Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

284 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 29 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nz80k27b06/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 Juni 1914. N° 11 3e Jaargang. HOOGER OP )RG A AN VAN « H ET KRUISVERBOND' VOOR T AARTSBISDOM MECHELEN DIT BLAD verschijnt den len en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw. P. 1 J. Salsmans, S. J., Leuven ; Eerw. H. V. Kempeneer, Pasloor te Schooten ; Mevr. Claes-Vetter, Oude-Qod ; Mevr. A. De Qroodt-Adant en Dr A. De Groodt, Antwerpen ; Eerw. H. O. Simons, Lier ; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan le Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, jetaling : den Heer j. Van den Eynden. îrouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. BEDEVAART NAAR ROME. (Verv Donderdag 23 April. 8 uur 's morgens de H. Mis door Z. Em. Kard. Van Rossum met Communie der bedevaarders in S' Jan van Lateranen. Daarna worden de bedevaarders met Kard. Van Rossum in hun midden gefotografeerd. (Zie onder op deze bladz.) Half elf bijeenkomst aan de S1 Damasus poort om tegen 1 1 uur bij Zijne Heiligheid te worden toegelaten. Lange, angstige verwachting; eindelijk toegelaten in de zalen — in ééne zaal kon het — en op rijen tegen de muren zoodat het midden vrij bleef. Opeens een ceremonie-meester. Knielen ! Twee, vier zwitsersche wachten en dan niets meer gezien dan een ouden, ouden grijsaard, kloek nog wel, maar moe'e en met veel verdriet in 't gelaat, moeilijk op den gang. Vriendelijk glim-lachend toen Hij de pelgrims knielen zag en zegde: « Ah! 11 congresso anti-alcoolico! » We zaten er zoo kort bij, en luisterden met allemaal zoo gretig naar die woorden die toen, met een ouderlingen-stem, vielen uit zijnen mond : « Ik ben verheugd hier bijeen te zien degenen die zich verzetten tegen het stoffelijk, ecocomisch en zedelijk kwaad, veroorzaakt door het misbruik van alcohol en wijn. Ik zegen u, al de personen van uwe families, al de voorwerpen die ge bij u hebt » En traag ging die mensch, het opperhoofd van 300 millioen menschen, heelemaal in 't wit gekleed, door het midden der zaal, zegenend rechts en links, terwijl wij in eerbiedige opgetogënheid, stil rechtstonden en terugkeerden, gelukkig om dien zegen, den allerkostbaarsten, die ons kon gegeven worden. olg.) In bijzonder verhoor ontvangen, gaf het Bestuur der Internationale Vereeniging aan Z. H. het adres dat we hieronder laten volgen, samen met het antwoord. Het zijn toch de voornaamste stukken die ooit van te Rome over drankbestrijding het licht zagen. ADRES. Allerheiligste leader, Aan uwe voeten neergeknield, smeeken de voorzitter en de leden van het bestuur van den R. K. Internationale Bond tegen het alcoholisme, voor hen en voor hun Bond, den steun aj van de goedkeuring en den zegen van Uwe Heiligheid in den strijd, dien zij hebben aangebonden tegen de onmatigheid, oorzaak van zooveel economischen en zedelijken ondergang. De tweehonderd pelgrims, die thans voor Uwe Heiligheid den R. K. Internationalen Bond vertegenwoordigen, k.omen uit verschil-lende landen, maar eenstemmig erkennen zij dat het alcoholisme een maatschappelijke geesel geworden is, die ernstig de katholieke bëvolking in verschillende landen bedreigt, en dat zijn verwoestingen enfael kunnen worden gestuit door een krachtige, stelselmatige actie, ge-ëvenredigd aan het te bestrijden kwaad. Juist de behoefte aan een machtige actie, reikende over de nationale grenzen, heeft in 1909 geleid tôt de definitieve stichting van den R. K. Internationalen Bond, welks aanhangers thans bij honderdduizenden geteld worden. Deze Bond vereenigt broederlijk in den gemeenschappelijken wil om het alcoholisme te overwinnen, de Katholieke gsheelonthoudersvereenigingen en die welfye aan haar leden het matig gebruik van bedxoelmende dranken toestaan. Hij doet een beroep op aller toewijding zonder iemand de geheelonthouding op te leggen, ofschoon deze het heil voor velen en het k™chtdadigste propagandamiddel is. Wat, behalve het doel, allen leden van onzen Bond gemeen is, is de kindzrlijke ver-knochtheid en volledige onderwerping aan den H. Stoel. Het is met diepe erkentelijkheid voor de groote welwillendheid, door Uwe Heiligheid aan onzen Bond betoond, door hem tôt beschsrmer te geven Zijne Eminentie kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, en in 1911 naar het internationaal anti-alcoholisch congres in Den Haag als ver-tegenwoordiger van den H. Stoel af te vaardigen Z. D. H. Mgr. Callier, bisschop van Haarlem. In dezz gevoelens smeeken wij Uwe Heiligheid den onschatbaren steun van haar aanmoediging te schenken aan de bij onzen Bond aangesloten vereenigingen, die door gebed, onthouding of matigheid, door persoonlijke offers en door aile middelen, welke een vindingrijke en werkzame liefde hun aan de hand doet, de onmatigheid het terrein betwisten en haar heur ongelukk'ge slachtojfers trachten te ontrukken■ De steun van den Plaatsbekleeder Van Jezus-Christus is de kostbaarste prikkel dien onze propaganda vermag te hopen : deze alleen kan ons opheffen tôt de hoogte onzer boven-menschelijke taak, en onze Bond zal zich beijveren zich dien waardig te toonen door een verdubbeling van liefdadigen ijver, van De Katholieke Drankbestrijders te Rome. Bovenstaande fotografie werd getrokken vôôr den grooten ingang van S. Jan van Latranen. Z. E. Kard. van Rossum is gezeten in het midden; rechts van den Kardinaal, staat, hier aangeduid met een X. de voorzitter van het congres, Jhr. Ruys de Beerenbroeck. De Belgen en onder hen de veertien Antwerpenaars staan verspreid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes