Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

582830 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Septembre. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kk94748b2k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Acht ea veertigsle jaar Zaterdag 26 September 19M liimmftp 89 fr. 5-00 ■3 jaar», raet de post bcste ¥688 N00RB-NEBE8LAW franco S g*. 25. 8* aiboBatmenUprg* b w«rop beterihatr. i A— !L 1 VOLKSBELANG ■HHHHP9HB0 sHHV van I — ^'J*uuumauw i ■>—■jinuMwaag *WTWP zmts* ^ISK/v ^ —• 1 VTSRSnFf I .TINT R WMJ! SX^Hî Z ATIRBAi fr. 5-00 't j»W, M lie P«s àafttét «SOI IfâéM g£8£8USI îwraco I s gr* ea. îil »ks»«f ©«» w<ri 4-p, «5, -7 ferlïiikuB; *.8t® 54$'? #r? S .-?#■§ ii$*èî* asS. Afzonderlijke aaffimers xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile oazetverkoo Tiers. tecen 10 cent. BUREEL YAN HET BLAD : C3-£felg;4ïS3itee;^Ss 25, te «Gî-esjat. Aile mededeelingen. Lrieven, handsehriften, enz., vrachtvrij te sturen Aan de Redactie van het Voiksbelang, Galgenberg, ~3, Gent. Inhoud : De Straf van Duitschland. — Wat d Duitsche Hoogleeraren over Engeland denken «: schrijven. — Moderne Barbaarscheid. — D Vlaamsche Beweging en de Duitschers — Ee Brief van Dr. Fredsrik van Eêden aan d Belgen. — Oorlog aan don Oorlog — Belgùch Vluchtelingen in Engeland —Belgische Vluchte lingen m Nederland. — De Stemming te Berlijn — Dood van Qeneraal de la Rey. — De laal verdrukhing in Noord Sleeswijk. — Een brie uit Holltind. — No g onze Taal en de Vlucht» lingen in Engeland. — De Verschijning van eti Komeet of Staartster. — Eene Nederlandsch Schrijfster in Nederlandsch Oost Indtë. — Eei Schot over Nederland. — Nederlandsche Volks gang — Geschiedenis van het Nederlandsch Volk — Muziekonderwijs voor het Volk. De straf van Duiti;chiand, Toen de groote volkerenoorlog plotseling uit brak, was Duitschland op het punt de wereldhe-gemonie op vreedzamen weg te veroveren. Duitschland's hoogere wetenschap, schoon geei uitsluitend Duitsch monopolium meer, was nog al-tijd toongevend. Duitschland's nijverheid ontwikkelde zich ver-bazend en scheen spoedig die van al hare mede-dingers te zullen overvleugelen. Duitschland's koopvaardijvloot vloog over de Oceanen en zou wellicht die van Engeland op der duur ter zijde gestreefd hebben. Duitsche koloniën waren aan 't ontkiemen ir Afrika, in Azië en in Australië. Duitschland overstroomde Europa en de andere werelddeelen met zijne uiterst goedkoope produc-ten, die meer en meer aile mededinging schenen on-mogelijk te maken en aile markten veroverden. Duitschland steeg met ieder jaar in bevolking en in rijkdom. Het was als eene ebbe, door niets te weerhou-den, die over de vijf werelddeelen aangespoeld kwam en zich vreedzaam overal uitzette. En wat zal de toestand van Duitschland zijn na den oorlog, welke ook de uitslag er van moge zijn? Het lijdt geen den minsten twijfel, dat geduren-de lange jaren de schatten van haat die Duitschland in Engeland, Frankrijk, Rusland en België aan 't verzamelen is, hunnen vreeselijken kroos zullen dragen. Men moet geen groot proreet zijn om te voor-spellen, dat in al die landen een algemeene on-verbiddelijke boycott tegen ailes wat Duitsch is zal doorgevoerd worden. Duitschland leeft van de andere landen, de andere landen niet van Duitschland. De boete zal verschrikkelijk zijn, maar niet on-verdiend. 4 WAT 0E DUITSCHE HÛ0GLEERA9£N GV?R ENGELAN0 05KRFN EU SCHRIJtfEN Wij hebben reeds gemeld dat een groot aantal hoogleeraren aan Duitsche universiteiten een ver-klaring openbaar gemaakt hebben, waarin zij zeg-gen afstand te doen van de hun door Engelsche universiteiten verleende onderscheidingen en daar-mede verbonden rechten. In de motiveering van het besluit wordt uiteen-gezet, dat Engeland uit snooden naijver op de eco-nomische positie van Duitschland andere volken sedert jaren heeft opgezet en zich in het bijzonder met Rusland en Frankrijk verbonden heeft, om de positie, die Duitschland zich in de wereld verwor-ven heeft, aan te randen. Zij acht en dit een daad van onbeschaamde en ongehoorde zelfzucht. Hoe zullen die hooggeleerde Duitsche profes-soren hunne oogen wijdopen zetten, als ze na den oorlog zullen vernemen wat de censuur hun nu zorgvuldig verbergt : den diepen afkeer der beschaafde wereld voor de houding van hun vader- e land in deze tragische omstandigheden en de war- e me bewondering van het denkend menschdom ■i voor de ridderlijke politiek van Engeland ! £) % e Q | - ~-*~*siemetSiS£*'- - ' " MODERNE BAABAAHSCHHclJ. f De dagbladen vallen ons uit de handen, aife we ai de gruwelen lezen, die de oorlog i in zijn aîschuwelijke naakttieid over one s iand en een deel van Europa breingt. Wat » Duai onze zoo geroemde beschaving als we .m de XXste eeuw nog lagè* staan dan de wil-3 ce van Airika en de Meadkaansche ban diet, als we getuigie zijn van de wreede ii ar d v o e h ti gh ei d en koeie wreedheid, waar-mede .wefei'Jooze kinderen en grijsaards door den kop worden geschoten tegen de verbrande muren van hun eigen huis, ja ievtind worden begraven ? Dit is eenvoudig dierlijke elachting. Voeg daarbij dat diezellde beulen de on-besehaamdheid en de lafhartiglieid zoowrre dj ijvon ons daarenboven te bel aster en en te 1 bezoedelen door het lage gemeene oordeol: dat een keizer. die zich den geizalfde, den uitverkorene des Heeiren noemt, evenals zijn minister, in <;e leugenachtigste terœen van een openbaar stuk aan Président Wilson uurlt v«3rspt eîden, en dit over een volk, dat hem nooit iets misdaan heeft, maar da. . liij en zijn laihartige kneohts trachten te verpletteren : een beschuldiging die- door dui-1 zenden ooggetuigen van hier en uit ande- iv; iandea wordt tegengesproktn. , Welk een voorbeeld en spoorslag ligt daarin voor zijn junkers en soldaten, welk een bezieling voor zijn volk, dat zoo schan-: d jijk wo'idt bedrogen^ en wel eene of mor-gen tegen de tyranie van dien afgod za) opstaan ! Kceds in 1870 hadden de Duitschers tij-dens den oorlog met Frankrijk een nieuw internationaal vraagstuli opgevvorpen. Al-ieen gewapenden mochten tegen gewapenden strijden en wel in eerJijke open gevech-ten ; de burgrrs, die op de eene of andere wijze aan een geleverd gevechi deelnamen, zouden door den kogel gedood worden. Zeker moet een leger, dat te veldo trekt, zoovool mogelijk zijn eigen veiligheid ver-zekeren, en een bur'ger, die in een bezette plaats, na het geveeht verraderiijk op schi'ldwachfcin of ontapende soldaten schist, Iis scliuldig. Maar, om bij bestorining of verwoesting van dorp en stad, den burger, die den soldaat van zijn vaderland hulpe biedt, als een moordenaar te behandelen, en hondeixl anderen. die niets misdaan hebben m:t koele wreeaheid ter dood te brengen. gansche dorpen en steden plat te schieten, dat is e.?n gruwëldaad waarvoor geen woord bestaat. dat is een moord op groote scha:i]. De burger, die in geva] van zelf-verdediging met de wapens in de hand g'evangen wordt, zou met den strijdenden soldaat op gelijken voet mbeten gesteld en als krijgsgevangen behandeld worden. Een volk, dat zijn erf, zijn geboorteland, zijn gezin verde'digt, is evenale een gewa-pend leger. Het is een gruveldaad, een zoo-gt-zegde b-^schaaflde natie onwaardig, die edelen en getrouwen onbarmhartig dood te schieten of ze levend te verbranden, zooals de Duitschers met onze arme bevolking hebben gedaan. Zoudt gij willeni, dat een vader, die zijn zonen onder zijn vensteirs zag dooetschiéten, zijn vrouw en dochters zag onteeren. zijn kinderen liet vermoor-den, zonrJeT naar zijn jachtgeweer te grij-pen, als vreemde soldaten op hem en zijn geliefden aanleggen ? Men voege daar nog bij dat in de mees-te plaatsen, die zoo onbarmhartig wexden verbrand en geteisterd, al de wapens vôôr de intrede der Barbaren waren ingeleverd, en dat de Duitsche generaals^ die zich be-roemen over eene ijzeren tucht, niets, vol-strekt niets gedaan hebben om de g'ruwel- î ; daden te verbieden. Heel de wereld diende te protesteeren te ! gfen de schandelijke verspreide leugens, de I verregaande barbaarfcbheid en het slachten i van menschen door de moderne Hunnen. Een nieuwe euveldaad hebben zij dezer i « ii dagen gepleegd. niet meer in Leuven, Me-chelein en Dendermonde, maar in het1 oude historsche Reims, de stad waar Clovis en de Franeche Koningen door Sint Remigius en zijn opvolgers gezalfd en gekroond werdtn. Een der schoonste kerken in Go-tiiischen stijl, die de volinaaktheid nabij lcomt is door de Duitsche bommen vernield en in assche gelegd. Meer dan twee eeuwen heeft men aan dlen heerlijken bouw, door Albert de Coucy in 1212 ontworpen, gearbeid. De eenvoudige en grootsche lijnen van dit machtig gebouw, van zuilen en bogen, de rijkdom van gevel en iugangen* het bekoorlijke van ieder- ondeideel, de keurige bewerking en fijne uitvoering der tallooze joeelden en bas-reliefs, de weelde der orna-■nenten, heel dit meesterlijk geheel maakte le kathedrale van Reims tôt een wonder der bouwkunst. De heerlijke geschilderde ven-st. rs en roeacen, de tapijten van zeldzame schoonheid, de talrijke schildei'ijen die prijk-ten met de naraen der grootste meesters, dit a'les maakt© haar tôt een der heerlijkste tempcls van de geheele Christenhead. En van al die wondere kunst is thans door de vernielzucht der Dnitsohers niet veel meer overgebleven dan rookende pui- nen. N /// . i * - > , t { 0E VLAAMSCHE 8?WfG!H6 ÎH 0E OUfTSCHER^ Het past .wel in deze jammei'volle tijden de gelegenheid te benuttig^n om met den noodigen kiem de bewijzen aan te brengen hoe weinig de Ylaamschgezindheid zich om Uuitscliiand gelegen liet en omgakeerd. Hoe dikw.,jls, zegt te reciht Neerlandia hebben wij niet vanwege de vijanden van onze beweging moeten hooren dat l'iamingantis-me en Pangermanisme één zijn, dat de Vlaamsche Beweging een onderdeel uit-maakt van de Alduitsche Beweging, dat onze stL'ijd met Duitsch geld, Duitschen in-vloed, Duitsche sympathieën gest^und. wordt. Dit ailes werd steeds op des t)5 hoogeren toon gezegd en met des te breedere gebaren verkondigd, naarmate men meende daardoor de aandacht af te letiden van soortgelijke p.actijken, waaraan andere natiën zich hier te lande en ten nadeele van onzen strijd be-zondigden. : Hoe vaak werden die onnauw'Keurigiieden, — om geen sterker woord te gebruiken, — reeds niet weerlegd i Hoe dikwijls hebben wij niet de beschuldige-rs uitgedaagd om slechts door een enkel feit hun beweringen te staven ! Steeds is men ons het antwoord schuldig gebieven. Maar dat belette hen niet om voort te gaan de b wnste legende <an de Duitsche tusschenkomst in onze beweging te verspreiden. Onderdanige die-naars van Duitschland dat waren en dat bleven de 'Vlaamischgezinden, en als onze t'..genstrevers gedui'fd hadden, dan hadden zij ook gaarue gezegd, — misschien dach-ten zij .het wel, — betaalde knechten. WaniKcr wij strijden om onze Nederlandsche taal te verheffen, dan doen wij dat om Duitschland genoegen te verschaffen, wanneer wij ons beijveren om wat meer rechtvaardig'heid te doen heersciien voor ons volk, dan gebeurt dit omdat Duitschland het zoo gaarne heeft, wanneer wij trachten een Hoogeschool in eigen taal te verwer-ven, dan is dat alleen omdat Duitschland het vraagt ! En voor zoo een onderdanig-heid aan onzen Germaanschen Oosterbuur ' blijven de belooningen natuurlijk niet uit : | ai de leiders van de Vlaemsche Beweging | wandelen met de kenteekenen van den Prui-' sischen adelaar in hun knoopsgat1 rond, van eerete, tweede, derde of vierde klasse, naar gelang van de grooter of kleiner dien-sten aan Duitschland bewezen ! Vlaamsche kunstondernemingen worden met Duitsche marken in het leven gehouden ! Vaak gebeurt het dat een vergadering van Vlaamsch-gezinden met de aanwezigheid van Duitsche ministers vereerd wordt. O. ironie van de menschelijke leugen ! De Vlaamsche Beweging gesteund door de Duitschers ! Zij voelen niets voor onzen strijd, zij voelen niets voor ons streven, zij voelen niets voor onze taal, zij voelen niets voor ons volk, zij voelen niets voor onze beschaving, zij voelen niets voor onze geschiedenis. Dat onderdeel van den grooten Germaanschen s.tam laat h en vol-komen onverschillig. Een klinkeud bewijs van de weinige sj jnpathie der Duitschers voor ons en onze taal kunnen wij vinden, wanneer wij even de leerprogramma's van de scholen, die zoo behendig hier te lande door Duitschland werden gesticht, in oogenschouw nemen. Wanneer ergens, dan zou toch wel daar de gelegenheid zijn om te toonen, dat zij met ons syanpathiseeren. Welnu, op de Duitsche school te Brussel was het Nederlandsch facultatief, zooals het Grieksch. In de « Vorschule und Realgym-nasium » werd het in acht klassen geduren-de 16 uur per week onderwezen voor lien die wilden, en in de < Hohere Madclienschu 19 » gedurende 14 uur in zeven klassen. Doch in de eerstgenoemde afdeeling werd het La-tijn gedurende S9 uur in 8 klassen, het Fransch gedurende 64 uur in 12 klassen, het Engelsch gedurende 24 uur in 6 klassen aangeleerd. Op de Duitsche school te Antwerpen was het onderwijs van het Nederlandsch nog vrij wat minder : in een enkele klasse, zoo-wel in de jongens- als in de meisjes-afdee-ling, werd het 3 uur per week onderricht. Wij zullen het maar zoo noemon ! Dooh in de eerste afdeeling werd in 12 klassen 91 uur Fransch en in 6 klassen 24 uur Engelsch onderwezen ; en in de in de tweede. plaats gcnoemde afdeeling zijn die ge-talien wederzijds 88 en 24. De heerschende opvatting was, dat als de kinderen maar wat1 p'ractisch « Vlaamsch » kennen, om zich in het dagelijksche leven met een knecht, een meid of een werkman te kunnen onderhouden, het meer dan vol-doende is. Van een degelijk oiiderricht der taal geen kwestie ; van een kennis der Nederlandsch© letterkunde geen zweem ; van een bekend maken der Groot-Nederiandsche beschaving geen spoc-. Wonende te mid-den van een volk, dat tôt hun eigen stam behoort, kenden zij niets van de taal en de geschiedenis van dat volk en verlangden zij er niets van te kennen. Wij geven gaarne toe, dat op die scholen, waar Duitsch en Fransch grondig onderricht moeten worden, de toestand moeilvjk is. Doch daartus-schen en de verwaarloozing die ons vanwege de Duitsch rs te beurt viel, l'gt een hee-le afetand. Van Duitsche aanmoediging staan wij verre af. En wanneer de tegenstrevers nog-maals met de bewering voor den dag ko-men. dat Duitschland onze b^wregving bteunt, dan 7,ulleri wij hun de hooger vermelde fei-ton aanh'-len. die misschien beter dan wrat ook juist het tegendeel bewijzen. * " ».— EEN BRIEF VAN Dr FREDERIK VAN EEDEN AAN DE PEID^N. Het « Hande.lsblad van Antwex-pen » heeft het volgende. schrijven, van Frederik van Eden ont-vangen, hetwelk het blad « hoopt overgenomen te zien, door aile confraters ». i,» d r» * +1. M jpg M i j n Vlaamsche vriendeji, Bussum, 5 September.. Als mijn woord u nog bereiken kan in uw benauwing, dan moet ik u nog een groet toe-roepen. Hoe kort geleeden was ik nog in uw midden, sprak ik nog in uw bijeenkomsten, genoot ik uw gastvrijheid. En nu ! — die schoone steeden, dat vreedsame volk, dat heerlijke land — aangetast, geschonden, op de vree-sudijkste wijze, onnoodig en oiireehtvaardig be-oorlogd, tôt het uiterste gekrenkt en bedreigd. Met daden kan ik u niet helpen, ik b'en on-maohtig, al vervult de gedachte aan het door u geleeden onrecht mijn hoofd den ganschen dag en rooft mij 's naehts den slaap. Maar ik heb toch enkele woorden voor u, die u mijn gezindheid toonen, en eenigen troost kunnen geven in uw ooverzware beproeving. Dit is mijn meening : Gij, België, hebt over-wonnen, in den hoogsten zin, en geen stoîîe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection