Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

337 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Avril. Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen. Accès à 25 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0n19r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. ^ AAN^CONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres op te geven. Aile bijdragen, waarvan de inzender zich aan de Redactie niet volkomtn bekend maakt, worden onverbiddelijk geweigerd. Beheer en Opstelraad : Minderbroedersstraat, 44, Leuven. Gedrukt in DE VLAAMSCHE DRUKKERIJ Bestuurder Hugo Bomans, Minderbroedersstraat, 44, Leuven. Zal Paschen een onroerend feest worden ? (vervolg) Een pleidooi. Welke zal de houding zijn van den heiligen Stoel in zake van Paschen- en Kalenderhervor-ming ? In afwachting der eindbeslissing van Rome, moeten wij ons voor 't oogenblik met gissingen en geruchten vergenoegen aangaande Rome's gesteltenissen. Dat het vraagstuk door de Riten congregatie neerstig en op volledige wijze onderzocht wordt, ligt buiten twijfel. Volgens eene mededeeling op het wereldcongres van Boston in 1912 uitgebracht, en schijnende van de Duitsche gezantschap te Rome uit te gaan, zou de Roomsche Curia de hervorming niet genegen zijn. Doch tegenover deze verklaring kunnen wij stellen hetgeen in 1913 op het Academiëncongres op officieuse wijze werd mede-gedeeld : « dat de h. Stoel aan de zaak niet vijan-dig was ». Daarbij, de sinds 1906 onverstoorbaar toegenegene houding van het roomsche tijdschrift Ephemcrides Liturgie ce doet ons besluiten dat de zaak te Rome niet begraven is : de opstellers en medewerkers der Ephemerides moeten peil der kansen meten kunnen, vermits er onder hen zijn die aan de Ritencongregatie gehecht zijn. Onder de hoede van liturgisten, zooals D. Cabrol, J. B. M. Menghini, P. Vict. Von Appel-tern, Kan. Callewaert van Brugge, enz. is het niet gewaagd ten voordeele der hervorming een pleidooi te houden. Het onroerend maken van Paschen vond ten andere voorstanders ten ail en tijde, en dat van katholieke zijde, zoo in de nide als in de vide, in de xvide en xvnde eeuw. Kanunnik Ouvrard, Pater Nau, Mœdler, de barnabiet P. Tondini de Quarenghi, De Lotto enz. waren voorloopers der huidige beweging. Thans schijnt de propaganda voor de herziening te goeder ure te komen, nu Paus Pius X het reuzenwerk heeft ingezet der Brevier- en Missaal-hervorming.Ziehier eenige der voordeelen welke de Kerk rechtstreeks uit de vooruitgezette hervorming halen zou : i° haar eigen feestkalender zou stand-vastig en onveranderlijk worden : Zondagen, feest- en heiligdagen, zooals vasten- en onthou-dingsdagen zouden jaarlijks, in den voorgestel-den normaalkalender, op den zelfden dag en da-tum voorkomen. Zoo zouden wij vieren : Den isten Zondag van den Advent op 3den De-cember.Septuagesima op Zondag i2den Februari. Asche- Woensdag op Woensdag 2gden Febr. Paschen op Zondag 7den April. O. H. Hemelvaart op Donderdag i6den Mei. Pinksteren op Zondag 2Ôden Mei. H. Sacramentdag op Donderdag 7d«i Juni Voorts O.-L.-V. Hemelvaart op Woensdag i5 Augustus. Allerheiligen op Woensdag i*te November. Kerstmis op Maandag 25den December. 2° Het einde van den Kerstmistijd zou niet meer door het te vroeg invallen van den Septua-gesimatijd verminkt worden, zooals het nu ge-beurt ieder jaar dat Paschen tamelijk vroeg komt, na Epiphania zouden wij ieder jaar 4 Zondagen hebben, na Sinxen steeds 26. 30 Men zou ééns voor goed den kerkelijken kalender kunnen opmaken voor ieder bisdom en iedere parochie, wat veelmoeiteentijd zou sparen en vele missingen vermijden. 40 In misboek en brevier kon het proprium de tempore en het proprium sanctorum in standvastige overeenstemming gebracht worden, hetgeen het getijdenbidden zeer vereenvoudigen zou. Men kon zelfs de breviers uitgeven in zooveel deelen als er maanden in het jaar zijn, en ailes klaar en volledig drukken, zpnder verwijzingen. Men weet wat het de godsvrucht bevordert een boek te kunnen bezigen zooals dat wat men gebruikt gedu-rende de Goede Week ; daaruit kan men met oogen en ziel bidden zonder veel te moeten « vingeren ». — Men hadde 00k voor Brevier en misboek geene « nieuwe uitgaven » meer te vree-zen.5« Men zou eens voor altijd en praktisch kunnen regelen de verhouding van occurrentia en concurrentia tusschen feesten van den tijd en fees-ten van heiligen, en tusschen de verschillende feesten der heiligen. Men kon in deze ordening rekening houden van de feriën, wier mis of officie, liturgisch gesproken, verdienen gelezen te worden, zooals Quatertemper en Vigiliedagen, en deze voor goed van aile Heiligen-feest vrij maken. — Deze regeling zou 00k voor gevolg hebben van de jaarlijksche schermutseling te vermijden, die de heiligenfeesten op rubrieken-terrein leveren moeten met Christusfeesten, feriën, enz. voor den voorrang of voor het recht hunner gedachtenis : buiten de grooten en logi-sche regels, op liturgische gronden rustend, komen er onvermijdelijk in deze schermutseling zuiver rubricale regels in toepassing, die voor de liturgie geene begeestering inboezemen. — Ver-der zou het aanleeren der ware liturgie bij deze vereenvoudiging veel winnen. Buiten deze rechtstreeksche voordeelen, die men tôt hiertoe heeft kunnen missen en dus 00k nog zou kunnen blijven missen, als het moest zijn, zijn er nog onrechtstreeksche die zeker van geen minder belang zijn, zooals het verhinderen dat de hervormingsbeweging, alhoewel zonder de medewerking der Kerk schier machteloos, ons toch vijandig zou worden, en de kans van in de hervorming een toenaderingsmiddel te vinden tusschen Grieksche en Roomsche Kerk. De weêr-legging eeniger grieven die men aan de Paschen-en Kalenderherziening ten laste legt, zal deze twee voordeelen beter doen uitkomen, en meteen too-nen dat er niets met kerkelijk recht of geschie-denis vijandig is in het ons voorgelegde hervor- mingsplan. (Slot volgt). ■ — ■" , Studiedagen en Leergangen over Viaaffîsche Beweging en over Vlaanderen. Bij menige bespreking, in talrijke vergaderin-gen, uit vele artikelen blijkt het dat wij, Vlaam-sche strijders, in wetenschappelijk opzicht met betrekking tôt onzen Vlaamschen kamp en tôt ons Vlaanderen niet voldoende onderlegd zijn. De kennis van beweging en toestand is vaak erg-fragmentarisch. De opvattingen, aangaande de diepste gronden, de laatste oorzaken zijn verward, de kennis van de wijsbegeerte van onze beweging is gering. Daarin verandering te brengen zou het doel zijn van Vlaamsche Studiedagen en Vacantie-leergangen in den aard van de tweejaarlijksche sociale studiedagen, de sociale week, de Neder-landsche Vacantieleergangen voor leeraars uit het middelbaar onderwijs. Ziehier een aantal onderwerpen welke zouden dienen verhandeld te worden : I. Ons Vi.aamsche Volk. i° in volkenkundig opzicht : Bepaling van de begrippen ras, stam, volk, natie, nationaliteit, staat. Is er een Vlaamsch volk verschiliend van het Waalsche ? en zoo ja, welke zijn de lichame-lijke eigenaardigheden van het Vlaamsche volk (schedel, gestalte, kleur van haar, oogen enz. ?) Zijn er twee rassen in België ? 20 Ons volk in de geschiedenis. Vlaanderen's aard in het verleden. Eén- of tweetaligheid. Ontwikke-ling van de vaderlandsliefde. Wanneer begint eigenlijk de Belgische geschiedenis ? Vroegere betrekkingen onder de verschillende deelen van het thans bestaande Koninkrijk België. Stichting van dit koninkrijk. Omwenteling van i83o. Ons volk tegenover België. 3° Ons volk in economisch opzicht. Zijne levens-wijze. Zijn bodem. Voortbrengselen. Nijverheid. Handel. Zijne stroomen. Zijne zee. Welvaart of armoede ? De loonen. De arbeidsduur. 40 Ons volk in godsdienstig-zedelijk opzicht. Geloot en bijgeloof. Misdadigers. Geboortecijfer. Zelf-moorden. Echtbreuk. Dronkenschap. Ruwheid. Menschenliefde. 5° Ons volk in taal- en kunstopzicht. Het begrip nationale kunst. Invloed van omgeving op de kunst. Bestudeeren van Taine's leer met het 00g op de Vlaamsche kunst. Kan Fransche letter-kunde nationaal zijn in Vlaanderen ? In welke mate? De Fransche taal in Vlaanderen vergeleken bij het Fransch in Wallonië en Frankrijk. Invloed van het Fransch op het Belgisch-Vlaamsch enz.. De gewesttalen, haar oorsprong, haargebied enz. II. Onze Beweging. i° Haar wezen. Vergelijking met den taalstrijd elders. Is de beweging klassen-, rassenstrijd ? Verband tusschen volk en taal. Kritisch onder-zoek van machtspreuken als « De taal is gansch het volk », van de wetenschappelijke stelsels van Kurth, Pirenne, Counson enz. (Zie 00k I, i°) va; Vermeyîen's « Kritiek der Vlaamsche Beweging », Charriaut's « La Belgique, terre d'expériences », Daumont's « Le mouvement Flamand » enz.. 2° Onze beweging en het Koninkrijk België. Grond-slagen van het Koninkrijk Belgie. Komt onze beweging, logisch doorgevoerd tôt in hare uiterste gevolgen, uit op scheiding en van welken aard zou die scheiding zijn : louter bestuurlijk of 00k staatkundig ? Studie in verband daarmede van de grondwetten van Zwitserland, Oostenrijk-Hongariie, van de vroeger bestaande vereeniging tusschen Zweden en Noorwegen, van Home Rule-beweging enz.. Studie insgelijks van de rassenstrevingen als Panslavisme, Pangermanisme, Panislamisme. Hoe Duitschland's, Italië's eenhçid ontstond. Zijn er in de Vlaamsche beweging sporen te ontdekken van Orangisme, Pangermanisme ? wat Wallonië naar Frankrijk, Vlaanderen naar Nederland drijft en wat ze van elkaar houdt. Van welken aard zijn de banden tusschen Walen en Vlamingen. Vaderlandsliefde. Wat zij is. Waarop zij berust. Vaderlandsliefde in België. 3° Onze beweging en de posi/ieve wetgeving. Ter-ritoriaal recht of persoonlijk recht ? Onderzoek van de leus « In Vlaanderen Vlaamsch ». Rechten van huiskring, enkelingen en rechten der gemeen-schap. Begrippen moedertaal en streek/aal. Taal-vrijheid of taalgelijkheid : Grondwettelijke begin-selen dienaangaande. 4° Geschiedenisonzerbeweging. Haar Programma. Hare strijdmiddelen. De Taalwetten. 33'o opgave bewijst duidelijk dat allerlei geieer-den de handen aan het werk dienen te slaan : genee^heeren, historici, kunstkenners, wijsgeeren, taal- en rechtgeleerden, staatshuishoudkundigen, handelslui en dat er twee soort onderwerpen zijn : de streng welenschappelijke en de practische. De eerste zouden ter behandeling voorkomen op Vlaamsche Studiedagen, te houden om de twee jaar in de maand April, telkens als er geene sociale dagen zijn. Ze zouden in denzelfden aard als deze ingericht worden, dat is lang en degelijk voorbereid, vrij van strijdroeperij. De eerste in 1916, zouden gewijd worden aan het bestudeeren van eene eerste reeks vraagpunten, boven aan-gegeven, in verband staande met Bestuurlijke scheiding, namelijk van de volgende : « Op welke grondslagen berust het Koninkrijk België ? op volkenkundige ? op historische ? op louter-juridische en staatkundige ? Zijn er in België twee nationaliteiten met verscheiden karaktertrekken of eenvoudigweg twee talen ? Gevolgen van de vooruitgezette stellingen : Eén staat of één verbond van twee zichzelf besturende deelen. (ZiebovenI, 1", 2°, II, 1°, 20). Op volgende studiedagen, in 1918, enz. zou de zaak practisch bestudeerd worden met inachtneming van wat de staatkundige geschiedenis van andere volken en van ons eigen land ons leert. De onmiddellijk-practische onderwerpen, de populair-wetenschappelijke zouden kunnen behan-deld worden op Vacantieleergangen onder het groot verlof, telkens als het Davidsfonds geen congres houdt, dus voor de eerste maal in 1915, daarna in 1917 enz.. Doch hun welgelukken valt te be-twijfelen, behalve indien ze konden samerivallen en gedeeltelijk versmolten worden met de Sociale Week en de Nederlandsche Vacantieleergangen. De werkzaamheden kunnen insgelijks verdeeld worden over — benevens de Nederlandsche Vacantieleergangen en de Sociale Week — de Boerenbondsleergangen (Vlaamsche landbouw), de Davidsfondscongressen en vooral de Hoogeschooluitbrei-dingen. Zooals deze in de groote steden reeds bezit-ten scholen voor de ziekenverpleging, geloofs-verdediging, maatschappijleer, zouden zij kunnen inrichten : scholen voor Vlaamsche Beweging. Mechelen begon dit jaar reeds in dien zin. Vlaamsche Wachten, Davidsfondsen, Arrondissementsbonden kunnen op kleinere schaal dezelfde werking aan-vatten.Wat men 00k over de practische verwezen-lijking denke, eene Zaak is stellig : De wetenschappelijke kennis van onze beweging wordt meer om meer voor al onze propagandisten met de pers en het woord onmisbaar. L. Dosfel. in vv uvjxvij. Bovenstaande bedenkingen werden door mij aan een kring van Vlaamsche vrienden mede-gedeeld. Hunne meeningen waren uiteenloopend. Sommigen wenschten de streng-wetenschappe-lijke onderwerpen behandeld te zien in eene reeks verhandelingen of studiën uit te geven door eene daartoe testichten wetenschappelijke vereeniging. Het ontwerp vacantieleerlangen in te richten vond geen bijval. Men achtte het practischer dat de Hoogeschooluitbreidingen zich voor de zaak zouden aangespannen hebben. Ten slotte werd ik gelast over mijn ontwerp te schrijven en verslaggevers te zoeken tegen 1916. Ik kwijt mij hierbij van mijne taak en verwacht dat zij, die verlangen de aangegeven onderwerpen te behandelen, zich bij mij zouden aanmelden. Ook aile mededeelingen dienaangaande zijn welkom. (Dietsche Warande Belfort). De Walen en Minister de Broqueville. Te Hoey wilden twee Walen als kandidaten der Ligue wallonne voorkomen bij de aanstaande wetgevende kiezing. De Meuse weet te zeggen dat die kandidaturen waarschijnlijk niet zullen voor-gesteld worden en een brief werd openbaar gemaakt, die Minister de Broqueville aan die twee heeren zond. A MM. le baron J. de Crawhez et Braconnier-de Hemricourt, Chers Messieurs, J'ai examiné avec soin les divers moyens de donner satisfaction aux Ligues wallonnes qui vous honorent de leur confiance. Le meilleur mode d'action, c'est à dire celui qui serait le plus favorable au succès, me paraît être celui ci : Vous auriez en quelque sorte une délégation permanente de vos amis en vue d'établir un contact régulier et permanent avec le gouvernement ; en toutes circonstances, vous seriez les interprètes des desiderata de ces ligues, afin de solutionner ces questions irritantes dans le respect absolu des droits de tous, et d'éviter même de heurter de légitimes susceptibilités. Je tiens à vous déclarer que le gouvernement est tout disposé à entrer dans cette voie ; il connaît vos sentiments patriotiques et loyalistes ; il se tient tout à votre disposition, et je vous affirme que vous serez toujours reçus par nous à bras ouverts, chaque fois que vous le désirerez. Vous le savez, je pense, j'ai, comme vous deux, les meilleures raisons pour aimer beaucoup les Wallons et la Wallonie. Ce sera pour moi un réel plaisir de vous réserver toujours le plus cordial accueil. Je vous prie, chers Messieurs, de croire à mes sentiments tout cordiaux et dévoués. Broqueville. Een meewerker van het Journal de Liège is Minister de Broqueville daaromtrent gaan uit-hooren en in dit blad van verleden Zondag stond hieromtrent een artikel, waaruit we het volgende knippen : Les candidats Wallons. Liège et Spa. De notre correspondant de Spa : Le retrait de la candidature du baron de Crawhez, bourgmestre de Spa, a produit ici une impression diversement commentée. On disait qu'il fallait voir là-dessous une pression locale et on citait même les noms de personnes influentes qui étaient intervenues. On disait aussi qu'on s'était ému d'un article paru dans un journal de la ville — Le Mémorial, pour ne pas le nommer et qui reprochait au bourgmestre de faire une campagne trop wallonne et de nature à déplaire à nos hôtes estimés du pays flamand. Spa compte, vous le savez, une très importante colonie anver-soise. La lettre du président du Conseil remettait les choses au point, sans toutefois nous dire tout ce que nous aurions aimé savoir. C'est pourquoi nous sommes allés interviewer le ministre de la guerre au nom bien terrible pour un homme aussi aimable et aussi prodigue de bonnes paroles. « C'est un ami commun, le compte de Liede-kerke, nous a-t-il dit, qui à fait hâter la solution de ce problème qui n'était pas de nature à donner aux Wallons ce qu'ils sont en droit d'avoir. La Negende Jaargang. Zaterdag 25*April 1914. Nummer 17 (met bijvoegscl)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Leuven du 1906 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes