L'écho de Belgique

1288 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Août. L'écho de Belgique. Accès à 24 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xk84j0fh7p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office ac a Newsp; Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months. No. 47. Oplage 19,600. VRIJDAG, AUGUSTUS 13, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 fl voor Frankrijk. 2 fr. -LW« DE KATHOLIEKE ZEDELEER EN DE INVAL IN BELGIE. Please Read This. Having for some time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, from the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of " De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many familles have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which ai e of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." BRIEFWISSELING. Wekelijks komen ons thans meer dan 1,200 brieven toe. Ter vergemakkelijking onderhoude men het vol-gende : 1) Afzonderlijke zaken op afzonderlijke papiertjes zooveel mogelijk. 2) Vermelden de afdeelingen : Administratie (abon-nementen, reklamaties), Redactie, Boekendienst, Op-zoekingen, Brievendienst, Geldverzending, Onderwijs, Krijgsgevangenen. Men vermelde de afdeeling hetzij buiten op den briefomslag indien slechts om ééne zaak geschreven wordt, hetzij in de brieven zelve, boven op. Persoonlijke brieven aan E. H. Prims dienen op den omslag de vermelding te dragen : Persoonlijk. Briefwisselaars worden hierbij verwittigd dat deze brieven, aanstaande week, enkele dagen verlet lijden zullen. De Duitsche inval in België en de Katholieke Zedenleer. [In "De Stem uit België" van 16 Juli komt een artikel voor tegen de thesis van P. Bou-vin, S.J., aangaande de schending van België's onzijdigheid. Alhoewel het zeer steekhoudend is, wordt hier toch nog een tweede opstel aangeboden, dat reeds sedert maanden geschreven is. Zoo ik echter nog-maals terugkom op hetzelfde onderwerp, geschiedt dit om de volgende redenen. De schrijver van het artikel in "De Stem" weerlegt slechts een gedeelte van P. Bou-vin's betoog ; deze schreef nameiijk een tweede opstel tegen mijn critiek in "De Tijd " van Amsterdam, waarin hij eensdeels zijn verwijt dat België zelf zijne onzijdigheid zou geschonden hebben terugtrok, maar er ander-deels nieuwe beschouwingen aan toevoegde, die nog bespreking verdienen. Hierbij moet ook aangemerkt, dat P. Bouvin nergens een poging gedaan heeft om de wijze van strijd-voeren der Duitschers in België te rechtvaar-digen. Dit onderwerp moet derhalve buiten het kader der discussie blijven. Overigens dient men ook te weten, dat de polemiek van de zijde van P. Bouvin is stopgezet ; ook had mijn opstel wel achterwege kunnen blijven, zoo niet een Duitsch priester, Prof. Rosen-berg,. de. thesis, opnieuw had verdedigd. Het spreekt vanzelf dat men hier sommige beschouwingen zal aantreffen, die elders ook voorkomen ; dat was onvermijdelijk. Maar ik het gepoogd mij meer op het standpunt te plaatsen van den Amerikaanschen politicus, en zijn betoog te toetsen aan de leering zelf dier moralisten, door hem ingeroepen. Daardoor werd mijn betoog, eilaas, eenigs-zins technisch en wellicht minder verstaan-baar voor gewone lezers.] DE DUITSCHE INVAL IN BELGIE EN DE KATHOLIEKE ZEDENLEER. Terwijl bij de schending van het Belgisch grondgebied gansch de wereld hare sym- ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL MERCIER. Photo eener studie van schilder Jozef Janssens voor een portret van Zijne Eminentie waarop de Kardi-naal verbeeld is, midden het hoogkoor zijner Hoofdkerk, geknield en biddend. Dit—onafgewerkt—portret is in België gebleven en is er goed bewaard. Van de voorhandene studie verschijnen eerstdaags prachtdrukken van llx8M inch. in photogravure aan 1/ elk. bij R. & T. Washbourne, 10, Paternoster Row, London, E.C, Zie verder Documenta blz. 9. pathie betoonde voor ons lijdend en onschuldig land, ontstond ook allerwege een gevoel van afgekeerdheid jegens den on-rechtvaardigen aanrander. Voor de Duitsche eigenliefde was het niet mogelijk ongevoelig te blijven onder den last der algemeene be-schuldiging, en het is dan ook te begrijpen, dat hunne vaderlandsliefde naar schijn-gronden heeft uitgezien om de misdaad hunner regeering te verontschuldigen. Wat echter niemand kon vermoeden en verbazing moet wekken, is het feit dat men het breken van het gegeven woord en de aanranding van een argeloos volk zon pogen te rechtvaardigen door het inroepen der beginselen van de katholieke moraal. En dit nochtans is ge-schied. Een Amerikaansch musicoloog, P. Bouvin, heeft het stoute stuk begaan den Duitschen inval in België te verdedigen in een weekbîad van Chicago. Tôt verschoon-ing van den schrijver kan ingebracht worden dat hij weinig tehuis blijkt te zijn in de lee der moralisten ; dat hij overigens in zij verre land moeilijk de eigenlijke toedracî van den Duitschen inval kon kennen en oo weinig begrip blijkt te hebben van den aar der veidragen, die de Belgische onzijdighei hebben gewaarborgd. Toch werd zijn artiki overgenomen in de "Kôlnische Volkszeitung, en als een curiosum in "De Tijd" va Amsterdam. Onmiddellijk echter regenc het weerleggingen,—ik heb er een vijftient: geteld—zoowel in Holland als in Engelam Ook ondergeteekende liet een antwoord ve schijnen in het nummer van 25 Januari va "De Tijd" en deed opmerken dat P. Bouvi de teksten der moralisten niet scheen begrepe te hebben, die hij ter verdediging aanvoerd Wat meer is, de schrijver werd om zijn optr den en zijn vreemde bewijsvoering terech gewezen door zijne oversten te Rome, d zijn stelling heelemaal afkeurden. Voord echter de schrijver dit vonnis kon vernemen in Amerika, verscheen nog van hem, in "De Tijd" van 10 Maart, een antwoord op mijn artikel. Op die repliek ben ik echter niet ingegaan, omdat de polemicus nu toch in het ongelijk was gesteld door Rome en dewijl zijn redeneeringen ook door sommige Duitschers als louter "dilettantisme" werden beschouwd. Nu echter Prof. Rosenberg in "Theologie und Glaube" (5e afl.), een overigens ernstig tijdschrift, de artikelen van P. Bouvin tegenover de meening dezes ©ver-sten in bescherming heeft genomen, meen ik niet langer te mogen zwijgen. Ik laat hier dan eene weerlegging volgen, waarin de bewijsvoering wat breeder wordt opgezet en tevens een antwoord wordt gegeven op de bedenkingen tegen mijn eerste opstel ingebracht.EENE HOOFDDWALING IN DEN OPZET. In de orde der natuur is het "leven" d"î kostbaarste schat dien de mensch bezit. Het is een geschenk van den. Schepper, waar-over Deze echter zijn recht steeds behoudt, zoodat de mensch den plicht heeft dit leven in stand te houden, zonder er nochtans eigenmachtig over te mogen beschikken. Heilig is het recht op het leven, maar zelf-moord en manslag zijn euveldaden. Op die gronden berusten de regelen door de moralisten opgesteld om voor elken mensch de instandhouding van het leven te beveiligen Er kunnen immers noodtoestanden voorkomen, waarin het leven in gevaar verkeert; maar de mensch behoudt dan nog steeds zijn recht op zelfbehoud, en het wordt hem in die gevallen toegestaan, tôt redding van zijn leven, de noodige middelen te gebruiken. Uit die opmerking zal reeds blijken dat geheel de opzet van P. Bouvin's betoog als 't ware in de lucht hangt. Bij de bepaling der wetten, welke de instandhouding des levens regelen, hadden de moralisten alleen "individuën" op het 00g; door P. Bouvin worden echter die zedenwetten toegepast op het behoud en de veiligheid van een "Staat." Hij beweert het volgende : " Staten zijn zedelijke lichamen ; in wezen gelden voor hen dezelfde zedenwetten, waaraan privaat-personen onderworpen zijn." Dientenge-volge verpersoonlijkt hij den Staat en schenkt dezen een eigenlijk leven. Zoo kan hij dan spreken van " noodtoestand " en " zelfbehoud."—Dat mag wel ; maar nu weet toch eenieder dat men zoodoende loutere beeld-spraak gebruikt. Alleen in overdrachtelijken zin kan men van den Staat spreken aïs van een levenden persoon. Men is daarom niet gerechtigd om op zulk een "zedelijk wezen" —den Staat,—dat zijn ontstaan dankt aan de willekeur des menschen, al de zedenwetten toe te passen, welke in eigenlijken zin uitsluitend kunnen gelden voor ware, levende, physieke personen, die het leven ontvingen van den Schepper. De instandhouding van 's menschen leven kan toch niet in ailes op dezelfde lijn gesteld worden met de veiligheid van den Staat. Gansch het betoog van den Amerikaanschen schrijver berust derhalve op eene loutere vergelijking, welke naar den aard van aile vergelijkingen in menig opzicht kreupel gaat. Het is trouwens niet de eerste maal dat Voor Kieederen voor " Heeren en Jongelingen k j naar aile keus en voor den il = OORLOG, — " opgemaakt of op bestelling il wende men zich tôt de groote r* : : en vermaarde magazijnen : : I THE DON, t- 27/30, Holborn Viaduct, E.C. l® . Tr it —-—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'écho de Belgique appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes