Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

100 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8w38051t7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ÎTJTTTÎÎITMTîx^TT^^ LICHT EN LIEFDE / Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Kriegshilîe. Het menschelijk Opzîcht. (HEiLIG SAKRAMENTSDAQ.) Weder is 't de Zondag van de H. Sakramentsprocessie. Herinnert gij u allen die schoone feestelijkheid, ginder in uw geboortedorp of uwe vaderstad? Muziek in top, de kleurige stoet van wit en rood en blauw uitgedoschie groepen; de wapperende vlaggen overal vroolijk wimpelende tegen het heldere azuur; de straten met groen en bloemen bestrooid... en daarboven uit den toren de jubelende klokkegoimen!... Een hart-verkwikkende dag, waarnaar de kinderen sinds weken verlangen... en dat is 't klaarste bewijs.van ware vreugdedagen! Maar ook groote menschen waren er nooit te kort; elk hield van zijn plaats en zijn bediening in de processie, was het als muziekant, of als zanger, of als banierdrager, of als lid van een groep of aïs eerewacht bij 't H. Sakrament met den brandenden fakkel in de hand... Op zulke dagen voelen zich ook de groote menschen als kinderen Gods, die vieren ter eere van Hem aan wien hemel en arde behooren. Ja, weinigen bleven er terug op die gelegenheid, zeer weinigen : van onze Vlaamsche dorpsbewoners mag ik wel zeggen dat niemand zich daarbuiten hield!.., Was het hunne overtuiging, oftewel om te doen als de anderen?... Ik weet het niet! Maar in elk geval is 't mij en pijnlijke waarneming hier in de kampen, te zien hoe tientallen en dozijnen, die thuis niet zouden durven ten achter blijven in 't vervullen hunner christelijke plichten, hier riauwelijks weten waar de kerk staat! Dat zijn deze die zich kristelijk hielden uit menschelijk opzicht in hunne gewone omgeving, en die hier hunne plichten verzuimen ook uit menschelijk opzicht. Ja, spreken we daar eens over, over 't menschelijk opzicht. 't Menschelijk opzicht is niets anders dan betiauwdheid, onmannelijke vrees; iets wat nooit meer misprijzenswaard is geweest dan nu, op den dag van heden. Want luistert, mannen, gij die niet durft vooruitkomen met uwe overtuiging zijt niet waardig te staan nevens de honderd-duizenden die door lijden en strijd, door ontbering en volharden, ijveren voor uwe belangen en voor uwe toekomst. Gij die uit menschelijk opzicht nalaat te doen wat ge altijd als 't goede aanschouwd hebt, en wat ge weet uw plicht te zijn, ja gij zijt klein, gij hebt geen karakter, gij zijt geen mannen die men waardeeren kan, gij zijt laf !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes