L'écho de Belgique

1117 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 20 Août. L'écho de Belgique. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sx6445mw8j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Po^t Office as Telephoon: Central 12 86. 12 BÊadz. De Stem I'ECHO lut JSelate Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is, çd, voor drie maanden. Subscription : xs, Qd, for three months. No. 48. Oplage 21,000. VRIJDAG, AUGUSTUS 20, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 rl voor Frankrijk. 2 fr. I IILC lu. DE SCHULDIGE IN DEZEN WERELDOORLOG. Please Read This. Having for some time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, £rom the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of "De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many families have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list of those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which are of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." BRIEFWISSELING. Wekelijks komen ons thans meer dan 1,200 brieven loe. Ter vergemakkelijking onderhoude men het vol-gende:1) Afzonderlijke zaken op afzonderlijke papiertjes zooveel mogelijk. 2) Vermelden de afdeelingen : Administratie (abon-nementen, reklamaties), Redactie, Boekendienst, Op-zoekingen, Brievendienst, Geldvei zending, Onderwijs, Kriigsgevangenen. Men vermelde de afdeeling hetzij buiten op den briefomslag indien slechts om ééne zaak geschreven wordt, hetzij in de brieven zelve, boven op. Persoonlijke brieven aan E. H. Prims dienen op den omslag de vermelding te dragen : Persoonlijk. De Duitsche inval in Belgie en de Katholieke Zedenleer. (Vervolg.) WAS DUÏTSCHLAND IN NOOD-TOESTAND?Dat is niet ailes. Onderstellen we eens, tegen onze diepe overtuiging in, dat Duitsch-land werd aangerand, en als het ware door wilde dieren werd besprongen. Hadden de Duitschers daarmee het recht om "het Belgische grondgebied " te schenden? P. Bouvin antwoordt bevestigend, en hij be-roept zich op de katholieke moraal. Deze nu leert wel dat een individu, op onrechtvaar-dige wijze bedreigd, somwijlen gebruik mag maken van een andermans eigendom, maar alleen in "UITERSTEN OF QUASI-UITERSTEN NOODTOESTAND " (Lehm-kuhl I., 936). Een "zware nood " is zelfs niet voldoende ; men moet "waarlijk bedreigd" worden in zijn bestaan, en wel "in de naaste toekomst." Was zulks het geval met Duitschland? Geenszins ; daar pas hadden Frankrijk en Engeland nog beloofd dat zij, getrouw aan hunnen eed, België's onzijdigheid zonden eerbiedigen (lees het Grijsboek !). Dan had Duitschland enkel de Duitsch-Fransche grenslijn te verdedigen tegen den zoogezegden aanvaller, en, volgens gezaghebbende Duitsche bescheiden, pas vriôr den oorlog uitgegeven, waren 200,000 of 300,000 man voldoende om aan de westersche grenzen van hun land al de troepen tegen te houden welke Frankrijk daarheen mocht zenden (Le Journal des sciences militaires, 15 févr., 1913). Er was derhalve heelemaal geen noodzakelijkheid om het "Belgisch" grondgebied te betreden ten einde daar den druk van den z.g. onrechtvaardi-gen aanvaller af te wachten. Bedenken we wel, dat we hier niet redeneeren als Duitsche strategen uit de School van Treitschke en von Bernhardi, maar als theologen, naar de beginselen der katholieke moraal, waarheen P. Bouvin ons verwijst. De moralisten nu spreken van een " modéra -men inculpatse tutela;," en zeggen dat het ongeoorloofd is de perken der noodige "verdediging" te buiten te gaan. Een man, die zich in veiligheid kan stellen met zijn deur goed dicht te grendelen, zou een zware zonde bedrijven met een vijand dood te schieten, dien hij enkel vermoedt met booze inzichten bezield te zijn. Maar, eilieve, de noodtoestand van Duitschland was niet die van iemand "die zich verdedigt," en waar-van de moraal spreekt, het was de noodtoestand ( van een listigen "aanvaller." Duitschland verklaart ijlings den oorlog aan Frankrijk ; het wil volgens het getuigenis van P. Bouvin zelf "eerst den Franschen vijand... slaan, om zich dan tegen den langzamen Oostelijken kolos te kunnen keeren." Dat nu is wel behendige taktiek van een loerenden en oorlogszuchtigen vijand, maar niet meer de door moraal toegelaten "afweer" van ceri onrechtvaardigen aanvaller. WAT MAG DE IN NOODTOESTAND VERKEERENDE ZICH TOEEIGENEN ? Nu komen we aan het kernpunt van het betoog. en we zullen opmerken dat de vergelijking hier meer overgaat tôt een ander soort van noodstoestand. P. Bouvin wil be-wijzen dat het Duitsche leger gebruik mocht maken van het Belgisch grondgebied, gelijk een man "bij levensgevaar het paard van een ander gebruiken " mag, om weg te vluchten. Immers, zoo redeneert hij, volgens de moralisten "worden in den uitersten nood aile goederen gemeen goed" (Noldin). Dat is waar, maar daaruit mag men niet besluiten dat "al wat men verkiest " gemeen goed wordt. De schrijver heeft het ongeluk ge-had juist dien tekst verkeerd te vertalen, waar bij de moralisten bepaald wordt "welke goederen" als gemeen goed kunnen beschouwd worden ; en hij werd op het dwaalspoor gebracht doordat hij vergeten heeft na te zien van wat er eigenlijk spraak was in het hoofdstuk, waaruit hij zijne aan-haling lichte.—Op die plaats nu wordt in Lehmkuhl deze dubbele vraag gesteld : "hoeveel—quanta" en "welke soort van goederen—qualis " een in uitersten nood ver-keerende zich mag toeëigenen (I., 937). Dat is juist de kwestie ! Het antwoord van Lehmkuhl en Lugo luidt : Men mag zich in noodtoestand " slechts ' gewone middelen ' toeëigenen tôt instandhouding van het leven." —Die woorden "média communia" werden verkeerdelijk vertaald door : goederen die aan allen gemeen zijn.—Nu zijn er weliswaar moralisten—als P. Noldin—die onder "gewone middelen " 00k verstaan : goederen "van hooge waarde." P. Bouvin volgt deze meening, en hij mag dit gerust doen ; maar dit beantwoordt slechts de vraag : " hoeveel —quanta rei ablatio liceat " ; de schrijver heeft er echter niet op gelet, dat het tweede lid der vraag luidt: "wat—qualis rei ablatio liceat." Hij heeft niet opgemerkt dat al de moralisten—00k Noldin—door "hooge waarde" steeds eene "geldwaarde" be-doelen, zoodat de toegeëigende goederen, welke somme gelds zij 00k vertegenwoor-digen, nog steeds behooren tôt de "gemeene goederen," tôt de "goederen van lagere orde," zooals Lehmkuhl zich uitdrukt, of tôt de "gemeene middelen," volgens de uit-drukking van Lugo. Zij leeren daarentegen —aangaande de " qualitas "—dat de genomen goederen geenszins mogen zijn "buitenge-wone of uitgezochte " zaken (Lehmkuhl), om-dat, zegt te recht P. Génicot (I., 503, 30) "de natuur niet gewild heeft dat zuîke middelen algemeen goed zouden zijn." Dit onderscheid is hier van het hoogste gewicht. Wat vroegen nu de Duitschers in hun z.g. noodtoestand? Eenig goed van lagere orde? Wat goud, wat zilver of wat koper? Wat paarden of wat rijtuigen om te ontsnappen aan den vijand?—Minder nog, zegt P. Bouvin, zij eischten "alleen vrijen doortocht door België."—En wanneer ik hem zeg, dat zij met hunne vraag van ons het opgeven onzer onafhankelijkheid eischten—een schat die heelemaal niet meer valt onder de "gemeene dingen "—dan vindt hij dat ik "de feiten verdraai " ; hij is echter zoo goed mij dit niet euvel op te nemen, omdat ik mij dit vergrijp "misschien niet bewust was."—Van harte dank ! Zie, in onze kinderjaren leerden wij een onderscheid maken tusschen een "daad" op zich zelf genomen, en diezelfde daad om-kleed met hare omstandigheden. "Wat mis-daad bestaat er toch in een appelbeet? " zoo spreekt ongeveer in Vondels "Adam in ballingschap " de Satan tôt de aarzelende Eva. En toch was die appelbeet een euvel-daad om het hoogheilig verbod en de omstandigheden waarin die geschiedde. Zoo is het 00k met dien doortocht van de Duitschers. Men moet geheel onbekend zijn met de stich-ting en de inrichting van ons onzijdig vader-land om te kunnen looehenen dat het ver-leenen aan Duitschland van een vrijen doormarsch, met gebruik van spoorwegen induis, gelijk stond met het opgeven van onzentwege onzer onafhankelijkheid. Wij stonden voor de verschrikkelijke horens van een dilemma : Gaven wij oorlof tôt den doormarsch, dan schonden wij zelf onze neu-traliteit en gaven wij meteen aan Frankrijk en Engeland het recht om hunne legers als vijanden op ons grondgebied af te zenden. Weigerden wij, dan ondervonden wij den moorddadigen aanslag van de Duitsche horden. Wij verkozen dit laatste over-eenkomstig met ons woord neergelegd in plechtige verdragen ; wij zouden dan lijden, maar onze eer niet verbeuren. Toen dus de Duitschers dien doortocht vroegen, eischten zij noodzakelijkerwijze tevens het bloed van duizenden onschuldige Belgen met al de andere oorlogsweeën. Is dat nu een "goed van lagere orde," dat men volgens de moraal zich in noodweer toeëigenen mag?— Ik zou overigens eens willen vernemen of het 00k in de katholieke theorie van de noodweer geschreven staat dat men een onschuldige mag dooden om zijn eigen leven te redden. De aansiag nu op België was noodwendig een aanslag op het leven harer kinderen, en van die Belgische kinderen mocht men het bloed niet eischen om het leven van Duitsche zonen te beveiligen. Ik moet echter bekennen dat er vroeger zelfs Engelschen geweest zijn, die wel eens het-zelfde gémis van doorzicht gehad hebben ; maar leert, hoe ze bejegend werden in hun eigen vaderland. Het was in 1887. Reeds toen bestond de vrees voor een oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk, en zekere " Diplomaticus," in overweging nemende de zwakheid van de Engelsche strijdmacht, sloeg in de "Standard" voor, dat men aan een oorlogvoerende macht toestemming zou geven om België te gebruiken als "vrijen doorgang," en de "National Review," die de zienswijze van "Diplomaticus" aankleefde, voegde erbij, dat "het mogelijk zou zijn een waarborg te verkrijgen, dat ingeval België uit militaire doeleinden werd doorkruist, haar grondgebied niet bestendig zou ge-schonden blijven en dat na den oorlog de neutraliteit en onzijdigheid van dit land met een religieusen eerbied zou gehandhaafd blijven." Men zal opmerken dat heden Duitschland den "Diplomaticus" van 1887 nagenoeg gecopiëerd heeft. Maar het voor-stel had toen geen bijval. Sir Charles Dilke deed terecht opmerken in de "Fortnightly Review " : dat " het haast niet noodig was woorden te verspillen over dien religieusen eerbied, waarmee de neutraliteit van België zou bejegend worden na deze niet-besten-dige schending. Ik blijf als vroeger, voegde hij erbij, even beslist bij mijn vroegere meening, dat in geval België eens geschonden wordt, het gedaan is met hare onafhankelijkheid. Moeten eens Duitschland en Frankrijk elkaar aanvallen, en duurt de oorlog wat lang of is de uitslag onzeker, dan zullen de Belgen het gelag moeten betalen : Belgians... will have to pay the piper." (Présent Position of European Politics, bl. 322—Verzameling der artikels uit de "Fortnightly.") Sir Charles Dilke was niet de eenige die critiek oefende op de meening van "Diplomaticus." In de "Standard" zelf schreef "A Conservative " een protest, waarin hij den politieken leider, die in ernst zulk een houding zou aannemen, bedreigde met het verlies van "honderd duizenden" con-servatieve stemmen. "De hoofdwaarborg voor den vrede, verklaarde hij, bestaat in de onafhankelijkheid van België. Die onafhankelijkheid prijs te geven ware onmiddel-lijk den oorlog ontketenen. (De Engelsche staatsman, die zulks zou bestaan, zou de verantwoordelijkheid op zich laden van den ontzaglijksten oorlog der moderne tijden, een oorlog die wellicht gansch de westersche beschaving in beroering zou brengen en aan Engeland zelf een verschrikkelijk nadeel berokkenen." Profetische woorden, die, eilaas, maar al te zeer in vervullig zijn gegaan ! Duitschland schond onze neutraliteit; en daardoor laadde het op zijn geweten het bloed van duizenden Belgen. Hier staak ik mijn beschouwingen, al is daarmee het onderwerp nog heelemaa.l niet uitgeput. Ik heb niet eens gesproken van de schending van het gedrag door Pruisen onderteekend en later door Duitschland goedgekeurd. Die schending is een onrecht, dat door geen gewaande noodzaak is goed te praten ; want achter die overeenkomst, door menschenhanden onderteekend, schuilt voor ons een recht, dat "in de sterren geschreven staat." o De Schuldige in dezen Wereidoorlog.* Veelvuldig en bevreemdend somwijlen zijn der menschen meeningen over den schuldige in dezen oorlog en over de oorzaken van deze wereldramp. Goede, christelijke menschen, in eer en deugd voor God en voor de menschen opgekweekt en opgegroeid, heb ik hooren weeklagen : Waarom straft en be-proeft God ons katholieke België zoo en ons allen? 'k Heb ik nooit niemand geen kwaad gedaan . Dit is inderdaad de ware christelijke opvatting van het lijden en den ramp-spoed, van den oorlog dus, dat het een straf is voor de kwaden en een beproeving voor de deugdzamen, omdat God als opperste meester het recht heeft te worden gehoor-zaamd, omdat Hij als de Almachtige het goede uit het kwade kan trekken, omdat Hij als de Rechtvaardigheid het onrecht moet straffen, als opperste goedheid voor uitboeting de zonden wil vergeven, en als verlosser van het menschelijk geslacht, door zijn Lijden en Dood, aan het lijden een bovennatuurlijke waarde en een kracht van zaligmaking heeft verleend. Wie die bovennatuurlijke opvatting van het lijden in dezen oorlog niet aanneemt, kan weinig troost en bevrediging vinden en loopt zijn kop stuk in twijfelingen, angsten, en ontgooehelingen. Er is meer. Er bestaat een christelijke wet van uitboeting de eene voor de andere, de goede voor de kwade. Die wet, bestaande in de bovennatuurlijke orde, is voor den door het stof overweldigden geest wel onzichtbaar, maar zij verheft het lijden, tôt de uitzinnigheid *Naar aanleiding van het boek. "De Oorzaken van den Wereidoorlog," door May Van Poil. Uitgevers: Vennootschap Futura-Leiden.ALLE ZENDINCEN IN DE BEZETTE GEDEELTEK VAN BELCiE EN FRANKRIJK. BRIEVEN met antwoord, 2 fr. ; express, 4 fr. ; in postzegels.—Ailes zenden naar, A. Dutoit, Box 92, La Haye, Hollande. 3M. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG, — opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groofcs : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'écho de Belgique appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes