Het volk: christen werkmansblad

561 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Avril. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2n4zg6h76q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

. . i, il -,v ■ - ■—~- -^iri»,v.i«,).-.rfwii-WiiWnf1j.riTii;.^. •«, ■ «i,»^.-, ,„■»ty.--, .t- .r A.-m ...r.fc«i«*i;«fc. \'iifenTwm!&sîe Jaar.— N. fia GeMensf— ïïni&mzin — Etaeta Rinsda?. 6 Ânril 191S ^ Aile briefwisselingen vrai VI!j te zen den a an Aug. 1 ïseghem, uitgever voor de naa maatsch. « Drukkerij Het Vo Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandei •Gaston Bossuyt, Recollett Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, I feant en Limburg : Viktor Ki Hinderbroederstr., 24, Leui HET VOLK uuuu^f \r «i v a ga Msn schrljft In s ^ Op aile postkantoren aan 10îf. per jaar. Zes maanden fr. 6.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. > Rechterlijke herstelling, 2 fBk per regel. j, Ongeteekende brieven wordea gîh— geweigerd. §M TËLEFOON N° 137, Gent. GHRISTEN WERKMANSBLAD fa». HET WERK DER WEEZEN VAN DEN 00RL0G Qnder het eerevoorzitterschap van Zijnc Ei kardinaal Mercier en HH. D. Hoogi de bissclioppen van Belgie. Alaatschappelijken zetel : 39, Minieme: straat, te Brussel. Tusschen de tegenwoordige ellende Zijn het deze die de kindsheid treff< welke de algeheele genegenheid inroept 'en de dienstvaardige bezorgheid eisch( van onze medeburgers, bekommerd m ■de toekomst van het land. Daarom hebb( cenige werkers de zending aangenom* ■zich het lot dezer verlaten kinderen ai 'te trekken, al de ondernemingen, nutt tôt de bescherming van de kindsheid, 'ondersteunen en te verwekken. Tôt dit einde, hebben zij het Werk d fWeezen van den Oorlog op de breeds grondslagen ingesteld. Dit werk, gestic! tonder de bescherming van Zijne Ei kardinaal Mercier en van Hunne Doo luchtige Hoogwaardigheden de bisschppi jvan België, strekt zich uit over gansi het land; het neemt de kinderen op d ïamiliebijstand missen, zorgt voor hun: plaatsing in België en verzekert hun: hewaking. Naar luid van de standregels, «hee <het werk tôt doel : te voorzien in < zedelijke en stoffelijke noodwendighed (Van de kinderen die door den oorl weezen geworden zijn, van deze wi vroonst vernield is, alsook van de verlat '»f bijzonder noodlijdende kinderen. H werk strekt ook zijne bezorgdheid i .tôt de voorloopig opgenomen kindere wier last te zwaar wordt voor de person die hen liefdadig opgenomen hebbe 'alsook tôt de kinderen die buitenlan gevoerd zijn, ten einde hunnen terugke naar het vaderland te verzekeren. » Het Werk tracht aanvankelijk de ki deren in hunnen huiskring te behoud jof terug te brengen, desnoods word izij door het Werk zooveel mogelijk de nabijheid van de oude haardsted geplaatst bij bloedverwanten of bij pi jsonen die het kind gekend hebben. 1 dien deze pogingen, strekkend om familie-omgeving te herstellen, mislu 'ken, dan zouden de kinderen toevi trouwd word en aan instellingen, wel al de waarborgen leveren, noodig vo eene duurzame opvoeding, overeenstei imend met hunne zedelijke en maatscha pelijke behoeften. ! De overtuigingen van de families w< den in aanmerking genomen. ! Het Werk der Weezen van den oorl jversmelt zich met het Werk Huisvesti /van de Kinderen der Overweldigde Sti ken, dat tôt heden ruim 600 kinder opgenomen en in België geplaatst hee ; Maken deel uit van het komiteit : Voorzitter, graaî Karel Woeste, staa minister. i! Leden : Mgr Evrard, pastoor-dels Van HH. Michiel en Goedele, te Bruss burggraaf Jozef du Parc ; kanuni Simons ; M. Léo Delacroix, advokaat het verbrekingshof ; M. Théo door Ti mans, rustend notaris ; bucggraaf Willi de Spoelberch ; M. Joris Duplat-Huygl advokaat, bijgevoegd volksvertegenwc diger, secretaris. | Voor aile inlichtingen kan men zi wenden tôt den zeer eerw. heer kanunr Simons oî tôt M. J. Duplat-Huygl ^secretaris. Gansch de brieîwisseling moet geze «en worden aan het secretariaat van 1 jWerk, ingericht te Brussel, 39, Miniemi ■$traat< lu de Hiapa!sfav@@fK. i In de Rupelstreek is eene aanzienlijke v Ibetering der werktoestanden op te merki Te Willebroeck werkt de fabriek De Naej reglmatig met ongeveer 500 werklieden. Boom en in de naastbijliggende dorpen w ken de steenbakkerijen — en zoowat ove i wordt aangevangen met het weder opbouw der woningen en fabrieken. Kortom wordt ruimschoots rekening gehouden met groote aanbieding van werkkrachten, wa door de uit te voeren werken goedkoop Btaan komen. De prijzen in de steennijv heid, zijn, naar men verneemt, tamelijk | drukt en zulks komt niet voort, zooals rc denken zou, uit het gebrek aan aanvrag — die zijn zeer talrijk, maar hoofdzakel juit het gebrek aan doelmatige vervoerm delen, die door den oorlog bijna gansch z ■vernield. Inderdaad zijn de ijzerenweg Antwerpen-Gent, Antwerpen-Aalst en Mecl len-Temeuzen, die den omtrek bediem volkomen buiten dienst; de schepen uit Btreek zijn bijna allen benuttigd gewei door de Belgische genie bij den bruggenboi gn hebben door beschieting, brand oî and zins min of meer zwaar geleden. Op hunne vervanging door het thans ■Antwerpen ruim aa,nwezige scheepsmaterii ,valt hier niet te denken, daar de vaart aan Steengelagen, eenen bijzonderen sterk jbouw wordt vereischt — en de hier bestaan «tonnemaat (van 300 à 400 ton) ten and( nlléén voor het buitenlandsch vervoer .aamiierking komt. Wat men hier hoofds kelijk behoeft, is het type tusschen 50 en 15 tons ladingsvermogen. Dit type is, zooal T hooger gezeid, door beschadiging bijna vo: J komen buiten gebruik. Werd van hooge hier eene helpende hand toegestoken, da am. zou Ijgt reeds door bijzonderen op dit gebie '9W- genomen initiatief ruime uitbreiding krijge: — en de nijverheid in het Ruppelgebied ee: nieuw element van vooruitgang worden toe len- gevoegd, waarvan de uitwerkselen alras t voorsehijn zouden treden; hierdoor war len, zooniet geheel, althans gedeeltelijk, het gemi Efen aan 'jzerenwegen te verhelpen. Daar te pen an(lere de binnen-scheepvaart hoofdzakelij _ op persoonlijk initiatief berust, ware hic weder eene ganscke klas van onze nijvei met bevolking uit den druk. (VI. N.) ben nen 1 m BINNENLAND HENEGOUW Iste CHARLEHOI. — Vrouwenbelooging. - icht Dinsdagmorgen hebben 300 vrouwen.va Em Gilly te Charleroi eene betooging tege -J0r^ de dure levensmiddelen komen lioude: isch LUIK die LUIK. — Alweer de broodkwesiie. - mne De bakkers van Luik, die voor rekenir mne der stad bakken, klagen omdat zij ve plicht zijn 132 brooden te bakken u ee£t 100 kilos bloem. de De stad van haren kant beweert di den zij er ruim 135 brooden uit kunne rlog bakken. wier rten OOST-VLAANDEREN Het uit HEUSDEN. — Woensdagavond tu ;ren schen 6 en 6% ure is brand uitgeborstt ,nen °P den steenweg Wetteren-ten-Eede, : ben de staling van Frans De Meyer. Al h mds vee kon gered worden, doch eenij jceer duiven zijn de prooi der vlammen g worden. Gansch het dak is vernield; h ]jin. vuur kon door geburen gebluscht worde iden BELCELE. — Brand. — Maanda; -den avond is er brand ontstaan bij een via c jn handelaar der gemeente. Versclieidei îden balen vlas zijn in het vuur omgekome: per- WAESMUNSTER. — Soldaat gesne In- veld. — Woensdag werd een lijkdien de opgedragen tôt lafenis der ziel v£ luk- Petrus De Mot, soldaat van het 10e lini ver- gesneuveld te Moute. elke De kerk was proppensvol, vriend < voor kennis hadden er aangehouden een gob< :em- te komen storten ter zijne zielerust. [iap- Petrus De Mot was als door een wond aan de dood ontsnapt in den strijd wor- Namen... om hier tegen zijne geboort plaats te sneuvelen... Nu zal men toi rlog nog kunnen bidden op het graf van he ;ting die allen zoo dierbaar was. >tre- Pcet, zooals men hem noemde, w eren 28 jaar oud, de oudste van 11 kindere eeft. een doorbrave jongen en geacht en b mind van allen die hem kenden. lats- Aan de diepbeproefde familie bie Het Volk zijne innigste deelneming aa alrgr» ssel; WEST-VLAANDEREN nnik WVNGHBNB. — Op onze gemeente ga t bij voort ailes zijnen gewonen gang. Waar i ray- ellende nijpender wordt, is ook de onde Hem stand grooter : de liefdadige instellingi «he en 't Hulpkomiteit verdienen allen lof. yoo- Door eene belachelijke vrees gedreve ' is 't getal werkeloozen, die zich aangavi . , om van 't Belgisch Besehermkomiteit Z1<;, genieten, betrekkelijk zeer gering. nnik — Deze week is ook gtuis en maïs toeg ghe, komen, die verkocht wordt aan dezen die i helft van het gewieht rogge kunnen levere zon- De vele burgers dus, die een aantal henn jjet hielden voor hun gebruik, zijn daardoor ve nen- P^cht hunne beestjes op te eten of te v< koopen, bij gebrek aan maïs. Onze landbouwers en anderen, die sede den 15 Januari leef- en voedermiddels lev« den voor het leger, verwachtten voort m ongeduld de eerste betaling der bons. I donderdag heeft de heer Burgemeester h ,v geld mogen halen voor de eerste maani en" 15 Januari tôt 15 Pebruari. Maandag gel e"j deeling. Dat zal welgekomen zijn. l" De meststoffen, over eenige weken g w®rj vraagd door de boeren aan 't Voedingskon a teit te Brussel, door bemiddeling der g meente, zijn nog niet toegekomen. S — De eerelijst der soldaten die den hi _ r? dendood stierven voor 't Vaderland : Derc ,aaj- Yerjj0y0 en de Beminarist-brancardier, îvpr Demaeght. c ee Hoewel in deze tijden altijd twijfel is te rneiï gelaten' zeggen wij tôt de bedrukte ouder « Weent, weent veel zelfs, doch treurt nie de ouders van helden mogen niet treuren. ~ -jr De gemoedelijke heer Ovide Demaeg vooral, waa hier wel gekend, geacht en h ;„t.p mind. Hij viel, naar het schijnt, aan di ?en ijger; als een der verdienstelijkste manm ;cne- yan jjgt jlood Kruis. Als broeder van di inen, Jozef Demaeght, missionaris d î Witte Paters van Scheut, was zijn drooi reeat ^eeld, immer zich ten besten geven vo anderen, zich te slachtofferen voor do b er" keering der arme lieiden in Congoland. ■ . God heeft er anders over beschikt : I , stierf als slachtofïer van plicht en naaste naai liefde, als een held die hij was, in den dien -1} de yan 't Vaderland. — Hij ruste in vrede 1 I rk?n rasten in vrede ! ande Ml ,, -, — 25 centiemen, tlo bïoohuur Gestorv! dza- voor 't Vaderland. se LANDBOUWBELANGEIV. ils >1- Zitting van vrijdag, in het Landbon er wershuis, te Gent. *5 M. Maenhaut spreekt eerst : GRUIS. — De klachten over 't grui ™ mogen noch aan de molens, noch aa: ,e_ het komiteit geweten worden. De ge te meenten die te klagen hebben over be ,re dorven gruis, mogen zich schriftelij lis wenden tôt den heer senator Ligy. A en het bedorven gruis, vôôr 24 Maart afgc fjk leverd, zal in evenredigheid vergoe ier Worden. ,re MAIS. — Er is 100.000 kilo beschil. baar, aan 30 frank de honderd kilo. D gemeenten moeten hunne vragen inzei den, zegt M. Ligy, aan de gewestelijk | komiteiten, die de bestellingen overmE ken aan het Provinciaal Komiteit. MAISBLOEM, MAISGlïUIS en MAISKOEKEN. — Er mogen in Oos1 Vlaanderen 500 ton superfosfaten bii an nen. Lijnkoeken zullen later ook binne en gelaten worden. KWEEKSYNBIKA TEN. — De to lagen voor 1914 zullen uitbetaald wo den. Vragen opsturen aan den heer volk vertegenwoordiger Maenhaut, die vo< nS de rest zorgen zal. er_ GEMEENTEN, armbesturen en kerl fabrieken, die insclirijvingen bezitten c het Grootbook kunnen de vcrvallen ij tresten genieten. De voorzitters van de gewestelijl komiteiten zijn : Aalst : baron Louis de Bethune, diens doende schepen te Aalst. Audenaerde : Armand De Riemacke us- lid der Bestendige Deputatie, te Aude: ;en aarde. in Geeraardsbergen : Arthur Van d let Linden, lid der Bestendige Deputatie, 1 ige Goefferdingen. ge- Ronsse : Michel Portois, voorzitter d iet Handelskamer, te Ronsse. jn. S. Niklaas : Verwilghen, lid der B îg- stendige Deputatie, S. Niklaas. as- Dendermonde : ridder advokaat Ose; :ne Schellekens, Dendermonde. sn. Wetteren : baron de Crombrugge c ea_ Looringhe, provinciaal raadslid te Moe tist zeke. ■an Deinze : Jan Lagrange, provincia .je raadslid te Deinze. ' Evergem ; baron Albert van Lo en burgemeester, Oostakker. ,„fi Gent, 2e kanton : Jozef de Hemptinn te S. Denijs. 3er Gent, 3e kanton : Firmin de Sme te burgemeester, Vinderhoute. ,te. Loochiisty : Couvent, provinciaal raad jgjj lid, Seveneeclcen. cm Nazareth : baron Kervyn de Volkaei beke, burgemeester te Nazareth. yas Nevele : Goeminne, provinciaal raad e'n lid, te Aalter. beI Oosterzeele : ridder Stas de Richell burgemeester te Bottelaere. 3(jt Somergem : Notaris Verstraete, an. Somergem. De personen die klachten te do J hebben, mogen zich tôt bovengenoemi voorzitters wenden. aat> SAMENGEPERSTE MELK is Ier® bekomen in het Provinciaal Voeding jeu komiteit. Doozen van 4 kilo, kosti 80 centiemen. Elke gemeente kan ei en, paart bekomen. ran M. Ligy. — Die mclk kan slechts b te komen worden in geval van noodzak lijkheid, bijvoorbecld eene stad of g meente die afgesneden wordt. ,e^8 KWEEKBEES TEN. — Wij gevi iei^ den raad dat twee leden van elk Sync ■er- kaat eene lijst zouden opmaken van i ^er- beesten die men gaarne als kweekbeesti zou bewaren. Tegengeteekend door di .®rt eigenaar en den burgemeester, zou mi er dikwijls in gelukken die beesten vo Nu °peisching te bevrijden. Die beesten < u.fc een poot branden, is eveneens een go< U1 : middel. sld- PAARBENPLAAG. — Da heer paarden-veearts geeft do volgende i ge- lichtingen : mi- De paardenplaag is bovenal het gevo ge" van bedorven voederingen. Paarden erv: i aangedaan, geve men elken dag 3 lepe ,00" keukenzout in het eten gemengd. Het O beter het eten te koken om aile schadelij kiemen te dooden. Lucht, gezond voeds oe- ontsmetten en netheid zijn de groo rs : voorzorgsmiddeîen. Wanneer vreemde et : paarden komen stallen, zooveel mogeli u? afzonderen. M. De Caluwé. — Voor LIJNKOEKE leeâ MA/5 en SUPERFOSFATEN lijst. ien indienen aan mij of aan M. Maenhai: len Prijzen nog niet vastgesteld, maar < der superfosfaten zullen komen op 58 ce] To" tiemen de eenheid. °or Ongehoord is het wat al vervalscbingc _ blijven voortduren. Afval der gasfabriekf TT-- dient nu om aile soorten meststofft en. samen te stellen. Spreker haalt talrijl ast voorbeelden aan, doet nogmaals een b Zij roep op de landbouwers voorzichtig wezen, en meent dat het Parket zc moeten tusschenkomen om er een eint 'en aan te stellen. De zitting is te Î.1 ese g8i»ven» u ËESNEHYEEBE_ SOIMTEE ie rgglmenî flsr Grsnafllars, LEHEU Jooris-Jozef, sold., Bierges, Hof-an stade, 26-8-14, n» 45783. 3e" LEONARD, sold., 2/3, Etterbeek, Pervyse, )e- 25/30-10-14. ijk LUCAS Jozef-Emiel, sold., Quenast, Hof-Al stade, 26-8-14, n° 50578. je- ÏIAEBïï E., sold., Cruyshautem (Oost-Vl.), Werchter, 12-9-14, Tremeloo, kogelin den linker kant, n° 45792. .. MATHEUS, sold., 1/1, Melsbroek, Pervyse, 25/30-10-14, . De MATTON, serg., 2/1, Pervyse, 25/30-10-14. in- MERCKX, sold., 3/1, Pervyse, 25/30-10-14, ike n° 47390. la- MUSSCHOTS Henri, sold., St-Michel, Putte, 21-9-14, n° 47439. NOLLY Gustaaf, sold., 1/1, Ingelmunster, Pervyse, 22/24-10-14, n° 2376. OPPENHEIM Alfred-Bernard-Saby, sold., ln" Parijs, Putte, 21-9-14, n° 50692. ien PAESHUYS August-Jozef, sold-, 1/4, Dreu- donck, 11/13-9-14, n°50415. oe- PAESMÂNS, sold., 2/1, Pervyse, 25/30-10-or- 14. ks- PALMAN, sold., 2/1,11/13-9-14. oor PARBAIN, sold., 1/1, Antwerpen, Pervyse, 25-30-10-1914. PEETSRS, sold., 3/3, Pervyse, 22/24-10-14, „ " n0 48502. ,op PHILIPPABT, sold., 2/2, 11/13-9-14, n' ln" 51186. PLATSIN, serg., 2/1, Pervyse, 25/30-10-14 jke PICQUEUR Jozef-Emmanuel, sold., 3/4; Steendorp, Saint-Ainand, 5-10-14, n' ist- 50887. PIETTE Emiel, sold., 3/4, Antwerpen, 1-10--„r 1914. Kogelin den hais, n° 48991. " ' RE MER Y Jules, sold., 1/2, Antwerpen en" RENAUX, sold., 1/2, Hal, Pervyse, 25/30-10-14.der RIVIERE Louis-Karel, sold., 3/4, Hérin te nes,S3int-Anaand,5-10-14.n°47587. ROGGEIVIANS, koi-p., 2/2, 11/13-9-14, n' der 49882. RUDEN Jan-Pieter, sold., 3/2, Habergy Re- Pervvse, 22/24-10-14, n" 50119. SCHOÙÏERDEN, sold., 2/2, Pervyse, 25/30 10-14. SPEOKAERT PI iliep-Eduard, soldaat, 3/2 Gent, Pervyse, 25/30-10-14, n" 47091. de STERCQ Amand, sold., 3/2, Hoegaerde »er- Pervyse, 22/24-10-14, n° 45766. STRAETMAN8 Josse, sold., Etterbeek :aal Hoîstade, 26-8-14, n" 51149. S1J Y S, Ie serg., 2/1, Pervyse, 25/30-10-14. oo SWARTZ, sold., 2/2, Pervyse, 25/30-10-14 ' TILLE-JAN Maurist, sold., 3/3, Ichtegem Pervyse, 25/30-10-14, n° 51096. ine' VAN AOKER, sold., 3/1, Pervyse, 25/30 10-1914, n° 50776. ict, VANBERGEN Eugeen, sold., 3/2, Haelen Pervyse, 25/30-10-14, n° 47253. ids- VANDÈBOS, sold., 1/1, Pervyse, 22/24-10 1914. =rs. VANDENNIEUWENHUYZEN Erans, sol daat, 2/1, Meerdonck, 11/13-9-14, n 48700. LQS" VAN DRIESSCHE, sold., 1-3, Antwerpen „ Pervyse, 25/30-10-14. :lle> VAN HEFEE, sold., 2/1, Pervyse, 25/30 10-1914. te VAN KEER Jooris, sold., 3/3, St. Pietere Jette, Pervyse, 25/30-10-14, n° 51215. oen VAN LEERBERGHE Julius-Emiel, sold nrin Brussel, Hofstade, 26-8-14, n° 51040. VAN NEYGHEM, sold., 3/1, Pervyse, 25/30 . 10-14, n° 47388. VAN ORSHOVEN, serg., 1/2, Leuven, Pei vvse, 25/30-10-14. ten VAN RYMENANT Jooris-Richard-Roberf een Maurits-Gliislain, sold., Parijs, Hofstad< 26-8-1914. n° 51331. be- VERDICKT Richard, sold., 1/4, Gent, Pel ike- vvse, 22/24-10-14. n» 50487. „p VERSTRAETEN, sold., 1/1, Pervy3e, 22/24 bc" 10-1014. VONECHE August-Jozef - G illes, sold., Am ven bly, Putte, 21-9-14, n° 50324. ^di- WALRAEDT,serg.-maj., 2/1, Pervyse, 25/3 de 10-1914. ten WINCQ Julius-Jozef, sold., 3/2, Wodecc den Pervyse, 22/24-10-14, n° 50132. pen YONNIAUX Alfred-Emiel, sold., 1/4, Froi oor de-Ohapelle, ll/13-p-14, n° 50913. nn YUTTERHOEVEN, sold., 3/3, Pervyse S 22/24-10-14, n° 45584. oea 2° REGIMENT der GRENADIERS. AEERTS, sold., 2/4, 21/26-10-14. ir BELOT, Maximer, serg.-four., 3/3, Rams in- capelle, 23-10-14, n° 48307. BERESSÉ Frans, sold.,2/1,Péronnes.Rotss rois laer, 12-9-14, n° 49346. van BLOCKTEUR, serg., 2/3, 21/26-10-14. -ipio BOUDERIDDER Ferdinand, 1/3, Antwei j. pen, Krijgsgasthuis, n° 49270. BOURDINY, sold., 3/2, Saint-Martin, 22-C 1890, 12-9-14. n° 48103. isel BRAAT Frans-Jozef, sold-, 2/2, Antwerper 'Ote Hofstade, 25/26-8-14, n° 49289. le CALUWAERTS, korp., 3/1, 22/26-10-14. lijk CALUWAERTS, sold., 3/1, 22/26-10-14 CAMMAERTS, Jan-Frans, sold., 1/3, Stei EN rebeek, Elewijt, 25/26-8-14. Bij den aanva f,,„ van het kaeteel, n° 49604. ,,:t CANNIVET, sold., 1, 21/27-10-14. CERF, sold., 3/1, 22/26-10-14. ae CESAR- Léo, hoornblazer, 2/3, Monceau-sul Sambre, Werchter, 12-9-14, n° 47751. DAIX, soldaat, 2/2. Gevecht aan den IJseï gen 21/26-10-1914. ken DAUMONT, soldaat, 2/2. Gevecht aan dei fen User, 21/26-10-1914. [il,» DE BONDT Louis, sold., 2/4, 21/26-10-14 tp DECONINCK Jozef-Oscar, sold., 1/3, Meu lebeke, Elewijt, 25/26-8-14, bij den aanva van het kasteel, n° 46218. zou DEDOCNKEN Robert, 1/2, 26-8-14. îde de GEYTER Prosper, sold., 3/3, Wetteren eeveeht aan den User, 21/23-10-14 • .i•- ■ DE KEYSER Léo, 2/4, Ramscapelle, Rams* k capelle, 14-11-14. DEMARBAIX, l°serg„ 1, 21/27-10-14. DEMELENNE Yvan, Ie serg., 2/3, Hotton, Werchter, 12-9-14, n° 47672. DEPREZ Jozef, sold., 1/2, Marcke-bij-f- Kortrijk, Elewijt, 25/26-8-14, n° 47670. DERIDDER, sold., 2/1, Oostkerke, 3-11-14. e, DERIVE, sold., 3/1,22/26-10-14. DERIVE, sold., 3/1, 22/26-10-14. f- DE SCHEPPER Camiel, sold., 1/3, Duin- kerke, 28-10-14. Krijgsgasthuis. ,), DE SLAGMULDER, sold., 1/2. Gevecht in aan den IJser, 24-27 10-14. DEVISSCHER Karel-Jan-Frans, sold., 3/1, e, Anderlecht, 1-6-1890, Werchter, 12-9-14. n° 49504. 4. DE WACHTER, sold., 3/1, 22/26-10-14. 4, DE WINTER, 2/2, Eyne (Oost-Vl.), Hofstade, 25/26 8-14, n° 45791. e, D'HAENENS Rudolf-Aloïs,sold., 3/1, Hans-beke, 22-1-1891, Werchter, 12-9-14, n° r, 47716. . DHONT Julius-Benoit, 1® sold., 1/3, Syn-* gem, Oud-Stuyvekenskerke, 24/27-10-14. n° 46798. DONDEYNE Karel, Antwerpen, 27-8-14. n. Gasthuis Sinte-Camille, n° 49879. DONNAY Frans, soldaat, Tilleur, Werchter, 12-9-14, n° 46423. . DUBOSQ, korp., 2/1, Hofstade, 26-8-14, n° 50576. 4j DULBERT, sold., 3A, 22/27-10-14. DUYCKAERTS Jacobus, serg., 1/4, Mout«-i° sen (provincie Luik), Elewijt, 26-8-14. EMMERICK, sold., 2/1, 21/26-10-14. 4. ENGELEN Alfons, sold., 3/4, Berchem, 4, 13-9-14. Gasthuis Ste-Maria, n° 48319. i° FARINE Luciaan, sold., 1/3, Houdeng-Goegnies, 20-1-1892. Kalea, 18-11-14, 0- n° 49390. FAVEAUX Felix-Andonis-Jozef, soldaat, n> 3/3, Haillet. Gevecht aan den IJser, 21/26- 0- 10-1914, n° 49212. FREVIS, sold., 3/1, 22/26-10-1914. 1- GEYSELINCTCX Victor, sold., 3/3, Ever< beke. Gevecht aan den IJser, 21/26-10-14, a° n» 49361. GILLEQUET Albert, 2/2, Ramscapelle, '' Ramscapelle, 14-11-14. n GOMAND, sold., 2/1, Hofstade, 25-8-14, il0 46665. ,o GRIETENS, sold., 1/4, Stuyvekenskerke, ' 24/27-10-1914. I- GUERET, sold., 1, 21/28-10-14. _ ' HARZE Paptist, sold., Meeryssche, Elewijt, v 25/26-8-14, n° 48192. ' HOURDIAUX Florent, sold., 1/1, Cuesmes, Hofstade, 25/26-8-14, n» 46106. . LATOUR, sold., 3/2, ViUers-la-Ville, 13-10- 1886, 12-9-14, n° 46137. 211 LEPERS, sold., 2/1, 21/26-10-14. •o LEROY, sold., 2/1, Hofstade, 26-8-14, ,u" n° 48110. ■n MATîTT.F, Jules-Jozef, sold., 2/2, Temsche, Hofstade, 26-8-14, n" 49258. 0- MARTENS Henri, sold., 1/3, Overboulaer», Oud Stuyvekenskerke, 24/27-10-14, n* 31. 45841. „0 MATHEYS Albert-Jozef-Ghislam, soldaafe» Ukkel, Hofstade, 25-8-14, n° 47835. In den aanval van het kasteel Grisard. MERTENS Pliiliep, sold., 2/3, Gemmemch, M- Werchter, 12-9-14, n° 46814. MEULEMAN Jan, Arpoel, Roux Mrroir, -s. 16-8-14, n° 53109. MONNIER Ferdinand, soldaat, 1/3, Petite d Forest, Werchter, 12-9-14, n° 46419. OBIOLLE Jan, 2/2, Ramscapelle, Rams-ÎO. capelle, 14-11-14, PEENEN Jan, soldaat, 2/1, Turnhout, 3T, Rotselaer, 12-9-14, n° 46171. PETIT, soldaat, 1, 21/27-10-14. rf. PETIT Jules, sold., 1/3, Ukkel, Oud Stuy* ;, vekenskerke, 24/27-10-14, n° 49618. ' PLON, sold., 2/3, Werchter, 12-9-14. _ RADEMAKERS Jacob-Clement-Chnstiaan, sold., 1/3, Wyneghem, Elewijt, 25/26-8-14. Bij den aanval van liet kasteelj n° 89^70. RAYMOND, sold., 1/2. Bij het gevecht aan m. den IJser, 24/27-10-14. m REMACLE, sold., 1, 21/27-10-14. ,on RENOTTE, sold., 2/1, 21/20,10-14. REYNAERTS Cornélius, sold., Veurne, 24-10-14, Veurne, n° 44213. ROBBEÎRECHTS, sold., 1, 21/27-10-14. . ROUSSEAU Jules, kat>., Court St-Etienno, 01" Rotselaer, 12-9-14, n» 51218. SCHILTZ Alexander, sold., 1/2, Toutelange, se' Kales, 10-13-14, n° 46628. SCHNEIDER Camiel, sold., 1/2, Aarlen, Puers, 1-10-14. Tijdens de beschieting. SIMPSON Jooris-Emiel-Hubert-Jozef, sold., 2/4, Seraing, 26-8-14, n° 48238. SINAVE Louis, sold., 2/1, Gent, Rotselaer, 3e_ 12-8-14, n» 49031. STALPAERT, sold., 2/4, 21/26-10-14. STEYNEN Alexander, sold., 2A, Oolen, 2r" Rotselaer, 12-9-14, n° 46093. „ STORDEUR Ignace-Henri, sold., 2/4, Aalst, 26-8-14, n° 49503. STRUIF, soldaat, 21/27-10-14. THOMAS Henri Marin, sold., 3/1, Merchj tem, 13-11-1892, Werchter, 12-9-14, n* 14. URBAN, korp,, 2/1, Hofstade, 25-8-14, M?- no 49913. 'al VAN AUTGAERDEN, sold., 2/3, 21/26-10-, 14. VANDENBOSSCHE, sold., 2/3, 21/26-10-1914.a- VANDERMEULEN Adolfine, sold., 1/2, 's Gravenbrakel, Puers, 1-10-14, tijdens », het bombardement. • _, 1 VAN DE WAELE, sold., 2/3, 21-2o-10;H,: en VANDEWIELE Pieter, sold., Loochnst!,; gasthuis van Rosendael, 27-14-14, na 4- 47922. u- VAN DROMME, sold., 2/2, in het gevecht: al aan den IJser, 21/26-10-14. | VAN G ROSTVEN, serg.-four., 22/26-10-14, VAN ROY, sold., 2/1, Hofstade, 25-8-14^ n, n° 40693. 4, VERB1EIREN Odéon, Ie serg., 2/1, Audenaerde, Rotselaer, 12-9-14. ne 46577.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes