Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

187 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism. Accès à 04 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9p2w37mw9r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Stichter : Priester Vaslet HET VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds velen gestorven maar wie matig is, verlengt ziin leven. WijsHBin Geillustreerd Maandblad De alcool maakt tegenwoordig meer verwoer tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstonb, in 'i Lagerhuis, 5 Meert 1SS0 TEGEN ALCOOLISM 26e JAAR, N' 6 Opsteller : Advokaat Alb. Van de Kerckhove BESTUUR : Kerksiraat, 5, Brecht Telefoom : Brecht Nr 4 JUNI 1914 BERICHT Dit blad verschijnt iedere maand. De inschrijvmgen loopen van ien Januari tôt 3i December, en worden maar ontvangen voor een voile jaar. Te welken tijde des jaars er 00k ingeschreven worde, zendt het Bestuur al de nummers die sedert ien Januari verschenen zijn. Aan dien regel wordt geene uitzondering gemaakt dan voor aanvragen die in November of December toe komen. Deprijs.vooraf betaalbaar, is vooreenjaar, vrachtvrij : Voor België : 1 l'rank; voor Nederland : 1 gulden ; voor Frankrijk : 2 frank. Wie verscheidene exemplaren gelijk neemt. kan prijs-vermindering genieten. Het Bestuur neemt voor betalingen van 't Volksgiiuk postmandaten en postbons aan, alsook Hollandsche postzegels van 5 of 10 centen. In België wordt de inschrijvingsprijs door postreke-ning geïnd, in geval het bedrag niet gevoegd is bij de aanvraag. Voor abonnementen, betalingen, enz., schrijve men »an den Bistuurder ; ailes wat den opstel betreft, zende men aan den Hoofd-Opsteller. * * * » In dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduid, verschijnt er eene Fransche uitgave van dit blad, met titel Le Bitn Social Adres : Renkinstraat, 84. Brussel. INHOUD : Van hier en ginder . . . 41 Alcool en wijn . . . . -43 De Keus (gravuur) . . . -44 Nationale Maatschappij van Waterbe- voorrading . . . . . -45 Internationale antialcoolische Conferentie 45 Lacht maar! . . , . . .46 De drama's van den Alcool . . 46 Boekbeoordeeling . , . . .46 Dat zal u leeren, Celina! . . .46 M* M* M* M* «-"•"6 -7<r6 _rrb ZTcti ^ s û t Van hier en ginder Een voorbeeld voor Nijveraars. — De kristalfabrieken van Val-St-I..ambert, die met de matigheidsbonden door hun werkvolk gesticht meewerken/hebben toegelaten aan de poorten der fabrieken van Val, Herbatte en Jambes, volgend berichl te plaatsen, dat drie maanden lang in 't zicht van 6000 werklieden zal ten toon hangen : Da menafdeel i ng . — Aan de Moeders! De invloed van den alcool op tle overerving wordt door niemand betwijfeld. Wij zien on-noozele, mismaakte, aan stuipen onderhevige kinderen. Vele sterven heel jong. Het meeren-deel zijn kinderen van dronkaards. Die arme bloedjes teren dikwijls uit. Moeders van familie, gij die uwe kinderen lief hebt, komt onzen Bond versterken en met ons strijden tegen het alcoolmonster, dat onze mannen verbeest, onzen haard in ziekenbuis verandert, schande en ellende in onze familie zaait. Laat ons toonen wat de vrouwen tôt heil van het menschdom vermogen. * * * De platen van « Het Volksgeluk » worden 00k onder glas ten toon gesteld en maandelijks veranderd. Hoe geerne zien we grootnijverheden zooals de kristalfabrieken, de koolmijnen van Marci-nelle, de fabrieken Bollinckx en andere, volhar-dend den weg van het antialcoolism betreden ! Aan allen onzen besten dank! Een enkwest. — Een onzer lezers en vrienden, M. J. Rivière, deelt ons zijn inzicht mede, een klein enkwest over den alcool te openen; hij schrijft ons : « Kortelings zal men een oproep doen aan de schrijvers en kunstenaars van Wallonië, om hun gedacht over den alcool te weten. » Wij hopen dat het hun allen gelieven zal te antwoorden, en dat zij niet zullen vergeten dat wij met lien samen werken voor « de Kunst en voor Wallonie ». Wij zullen den uitslag van dit belangwekkend enkwest afwachten. Intusschen zal misschien een onzer vlaamsche vrienden zich wel willen gelasten met het ondervragen der schrijvers en kunstenaars van het vlaamsche land Zoo geraken we volledig ingelicht. In de antialcoolische Tentooiistel-linyr. — Bezoek van de HH. Berryer en Carton de Wiart. — MM. Berryer , minister van Binnenlandsche Zaken, en Carton de Wiart, minister van Rechtswezen, hebben de antial-coolische tentoonstelling derBergstraat bezoeht. Vele personen uit de hooge antialcoolische wereld waren daar om de twee ministers te ontvangen, o. a. M. Brunard, voorzitter van den Vaderlandschen Bond; M. Dr de Vaucleroy, algemeene schrijver; M. Van de Kerckhove, bijgevoegde algemeene schrijver; M. Holvoet, procureur des konings; predikant Vanderbrug-ghen en M. Castiaux, van het Blauwe Kruis; Mme Emilie André, van de Vereeniging der Vrouwen Onthoudsters ; Mej. Parent, Mme Le-vox-Hauzeur, de Drs Boulenger en De Craene, van de onzijdige Orde der Goede Tempeliers ; M. Pichal, van het Blauwe Kruis, enz. Senator Brunard dankt de ministers voor hun bezoek. In eene gloedvolle rede wijst predikant Vanderbrugghen er op, welke prachtige uitslag bekomen is door de antialcoolische Tentoonstelling, die door al de scholen der Brussel-sche omgeving bezoeht werd, en hoe noodig het blijkt te strijden tegen de herbergplaag, dien kanker welke het schoone en rijke Belgenland invreet. Daarna leggen de voorzitters der deel-nemende maatschappijen uit, hoe ieder van hen zijne werking begrijpt. MM. Berryer en Carton de Wiart doorwan-delden de zeer belangrijke Tentoonstelling, en wenschten de inrichters levendig geluk met de praktische en leerzame opvatting van hunne stelsels en be wij zen. De tentoonstelling werd den 15 Mei gesloten, doch het voorbeeld heeft ingewerkt : zij trekt naar Luik, Verviers, Bergen, Charleroi, enz. om daar hetzelfde goed te stichten als te Brussel. Het spaarg-eld der Jandloopers. — Daar bedelarij en landlooperij in België streng verboden zijn, wordt iedereen zonder wettige woonst, en die niet bewijzen kan dat hij leeft van eerlijk verkregen inkomsten, aangehouden en opgesloten in een toëvluchtshuis of bede-laarsgesticht. In deze huizen is het werk ver-plichtend voor ieder die er toe in staat is, waar-voor hun een dagloon wordt toegekend, dat gedeeltelijk ingehouden, maar bij hunne vrij-lating uitbetaald wordt. Dit is zoo geschikt om den landlooper te helpen bij zijn terugkeer in de samenleving. Het geld dat hij trekt, laat hem toe werk te zoeken zonder bedelen en zonder de hulp van het liefdadigheidsbureel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1889 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes