Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

972 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Decembre. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 31 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn60175/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N° 51 Dimanche 23 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN JU' -te—J ^ JLr -fcL. IFW? -A-J ABONNEMENTSPRIJZEN. Per triraester 2.50 fr. Per jaar * . . . . 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre . 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. -1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTIIOUT, rue de Diest, 32. Dringende Oproep tôt de'Milddadigheid —— va+G\v-—• Dat wij moéilijke en vreeselijke lijden doorkomen, is voor niemand een gelieim. Handel en nijverheic liggen geknakt,"fen buitert diegene die in gewone om standigheden reeds de ofiicieele weldadigheid moesten aanspreken om door de wereld te geraken, kwamer zich nu honderden en nog honderden voegen die, door den stilstand der zaken, door de bijna algemeene verlaraming waarmede de broodwinningen worden geslagen, gedwongen zijn, in dit uitzonderlijk geval, beroep te doen op tusschenkomst en hulpbetoon. Benevens het Nalionaal werk tôt leniging van' de werkloosheid, zijn hier nog andere werken tôt stand gekomen, die allen het verleenen van hulp aan de noodlijdenden ten doel hebben, en waaronder wij bijzonder melden en aan onze lezers aanbevelen het zoo verdienstelijk werk der « Schamele armen » ol « Le Secours Discret ». Dat lot het plegen van werken van naastenliefde en barmhartigheid uitzonderlijk veel geld behoeft, zal iedereen begrijpen die er een stond op nadenkt, dat er voor 't oogenblik binnen Leuven ongeveer 9000 inwoners méér dan vroeger, ten gevolge van den staat van zaken, moeten geholpen worden. Voor het oogenblik heeft de « Secours Discret » een volkstombola ingericht ; de biljetten worden verkocht aan den prijs van 0,15 fr., dus in het bereik van ieders beurs. Ook doen wij een allerdringendst beroep op de goedjonstige mildheid van onze stad-genooten, ten einde de ieverige leden van « Le Secours Discret » te steunen. Al vergt de toestand, vanwege de rijken zelf, spaar-zaamheid en goeden aanleg ; al kon men het niemand kwalijk nemen dat hij tering naar nering stelt, en geenen duit ten nuttelooze aanwendt, toch mogen de liartelijkheid, de naastenliefde hier niet vcrloochend, en heeft, nu vooral, iedereen (en plicht te geven wat hij missen kan. Indien, immers, de bijtende nood hier niet kon worden beheerscht, zoude zulks eene bronne van nieuw leed en nog dieper lijden doen ontstaan. Wij moeten, met aile middelen, maken dat de kwade dagen, dank iedereens mildheid en medewerking, voorkomen worden. Daaroin willen wij hier iedereen op het hart drukken, degenen die ten huize komen beroep doen op de menschlievende gevoelens der burgerij, goed te ontvangen. Iedereen bedenke dat zij hier een werk verrichten, eene daad uitoefenen van maatschappelijke bewaring, die zoowel den gerer als den begiftiger moeten ten goede komen. Sparen is eene deugd, maar het deel van den nood-lijder al te nauw afmeten, is harteloosheid. Men weze dus zoo mild mogelijk voor degenen die komen i vragen in naam van degenen die het zelf niet kunnen I of durven doen. Men zal zien, dat diegene die zich I hartelijk en vrijgevig jegens zijnen broeder aanstelt, 1 aïs de kwade dagen een tijd achter den rug zijn, ^daaroin niet te minder zal hebben, dan diegene die Htm enkele geldstukken den duursten plicht ver-Bparloosde, welke hem ooit als burger werd opgelegd. De Kerstnacht van het vreemde Kind Ilet was een guur en onstuimig weder. De wind storinde loeiend door de vlakte en zweepte de dwar-relende sneeuwvlokken met snelle jaclit vooruit. Er heerschte eene vinnige, bitsige koude, en de sombere nacht, met zijne vreemde geruchten en vervaarlijke jammerklachten, voegde nog al zijne akeligheid bij het" strenge woeden van den Winter. Te midden der eenzaamheid lag, onder de sneeuw verdoken, eene armzalige hul. Daarbinnen was een kleiil vuur aangelegd van houltakjes, die in het lage vertrek maar een flauw licht en meer rook dan warmte verspreidden. Op eene bank, naast den haard, zaten twee menschen, een man en eene vrouw, met fonke-lende oogen en ruwe gelaatstrekken. In eenen hoek, op den grond, zat een knaapje met lompen bedekt; het knabbelde, stil en vreesachtig, aan een stuk droog brood dat men hem toegeworpen had. Nooithad eene liefkozing of een gemoedelijk woord de smarten der ontbering voor dien kleinen ongelukkige verzacht; nooit had de blik eener moeder hem tegengelachen. Zij die hem het leven hadden geschonken, waren voor hem slechts hardvochtige meesters, die samenspanden om hem zijn noodlottig bestaan te verwijten. Eensklaps hooren zij gerucht aan de deur : is het misschien de wind die de deur doet rammelen?... Neen, het geklop is te duidelijk, en daarbij, eene zwakke menschenstem laat zich hooren. Ware het eens een reiziger, van wien men voor een kleinen dienst eene groote belooning kon bekomen? De man doet aanstonds open. En zie, een knaapje verschijnt aan de deur. Ilet kind is van eene wonder-bare schoonheid, maar zijn bleek en vermagerd gelaat en de verhakkelde kleederen, die nauwelijks voldoende zijn om zijn teedere ledematen te bedekken, spreken van de bitterste èllende. — Ach ! zoo zucht de kleine, met smeekende stem, gedoog dat ik mij wat verwarme, en laat mij den nacht bij u doorbrengen. De sneeuw en de duisternis hebben de wegen onkennelijk gemaakt ; mijne voeten zijn versteven van de koude en kunnen niet verder meer gaan. — Weg van hier, landlooper ! snauwt de man, terwijl hij het kind geweldig schudt. En met dezelfde barschheid verstoot zijne vrouw den jongen vreemde-ling.Maar liun zoon, die haastig uit zijnen hoek was opgestaan, aanschouwt den kleine met innig mede-lijden en reikt hem goedhartig de korst brood, zijn eten van ganscK den dag. Op hefzelfde oogenblik verlicht eene bovennatuur-lijke klaarte de donkere but : het vreemde kind staat gekleed in een schoon, helderblauw gewaad ; een goddelijk licht glanst in zijne oogen ; zijn hoofd, met bloemen gekroond, is van een gouden stralenkrans omgeven. — Ik ben Christus, zegt hij, de vriend van den zwakke en van den behoeftige ; in der eeuwigheid houd ik rekening met de minste aalmoes in mijnen naam geschonken... Weg van mij, versteende harten!... En gij, mijn vriend, die in uw eigen ongeluk nog zoo geroelig zijt aan het lijden eens anders, kom spoedig met mij mede ; vermits gij geenen vader hebt op de aarde, zal ik er u eenen geven in den Ilemel ! Deze woorden uitsprekend, neemt Jezus het kind met de hand ; en, omringd van eene schitterende azuren wolk, varen zij samen naar het Paradijs, onder het blij gejubel van een onzichtbaar engelenkoor. Onderîusschen stonden de vader en de moeder, van schrik bevangen, *ls aan den grond genageld. Van dit oogenblik af was hun hart gevoelig ge-worden. Zij verlieten hunne hut en besteedden hef overige van hun leven aan het verzorgen der behoef-tigen in een weldadigheidsgeslicht. Een Oud Kerstliedeke Sterren, zonnelicht, planeten, Nooit en was uw glans zoo klaar ! 0 ! wat hemelsche sekreten Brengt men hier in 't openbaar ! Hoorl gij niet Messias zuchten ? Hoort gij niet een droeve stem ? Ongenuchten, zware zuchten, In den stal van Bethlehem ! Als de zonne was verschoven, Als men geen gewoel meer zag, Noch in velden, weiden, hoven En ailes in ruste lag ; Aïs men niet meer vond de dieren, Als het was te middernacht, Aïs elk ophield van te zwieren, Werd Messias voortgebracht. Nu komen d'herders verkonden, Dat den lleere van 't heelal, Tôt uitboeting onzer zonden, Ligt in eenen armen stal. Waar Ilij reeds om ons te laven, Bitter droeve tranen schreit, En Ilem aanstelt tôt een slave, Tôt ons heil en zaligheid. WEKEUJKSCH NIEUWS LEUVEN. Zondagdienst der apothekers. Heden zondag, 23 December, zijn de volgende apothekers open : MM. Van Damme, Biusselsche straat, 58, en Van Gorp, Statiestraat, 83. Dinsdag 25 December (Kerstmis), zullen de volgende apothekers open zijn : MM. Rosseels, Vlamin-genstraat, 3 en Vandelaer, Mechelsche straat, 175. Publieke verwarmingslokalen. Het stadsbestuur van Leuven heeft 3 verwarmings-lokalen voor de bevolking geopend aile dagen van 8 1 /2 ure 's morgens tôt 7 ure s avonds. 1° Nobelstraat (Kinderkribbe). 2° Veialiusstraat (Oud Soldatenkring). 3° Ridderstraat (School nr 4). — VR.'JE INGANG» Volkstombola- De verkoop der loterijbriefjss voor de volkstombola, ingericht ten bate van « Le Secours Discret s>, heeft bij het publiek het beste onthaal genoten. De eerstes

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes