Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

539 0
01 juillet 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juillet. Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x25b0049j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds veien gestorven auiar wie matig is, verlengt zijn leven. Wijshkih Geillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISM De alcool maakt tegenwoordig meer verwoe» tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstone, in 't Lagerhuts, S Meert 1880 26e JAAR, Nr 7 Opstelltr : Advokaat Alb. Van de Kerckhove BESTUUR : Kerksiruat, 5, Urecbl Ttlefoon : Brecht Nr 4 jULl 1914 mmm Dit blad verschijnt iedere maand. De inschrijvingen' loopen van ien Januari tôt 3i Dec.ember, en worden maar ontvangen voor een voile jaar. Te welken tijde des jaars er 00k ingeschreven worde, zendt het Bestuui al de nummers die sedert ien Januari verschenen zijn. Aan dien regel wordt geene uitzondering gemaakt dan voor aanvragen die in November of December toe-komen.Deprijs,vooraf betaalbaar. is vooreenjaar, vrachtvrij : Voor België : 1 frank; voor Nederland : 1 gulden : voor Frankrijk : 2 frank. Wie verscheidene exemplaren gelijk neemt, kan prijs-vermindering genieten. Het Bestuur neemt voor betalingen van 't Volksgelu\ postmandaten en postbons aan, alsook Hollandsche postzegels van 5 of 10 centen. In België wordt de inschrijvingsprijs door postreke-ning geïnd, in geval het bedrag niet gevoegd is bij de aanvraag. Voor abonnementen, betalingen, enz., schrijve mec tan den Bestuurder; ailes wat den opstel betreft, zende men aan den Hoofd-Opsteller. * * * In dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduid, verschijnt er eene Fransche uitgave van dit blad, met titel Le Bien Social. Adres : Renkinstraat, 84, Brussel. IN HOU D : Van hier en ginder . . . -49 De Propagauda . . . . 51 Alcool in de Tentoonstelling te Lyon . 51 Afgrijselijke misdaad te Chimay . 51 Een zinnebeeld (gravuur) . . -52 Een brief van Kardinaal Mercier . . 53 De Alcoolzieken . . . . 53 Vit Berchem ...... 54 Boekennieuxvs . . . . . -54 Doodsbericht . . . . . -54 De drama's van den Alcool . . -54 Het zinken tijdvak . . . . -55 Van hiei? en In den Senaat. — Tijdens de bespreking van het wetsontwerp op de werkmanswoningen, op 15 Mei 1914, sprak M. Brunard, voorzitter van den Vaderlandschen Bond, volgende woor-den uit, welke wij met genoegen aanteekenen : « Het ware wenschelijk, en het spijt me dat de Minister voor 't Binnenland niet hier is om mij te hooren, dat we het gouvernement stren- gere maatregelen zagen nemen tegen het drank-misbruik. Met heeft intçgendeel, door de wet van 12 December 1912, de opening van 140,000 nieuwe geneverslijterijen toegelaten. Met onze antialcoolische maatschappijen staan we alleen in den strijd tegen de alooolplaag; men ver-leent ons wel eenige toelagen, maar die zijn zoo magertjes! » Ik hoop dat de voorzitter van den Raad mijne woorden aan den bevoegden minister zal willen overrnaken, opdat deze zich vrijgeviger toone tegenover hen die moedig en volhardend het alcoolism bevechten. » DE ALCOOL AAN 'T WERK Pieter Bertrand, 33 jaar, baanwach- I H ter nabij Hyenville, op Vie lij n Orval- B I Regneville (Manche), kwam dronken I I thuis. Daar hij meubelen en huisraad I I stuk sloeg, vluchtte zijne vrouw met I I hare vijf kinderen, doch liet het zesde, I I Marie-Louise, 3 jaar oud, in de wieg I I liggen. Rond middernacht trad de I I woestaard uit zijne woning, waarin hij I I zich tôt dan toe verschanst had : hij I I bemerkte zijne vrouw die nogmaals I I poogde te vluchten, doch hij haalde I I haar in en sloeg en stampte haar, tôt I H ze gansch bebloed bleef liggen. Terug thuis gekomen, sleurde hij het I I jongste kind uit de wieg, greep het bij I I de beenen, sleepte het buiten en met I I een zwaai door de lucht verbrijzelde I I hij het hoofd van het wicht op den I I barreel van den spoorweg. Bertrand is aangehouden en in het I I gevang van Coutances opgesloten. Bij den g-eneralen staf. — Generaal de Selliers de Moranville is onlangs aan het hoofd van 's lands generalen staf geplaatst. Onze warmste gelukwenschen aan hem, dien wij een oude vriencl van het Volksgeluk mogen noemen en die gansch verknocht is aan ons werk van verzedelijking. Generaal de Selliers is een der onder voorzitters van den Vaderlandschen Bond. Hoe langer hoe meer gekken ! — In 1867 waren er 5,440 gekken in het Seine-depar-tement; in 1904 waren er 15,000, en in 1914 zijn er 20,000 ! Men gaat in dat département een zevende zothuis bouwen. Als 't nood doet bouwt men er nog maar een bij, doch het aantal herbergen beperken, dat durft men niet. Antialcooliscli g-esticht te Brussel. — Vele bestrijders van den alcoolgeesel, zelfs de verstandigste, aanzien de alcoolzieken als ondeugende of verloopen lieden. Voor ondeu-genden meenen zij straf en dwang noodzakelijk, en zetten zedelijke propaganda en proeven tôt heropbeuring vooruit, jegens de verloopenen. Zulks is eene betreurlijke dwaling. Meestal is de drinker een zieke op wien met goeden overleg heilmiddelen dienen toegepast te worden. In den vreemde zijn antialcoolische gestich-ten opgericht, om die zieken raad en zorg te verstrekken en hunne familie te steunen. Dit voorbeeld heeft men nu nagevolgd te Brussel, waar een werk van dien aard gesticht is, onder toezicht van den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism. Het antialcoolisch gesticht heeft ten doel de toegezonden of vrijwillig toegekomen alcoolzieken te bestudeeren, hen zielkundig te ontleden, de oorzaken op te zoeken die hunne noodlottige drift verwekten of begunstigden, en te bepalen welk heilmiddel zou kunnen baten : 't zij ziel-heelkunde, 't zij zedelijke opbeuring, 't zij ge-wone geneesmiddelen. Het gesticht komt 00k de huisgezinnen der alcoolzieken ter hulp.. Wij meenen het nuttig op dit werk te wijzen, voor allen die het alcoolism bestrijden, zich de heropbeuring van den drinker aantrekken, en de ontaarding van het menschdom willen beletten. Het antialcoolisch gesticht, onder het bestuur van de beste specialisten, is gelegen in de Jerichostraat nr 10, te Brussel, en is open aile vrijdagen van 7 '/a tôt 8 ure 's avonds. Gedekoreerd. — M. Lambert Violet, eigenaar van het merk « Byrrh », is tôt den graad van commandeur van het Eerelegioen benoemd ten gevolge der Tentoonstelling van Gent. Commandeur, jawel! Een drankjesfabrikant, wat denkt ge, is geen gewoon man. Als men dan bedenkt dat die arme priester Vaslet, apostel van het antialcoolism, inrichter

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1889 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes