Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

290 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wm13n24037/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderfoorn. 27. Nummer. 1918» S LICHT en LIEFDE £ m Kerkeîljk Blad voor de Vîamingen. j 'k Uftgegeven door de Kirchliche KriegsMîfe. fi|t _ ' —xjL ^IT * □ Y Gdooven. IL Wij waren dus t'akkoord hierin : „Ik gclooi maar wat ik genoeg-zàam bewezen zie!" En elkeen zal bekennen dat zuiks vérstandig is. De genoegzame bewijzen, daar ligt de knoop. Nemen we eens, hoewel dat wij het niei gaarne zien, het groote kanon, waarvan men verteit dat hei meer dan honderd kilometers ver draagt; zie, gij en ik verstaan dat waarschijniijk niet; wat meent ge? En toch schijnt dat nu een feit te zijn; is 't zoo dan zullen we het geîooven zonder te versiaan hoe eigenlijk de zaak ineen zit *. Dat komt hieruit, dat we geen genoeg zame zaakkennis bezitten op dat gebied. Ik geloof ook dat de Belgen de dapperste waren van Caesars vijanden, omdat Caesar het zelf zegt, in zijne beschrijving van zijne veldtoehten ; en aldus is het gelegen met aîles wat er vroeger gebeurd is; wij hebben het niet kunnen zien noch hooren noch waarnemen; wij kunnen het enkel weten uit hetgene daarover gezegd is door de zulken die het konden hooren of zien of waarnemen. Zoo nog, geloof ik dat er Romeinen in Amerika geland zijn, lang voôr Christoffel Coiombus, omdat men in Amerika de overbîijfsels gevonden heeît van een kamp, juist gelijk de Romeinen de gewoonte hadden er een te maken ; dat is een besluit dat we trekken uit de samengewatte kennissen over de Romeinsche oudheid, en de mogelijkheid dat eenige verdoolde Ro-meinsche riemschepen op de Anierikaansche kuste kunnen terecht ge-komen zijn. Ik geloof, bijvoorbeeld, als ik ergens de prent zie van schoenzolen, dat daar een mensch is. voorbijgegaan ; niet dat ik den mensch zie of hoor oî gewaar wcrd, maar omdat ik de sporen zie van een geschoeiden voet, Zijn we nog altijd t'akkoord?— 'Il Ge zult zeker zeggen: t'Akkoord, ja, maar dat ailes heeft weinig gemeens met het eigeniijke Geloof? — Jnderdaad, dat is alleen eene vingerwijzing, opdat we goed zouden inzien dat men kan iets voor genoegzaam bewezen aannen om ailerlei redenen. En om rechtuit op den m an af te gaan zal ik toonen met bewijzen, die ik als voldoende aanzie, ■ ifirs fjrti p& pr>n frnd ix c ■ J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes