Het volk: christen werkmansblad

562882 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Juin. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 28 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3775t3h62n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yicr-cn-Twinligste ta, - 1 135 Mstiiensl - Mulsgezln - Eigendoin frijdâg, 12 Jimi (9 M Allé briefwisse'ingen vrachfc-STij te zcncîen aan Aug. Yaa Iseghem, uitgever voor do naaml, jtnaatscli. i Drukkerij Hefc Volk », «Icersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachton, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft In : Op aile postkantoren aan 10 fr« pei' jaar. /es maanden fr. 6.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijks herstelling, 2 fr. pcr regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Versehijnt <5 maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVQEGSEÎj EERE-SCHOOIERS. Met een vraagteeken voor titel, schrij •.en onzer vrienden van ouden datu t volgend artikel in de katholieke Gaz ?an 't kanton Vilvoorde : *9 f m m Ondem. de suif un bon employé < bur. comptable da tylographe. fi p gj o s i temeiiê 50 à G francs par ntci: Ecrire P. W. Agence Rossel. 948( Ile heb mijn hoofd gemarteld om et passenden titel te vinden voor dit artiki m heb eindelijk de pijp aan Marten g jeven. Lezers, zoekt nu zelf een opsehrijt ! Voor dezen die geen Franseh verstai wil ik bovenstaande aankondiging vertale Zij verscheen in Le Soir van 30 M ci 191 Men vraagt oi «nïddeSHjk een go< bureelbediendi boekhonder, m chiensehrijver. Lac 50 iot 60 fran pes* maanell. Schr ven P. W. 27 Agen. Rossel. 948! Iierlees het nog cens, vriend lezer, en g voornamelijk, werkman die eënen goedi stiel kent. En wanneer gij vervolgens met fierhe uwe zoontjes beziet, die mat Franseh kuniu brabbelen, steek het u dan maar indenkc dat zij veel te wel en veel te geleerd zijn o. eenen stiel te leeren. Mijnheer de employé moeten zij worde> Toe, herlees nog eens die aankondigin Het moet een goed bediende zijn. die < boekhouding en het machienschrijven ken En het maandgeld : vijftig tôt zests Frank. Me dunkt, werkman, dal gij verontwaa digd de vuist zoudt ballen, moest een patroc u zulk spotloon aanbieden. En dat durjl men een goed bediende aai bieden, die de boekhouding kent. Zaterdag, 30 Mei, heb ik mijne bes peu genomen en aan den inzender der aai kondiging gevraagd of zijn boekhoudt moest eerlijk zijn. Ik voegde er bij dat ik een persoon kci vader van drie kinderen, die zonder plaa is en dus eene betrekking zoekt. Doch hij wil zooveel geld niet winnei Jlij zal zieh tevreden houden met derh f remit per maand, wat ruimschoots genoi is. Tôt nu toe heb ik geen antwoord bekomei Maandag, stuur ik een nummer van d blad, onder geslolen omslag, aan P. 27, als bewijsnummer. En aangezien zijne aankondiging i 't Vlaamseh versehenen is, hoop ik dat h veel, veel aanvragen krijgen zal. Daardoor zal eens te meer bewezen zijn La publicité de notre journal, c'est <3 l'or ! En wanneer P. W. 27 een boekhoudt gevonden heeft-, die nog niet al te goed o de hoogte is, hijîmag hem bij mij slurei om kosteloos eenige lessen van boekhoudin te nemen. Hij zal seffens gedresseerd zijn en we lieht nog iels van zijn maandgeld op c spaarltas kunnen plaatsen !!1! Ailes is maar te weten hoe men het aa boord moet leggen om de twee eindj'es aanee te knoepen. * * « Onze vriend der Gazet van Vilvoorde tnaakt er eene bittere spotternij van. W vinden 't alcelig. Akelig ja : waren cr geen patroons d weten dat ze rekenplicht-bedienden voc zulk hongerloon kunnen krijgen, er zoude er geen zijn die er voor zulk een schandi prijs durven naar vragen. En dat de toestand, door die schami lijke aankondiging van den Soir veropei baard, geene uitzondering is, weten y Vast en zeker, omdat we meer dan eer Buitenlandscbe Politiel LA CROIX s OVER HET MINISTERI ' RIBOT : Het Ministerie is bepaalcl aangestelc Ïïet beantwoordt aan de noodwcndi; peden van 't oogenblik : de vrcemde e lie financiewereld zijn gerustgesteld. H< }s een vreugdekreet in de buitenlandscl: tiers en de Beurs is, bij 't vernemen va ft nieuws, geklommen. f Andere voordeelen zijn er niet aa tyast : de samenstelling van 't ininisteri heeft niets anders aan bij machte om or gerust te stellen : M. Dessoye, ministf van openbaar onderwijs, is een ander [ Viviani, even dweepzuclitig. I ... Een ministerie, dat zulk heerscha in heeït, kan het onze niet wezen. * » * ft gelijkaardige toestanden moesten vast-m stellen. We zouden niet ver moeten zoeken om gehuwde bureelbedienden te vinden, wier patroon eischt dat ze als heeren gekleed gaan, in een deftig liuis wonen — al was 't op een paar zolderkamerkes van dat [e deftig huis — en die geen honderd frank je per maand winnen, maar wier vrouw c- halve nachten op 't naaimachien mag n- tjakken... misschien om de verf te ko.open, 0 waarmeê de naden van haars mans jas f' moeten zwart gehouden worden. Anderen, wier vrouw daartoe nog niet genoeg bij-,0 winnen kan, moeten na hunne regel-matige bureeluren van 't een naar 't ander " loopen om wat karig betaald schrijfwerk ' voor 's avonds en den halven nacht te c" schooien. Ze zijn geen werkende ledenvan 't schooiersgild, ze zijn er eereleden van : feiteliik eere-schooiers 1 f/2 n "We verwijten liun dat niet, integendeel: j' ons werkmanshart weent in ons gemoed, van medelijden voor hun' lot. Maar dit lot werpen wij ten schande aan de mo-j derne, onchristene maatschappelijke toe-l'. standen, die liet hun besclioren hebben. s» Er zijn patroons die klagen dat ze geen 'f- waarlijk goede rekenplicht-bedienden meer kunnen krijgen. Aan wie de sehukl? 19 Is 't niet volslagen onbehoorlijk, een j; verstandelijlc ontwikkeld geesteswerker ,n niet meer en zelfs nog min der te betalen dan eene kuischvrouw, die 2 fr. tôt ■fi fr. 2,50 en daarbij den kost verdient per ■n dag ? n Menige patroon — gelukkig niet allen : ,n we kennen er zeer goede in 't hier besproken opzicht — verkiest vier of vijf sleclit bc-; taalde kroeten in zijn bureel, om voor de ' klanten te pralen met veel bedienden, l'e boven een degelijk gehouden bureel met 1 een bekwamen boekhouder en een ver-g standigen bijwerker goed betaald. Anderen houden hun bureel met haken r- en oogen aaneen met een paar zoons van n welstellende burgers, die zieh verbonden hebben drie of vier jaar voor niets te wer-i- ken om de praktijk van den handel le leeren ; en als clan zulke wiskesvlieger te met eenige blauwe papierkes van den i- baas op schok gaat, -— zooals we in der-t gelijk geval hebben weten gebeuren, — dan staat de patroon lieel verbaasd te i, gapen, al is het feit bijna zoozeer aan hem ts zelven als aan de oneerlijkheid van den ontvlogen fiskadijn te wijten. i. Wil een patroon goede en beltwame g bureelbedienden hebben, dat hij ze goed g betale : wie goed betaalt, heeft het reclit goed werk te eischen; en wie goed werlc î. leveren kan, zal op denzelfden tijd meer it werk afdoen dan drie kroeten, Een goed 1. betalend patroon zal nooit naar goede werkers moeten zoeken, want een goed n werker is een verstandig werker, die ij gaarne met en voor een goed betalend patroon werken zal omdat hij er een : verstandig en pliehtbewust patroon in ziet. e Dat ware werkloosheid voor de kroeten? — Eensdeels en tijdelijk ja. 't Is een •r kwaad, maar een minder dan hetgene p waaraan de bediendenstand thans lijdt. i, Dat zou stilaan de kroeten terugsturen g naar den weg, waarop zij misschien jlinke werkers hadden kunnen worden. •— Hoe menige gebrekkige bureelbediende hadde 'e een goed handwerkman kunnen zijn 1 — En 't ware in de bediendenwereld eene n ontlasting van de onderkruiperij, welke n de kroeten wel gedwongen zijn te plegen ten nadeele van allen. Daartoe te lcomen, moet het streven n van de ernstige bedienden zijn, en daartoe ij mochten de ernstige patroons wel een handje bijhelpen. Maar dat streven kan e maar vrucht dragen als het zal gesteund n' zijn op eene wezenlijke macht, en maclit n kunnen de bedienden, zoo min als de werklieden, nergens anders zoeken dan in de vereeniging. Dat zij, die tôt eere-schooiers gedoemd t- zijn, het voorbeeld der werklieden volgen e en ze mogen de hoop koesteren eenmaal s eere-werkers te worden. [ Ondertusschen woedt de godsdienst-E vervolging voort. Dinsdagmorgcn zijn de Zusters van S.Marie de Broons uitgedre-ven geworden te Broons, te Pédernel, te '• Flouasne en te S. Nicolas-du-Pélem. !" Te Broons is de uitdrijving onmensche-11 lijk wreed geweest. ^ Rond middernaçht waren 30 gendar-n men aangelcomen. Te 6 ure 's morgens waren deonder-tl prefect en de ontvanger van 't enregistre-e ment ter plaats. De poort van 't klooster s werd opengebroken. r In de groote spreekplaats gekomen, e stonden de heeren inbrekers voor het lijlc van eene jonge kloosterzuster, daags te p voren overleden. Vandaar zijn de inbrekers naar de krankenkamer gegaan, waar ze de moeder-overste aantroffeu, bijge- staan door kanunnik Allo, die een ge-rechtigd protest licten liooren. Vervolgens begon de uitdrijving. De Zusters, de eene na de andere, werden door barbaren bij den schouder genomen en de straat opgeworpen plichtig aan 't vergrijp van zooveel goed te hebben verriclit Op dezelfde beestige wijze zijn de Zusters uitgedreven geworden in de drie andere gemeenten Voornoemd. Ziedaar wat ons te wachten staat, moesten liberalen en socialisten ooit in België meester worden. Gelukkiglijk dat we daar nog ver af zijn 1 GRÏEKEN EN TURKEN. De Grieken en Turken beschuldigen elkaar over misdryven en wreedàardige vervolgingen. De Patris, grieksch orgaan, beweert dat de Jonge Turken de uitroeiïng in 't zin hebben van al de Grieken in Turkije wonend. Indien de- vredespogingen thans bij de Porto vanwege de Grieksche re-geering gedaan, mislukken, dan zal Grie-kenland Turkije eene zoo strenge tuch-tiging opleggen, dat de Turk geene tweede maal zal herbeginnen. Griekenland hoeft noch te land noch te zee voor Turkije onder te doen. Het leger te lande is 500.000 man sterk. DE BULGAREN KLAGEN OVER DE GRIEKEN. dat ze over hun meester willen spelen en allerlei wreedaardige maatregels aan-wenden tôt dat doel. Het gedacht wint veld in Bulgarie om verbond te sluiten met Turkije tegen Griekenland. IN ALBANIE. Prins de Wied heeft dinsdag laatst het leger van getrouwe soklaten, te Durazzo verblijvend, in oogenschouw genomen. De prins en de prinses werden toegejuiclit. Het beroep van den Prins op de mo-gendheden vindt in Engeland, Frankrijk en Rusland geen gelioor. Er is voor lien geen profijt aan. En de andere mogendheden zijn het ook niet eens. Hoe zal de Prins eindelijk uitspelen? Ism ALLES WàTm BELANGRIJKE AANBESTEDINGEN. — Woensdag laatst hebben te Brussel ver-scheidene belangrijke aanbestedingen plaats gehad voor : 1° liet weglialen van 22.361 kubieke meter opgehoopte aarde, gelegen langs de Magdalenastraat, te Brussel, met het oog op den bouw der Middenstatie. Aangeboden prijs verschillend van fr 2,16 tôt fr. 3,36 ; 2° het voltrekkëtt van den onder-aardschen gang der lijn Scliaarbeek-Hal. Bestek : 2 millioen frank. Zeven medédingers, waarvan de hoogste prijs fr. 3.554.784: Pèlerin, van Parijs en Wellemans, gebroeders, te Audergliem, 2.126,078 frank. 3° het bouwen van een onderaardschen gang aan de statie van Schaarbeek-Zuid. Bestek 350.000 frank, verdecld in drie loten UITBREIDING DER E. V. In de pers wordt in verschillenden zin gesproken over de werkzaamheden der Commissie van de XXXI. De Métropole van Antwerpen liad in eene hem gezonden briefwisseling den wensch uitgedrukt dat de Commissie der XXXI hare werkzaamheden moest verhaasten om vôôr Nieuwjaar klaar te zijn. Le Bien public heeft daarop geant-woord : « wat vereischt wordt is niet de spoed, maar goed werk te leveren ». La Gazette du Centre, van La Louvière, laat daarop volgen : « Onze Vlaamsche vrienden zijn min haastig dan wij om 't huidige kiesrecht (bedoeld wordt de gemeentekieswet) te wijzigen. » Het stelsel, Wdt betreftde evenredige vertegenwoordiging, moet liun tegen-vallen. Talrijk zijn de gemeenten waar het bestuur volledig katholiek is. Op provinciaal gebied genieten de katholieken in Vlâanderen insgelijks het voordeel van het bestaande stelsel. Maar bij ons (in 't Walenland) lijden we zwaar onder de gevolgen van het bestaande. » Het waalsch blad somt de grieven op, en besluit dat boven de lokale en poli-tieke intresten men het hoogere belang moet nastreven, namenlijk de rechtvaar-dige bedeeling, 't is te zeggen voor het huidige geval de ware vertegenwoordiging. VOOR DE POSTZEGELVERZAME-LAARS. — Ter gclegenheid van den ver-jaardag der groothertogin van Luxemburg zal het postbureel van het Groot-Hertog-doin, te beginnen van aanstaanden zon-dag, nieuwe postzegels in omlc-op brengen van 12 y2, 15 en 25 centiemen. j HET H. SACRAMENTSCONGRES TE LOURDES. — Het komiteit, dat de bel-gische bedevaarten naar het H. Sacra-mentskongres van Lourdes inricht, zal bereidwillig al de noodige inliclitingen geven aan wie ze begeert. Men gelieve zieh te wenden voor Braband, aan de E. H. kanunnik Vosters, St-Aloysius-gesticlit te Brussel ; voor Antwerpen aan den E. H. kanunnik Van Genechte te Mechelen ; voor Limburg en Luik, aan Mgr Bovens, vicaris-generaa) te Luik ; voor Oost-Vlaanderen, aan den E. H. kanunnik Van der Gheyn, Spiegelstraat, n. 10, te Gent ; voor West-Vlaanderen, aan den E. H. kanunnik Van de Velde, Karmelietenstraat, te Brugge ; voor Hene-gouw, aan den E. H. Parot, Waucquez-straat, te La Louvrière ; voor Namen en Luxemburg, aan den E. H. kanunnik Tharsicuis, bisdom te Namen. HET BELGISCH SCHOOLSCHIP. — Het schoolschip l'Avenir is te Plymouth aangekomen, waar het zal wachten op bevelen nopens zijne ontladingshaven die nog niet is aangeduid. Briefwisselingen mogen aanstonds gezonden worden, met een adres als volgt : « M. X..., o/b of the Belgian training ship « l'Avenir », c/o Mrs Fox, Sons et C°, ship agents, Plymouth, En gland ». LEGEROEFENINGEN. — Het derde legerkorps heeft gister in het Kamp van Beverloo krijgsoefeningen gehouden, in tegenwoordigheid van den koning ; zij telde rond de 10.000 manschappen. Zij stond onder de bevelen van luitenant-generaal Beman, gouverneur der ver-sterkte vesting van Luik. Na het défilé heeft de koning het ont-bijt genomen in het koninklijk paviljoen, waarna hij met een bijzonderen trein naar de hoofdstad is teruggekeerd. BEWEGÎNG DER BEVOLKING IN BEL GIE. — Uit eene statistiek, die het ministerie van binnenlandsche zaken eerlang gaat uit-geven, blijkt dat er in België 1.370.778 ge-trouwde inannen zijn ; 405.274 weduwnaars of weiluwen ; 14.57.9 gesciieiderî mannen of vromven. Op dit totaal getrouwde mannen liebben 19,08 p. c. geen kinderen ; 20.70 p. c. 1 kind ; 18.55 p. c. 2 kinderen ; 13.03 p. c. 3 ; 16.17 p. c. 4 tôt 5 ; 11.35 13. c. G tôt 9 ; 1.12 p. c. 10 kinderen en meer. Er zijn 200.495 fami-liën zonder kinderen. Het aantal huwelijken klom in 1912 tôt 61.278, zijnde 1908 meer dan het vorig jaar. Uit de cvfers blijkt dat de strooming om vroeger te trouwen toeneemt. In 1912 bedroeg het aantal geboorten 171.187. Dit fcedrag versterkt nog de daling in het geboortecijfer, waargenomen sedert 1880. Even wel is het aantal geboorten in 1912 nog 58.800 booger geweest dan het aantal sterfgevallen. Het middengelal geboorten is 22.64 per duizend inwonel's. Staan boven dit midden-getal : Limburg 31.83; ^ est-Vlaanderen 27.85 ; Antwerpen 27.05 ; Oost-Vlaanderen 25.18. Staan er beneden : Luxemburg 22.31 ;Bra-bant 20.45 ; Namen 19.23 ; Henegouw 18.37 Luik 17.30. Dus in het Vlaamsche land een ontzaglijk hooger getal geboorten dan in het. Walenland. Het versehil tusschen Limburg en Luik is 14.53 ner duizend inwoners. DE NIEUWE KABEL TUSSCHEN BELGIE EN CONGO. — Dinsdag heeft in voile zee, voor Oostende, op 15 mijlen van de kust, de stoomer-kabellegger John Pender het anker geworpen. Dit schip behoorende aan eene firma van Londen, zal, in uitvoering van het contract der Belgische regeering, een kabel leggen, die België reclitstreeks met Congo zal ver-fa in den. Deze nieuwe kabel zal vertrekken van Middelkerke naar Dumpton Gab, nabij Broadstairs ; dan zal de lijn gebruikt worden van de Eastern Co tôt aan San Thomé, van waar een nieuw deel naar Banana zal gelegd worden. De John Pender staat onder het bevel van kapitein Grey ; het is een schip van 2500 ton ; de bemanning telt 86 manschappen en 15 officieren. Congonieuws. TERUGKEER DER « ELISABETHVILLE't De postboot Hlisabelhville heeft maandag-avond, te 8 ure, Las Palmas verlaten, in be-stemming voor Antwerfen, waar hij maandag aanstaande lcan verwacht worden. Bevinden zieh aan boord : Van het ministerie van koloniën : MM. J. Bartzheim, bestuurder ; A. Brochard, luite-nant ; J. Cammermeyer, geneesheer-dienst-overste ; B. Hedemarlc, luitenant ; F. Soo-ghen, substituut ; B. Raskin, administraiie-agent eerste klas ; (justicie) ; A. Jacquemin, landmeter van 't kadaster eerste klas ; C. Hennebert, onder-luitenant ; L. Achten, ad-ministratieagent derde klas ; R. Boonen, klerkoverste (kadaster) ; J. Lhomme, idem ; J. Carliaux, kultuur-overstë ; A. Dellieu. krijgsagent ; G. Paucheon, klerk eerste klas : C. Moonen, idem ; P. De Meyer, klerk-over-ste (belastingen) ; A. Sornin, bijgevcegd post-ontvanger tweede klas ; H. Quinet, klerk ■ tweede klas (financiën) ; K. Olssoa, meea.ni-cien tweede klas ; L. Hisquet, overste onder-oilïcier ; E. Pa.chens, onder-olïic er : G. Blaze agent der rechterzijde orde (Katanga) ; M. Lenoir, kultuur-onderoversfe ; G. Diana, baanlegger ; O. Tinel, ambaclitsman. Van de Grands Lacs : MM. C'appugi Enri-eo, geneesheer-dienstoverste ; V. Chennz, sec-tie-overste ; M. Bailly, inspecteur-adjunkt-mecanicien ; G. Rosen, machinist ; D. Mi-chiels, timmerwerf overste : F. Marit, metseï H. De Rycke, mécanicien tweede klas : C. Tricot, klerk teekenaar ; Vaerendonck, Van opdenboscli en Houet. Van de Compagnie du chemin de fer du Congo : MM. Baetens, Bodino, Vanassche Devrieze, Ditvoorts, Lom en Thirioriet. Van de Compagnie des Produis : M. Ver donck. Der Sud Kamerun : MM. Pedcrsen en Tlie-sing.Van de A. B. G. : M. Guerai'd. Der O. C. C. ; M. Pierlot, Van de Compagnie du Kasaï : MM. Sarra» zijn, Lefebvre, Cruliau, Otto, Bastin, Ilanus, Hartinan, Pefi'er en Renard. Van de Çomfina : M. Quentin. Van de Cominiere : MM. Mahy, Schock, Devos en Vranhende. Van de Trappisten der abdij van West malle : eerw. pater Benedictus. Van den dionst der Dr. T. : (R. Goldsch- midt) : MM. Camermans en Vanengelen. * * * Een gcregelde dienst voor reizigers en goederen zal voor het einde van het jaar op liet Tanganykameer door eene Belgische maatschappij worden ingesteld. Eer.e boot is ten dien einde door Cockei'ill a ervaardigd. Er zal aan boord plaats zijn voor 12 passa-giers. Het schip verplaatst ongeveer 750 ton en maakt 8 V'> knoop. Arbeidersbeweging. DE STAKING DER DRAADTREKKERi VAN SWEVEGHEM. Van wege liet Verbond der Metaal bewerkers: Sweveghem is eene zeer belangrijki nijverheidsgemeente, bezijden Kortrijk op de baan Kortrijk-Audenaarde. In de draadtrekkerij Bekaert (pikdraad,kie-kendraad, enz.) zijn de 230 werklieden sindf zeven weken in staking". Het was immers bewezen dat die werkmensclien wel 40 % min wonnen dan in dezelfde nijverheic van andere plaatsen. Echter rekenins houdende van de omstandigheid dal Sweveghem wel min goed kan gelegen zijn dan concurreerende fabrieken, stelden de werklieden zieh tevreden een gemiddelden opslag van 10% te vragen. De gevoerde onderhandelingen konden tôt geen uitslag leiden, en daarop werd de staking uitge-roepen. Van de 230 werkieden zijn er 200 behoorlijk vereenigd in de christene vakvereeniging. Allen volgen het orde-woord, zoodat er niemand werkt. Geen moeilijkheden op de gemeente, ailes in de stipste orde en deftigheid. Woensdag kon de vriend Georges Goet-gebuer, als secretaris van het Verbond, die de beweging leidt, met eene afvaar-diging een onderhoud bekomen met den patroon, die zeer vriendelijk de deputatie ontving en per catégorie in gesprek trad. Het slot was dat M. Bekaert verklaarde aan een veerligtal werklieden, die minder dan fr. 3,2 5 verdienen, opslag t c wi ) len geven De afvaardiging keerde daarmeê terug > naar de vergadering, waar de 143 aan-wezigen (de overigen waren hier en daar aan 't werk) het voorstel verwierpen. Donderdagmorgen was het weer bij-eenkomst. Machtig en geestdriftig klonk ' het strijdlied. > De vriend Gabriël sprak over 't reclit van vereeniging en wat wij door de ver ' eeniging veroveren willen : door 't beko-1 men van meêzeggenschap in 't regelen van loonen- en werkvoorwaarden, geraken | tôt eene betere verdeeling der voortge-brachte goederen, opdat allen die werken, minstens behoorlijk gevoed, gekleed en gehuisvest zijn. Na de noodige aanwijzingen van den vriend Goetgebuer en de naamafroeping keerde het volk huiswaarts, in de vaste overtuiging dat welhaast hun goed recht zal erkend worden. UIT ISEGHEM. Ontbonden! Den Onzijdigen (1) bond der schoen» fabrikanten van stad is ontbonden. Men beweert dat de houding van den heer Decoene (voorzitter van den Bond) gedurende de laatste staking de oorzaak is dier beslissing. Groole Sociale Dag le Maria-ÀiÉnlM Zondag verleden vierde « 't Verbond der Christene Handschoenmaaktsers van Vlaan-deren », het eenjarig bestaan zijner inrichting en men mag 't waarlijk machtig noemen, ge-zien dat er meer dan 2000 vrouwen en meis-jes (handsclioenmaaksters) deel maken van het Verbond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes