Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

202 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Mars. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k649p2x29c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 Maart 1914. N° 5 3e Jaargang. ORGAAN VAN 'MET KRUISVERBOND' VOOR 'T AARTSBISDOM MECHELEN DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw, P. J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stephanie Vrr*. OiiîQji; Vti/r, A. D-Go» t-Adant, Antwerpen; Dr A. De Oroodt, Antwerpen; Eerw. H. Q. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, betaling : den Heer j. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Naar Rome. Z. H. de Paus zal binnen kort een buitengewone andientie verleenen aan de Katholieke Drankbestrijders der geheele wereld. Van de vijf hoeken der aarde zal te Rome het groote ieger der Katholieke Anti Alcoholisten bijeenkomen oui aldaar in Congres en Audientie tusschen 20 en 30 April onder persoonlijke leiding van Z. E. den Kardinaal Mercier, vereenigd te zijn. De Federatie van Katholieke Matigheids-bonden van Belgie, regelt de Belgische deelname en rekeni met een flinke eerewaeht Z. Eminentie te begeleiden. Deeinemers kunnen zich voor 7 Maart opgeven aan het Sekretariaat der Federatie, Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Een Vergelijking van von Bunge. Om de onverantwoordelijke handelwijze in 't licht te stellen van hen, die onder voor-wendsel dat zij toch niet onmatig zijn de drankgewoonten in stand houden, en zoo met woord en daad iedereen aanzetten om ook mee te doen aan die drinkgewoonten, gebruikt de groote drankbestrijder prof. v. Bunge de volgende vergelijking : « Hoe zoudt gij het beoordeelen als iemand zou zeggen : Ik ben een flink zwemmer, en 't is voor mij een genoegen over den Rijn te zwemmen. Maar 't is vervelend voor me om dit sport alleen te beoefenen. Daarom overreed ik acht anderen om mee te zwem men. Ik weet welis waar heel zeker: een van de acht zal verdrinken ; maar mijn geweten is toch zuiver : ik heb hem toch niet overreed om te verdrinken ; ik heb hem enkel overreed om mee te zwemmen ! » 1k weet niet of we duidelijker de ver-derfelijke werking der drinkgewoonten kunnen aanduiden ! Zooals de zaken nu staan is 't zeker dat, al zijn die gewoonten voor mij en veel anderen zonder gevaar, zij ongetwijfeld voor sommigen onvermijdelijk voeren tôt verdrinken in den drank ! Moch-ten de verdedigers onzer drinkgewoonten daareensovernadenken! Mochtensommigen, die zoo roerend jammeren kunnen over de slechtheid der drinkers, brave menschen, die geen vlieg kwaad zouden doen, eens ernstig hun geweten onderzoeken, of zij door hun dringen en dwingen tôt drinken niet de aanleiding zijn geworden,datiemand verdronken is naar lichaam en ziel ! En dan niet meer den steen werpen op de dronkaards, maar zorgen zelf niet meer mee te doen aan 't kweeken van dronkaards ! —J' J" Aan Studenten. (Inoezonden.) Mij werd de vraag gesteld : « Hoe kan een jongeling thuis propaganda maken voor de matigheidsbeweging ? » Gemakkelij-k,te beantwoorden is die vraag niet. leder huis-gezin heeft zijne eigene levenswijze en..., zijnen neus in andermans zaken steken is gevaarlijk^ Nochtans, ne. lang peinzen, na rechts en links anderepersonengeraadpleegd te hebben, hoop ik wel u eenige nuttige wenken te kunnen geven. I Eerst en vooral : Een jonge student of een jonge scholier heeft thuis al niet veel in de pap te brokken en, moest hij vader of moeder de les komen spellen, dan zou het gauw zijn : « Maar, broekventje, wat hebt gij hier in te brengen ? Leer eerst gehoorzamen.... » — Valt er dan thuis niets te doen, in 't geheel niets ? — Ja wel, er valt thuis misschien nogal veel te doen, maar het moet voorzichtig gebeuren en daarbij ge moogt den wagen vôôr de paarden niet spannen. Ik veronderstel dat er thuis nog al veel druppels geschonken worden. Moet ge nu met eenen heiligen iever van de vergadering naar huis loopen en moord en brand schreeu-wen? — Mis, jongen, ge slaat den bal deerlijk mis ! Kent gij dan het vertelsel niet van « De Mier en de Stier » ? Een mier zat op den hoorn van een stier : « Mijnheer, 'k geneer u toch niet hier? » — « Integendeel ! ge doet me veel plezier, » Op welken hoorn zit ge, mier ? » Welk zal nu de uitslag zijn van uwe luidruchtige tusschenkomst ? — Ofwel la-chen ze eens met u, ofwel worden ze hardnekkig in de boosheid. Men vertelde mij eens van twee metsers-aannemers van hetzelfde dorp ; Het gebeurde in dien tijd dat de aan-nemers een machien begonnen te gebruiken om mortel te maken. De zoon van den eenen aannemer zegde zekeren dag thuis : « Vader, wat zijn wij nog dommerikken : overal gebruiken ze die machine en wij Retraite voor Drankbestrijders. Van Zondag 5 " April tôt den Dinsdag daaropvolgend wordt in het Retraitenhuis van Lier een retraite gehouden uitsluitend voor drankbestrijders bestemd. Deze mede-deeling diene om die geestelijke onderneming in de gebeden van aile vrienden drankbestrijders aan te bevelen en hen ook aan te zetten hunne toetreding op te zenden, voor zooveel zij niet volstrekt belet zijn. — Waarom zulke retraite? Ons werk van drankbestrijding is een werk van christelijke naastenliefde, die op de liefde tôt Jezus-Christus berust en men kan moeilijk een instelling uitdenken waar de liefde tôt God, de liefde en de ijver voor de zielen beter aangewakkerd wordt, dan in de vreedzaine ingetogenheid eener gesloten retraite. Op deze retraite, speciaal voor drankbestrijders, zal het belangrijk punt der christelijke matigheid niet uitsluitend, maar toch overvloedig behandeld worden: wij drankbestrijders kunnen niet genoeg van de grootheid dier drinkkwaal overtuigd zijn en een christen die voor zijn medebroeder voelt, en die nadenkt, moet in zich dien strijdlust gewaar worden om die kwaal tegen te werken, niet alleen omdat het een kwaal is, maar bijzonder om de geestelijke ellende van zoovele vrijwillige en onvrijwillige slachtoffers der onmatigheid. — De oefeningen der retraite worden door E. H. Hardy. S. J. gepredikt ; den laatsten dag der retraite om 2.30 uur zal er onder de kundige leiding van den E. H. Simons een bespreking gehouden worden over de beste middelen om de verdere propaganda doelmatig in te richten. De oefeningen der retraite beginnen Zondag-morgen om 9 uur ; men heeft nog gelegenheid Mis te hooren op het Retraitenhuis. De sluiting geschiedt den Dinsdag namiddag rond 4 >/2 uur. De verblijfkosten zijn op 8 frank gesteld, ailes inbegrepen. Voor de toetredingen zich te wenden tôt den E. P. Van de Put, overste van het Retraitenhuis te Lier, of tôt een der heeren leden van de provinciale hoofdbonden. Het is ons een genoegen te kunnen meedeelen dat er nu reeds een tiental toetredingen verzekerd zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes