Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

180 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Fevrier. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jv22/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

15 Februari 1914. N° 4 3e Jaargang. HOOGER OP! ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD Redaktie: P. J. Vullinqs. m. S. C. Deurne-Antwerpen. BUREEL: verschijnt den Ie" en 15e" van iedere MétvcistetTieclewerking vàti : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuvon; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en birichien : Aan m.rlnd Van den Bogaert, 0. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier; Eerw, P. Hoofdredakiie le Deurne-Zuid (Ant- J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mei. Stephanie werpen). .... Priis Der iaar : 1.25 fr. , . , „ , , . , ' Voor inschrijvtngen, verzendingen. ^ .. os Vrrt 311 i ■ j ) 1 . A : /r. \. l)î jodt-Adant, Antwerpen; Dr A. De Groodt, beialing : den Heer J. Van den Eynden. Afzonderlijke n"s : 6 centiemen. Antwerpen; Eerw. H. 0. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. Brouwerijstraat 10, Btrcliein-Antwerpen. BRAVO, ONDERWIJZERS ! Met een waar genoegen kunnen wij de bepaalde stichting van de « Onderwijzers-club voor Drankbestrijding » aankondigen. Pas sinds 2 maanden gesticht, hebben reeds een groot getal — grooter dan wij durfden hopen — uit aile deelen van ons Aartsbisdorn met ware geestdrift den eersten oproep van het inrichtend Comiteit beant-woord, en mogen wij dus de zaak onder de Onderwijzers gewonnen verklaren. Daaroin zegen wij : Bravo, Onderwijzers. Als men nagaat eerstens dat het laten van oude gewoonten veel strijd vergt, en ten tweede dat hier van veie schoolmannen een groot offer gevergd wordt — dat ten derde, het grootste gedeelte der onderwijzers reeds uiterst matige menschen zijn ; ten vierde, dat onze Club al den schijn heeft heel streng op te treden, meer dan het noodige te vragenen hetOnderwijzendpersoneel alzijne troost- en genot middelen wil ontnemen,— dan mag het niemand verwonderen, dat nog een overwegend getal aarzelt toe te treden. Daar echter het groote doel der Onderwij-zersclub is : de kinderen vereenigen, de kinderen opvoeden in den geest der ont-houding, ze na hunne schooljaren nog bij-houden inoud leerlingenbonden om ze sterk te houden tegen aile bekoring en verleiding van makkers en bazen, zoo vraagt de ge-zonde rede van den onderwijzer, dat hij nevens zijn woordenonderwijs ook de daad van zijn eigen voorbeeld stelle. Een nederig verzoek om hulp richten wij dan tôt al de lezers van Hooger-Opl Antwerpsch Kruisverbond. Groote Propaganda-vergadering op Vrijdag 20 Februari, 8 uur 's avonds, in de feestzaal van S1 Jan Berchmanscollege, Meir. De bekende redenaar, Advokaat De Groeve uit Brugge, zal er het woord komen voeren over ons herbergwezen in België. Onze leden zullen trouw opkomen, zoo hopen wij, en hunne vrienden of kameraden er toe overhalen om eens te gaan luisteren. Overigens, die den heer Advokaat De Groeve gehoord hebben, behoeven niet overgehaald te worden. Een onzer vrienden, de heer Jan Van den Eynden, ijverige schrijver van de Federatie, zal eveneens spreken en de vraag beantwoorden : « Wat moet de werkman doen ? » En daar tusschen door de heerlijke muziek der Symphonie van Sf. Norbertus ! Dat kan goed worden : een schoone avond en een krachtige stoot om onze matig-heidsgedachten te verspreiden en nieuwe leden te winnen. Helpt dus mee dat er volk kome, veel volk ! Voor Wilrijek. Op Zondag, 1 Meert, richt de MatigheidsbanJ S* Paulus zijn jaarlij'.csch toan- en tooneelkundig avondfeest in. Het bestuur heeft er voor gezorgd onder ails opzichten eenen flinken feestwijzer op te stellen. Onze neerstige propagandisten ijveren moedig sinJs eenige weken; wij kunnen er dan ook op rekenen dat het hartroerend drama « Eer en Deugd » en het koddige blijspel « Meester Verboele, socialist » met veel kunst zullen vertoikt worden, en eenen grooten bijval zullen genieten. De andere nummers van het programma, muziek en redevoering, zullen mît evenveel belangstelling gevolgd worden, Diensvolgens hoopt het bestuur, gezien ook den overgrooten bijval welke ons feest verleden jaar te beurt viel, de zorgzame keus, waarmede de tooneelstukken ei de andere nummers werden bepaald, de buitengewone neerstigheid met dewelke onze taientvolle propagandisten zich toelegdeT op het keurig vertolken der uit te voeren stukken, op eene talrijke opkomst der eereleJen en der werkende leden met hunne achtbare familiën, alsmede van een groot gedeeelte der geachte bevolking van Wilrijek. De Heer Jan Van den Eynden uit Berchem zal het woord komen voeren. Het feest dat plaats heeft in het lokaal der Patronage, zal stipt te 6 ure aanvang nemen. Het is ons niet gegeven al de onderwijzers van ons Aartsbisdorn noch van persoon noch van naam te kennen, noch veel minder kennen wij al die c^llega's die wel ons werk genegen zijn maar die afschrikken van de persoonlijke onihouding, en slechts op een woordje aansporing of aanmoediging wachten om over te komen. Geachte lezers, wilt gij bij de u bekende onderwijzers als bemiddelaars optreden ? Voor aile inlichtingen kan men zich wenden tôt den schrijver der Onderwijzers-club, Molenlei 28 Merxem Ant. Janssens. Provincie Brabant. Zondag vergaderden te Brussel een 40 tal niannen uit de katholieke drankweer der Provincie Brabant, die een provinciale Federatie gesticht hebben zooals in andere provinciën bestaat. Een voorloopig bestuur werd gekozen om standregelen te bestudeeren, welke in een a. s. algemeene vergadermg zullen worden gestemd Aile Brabantsche kaiholieken, die zich met drankbestrijding bezig houden, alsook de reeds bestaande vereenigingen in de provincie Brabant, worden beleefd verzocht hun adres op te geven aan het voorloopig secretariaat ; 27 Voltaire Laan te Brussel. 211000 Herbergen. Niet in Duitschland, niet in Frankrijk, maar in ons kleine België. 1 herberg op 7 huisgezinnen ! Meer dan 1 millioen Belgen, die er belarig bij hebben dat er veel gedronken wordt ! Ik weet niet in hoeveel kerken van ons katholiek land er mis gedaan wordt. Maar ik weet iets heel ergs. Daar zijn 211 .OOOkapellen, waarin Bacchus vereerd wordt en daar zijn duizenden kleine tempels waarin ook Venus vereerd wordt. De Maria beelden op de hoeken der straten verdwijnen : daar staan nu bijna ovéral « estaminet's » of « café's » waarin zelfs het kruisbeeld geen plaats meer vindt. Bals, concerten, spaarkastjes voor kermis en vastenavond, duivenclubs, wijkfeesien, koersen, inhalingen, doopen, bruiloften, begrafenissen, meetings, vrijages... noem me nu toch iets, waar ons herbergwezen niet bij komt ! We hebben nu een ministerie van zeewezen. Als we nu ook eens een ministerie van herbergwezen hadden! Maar neen, 't is te treurig om er bij te gekscheren. J. Van Roy.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes