Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

189 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nj4m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

aV^o:> 1 Januari 1914. N° i 3e Jaargang. HOOGER OP OROAÀN VAN H ET PCEI IIS V EK 13ON D » VOOR 'T AÀRTSBISDOM M ECHELEN _ . _ DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. BUREEL : verschijnt den len en 15en van iedere Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven ; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en berichten : Aar . Van den Bogaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier; Eerw, P. de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Ant m a (t n u • w e r 13 0 p ) Priis oer iaar • 1 25 fr J' salsmans' leuven ; eerw" h'v' "empeneer, Antwerpen ; Mej. Stephan.e 'VûoV inschrijvingen, verzendingen J F J ' Vtt r, Oude-God ; Mevr. A. De Groodt-Adant, Antwerpen; Dr A. De Groodt, betaling : den Heer J. Van den Eynden Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Antwerpen; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen In t Nieuwe Jaar. Aan onze lezeressen en lezers, aan aile mannen en vrouwen der R. K. Drank-weer, een Zalig Nieuwjaar! Moge voor allen het jaar 1914 rijk zijn aan Gods zegen voor 't heil van hun lichaam en ziel. Deze wensch houdt ook in, dat allen in den loop van dit jaar niet alleen ge-trouw zullen blijven aan de vereeniging, waarvan zij lid zijn ; maar hun lidmaat-schap ook zullen opvatten als een echte propaganda-taak. De onthouding, die wij in de vereeni-gingen beoefenen, is voor de meeste leden niet zoozeer een noodzakelijke maatregel ter beschutting van eigen matigheid, als wel een christelijke liefdedaad ten bate van de medemenschen, een echte sociale daad tôt heil der maatschappij, die onder de vele kwalen, waaraan ze lijdende is, ook, en vooral, het alcoholisme voelt knagen aan haar leven. Drankbestrijding is dus een stuk sociale beweging ; en in de laatste jaren zijn wij al een heel eind daarmee opgeschoÇen, maar nog niet in elke stad of dorp, waar onze vaan geheven werd, staat deze al vast en stevig genoeg, noch is de wer-king voldoende uitgebreid. Met ernst en ijver naar deze uitbreiding te streven, is de taak der reeds bestaande plaatselijke vereenigingen, de taak vooral van de leiders en besturen. En daarbij mag ook niet rusten onze propaganda in die gemeenten of paro-chiën, waar nog geen enkele drankweer-vereeniging bestaat. Vereenigingen, waarin de leden de onthouding van bedwelmende dranken in een of anderen graad beoefenen, zijn voor e/^e parochie aanbevelenswaardig, en wel om de volgende redenen : Omdat zij een onmisbaren steun bieden aan hen, die aan den drank verslaafd zijn en zich daarvan willen losrukken. Omdat zij een veilige toevlucht zijn voor hen, die zwaik zijn op 't punt van matigheid in drankgebruik. Omdat zij degenen, die het christelijk. lie/dewerk der drankbestrijding ter xoille van den evenmensch willen beoefenen, gelegen- heid bieden om persoonlijk en openlijk het goede voorbeeld te geven. Omdat zij eene leerschool zijn, waarin de leden de ware kennis omtrent het drankvraagstuk en het juiste inzicht omtrent het welgeordend drankgebruik op-doen.Omdat zij een samenspanning van goed-gezinde krachten teweeg brengen,die in on-derling overleg de valsche drinkgedachten en verkeerde drinkgewoonten bekampen. Omdat zij rondom de geestelijkheid, die krachtens haar ambt geroepen is de onmatigheid in het drankgebruik te be-strijden, een keurkorps van welgezinde leeken groepeeren, dat haar in dezen strijd bijstaat. Omdat zij de drinkzeden van het volk ten goede regelen, zoodat eene betere wettelijke regeling van drankproductie en drankverkoop door haar voorlichting en actie wordt voorbereid. Omdat zij een tegenwicht vormen tegen de reclame, welke door de velen, die belang hebben bij een steeds ruimer drankgebruik, gemaakt wordt. Om deze en nog meer andere redenen zijn onthoudingsvereenigingen het aange-wezen algemeene middel om het heden-daagsch drankmisbruik te bestrijden. Deze wetenschap en overtuiging te doen doordringen tôt in de kleinste gemeenten en parochiën, is de taak van al onze afdeelingen. Zietdaar dus een tweevoudige taak, welker ernstige en ijvervolle vervulling 1914 van ons vraagt. Mannen en vrouwen der R K. Drank-weer, uw Propagandablad hoopt U daarbij behulpzaam te zijn naar best vermogen.-'t Z*al u voorlichten en opwekken om de plaatselijke organisatie tôt haar vol-tooiing te brengen ; 't zal u den weg wijzen en geleiden om in steeds meerdere plaat-sen uwe troepen te doen binnenrukken. Doen wij gezamenlijk met een christelijk inzicht wat wij kunnen, dan zal God, tôt Wiens eer wij werken, aanvullen wat wij niet kunnen. I I Drankbestrijding. Wij hebben gepreekt tegen de kroeg, en wij hebben met kracht gepredikt. Wij hebben gebeden tegen de kroeg, en wij hebben met vuur gebeden. Wij hebben geschreven tegen de kroeg en onze argumenten waren onweerlegbaar. Wij hebben geweend om de verwoestin-gen door de kroeg teweeggebracht en onze tranen waren oprecht. Maar de dag komt, dat wij meer zullen doen —- de dag dat onze toespraken en gebeden, onze bewijsvoeringen en aan-sporingen, onze tranen en onze zielesmart zullen plaats maken voor stemkaarten, en dat, door de ijzeren hand van een ver-bodswet, dit roodgelipte monster verworgd en verstikt zal worden en teruggeslingerd in de hel, waaruit het te voorschijn kwam. Bisschop Jos. F. Berry. Gemeentehuis en Herberg. Uit het Kortrijksche schrijft ons een brigadier der gendarmen, dat hij gaarne aan drankbestrijding zou meedoen en liefst geheel-onthouder wenschte te worden, maar « Dat is mij nu toch onmogelijk. Op » de dorpen moeten wij op de gemeente-» huizen onze papieren laten teekenen, en » als die afgeteekend zijn, dan noodigt de » burgemeestergewoonlijk: «Kom,Jongens » daar gaan we een fleschken geuze op » drinken ! » Ge kunt daar zôô moeilijk » van langs, dat iK er voor terugschrik. » Want ge begrijpt hoe ze u zouaen zien » komen als ge in een gemeentehuis-herberg » uw zaken kwaamt doen zonder... den » herbergier iets te gunnen. » De volgende namen van West-Vlaamsche dorpen, waar die wantoestand bestaat, worden door hem opgegeven : Harelbeke, Henle, Bisseghem, Marcke, Belleghem, Gulleghem, Hulste, Deerlijk, Sweveghem, Cuerne, Rolleghem, Caehtem, Ardoye, Beveren, Coolscamp, Pithem, Meu-lebeke, Lendele, Waereghem, Moorseele, Moorslede, Swevezeele Dat zijn ze lang niet aile, maar alleen die, welke onze briefschrijver persoonlijk kent. Hoe is dat elders in ons land ? Willen onze lezers eens rondzien en ons inlichtingen zenden ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes