Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

441 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Juin. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4kj8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

15 Juni 1914. N° 12 3e Jaargang. HOOGER OP! Okgaan van -Het Kruisverbond- vook t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw. P. J. Salsmans, S. J., Leuven ; Eerw. H. V. Kempeneer, Pastoor te Schooten ; Mevr. Claes-Vetter, Oude-God ; Mevr. A. De Groodt-Adant en Dr A. De Groodt, Antwerpen ; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Alcoholisme en Tering. Een der verschrikkelijkste volksziekten, misschien wel de verschrikkelijkste van aile, is de tuberculose of tering in al de verschillende vormen waarin zij zich voor-doet.Honderdduizenden menschen worden elk jaar door dieziekte weggemaaidiin Frankrijk b. v. worden volgens Dr Brouardel 700.000 tôt 800.000 personen door tuberculose aan-getast, waarvan er jaarlijks 150.000 gedood worden. En ook in ons land telt men de slachtoffers elk jaar bij duizenden en dui-zenden.Gelukkig wordt er tegen die gevaarlijke kwaal tegenwoordig veel gewerkt. Allerlei maatregelen worden genomen om ze te genezen en vooral om ze te voorkomen. Ieder mensch die het hart op de rechte plaats draagt, moet die edele pogingen van harte toejuichen en naar vermogen steunen. Om de uitbreiding van die gevreesde ziekte met goed gevolg te kunnen tegengaan, is het van het allergrootste belang dat de oorzaken, die haar verbreiding in de hand werken, worden weggenomen. Een van de hoofdoorzaken nu van die verbreiding der tuberculose is het alcoholisme. Dat is een waarheid, die ons door aile BERICHT. 1. De plaatselijke afdeelingen te Brussel, Leuven, Anderlecht, Aarschot, Baal, Lon-derzeel, Veeweide en Erps worden er aan herinnerd, dat sedert twee maanden onze Federatie « Het Kruisverbond » zich gesplitst heeft in twee provinciale Bonden : een Bra-bantsche en een Antwerpsche. Die dit nog niet gedaan hebben sporen wij dringend aan zich als afdeeling op te geven aan het Brabantsch Kruisverbond, Secretariaat : Voltairelaan 27, Brussel-Noord. Hooger-op blijft het orgaan voor beide bonden. 2. Om bij het verzenden van drukwerken en oproepingskaarten gebruik te maken van het ons toegestane Vrij postrecht, verzoe-ken we onze afdeelingen aan het Bureel; Brouwerijstraat, 10, Berchem-Antwerpen, eerst inlichting te vragen alvorens nieuwe adresbanden of kaarten te laten drukken. Bij de inrichting daarvan is het namelijk volstrekt noodig zich stipt te houden aan de voorschriften der Regeering. gezaghebbende mannen, die deze zaak be-studeerd hebben, wordt voorgehouden. Op een te Londen gehouden tuberculose-congres riep professor Brouardel uit : « de herberg werkt voor de tering » en de Parijzer-pro-fessor Landoozy zeide scherp teekenend en klagend « het alcoolisme spreidt het bed der tuberculose». Dr Noyons, nu Hoogleeraar aan de Leuvensche Hoogeschool, verdedigde en bewees eenige jaren geleden o. a. deze stelling : la alcoholisme en tuberculose oefenen als volksziekten eene groote wisselwerking op elkander uit ; 2° het alcoholisme, vaak oorzaak van aangeboren zwakte, van lichamelijke ver-waarloozing, van onhygieensche omgeving, van economische verandering, bevordert sterk het uitbreken en voortwoekeren der tuberculose. En hij trok daaruit onder meer dit besluit : « Bestrijding van het Alcoholisme is een » machtig wapen in den strijd tegen de » tuberculose ». Dat besluit is onwederlegbaar waar. Als wij dan de verwoestingen door dien schrik-kelijken volksgeesel, de tuberculose, aan-gericht met vrucht willen tegengaan, laat ons dan toch naast de andere middelen ook de drankbestrijding niet vergeten. Want dan zouden wij een der machtigste wapenen in den strijd voor de volksge-zondheid, ongebruikt laten. Maar vergeten we dan ook niet dat een degelijke bestrijding van het alcoholisme niet mogelijk is zonder vereenigingen van drankbestrijders. En laten we daarom al onzen invloed gebruiken om die vereenigingen Kruisverbonden en Maria-vereenigingen te steunen, vooral door er zelf lid van te worden. J. J. Is het Bier een Voedsel ? Een vooroordeel, veel onder het volk verspreid, is te denken, dat bier eene groote hoeveelheid voedsel bevat, dat het n 1. vloeibaar brood zou zijn. De menschen redeneeren als volgt : « Gerst bevat gelîjk aile graansoorten veel zetmeel en is daar-door voedzaam, dus is bier, dat uit gerst bereid word, ook voedzaam ! » Doch in dat bereiden zitjuist de knoop. Bier is niet eenvoudig bereid uit gerst, maar uit gegiste gerst, en het is juist de gisting die het grootste deel der voeding-stoffen van het graan opslorpt. Een Reddingsbureel. Uit den boezem van Kruisverbond en Mariavereeniging is kort geleden een nieuw liefdewerk in Antwerpen tôt stand gekomen : een bureel, dat door leiding, door bijstand met raad en daad, zich tôt doel stelt het redden van drankzuchtigen. Sedert maanden werd deze stichting in stilte voorbereid. Men bestudeerde met zorg dergelijke instellingen in het buitenland, bracht toen moeizaam de noodige gelden bijeen, organiseerde twee reddingsbrigaden, een van mannen en een van vrouwen, waarop het Bureel zou moeten steunen en ging toen eindelijk tôt de oprichting over. Sedert eenige weken is het Bureel in voile werking. En Gode zij dank, het ontbreekt niet aan ongelukkigen, die onzen vriendendienst aanvaarden en willen ge-holpen worden. Over inrichting, werkwijze en uitkomsten zullen we te gelegener tijd hier een en ander mededeelen. Aan de Antwerpsche leden onzer bonden werd het volgende bericht gezonden : Geachte Medeleden, Uit het midden onzer beide Vereenigingen is onlangs tôt stand gekomen een REDDINGSBUREEL VOOR DR ANKZUCHTIGEN. Een dertig-tal Heeren van het Kruisverbond en 22 Juffrouwen van de Maria-Vereeniging hadden zich bereid verklaard de reddingsbrigaden te vormen, die het Bureel nu ter zijde staan. Het Bureel houdt iederen Dinsdag-avond zitting van 8 tôt 9 uur, Lange Clarenstraat 31, beneden links. Dringend verzoeken wij U ons te helpen in dit schoone liefdewerk. Wij rekenen op U, want helpen kunt gij allen, ten minste op één der vier volgende manieren : 1° Door ongelukkige drankzuchtigen naar ons Bureel te verwijzen. 2° Door mee te werken als lid eener reddingsbrigade. 3° Door geldelijken steun aan het Bureel te bezorgen. 4° Door te bidden dat God aan de redders sterkte en volharding geve in hunne ondankbare taak, en aan de drankzuchtigen den goeden, vasten wil een nieuw leven te beginnen. Van hoeveel zielen en huisgezinnen staat hun geluk hier op t spel! Op de Ie en 4° manier kunt en zult Gij ons zeker helpen, allen zonder uitzondering. Wat de 2e en 3e manier betreft, vertrouwen wij op Uwen goeden wil. HET BESTUUR

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes