L'écho de Belgique

1122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Septembre. L'écho de Belgique. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2pm49/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Xewspaper. Telephoon: Central 1286. WÏ2, ÏÏladz. De Stem uit Belgie SDEcbo be ^Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription s 1s, bd, for three months. No. 51. Oplage 22,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 1$, 1915. Abonnement voor Hoiland : x fl. Pfîf»p 1 ri voor Frankrijk. 2 fr. * J-lt» VEEL NIEUWS UIT HET VADERLAND. Oproep aan onze Vrienden. Nog een nummer en " de Stem " is jarig. Vele moeilijkheden hebben wij doorkampt, maar, Goddank, wij hebben het volgehouden en hopen te kunnen voortgaan zoolang de oorlog duurt met ons volksch en vaderlandsch werk. Daarom hebben wij echter absoluut meer hulp noodig en doen wij hierbij een dringend beroep op aile onze lezers. * « * Wij hebben tôt hiertoe aan niemand ons blad geweigerd ook dan niet wanneer het, om reden van bijzondere omstandigheden gratis werd aangevraagd. Thans echter moeten wij dringend aan iedereen om betaling verzoeken. Er op rekenend echter dat zoovelen aan ons blad houden en zekerlijk hun best zullen doen om te kunnen den abonnementsprijs betalen, durven wij het aan, den abonnementsprijs voor Engeland te verminderen. Ziehier dan onze schikkinaen : * ♦ * Abonnementsprijs voor Engeland, per drie maanden : 1 shilling 6 pence (ls. 6d.), voor België en Frankrijk 2fr., voor Hoiland lfl., voor soldaten in België en Frankrijk 1.25fr. De abonnementen gaan in per maand. Wie b.v. half September ls. 6d. instuurt, ontvangt de versçhenen nummers der maand Septem-ber en der twee volgende maanden. Men sture het bedrag in postal order of in postzegels (voor Engeland), zooveel mogelijk in internationaal postmandaat voor België, Frankrijk, en Hoiland. Sommige heeren vragen groote getallen en zorgen dan zelf voor uitdeeling, rondsturing of verkoop. De prijs is dan ls. 6d. de 26 nummers vrachtvrij gestuurd; voor België en Frankrijk rekenen wij 1.60fr. Er zijn nog enkele exemplaren van den eersten jaargang. Wij leveren die af aan de eerste aanvragers aan £1 5s. of Fr. 30 voor geheel het eerste jaar. Wij verzoeken vriendelijk aile onze lezers die nog niet geabonneerd zijn, ons den abonnementsprijs te willen insturen opdat wij kunnen voortbestaan en voortopbloeien. Daarom doen wij ook beroep op goed-willige propagandisten. Daarom bidden wij ook om giften. * * * Ten slotte zouden wij onze vrienden die het doen kunnen willen vragen om ons te helpen aan aankondigingen. Onzen hartelijksten dank bij voorbaat aan al wie helpt. " DE STEM." Ons Godsdienstig Kapitaal. Niemand van de Belgen kwam er naar Engeland met het gedacht er zoo lang te zullen moeten blijven. Niemands zaken waren daar op ge-regeld.En lijden er de tijdelijke zaken bij, ook de geestelijke zaken verkeeren in benarde omstandigheden. * * * Ons braaf katholiek volk leeft hier verspreid tusschen niet-katholieken, veelal verre verwijderd van een katho-lieke kerk, verstoken van de hulp van een geestelijke die de eigen taal spre-ke en het eigen Vlaamsche gemoed versta. Velen hebben als godsdienstige hulp niet veel meer dan een penny-kerkboekje en een paternoster. Eerste Vrijdagen, eerste Zondagen, geboden heiligdagen, Advent en Vasten, 't gaat al voorbij zonder heiliging, zon-der zielsverheffing. De kinderen groeien op zonder katholieke school, zonder catechismus. Een kruisbeeldje, eene godsdienstige beeltenis in huis is thans een schat van onderwijzing voor eene godvreezende huismoeder. Maar veelal ontbreekt ook dat ! * * * Iedereen die iets of wat met ons volk bekommerd is, aleerst degenen die zich Vlaming heeten, zouden moeten begrijpen welke gevaren die geestelijke verarmoeing meebrengt. Zien wij dat eens nader in. Indien ons volk moed houdt, zijn zenuwen baas blijft, met hoop door het leven voort worstelt, dan is het dank aan zijne katholieke wereldbe-schouwing. Dan is het omdat onze Vlaamsche menschen dood en ellende, lijden en stofïelijke onzekerheid weten te herleiden tôt hunne ware betrekke-lijke belangrijkheid. De godsdienst leert dat zoo. Uit den catechismus worden die waarhe-den geput. Waar nu godsdienst en catechismus wegvalt,—als bij vele onzer kinderen, praktisch gesproken,—zou er een ge-slacht opwassen zonder wereldbe-schouwing, zonder richtsnoer, levend om te genieten, hakend zonder beteu-geling naar al wat het lust, en morrend om wat het niet heeft. O die ongeluk-kige stuurloozen die het socialisme reeds zoo talloos heeft opgekweekt— als men dat opkweeken heeten mag! Ik heb ze gezien in de Londensche toevluchtskampen. Zijn die tegen den godsdienst? Misschien wel, misschien niet. Dat ligt buiten hun verstands-horizont, en ze kennen slechts hetgeen de zinnen streelt of tergt.* Zonder wereldbeschouwing geen richtsnoer in 't leven dan de zinne-lijkheid, niets dan verwildering ; en dat beteekent revolutie en anarchie, opbraak van familieleven, uitdrogen van de levensbronnen, uitsterven van een volk. Dat moet iedereen erkennen of hij katholiek zij of niet. Wij beweren meer en houden staan dat slechts ééne wereldbeschouwing, de katholieke, de ware is, d.i. de men-schelijke natuur in het heelal, met hare ware krachten en zwakheden begrijpt en bij Gods genade haar tôt het eenig ware doeleinde leidt. Welnu deze wereldbeschouwing die de grondslag is der beschaving, heeft immer meer en meer door te dringen in het leven van elken persoon, in het leven van een volk. De godsdienstige praktijken, met Zondagmis en Paasch-communie zijn daar schutspalen langs den weg die de menigte beletten in het heidendom te verloopen. Het weg-vallen of het niet-kunnen-invullen van die geboden kan slechts zonder groot gevaar zijn voor een volk waarin de menschen van lagere en van hoogere klasse godsdienstig-kloekgevormde personaliteiten zijn. En nog! En zoo sterk was ons volk niet! Wij spraken van volksontwikkeling en 't was er méér noodig dan we dachten. We gingen den weg op der economi-sche belangen, der wetenschappelijke voordrachten. Wij "konden" niet ge-noeg doen voor godsdienstig-zedeiijke vorming en opvoeding. En nu staan we daar in die voile ellende. Wie het werkelijk goed meent met het Vlaamsche volk, hij weze katholiek of niet, hij hebbe alleen een de-mokratisch, een altruistisch hart, moet wenschen en werken opdat het godsdienstig leven wakker blijve en ver-sterkt worde in ons volk hier in Engeland. * * * Aile onze .menschen zelve moeten dat méér en méér inzien. Zij moeten zelve op dat kapitaal waken. Op " De Stem " houden wij ons immers eerst en vooral voor die ellende beschikbaar. Menschen die sinds maanden niet konden naderen tôt de HH. Sakramenten mogen ge-rust naar ons schrijven. Wij zullen al het mogelijke doen om ter plaatse zelve het H. Misoffer te kunnen op-dragen.En dat men geen schrik hebbe of geene onbeslistheid. De Heer zal voor-zeker zegenen de menschen die zich wenden tôt Hem ! Ook op de godsdienstige onderrich-ting der kinderen weze men meer be-dacht!Wij moeten niet met een verminkt maar met een vermeerderd godsdienstig kapitaal naar ons land terug, ten bate van ons zelven, ten bate van ons volk, en tôt meerdere glorie Gods. F. P. * Een staaltje van die mentaliteit : In de W. C.'s van Earl's Court zijn de witte muren bemorsd met opschriften als deze: "Wie is er de schuld van den oorlog? De rijken !" o Tôt eerherstelling van Prof. Kurth. We leven nu in een tijd van zoogezegden "Godsvrede" tusschen aile burgers van het Belgische vaderland. Twisten zullen we dus vermijden, maar ik meen dat de waarheid toch steeds haar reciht behoudt en het soms plicht is deze in het licht te stellen. Sedert maanden kleeft op den goeden naam van den hooggeschatten historicus Godfried Kurth een blaam, dien hij, mijns erachtens, niet verdient. Zelf bevindt hij zich, te Assche, in de onmogelijkheid om zich te verdedigen. Men gunne mij daarom een woord van uit-leg, waarmee ik hoop een misverstand—te zijnen—nadeele, te doen verdwijnen. In het Amsterdamsche dagblad "De Tijd," van 8 April, verscheen "een Onderhoud met Godfried Kurth," dat gedeeltelijk werd over-genomen in de "XXe Siècle" van den ijn derzslfde maand. Naar aanleiding van dit "onderhoud" zond de heer Flor. Burton aan een ander Belgisch blad een opstel, waarin hij "protest aanteekent tegen de afschuwe-lijke verklaring," welke de beroemde profes-sor zou gedaan hebben aan den correspondent van "De Tijd." En in een tweede artikel, den 31 Aug., 11. versçhenen in hetzelfde blad, komt hij nogmaals terug met hetzelfde ver-wijt. Anderen hadden hem overigens reeds nagepraat. Sprekende van het z.g. Franc-tireurswezen, dat den Belgischen burgers wordt te laste gelegd, zou de heer Kurth gezegd hebben, dat de Duitschers " overdrijven " bij het in-brengen dier beschuldiging. De heer Burton vindt natuurlijk deze uitdrukking al te zwak, daar nog altijd de verdenking zal blijven, dat volgens de meening van Prof. Kurth de burgers toch wel hun best zullen gedaan hebben m het schieten ! Hij laat er dan ook een bit-sig antwoord op volgen : " Neen, Mijnheer Kurth, zij overdrijven niet, de Duitschers, zij liegen gelijk gij gelogen hebt..." Ik ben verzekerd dat de heer Burton, die overigens later bekend heeft wat te hevig te hebben gesproken, deze uitdrukking niet zou gebruikt hebben, indien hij in de gelegenheid was geweest de woorden zelf van Prof. Kurth in den oorspronkelijken tekst te lezen. Daar wordt niet enkel gezegd, dat de Duitschers " overdrijven " in hunne beschuldiging ; de woorden door derr Prof, gebezigd zijn heel wat scherper. Hij drukte zich aldus uit: "De Duitschers beroepen zich voortdurend op het Belgische franc-tireurswezen, maar zij overdrijven " verschrikkelijk, indien dit franc-tireurswezen al bestaan mocht hebben." En het is mijn vaste overtuiging, dat geen enkele priester als franc-tireur is opgetreden." Ko-men die woorden niet nagenoeg overeen met de uitdrukking welke de heer Burton zou verkiezen : "zij liegen?" De criticus vervolgt: "gij loogt (Mr de Professer) toen ge beweerdet, dat in den aanvang van den oorlog het Vlaamsch gedeelte van België pro-Duitsch was." Het is vooral tegen die woorden dat de heer Burton protest aanteekent; zij zouden zelfs te Lon-den onder de Belgische dagbladschrijvers eene ware opschudding teweeg gebracht hebben. Men gelieve nu in aanmerking te nemen dat we niet zeker zijn, dat de correspondent van "De Tijd" de woorden van Prof. Kurth met de meest mogelijke juistheid heeft weer-gegeven. In aile geval wanneer wij deze in verband stellen met andere in hetzelfde onderhoud gebezigd, dan laten zij een zin toe, die niets beleedigends bevat voor het Vlaamsche volk. Volgens het Hollandsch blad heeft Pro. Kurth aldus gesproken. "In den beginne van den oorlog was ik pro-Duitsch. En het viel mij aanvankelijk pijnlijk, dat Servische moordenaars, Russische schismatieken en Fransche kerkvervolgers samengingen. Zelfs het Vlaamsche gedeelte van België was ' bij het uitbreken van den oorlog ' pro-Duitsch, het Waalsche gedeelte pro-Fransch, maar niet aile Katholieken en zelfs niet eens aile liberalen van het Waalsche deel waren pro-Fransch. Nu is dat allemaal anders." De heer Kurth vergist zich misschien ; maar is zijne voorstelling zoo hatelijk? Wanneer is de oorlog uitgebroken ? Deze was reeds aan den gang toen de Duitschers ons grond-gebied binnendrongen. En van dit oogenblik af is de heer Kurth zelf anti-Duitsch gewoT-den. Want op de vraag van den Hollandschen correspondent: "Acht u dan den Duitschen inval in België ongerechtvaardigd?" ant-woordde de Professor met aile beslistheid : ALLE ZENDINGEN IN DE BEZETTE GEDEELTEN VAN BELGIE EN FRANKRIJK. BRIEVEN met antwoord, 2 fr. ; express, 4 fr. ; in postzegels.—Ailes zenden naar, A. Dutoit, Box 92, La Haye, Hollande. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG,— opgemaakt of op * bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'écho de Belgique appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes