Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

168 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Fevrier. Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bk16m34866/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds velen gestorven maar wie matig is, verlengt zijn leven. wi jshbj.d Qeillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISiW De alcool maakt tegenwoordig meer verwov tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstonb, in 't Lagerhuis, S Metrt 1880 26e JAAR, Nr 2 Opsteller : Advokaat Alb. Van de Kerckhove BESTUUR : Kerkstrnat, 5, Breollt Tllefoon : Brccht Nr A. FEBRi BERICHT Dit blad verschijnt iedere maand. De inschrijvinge loopen van ien Januari tôt 3i December, en worde maar ontvangen voor een voile jaar. Te welken tijd des jaars er 00k ingeschreven worde, zendt het Bestuv al de nummers die sedert ien Januari verschenen zijr Aan dien regel wordt geene uitzondering gemaakt da voor aanvragen die in November of December toi komen. Deprijs.vooraf betaalbaar, is vooreenjaar, vrachtvrij Voor België : 1 frank; voor Nederland : 1 gulden voor Frankrijk : 2 frank. Wie verscheidene exemplaren gelijk neemt, kan prij vermindering genieten. Het Bestuur neemt voor betalingen van 't Volksgeh postmandaten en postbons aan, alsook Hollandscl: postzegels van 5 of 10 centen. In België wordt de inschrijvingsprijs door postreki ning geïnd, in geval het bedrag niet gevoegd is bij à aanvraag. Voor abonnementen, betalingen, enz., schrijve me tan den Bestuurder; ailes wat den opstel betreft, zena men aan den Hoofd-Opstellcr. * * * In dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduic . verschijnt er eene Fransche uitgave van dit blac met titel Le Bien Social Adres : Renkinstraat, 8< Brussel. INHOUD: Van hier en ginder .... Schooti onderwerp voor voordracht . . 1 De mon die drinkt . . . . 1 In afxvachting (plaat) . . . . 1 Galm en weergahii . . . . 1 Advokaat en wijnverkooper . . 1 Draina's van den alcool . . . 1 Moordende alcool (novelle) . . 1 Van hier en ginder Voor de opentoare gezondheid. -M. de Ponthière, Luiksche afgeveerdigde komt een wetsvoorstel in te dienen, waatdoo aan vereenigingen, die voor doel hebben he handhaven der openbare gezondheid, de bur gerlijke verpersoonlijking zou erkend worden 't Zij gezegd dat M. Brunard, Vooizitter vai den Vaderlandschen Bond, in overleg met dei Bondsraad, daarvoor reeds sinds verscheidem maanden gewerkt heeft. Om zijn voorstel te steunen, haalt M. de Ponthière volgende redenen aan : Voor de openbare gezondheid zijn aile bur-n gers zeer bekommerd. en wordt het gouverne-e ment door private ondernemingen geholpen. r Vele vereenigingen werken uitsluitelijk voor '■ dit doel. Gelijk ailes wat niet tegen de zeden of het algemeen belang mdruischt, staan zij onder de bescherming der wet. Doch hunne werking ; wordt belemmerd door moeilijkheden, eigen aan al'.e vereeniging zonder burgerlijke verpersoonlijking. — Het komt er voor den wetgever ;/t slechts op aan, te weten of de vereeniging die e eene nauwkeurige wettelijke omschrijving vraagt, een geoorloofd doel h- eft. Het volstaat te antwoorde- dat het hier cen g allernuttigst werk geldt, en dat men bijgevolg n gerechtigd is aan den wetgever bescherming e en krach-tigen steun te vragen. Niemand betwist nog de verwoestingen die het alcoolism teweeg brengt. Welnu het voor-( naamste doelwit der vereenigingen waarvan ^ het wetsontwerp gewaagt is het bestrijden van I., de alcoolplaag. Krijgt het ontwerp kracht van wet, dan ^ genieten zij werkelijk en volledig van de bur-_ gerlijke verpersoonlijking, doch onder zekere voorwaarden : zij moeten regelmatig werken, hunne daden moeten door bekendmaking aan ^ ieders toezicht onderworpen worden, en hun eigendomsrecht zal beperkt blijven bij goede- 1 ren tôt uitvoering hunner zending bestemd. 2 4- Yerloreu Maandag- te Brussel. — Het aantal dronkaards dit jaar met Verloren Maandag opgesloten, was veel minder dan J dat van verleden jaar. Slechts twaalf drinkebroers werden in de doos gedraaid, wat nochtans niet zeggen wil dat er dien avond maar twaalf dronken Brus-selaars waren. ; jrn^ r Opening-staks op de herbergeu. — t M. E. Goethals, afgeveerdigde voor Roeselare-Thielt, heeft een wetsvoorstel ingediend, dat de openingstaks voor nieuwe herbergen, door 1 de wet van 12 December 1912 vastgesteld, 1 verandert, en eene te bepalen openingstaks 3 heft op gestookte en gegiste dranken. Het gaat goed met de wet van 12-12-12. Verkoop van alcool aan de jj-rens. — De herbergiers der grensstreek zullen met voldoening vernomen hebben, schrijft het Journal de Roubaix, dat, dank aan de kracht-dadige tusschenkomst van den afgeveerdigde M. E. Goethals, de Ministei van Geldwezen een besluit genomen heeft, dat de verkoop van geestrijken drank toelaat in aile verkoophui-zen langs de fransche grens, op gansch het grondgebied van Moescroen en van de aan-grenzende gemeenten, zooals Herseeuw, Re-chem, Meenen, enz., enz. Leven de hebergiersl Leve M. Goethals! Leve M. de Minister! Leve de alcool ! We zijn er wel meê. Onze nationale biersoorten. — « Nog altijd, schrijft de National, krijgen we hoopen brieven betrekkelijk het vreemd bier, waar-mee België overstroomd wordt. Laatst namen we een brief op, waarin aan sommige brouwers het verwijt werd gedaan bier te brouwen van minder hoedanigheid. Een belangrijke brou-wer antwoordt daarop in dezer voege : u Vreemde biersoorten zijn veeleer minder goed en vooral minder gezond dan inlandsche. Deze worden soms onder een vreemden naam verkocht; doch wat wilt g'er aan doen, het is uit snoeverij, en het klinkt zoo voornaam een « Bock », een « Pilsen » of « Munchener » te bestellen, wier verkoopprijs in 't klein twee-maal dien van bier met inlandschen naam be-draagt. » Over eenige dagen hebben we nochtans doen opmeiken hoe hoog sommige inlandsche bier en geschat worden. Volgens verscheidene brieven, zijn 00k van den anderen kant sommige herbergiers voor een deel de schuld dat onze Belgische brouw-nijverheid een neteligen toestand doorworstelt. Tusschen die heeren zijn er, zoo 't schijnt, die van de Belgische brouwers schadelijke toegevingen van allen aard eischen, terwijl ze daarentegen voor de vreemde leveraars de meeste inschikkelijkheid aan den dag leggen. Wij toonen slechts de verschillende mee-ningen aan ; eene stelling innemen tegenover die kwestie doen we niet, uit vrees... de wàarheid nog nevelachtiger te maken ! Zij 00k moest zoo eens met al dat vreemd bier haar verstand verl.ezen ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1889 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes