L'écho de Belgique

1684 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Août. L'écho de Belgique. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db8047v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Regristered at thc General Post Office as a Newspaper TwJophoon : Contrat 1281. WTÏ2 Bladz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 1s, çd, voor drie maanden. Subscription : xs, çd, for three months, gaaBaanagMitJ 1 ni» mil mmI —iwii ■■■ No. 49. Oplage 21,000. VRIJDAG, AUGUSTUS 27, 1915. Abonnement voor Rolland : 1 fl Pvi^p 1 A voor Frankrijk, 2 fr AU» EENDRACHT MAAKT MACHT. Oproep aan onze Vrienden. Nog drie nummers en "de Stem" is jarig. Vele moeilijkheden hebben wij doorkampt, maar, Goddank, wij hebben het volgehouden en hopen te kunnen voortgaan zoolang de oorlog duurt met ons volksch en vaderlandsch werk. Daarom hebben wij echter absoluut meer hulp noodig en doen wij hierbij een dringend beroep op aile onze lezers. * * * Wij hebben tôt hiertoe aan niemand ons blad geweigerd ook dan niet wanneer het, om reden van bijzondere omstandigheden gratis werd aangevraagd. Thans echter moeten wij dringend aan iedereen om betaling verzoeken. Er op rekenend echter dat zoovelen aan ons blad houden en zekerlijk hun best zullen doen om te kunnen den abonnementsprijs betalen, durven wij het aan, den abonnementsprijs voor Engeland te verminderen. Ziehier dan onze schikkingen : * * * Abonnements prijs voor Engeland, per drie maanden: 1 shilling 6 pence (ls. 6d.), voor België en Frankrijk 2fr., voor Holland Ifi., voor soldaten in België en Frankrijk 1.25fr. De abonnementen gaan in per maand. Wie b.v. half September 1s. 6d. instuurt, ontvangt de verschenen nummers der maand September en der twee volgende maanden. Men sture het bedrag in postal order of in postzegels (voor Engeland), zooveel mogelijk in intemationaal postmandaat voor België, Frankrijk, en Holland. Sommige heeren vragen groote getallen en zorgen dan zelf voor uitdeeling, rondsturing of verkoop. De prijs is dan 1s. 6d. de 26 nummers vrachtvrij gestuurd; voor België en Frankrijk rekenen wij 1.60fr. Er zijn nog enkele exemplaren van den eersten jaargang. Wij leveren die af aan de eerste aanvragers aan £1 5s. of Fr. 30 voor geheel het eerste jaar. * * ,* Wij verzoeken vriendelijk aile onze lezers die nog niet geabonneerd zijn, ons den abonnementsprijs te willen insturen opdat wij kunnen voortbestaan en voortopbloeien. Daarom doen wij ook beroep op goed-willige propagandisten. Daarom bidden wij ook om giften. * * * Ten slotte zouden wij onze vrienden die het doen kunnen willen vragen om ons te helpen aan aankondigingen. Onzen hartelijksten dank bij voorbaat aan al wie helpt. "DE STEM." BRIEFWISSELING. Wekelijks komen ons thans meer dan 1,200 brleven toe. Ter vergemakkelijking onderhoude men het volgende : 1) Afzonderlijke zaken op afzonderlijke papiertjes zooveel mogelijk. 2) Vermelden de afdeelingen : Administratie (abonnementen, reklamaties), Redactie, Boekendienst, Op-zoekingen, Brievendienst, Geldverzending, Onderwijs, Krijgsgevangenen. Men vermelde de afdeeling hetzij bulten op den briefomslag indien slechts om ééne zaak geschreven wordt, hetzij in de brieven zelve, boven op. Persoonlijke brieven aan E. H. Prims dienen op den omslag de vermelding te dragen : Persoonliik. Heil Belgie ! In dezen tijd van beroering en van omschudding 't onderste boven sleept wel eens de verbeelding onze rede-neering mee, doet nadenken over nieuwe mogelijkheden van volksleven en Staatsregelingen, en gaat zoo ook wel eens haar gang tôt in het land van Utopia toe. En dat is niet zonder gevaar, alhoe-wel wij er ons niet heftig of zenuw-achtig moeten om aanstellen. Waar het daar België's bestaan geldt zijn er zoo een paar voorstellin-gen voor den dag getreden die ons beide evenzeer verkeerd voorkomen en die van aile kracht ontzenuwd wor-den, meenen we, met ze in voile dag- licht te stellen. * * * Eerstens hebt ge daar " De Vlaam-sche Stem" in Holland. De tegen-woordige hoofdopstellers meenen " het herstel der Vlaamsche volksrechten als voorwaarde van België's herstel te moeten bepleiten. Dit is nog alleen onderteekend door MM. René De Clercq en Dr. Jacob. Onnoodig er op te wijzen dat er op honderd flaminganten geen twee zijn die dat bijtreden. Dat is burgertwist bij oorlogstwist voegen. Dat is het herstel van het Belgische vaderland terdege moelijker maken. Dat is het Belgische Vaderland, dat volop en voluit het onze is, op twee-den rang stellen. Dat is ten slotte de Duitsche poli- tiek in de hand werken. * * * Tweedens hebt ge daar franschge-zinden die " l'àme belge " verlooche-nen, bespottelijk maken, neerschrij-ven dat de Walen altijd met Frankrijk hebben willen vereenigd zijn en ten slotte voor zijn minst, willen de voile -dige verfransching van ons Belgen-land bewerken. Wat daar het ergst is, is de negatie van het Belgische vaderland, waar dat ten slotte op uitloopt. Wanneer de vredesonderhandelin-gen zullen ingezet worden, zal door Europa het nieuwe statuut van ons land worden besproken. Dat de Duitschers bij ons ingenes-teld blijven is de laatste der waar-schijnlijkheden bij eene vredesbespre-king. Maar de kwestie is wat de nieuwe internationale verhouding van ons land tôt de andere landen zijn zal. De ontwikkeling die het militarisme ge-nomen heeft en die nu eerst in dezen oorlog geheel ten blakke komt, plus de waardevermindering van tractaten en handteekens—scraps of paper— maken dat andere eischen dan te voren aan een " état-tampon " kunnen gesteld worden. Kan ons klein lan-deke met al zijn bloed en geld—en zijne maritieme afhankelijkheid van het Duitsche " Hinterland " — zich sterk genoeg stellen tegen Duitsch-land zoolang dezes militarisme niet in den wortelis geknakt? En indien niet, indien de diplomatie, volkerrecht en moraal misken-nend, moest besluiten dat de tijd der kleine Staten met de moderne mili-taristische uitbreiding, ten einde is, wat gaat er dan voorvallen? De Duitschers laten hooren dat ze de Vlamingen als taalverwanten nooit zullen in den steek laten. Ze steken hunne trawanten in de administratie's van Vlaamsche bladen om Vlaamsch- nationalistische voorwaarden te doen stellen ; indien Duitschland niet in België blijft, Vlaamsch België zal niet in Fransche handen vallen. In wiens handen dan ? Anderzijds zijn de mannen die de " âme belge " verguizen en spreken van verfransching van België met de hoofdmannen der " Action française " aangespannen. Waalsch België heeft altijd zoogezegd naar Frankrijk ge-snakt.Meer zeggen we voor heden niet, want hetgene daarbij verder door de | Action française " wordt gedroomd is al te utopisch om vermeld te worden.Men overwege slechts waar dat heengaat. Maar toch blijkt ook uit deze tweede hersenschimmige voorstelling dat wij niet genoeg er op drukken kunnen dat wij allen, Vlamingen en Walen, Belgen blijven willen, geen Duitschers zeker niet, maar evenmin Hollanders, evenmin Franschen. Wij willen verbroederd blijven in één België!Niet in 1830 zijn Vlamingen en Walen te samen gesmeed. Te allen tijde was er een " Flandre flamingante " en een " Flandre galli-cante," een Vlaamsch Luikerland en een Waalsch Luikerland. Henegouw, Namen en Luxemburg zijn sinds meer dan vier eeuwen onder de Vlaamsche hertogelijke kroon van Brabant. Hebben wij onder mekaar een en ander af te haspelen bij twist, wij hebben daarbij veel veel levens-belangrijker kwestiën in broederlijk-heid behandeld. De Brabantsche leeuw die de Belgische is, is zoozeer Vlaamsch als Waalsch, wij kussen één vlag, vereeren één koning! Heeft het samenleven met een ander ras zijn moeilijkheden, het heeft ook zijn ze-geningen, zegeningen die het Vlaamsche volk nog beter dan het Waalsche heeft opgenomen en er zich mee ver-rijkt.Neen, wij willen om geen waarom van onze Waalsche broeders geschei-den worden. En dat men het princiep der nationaliteiten daar niet tegen inroepe. Boven onze twee nationaliteiten van Vlaamsch en Waalsch, is er eene gemeene gewassen, de Brabantsche, de Belgische en die ook dient erkend en de miskenning dezer zou ons zoozeer doen lijden als de miskenning onzer taalrechteç in België ons doen lijden heeft Voor ons Vlaamsch recht zullen wij wel staan te goeder ure. T e dezer ure staan wij vuist en voet de Belgische vaan omtrent. En om geene mogelijke voordeelen verlaten wij ten slotte het standpunt . der loyauteit, der eerlijkheid. Moraal boven ailes. En dat is het gevoelen niet alleen der meerderheid maar bij algemeen-heid. Wie onzer lezers er niet mee 't ak-koord is, sture " De Stem" weer. Wij zullen aangeven hoeveel nummers wij terug zullen ontvangen. F. P. o De Geschiilen in Beîgie. Dit is eene vraag waaraan velen denken : hoe zal het staan met de ver-scheidene geschiilen en twisten in België, na den oorlog? En velen ook roepen dat ze den-bodem in moeten. Geen twisten, geen verscheidenheden meer: eenheid en eendracht ! Dit zijn zoete droomen. In ieder land komen tegenstrijdige gedachtenstroomen in botsing. In ons land zijn er niet meer dan hier. Hoe wil men dat aile menschen gelijk denken betreffende aile pun-ten?Gedachtenstrijden zijn zoo oud soms als eene natie ; ze groeien met haar op. Ze lig^en gesnoerd rondom de werkelijke bestanddeelen van een volk. Ze kunnen er niet van af. Iemand zegde : " Laissez-nous nos chères discussions." En daar steekt wel waarheid in. Al dit praten, bijeenkomen, betoo-gen, spreken voor eene gedachte maakt deel van ons leven. We zijn eraan gewoon als aan dagelijksche spijs. Tracht er ons van af te zonderen en 't gevolg zal zijn dat we te jammeren staan als een oude rooker die op reis zijn gewonen tabak missen moet. Geloof het vrij, na den oorlog, zullen de Belgen in evenveel kampen verdeeld zijn als vroeger. Politieke gezindheden, godsdiens- NOTA.—Het artikel ''fie Duitsche inval in België en de moraal," verschenen in onze nummers 47 en 48, moet als handtceken de volgende letters dragen : J. V. M. Sr. S. J. De schrijver maakt de opmerking dat de persoonsnaam, in het opstel voorkomend met de schrijfwijze : Bouvin, aldus moet gespeld worden : Bonvin. ALLE ZEND1NGEN IN DE BEZETTE GEDEELTEN VAN BELGIE EN FRANKRIJK. BRIEVEN met antwoord, 2 fr. ; express, 4 fr. : in postzegels.—Ailes zenden naar, A. Dutoit, Box 92, La Haye, Hollande. 3M. Voor Kieederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, — opgemaakt of op bestelling wende men zich lot de groofce : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Hoiborn Viaduct, E.C. __ II.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'écho de Belgique appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes