Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Juillet. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8p5v699174/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

15 Juli 1914. N° 14 3e Jaargang. HOOGER OP Orgaan van «Het Kruisverbond> voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" vaii iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinos, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, 0. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw. P. J. Salsmans, S. J., Leuven ; Eerw. H. V. Kempeneer, Pastoor le Schooten ; Mevr. Claes-Vetter, Oude-God ; Mevr. A. De Groodt-Adant en Dr A. De Groodt, Antwerpen ; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Waarom ? Gij vraagt waarom? Waarom wij doen aan drankbestrijding? Waarom wij Ket doen in Katholieken bond? Waarom wij die middelen der onthouding aanwenden? Over dat antwoord konden we dit gansche blad volschrijven. In een paar woorden willen we ailes nog eens samsnvatten. 1. Omdat de drankellende de grootste, de meest algemeene, de bitterste ellende is in Belgenland; de felste vijand, die het eerst en het meest moet bestreden, uit zelfverdediging ook, om ons Vlaamsche volk van zijn ondergang te redden. 2. Als Katholieken, omdat wij uit onze christe-lijke liefde in dien strijd gebracht worden, omdat ook onze heiligste belangen op het spel staan, omdat wij onder Katholieke vlag beter en doelmatiger kunnen optrekken in dien strijd, omdat onze kerke-lijke Overheid het zoo verlangt, ons zegent en aanmoedigt. 3. Onze middelen zijn berekend op de oorzaken der kwaal : de drinkgewoonten zijn de meest algemeene en gewone oorzaak. Andere, /egen-gewoonten van matigheid en onthouding kunnen die alleen verdringen. Is dat redelijk of niet? Is dat niet christelijk tevens? Maar vriend, doe dan mee, kom onze rijen ver-sterken, word lid van ons Kruisverbond en draag met fierheid (zooals Z. E. Kard. Mercier het uit-drukte) ons kenteeken der christelijke matigheid. Gij weet nu waarom. Zult ge nog langer weigeren met ons mee te doen? V. Abstinentia. Aan de leden, Priesters en Seminaristeri, wordt bericht, dat Abstinentia op verzoek van een paar leden besloten heeft deel ie nemen aan de inschrijving, den Eerw. Pater Rutten als hulde aangeboden ter gelegenheid der 10e verjaring van de stichting der christene syndikaten. Groote en kleine giften zullen gaarne onlvangen worden om ze namens Abstinentia aan het Inrichtings-comiteit te verzenden door E. H. Gust. Simons, Leeraar te Lier, Schatbewaarder van « Abstinentia». neftjp- p-eamuseerd ' Kruisverbond of Maria-vereeniging bestaat . , , . , , op het dorp waar die jonge man vandaan In den trem. — ln den tegenovergesteiden . . . . , , . ,, komt. Anders zou ten minsta dit aller- hoek van den ouderwetschen wagen zitten , , , scheetste gedacht al ziin rechtgezet. twee jonge niannen luid te klappen, zoodat „ ... . . , , . .. . . , , . . k Weet met ot îk in dien trein er in ik ze in mn hoekie versta. De eene dien , , , . ,. , gelukt ben, die mannen te overtuigen dat îk zien kan, schiint een vi fentwiniig iaar . . . , . , .... , . .. , J , . , zich zat drinken geen deftig vermaak is. oud te znn, en heeft een gezond en met ,, , , , , . , , , .. . . , ,, . Maar waar een drankweer-bond bestaat onverstandig boerengezicht. Hi| heeft het , „ , , , . , , ' . worden aile inwoners daar spoedig van woord, het is t verslag van een kermis : , . , c , , , , , , overtuigd. Ln als we met onze bonden « la , als îk eenmaal zoo crp gang ben, , , , . ,, , J .. . „ o j . niets anders bereiken dan zulke schrome- amuseer îk me goed. k Ben dan ook pas ...... . , , ° ... , , Itjke begripsverwarring uit de wereld te den anderen morgen thuis gekomen. Zat , , ? , ... , , , , . , helpen, dan was het al de moeite waard was ik, ia, maar heb me deftig geamuseerd.» . , ... . , . , , zich moeite te geven, er een op te richten. Hn schiint er nog met eens aan te denken ^ , , , . , , , , ,, , , , Uan zou de zonde van dronkenschap met d,e woûrden clkaar v'oekein : zat meer iets zijn, waar mannen uit ons Vlaam- zijn - en zich deftig amuseeren ! Is dan sche vo|k zjch rQemen , Dan zQuden door die drinkgewoonten t gezond oordeel .. . , . , , . . , h , zii iets begriipen van den grooten afstand onzer buitenmenschen zoover uitgeweken . ( , , , . , .. b , tusschen deftig vermaak en drankmisbruik, dat zii geen tegenspraak meer zien tusschen , . ... , , J h . . , . . waar, helaas, dikwnls nog ander vermaak zat zijn en zich deftig amuseeren? Ja, zoover is 't gekomen...'k Wed dat er geen °P v S • Van Overal. Het Retfdângsburee! voor drankzuchtigen, te Antwerpen opgericht en sedert eenige weken in werking, is zeer tevreden over zijn eerste pogen op dat gebied der christelijke Charitas. Wat zijn er onder die arme slachtoffers van den drank nog velen, die willen en kunnen geholpen worden, als een trouwe vriendenhand hun wordt toegereikt ' Uit den aard der zaak kan het Bureel geen bij-zonderheden mededeelen, wijl het de stipste geheim-houding moet in acht nemen. De vrees echter, dat de drankzuchtigen niet zouden komen, is gansch ongegrond gebleken : reeds een groot aantal hebben zich voor en na aangemeld. Het bureel houdt iederen Dinsdag-avond zitting van 8-9 uur, Lange Clarenstraat, 31, beneden links. De grootste dienst, dien de lezer of lezeres het bewijzen kan, is aan bekende drankzuchtigen dit adres te leeren kennen en hen te bewegen, zich daar eens aan te melden. Onze Waalsche broeders, die natuurlijk een Fransch orgaan zullen verkiezen, wijzen wij er op dat het Brabantsch Kruisverbond in die behoerte voorziet, door de uitgave van L'OBSTACLE revue mensuelle antialcoolique, organe de La Ligue de la Croix. Prix : 50 centimes. Direction : 20 Rue Calvin Bruxelles, (Nord-Est) Reizencle tenïoonstelling. — De «Onder-wijzersclub voor drankbestrijding » van het Aartsbisdom roert zich dapper. Zij is nu bijna gereed een tentoonstelling over alcoholisme en de bestrijding daarvan in te richten en met die aanschouwelijke leerwijze de voornaamste steden en plaatsen van het Aartsbisdom rond te trekken. We juichen die onderneming van harte toe en hopen, dat zij aan velen de oogen zal openen over de beteekenis van onzen strijd. in een Kempisch staiije staat, aan den ingang eener groote brouwerij, boven de poort, een O. L. Vrouwebeeld, de Moeder van smarten (want een zwaard doorboort het hart). Wie zou mij kunnen zeggen wat dat eigenlijk beduidt : wil men daardoor vragen, dat O. L. Vrouw die brouwerij goed zou doen draaien, of wil men daarmee zeggen (dat is toch ook een oplossing) dat iedere ton bier, die uit de poort rolt, een zwaard bevat voor 't een of ander moeder-hart ? ? ? A. S. Sllike3*goed met sterken drank. Op een ver-gadering te Brussel van de afgevaardigden der Katholieke Federatie van de Matigheidsbonden werd de vraag besproken wat er dient gedaan te worden tegen den verkoop van genecerbonbons, die in België een schandelijk misbruik dreigen te worden. Het is waarlijk ongelooflijk hoe brutaal de fabrikanten van suikerwaren durven optreden. Een Hollandsche firma uit Wormerveer spant wel de kroon met zekere reuzenpralinen in aile vormen : er waren er bij, die de hoeveelheid van een likeurglaasje inhielden, ruhm, kirsch, schiedammer, curaçao, naar believen. Zoo kan zachtkensaan een snoepwinkel de herbergvervangen.Hetschijnt.dat reeds vele damen en juffrouwen dien weg kennen en zôô op een « deftige » manier hun borreltjes drinken. Er werd ean snoepwinkel genoemd, die aan dat alcohol-artikel het meeste verdiende. Er is besloten, om te beginnen, de aandacht van de regeering op de zaak te trekken. Als er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes