlost zijn.... Ik belaet er mij mede.... tôt weldra.... — Tôt weldra.... Volgens gewoonte zult gij den juisten dag mijner komst bij mijne moeder vinden.... Met den dienst ben ik nooit zeker, alhoewel ik er mij weinig om bekommer, en zoo de kolonel niet tevreden is, moet hij zulka maar zeggen om mijn hoofddeksol in zijn aangezieht te krijgen. » Ik heb nu eenen anderen overste, een ander vaandel en dat zijt gij en dat is het uithangbord der brouwerij te Morangen. Leve de goudstuk-ken en wcg met het leger ! De gemeenste drifteïi, de misdadige samon-zweringen de lafste gemeenheden doen op de lippen eene taal als deze die de hunne was, te v6ort.ohijn kotnen. Do gamaana zaken kunnen slechts door ge-meçno woordon afgaschildtrd wordon. De twoe booswicht9n, dio Lea en Anatole waren, naman maer en moor de taal hun s ge-lijlcon aan, naarmato het onderwerp van hun onderiiouà lager en gomoener Word. Lea hiald het îlot der deiir va st. Êindolijk, na eèn laatste vaarwol, draaide zij den sleutel om. Anatole Javeitverwijdorde zich in de duister-nis.Zij wachtte, recht op dan dorpel der halfopene deur, totdat zij de stappen van haren medeplich-tigo niet meer hoorde. Het lcostte haar moeito terug binnan to treden. Eindelijk sloot zij de deur met een diepen zucht tarwijl zij zegae : « Ik kan niet meer zonder dozen duivel ; dom is het, maar toch zoo : zelfs zonder de geschiedenis van Mad. Javort zou ik dezalf4e blijvan. Ik versta mij bij hem: men galijkt elkander; 't is niet gelijlc met dien ernstigan droomar.... En daarmede ging zij, in Iî_aren mantel gehuld, naar haar vertrok, hetwelk zij Weld ra met Javert zou dealer». De droomer vroeg zich twee, driomaalaf, of hij niet t» voorschijn zou komon, om de verra d ères vast ta grijpen, om haar van haren meineod ta overtuigen. Doch hij overwon zich. Alzoo handelen zou zijn haar nog liefde too-nen, hare vrouwelijko lioovaardigheid verheugen en hare boosheid voldoening gevan door het schouwspol eener verbitterde afgunst. Waarom ook? Waaromvermits hij,voor haar slechts den diepsfrcn affeeer gevoelde. Waarom, vermits net toeval zelf hem later zou wreken, later wannee^ Javort de beul zou geworden zijn van haar, Welke hij nu vleide om haar ailes te ont nemen. Én dan was er jeta dat hem tegenhield te handelen, zelfs dan wahiïeor hij voorgeawmen had de làsteraarster te trefïèn. CSk MsureieiS rivier werden de vijandelijke stillingen tegen-over Miraumont en Petit Miraumont aangeval-len en bemeesterd over een front van ongeveer eene mijl en half. De Engelschen drongen in de vijandelijke verdedigi'igswerken op eene breedte van meer dan duizend yard en brachten de Britsche linies vooruit tôt nauwelijks honderd yard van het dorp Petit- Miraumont. Ten Noorden van de Ancre werd eene beîangrijke vijandelijke stelling genomen op de helin-gen ten Noorden van de Baillescourt-hocve over een front van ongeveer duizend yard; een vijandelijke tegenaanval werd afgeslag'-n. Buite i zware verliezt.n die den vijand toegebracht werden, liet hij, tôt dusver geteld, 68 gevan gonen waaronder 6 officieren, in onze handen achter. De Engelschen deden zaterdagmorgen twee verkenningen ten Zuiden van Nieixw-Kapelle en tsn Noordoosten van Ploegst ?ert, waar onze troepen tôt de tweede vijandelijke linie door-drongen. Een groot aantal Duitsclicrs werd ge-dood en materiaal, waaronder een machi n-geweer vernietigd. Ook werden gevangenen genomen. Vijandelijke verkenningsafdeelingen tan Wes-ten van Lens en ten -Oosten van Givenchy werden met verliezen voor den vijand afgeslagen. In luchtgevecht werd vrijdag een Duitsch vliegtuig neergeliaald in de Engelsche linie. Twee andere werden gedwongen in beschadigden toestand in de Duitsehe linies te dalen. Een Engelsch vliegtuig wordt vermist. dp het Oostclijk Gevechtstcrrcin. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 19 Februari. — Uit het groote hoofdkwartier : Niets wezanlijks. — BERLIJM, 19 Februari. — Uit het grooto hoofdkwartier : Bij strenge koude niets wezcnlijks. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 19 Februari. — Ambtelijke medo-deeling : — Legergroep van genei-aal-veldma<trschalk von Mackensen en Legerfront van generoal-overste aartshertog Jozef. — Geen bijzondere gebeurtenissen.— Legerfront van generaal-veldmaarscnaUC prins Leopold van Beieren. — Oostolijk Lipniea-Dohra aan de Narajowka dood de Rus onder onze voorste graven eenen mijnengang springen en bezette in snellon stoot den trechter. Door tegonaanvallen kwam deze wedor in ons bezit. Zuidelijk van Brzezanv werd eene vijandelijke aanvalspoging afgowezen, welke op eene sterke rtîijnwerpersvôorbereidmg gevolgd was. In Wol' hyrûë gévolgrijke ondernemingen onzer stoots-trooperi.(BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 18 Februari. — Van den goncraalstaf Spaarzaam artillerievuur. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANT INOPEL, 18 Fobruari. —Uit het hoofdkwartier : . Den 17 Februari deed de vijand na hevige artillerievoorbereiding twee aanvallen op de stelling onzer troepen bij Dzickilany. Aile aanvallen zijn volkoman door ons gewaer- en ma-chiongeweervuur afgeslagen. (RUSSISÇKE MELDING.) S' PETERSBURG, zondag 18 Februari. -Officieel : . Na eene voorbereiding met artu'.erio ramon Duitscher, gekleed in witte jat'sen, het offansief in den sector ten Oostefi van do stad Kohava, ten Zuidwesten van Dwinsk. Een deel van de aanvallende Duitschers slaagden erin de meeste vooruitgesclioven Russische loopgraven bmnen te dringen, maar werden er bijna onmiddellijk terug uitgeworpen door aanrukkende reservos. Als gevolg van een vorrasaanden aanval voroverden de Russen, zondor verliezen, een sterk verdedigd, vijandelijk stounpunt op dë hoogte negen mijlen t-an Zuidwesten van het dorp Akaa gelegen. Aile tegenaanvallen werden afgeslagen en een aantal gevangenen bleven in onze handen. ©F BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 19 Februari. — Uit het groote hoofdkwartier: Voorpostenschermutselingen en afzonderiijk artillerievuur. Twee vijandelijke vliegtuigen werden afgeschoten. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 18 Februari. — Van den generaalstaf Tusschen het Prespa-meer en het Doiran-meer zwakke artilleriebedrijvigheid. Zuidooste-lijk het Doiran-meer baproefden twoo vijandelijke compagnies, na sterke artillerievoorbereiding, tagen onze vooruitgesclioven posten op te gaan; zij werden echtar door vuur tôt staan gebracht. Evanzoo om Seras afzonderlijk vuur. Op het goheele front artilloriewerking en be-drijvigheid in do lucht. Een vijandelijk vliegtuig werd in de Cema-bocht door artillerievuur neer-geschotan. Twoe vijandelijka vliogtuigen wierpon zonder uitwerking bommen op de spoorstatio van Okischilar. De Ooslenrijkscls-îtaliaansche Ooriog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 19 Februari. — Ambtelijke mede-deeling : In de laatste dagen 'heeft de Italiaansche artillerie zich ook beginnen te Weren in enkel® sectors van het gebergtefront. Tarvis werd her-haaldelijk beschoten. Heden vroeg brachtcn patroeljes van hot infanterieregiment n° 73 twee-en-twiutig gevangenen in van eene onderneming tegen ds vijandelijke stellingen Oostelijk den Monte Cebio en Noordelijk van Asiago. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zondag 18 Februari. — Officieel : De bedrijvigheid onzer verkenningsfadeelin* gen leidde tôt kleine gevechten aan den Col Cuanto (Adamello), bij Forcellina Montozzo (Camonieadal), in het Branddal, aan den boven-loop der Posina (Astach), aan de Rio Feluy (LBaifcs) an aan het Wippathdal. De viiaud werd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes