L'indicateur - De aanwijzer

822 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Octobre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 31 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dj58c9s308/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

42sie jaargang. — Van M tôt 20 Oklober Î017. N° 41. Du 14 iiu 20 Octobre 1917. — 42mo année, DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Ajatwerpen Telefoon : 261, L'INDICATEUR Téléphone -261 Bureau î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. nieuwe dienstregeling ber tram-, bïïurt- el spoûkwegen post- el telegrâmverkeer ZIE 4tDE BLA3DZIJDE VRUI; m 44WBO:> GROOTE EN KLEINE KAP1TALEN te bekomen aan zeer uoopdeeligsn ifitrest op goede eersts hypothee-ken.—Schr-ijven A. Z. bur. blad. 722 Bekwame kîeermaakater, zeer goed op de hoogte van al_ hetgene wat haar wak betreft, biedt zich aan voor aile wez'k. - 4-0, V3CTQR DREESSENSâTRAAT (Zuid). 665 Te koop gevraagd Schoone beste EETKAME8 met schouwgarnituur en saïongarml-tuur, schoone karpet en koffer-fort. Qnnoodig aan te meSden als het nïet in goeden staat is. 58j «?an Wesenbekestraat. SU2 ""ANTiQUlfeTf ËH Te koop gevraagd aSIe soorten AKTIQliaTEfTEW, aSsook ACAJOU en EIKEN ftiEUBIELS, teescharisgcâ oï niet, betaald rien faoogsien prijs. ANSELP/iOSTR AAT, 65. TE KOOP ÏS SCHOOVIi HSUJTS'^ ï> « o k ktv, e« x 40 x a a, besto Kerief v-:«n- naaislers en mi»«li«»ten. Voor «le voor--waMrdeii zich \v -, - i i < I 'ïi tôt het bur.van den"A«>iwijz«'r-. TE KOOP Schoone PIAXO, besie merk, met gekruïstesnaren, z;eec weinig gedâend heabeïjde ; een kleine salon crème é-na lié, fran-sche model, î canapé, 2 leu:5sioe-len3 2 consolen, I met spiegei, kBe*n geemaiSSeerdl tafeitje emeî martosr, enz. Te zien 5s morgens 35, Groote Steenweg, Berchem. Te Koop gevraagd per occasio GROOT AFDAK Aanbiedingen te doen per brie! ondep letters 0. V. 5 aan Bureel voor Aankondigingen, Hoplandj22, Antwerpen. bitcht aan, de mmm TE HUREN tegen 0k- tober, BO€WLAM>, groot 3 tôt 5 ha-, Jàefst met aanpailende hiwenier-swoning en schiawr, om-qeving derstad ofsnet goede stads-ver^inding. Schr. V. 8. 8>, bur.biad. HUIS met groot terrein ta koop gevraagd s si de omgeving der iMeistraat. Brieven met vermeïdsng van prijs, A. A. bureeî gazet. 768 Men verlangt ait ter îiand He koo-pen een geriefiijk WINKr.LHUiS met achteruit of atelier, omstrek«n St-Jan plein, Gummarusstr., enz. Brieven met opgaaî, iigging en koopprijs te zenden s Bur* van net blad, letters M. E. 20. 749 §V!en verlangt uit ter hand te koo» penr te huren of bail over te nemen, G£Ri£FLUK WINKELHUiS met RIA- GAZiJN, aeschikbaar korfteïings of na den oorlog, geSegen in de iion-delstraat, St-Jansplaats, St-Gum-marusstraat, Carno^sîr. of Paar-denmarki of sn eene der meest bevoikte straten des* stad. Brieven met opgave dar Siyging} koopprtjs en oppervlakie 4s zeniîen 20, Sint- Antontusstraat, 20. 738 ~Heër~âlleen zoekt KLEIN GEiflOJ-BELD HUïé of VESDkP, nabi] Park of Nationale âank. Schrijven X. Z., bureel van heî blad. Heer met Dame en 2 kïsuderen verlangt een KLEIN Eïi GER2EFLIJK HUIS te huren. Schrijven A. H. L. 3, bureel van dit blad. 823 Huisgezin van 2 personesi ver-langttehuren,op hetZuid, IVSODcRN KWARTIER van 4 pfiaatsen, met zol-der en kelder, of wel een GERI£F« LIJK rflUISJc.. Schrijven H.G. A., bur. van het blad. "Î77 Dame alleen yezette ouderdom zoekt schoon ongemeubeid KWAR-TIER van 4 of 5 plaatsen, met water, gaz, enz. boven bij stilln menschsn zonderkinderen.Eenige tiuurder, schrijven J. A. bureel vae het blad. > 787 Huisgezin van 2 personen gezet-ten ouderdom, verlangen midden de stad een KWARTIErt te huren van 3-4 plaatsen. Schrijven H. B. bureel van het bSad. Deftige jufvrouw vraagt te huren netproper KAMERTJE aan goed-koope prijs, liefst in de 3>° wi|k. Schrijven A. dagbladenkiosk, Teniersplaats. Klein huisgezita veriangt îe firn en modem kwartier van 4 oî 5 dooreenloopende plaatsen, met qas, water, elektr., kelder en zol-der. Matige prijs. Schrijven J. L. 6, bureel van het blad. Te HUREN gevraagci EÏIODERN KWARTIER van 4 of 5 dooreenloopende plaatsen roei water, aa»i electr., kejder en zol-der. ffflaSige prijs. — Schnjwen C. A, 3137 Bur. van het blad. 8§|[i«dfei aÉftÉHrfBtraifal I !!!!#il 5 î 1 STAD ANTWERPEN | OFMBÂEE VBÏLSMG f ^ der Schilderijen en Voorwerpen nagelaten door den A Kunstschilder P. VAN DER OUDERAA, en bestaande uit : jp ISCBILDBBlJ&Rf ^ Oudheden, Kunstvoorwerpen, Antiek Porselein, Zilverwerk,OudaSto{îen, enz. | MEïIBEJLEÎf - - BiOBKEK - - GRAYUEEN | welke zal plaats hebben in de Zalen van het S KONIHKLIJK KU9SSTVERBÛH3 (OerrJe ârtisiique) 28, Arenbergstraat, Antwerpen, op Maandag 15, Dinsdag 16, Don-^ derdag 1 8 October 1 917, telkens ten 11 en 3 1/2 lire (T.U.) door het ambt p f-' van Deurwaarder Fr. DE LAET, Conscienceplein, en onder het bestnur der HH. F. &. V. CLAES, deskundigen,28, Groote Goddaert,teAntwerpen. '0 Tentoonstellmgen ; p-+ sj 28, Arenbergstraat, Koninkfijk Kunstverbond (Cercle Artistique) m M \t 1 u j \ VRIJDAG 1 2 OCTOBER 1917, van 11 tôt 5 uren ) M Voorbehouden : ZA1JERDAG , 3 » » » » T.U. B =) Openbaar : ZONDAG 14-- » » » > ) £= jplr^iiii iiii^ûnii^ii nj^fliiipiïïi j Studie van Meester VAN GUTSEM, notaris te Antwerpen, Kapucienerssenstraat, nr 60. Opnbars Vsrkcoping van schoone RENTBNIERS en Wmkelnuiiseii JULiUS DE GEYTERSTR. 2 en 4 te Hoboken, (Antwerpen-Kiel) De notaris VAN CUTSEM, te Antyer-pen verbiijvende, zal, in twee zittingen, op DINSDAGBN 46 en US OCTUBEh l'JU, telkens ten 3 tire stijjf (T.U.), ter Wolzaal, Rone Kiarenstraat, 12, te Antwerpen, met wmst van premie, openbaar verkoopen : KOOP I. — Een onlangs nieuw ge-bouwd RENTENIERSHUlb met twee vei'diepen en schoonen hof, te Hoboken, Julius De Geyterstraat, 2, (scheiding tusschen Antwerpen en Hobokenj, groot ongeveer 190 v. m., hebbende gelijk-vloers : schoonen ingang, ruime dooreenloopende salon en eetzaal; kamer en verandah, keuken en pomphuis ; ver-schillige plaatsen op de verdiepen, man-sardekaniers, zolder en ruime kelders, gaz en waterleiding. KOOP II. — Een onlangs nieuw ge-bouwd WINKELHUIS, met twee verdiepen en grooten hof, te Hoboken, Julius De Geyterstraat, 4, groot ongeveer 265 v. m., hebbende ruimen winkel met breede vitrien, afzonderlijken ingang, verschillige plaatsen beneden en op de verdiepen, mansardekamers, zolder en ruime kelders, gaz en waterleiding.De eigendommen scheiden zooals aan-geduid is op de plakkaarten met grond-t«ekening.Onmiddellijke ingenottreding. Om de huizen te bezichtigen, te be-vragen in koop I, de drie eerste dagen der week, van 2 tôt 5 ure (T.U.) Nadere inlichtingen te verkrijgen ter studie van den verkoophoudenden nota- • ris VAN CUTSEM, Kapucienerssenstraat, 60, te Antwerpen. (7759) Schean, gemsiblêeïd kwartier ef kaœ&f te hifsn \ BSAAIVTJE^LEI, ÏO« OOST-KWARTIER (ZUREIVBOUG) Welgelegen bouwgronden te koop op aile breedtens en dieptens, alsook ren-tenîershuizen, bouwing van eersten rang, mer gemak van betHling.gereed geld of jaarlijksohe afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zich op het bureel der Bouwmaaischappij van het Oostkwartier, Groote Hondstraat, 44.— Gezegde maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling hebben, beide waters, reg-enbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 Te koop: Bouwfsroiiden en Schoone ftentenier^huixeii, zeer goed gebouwd. Gemak van hetaling of comptante hetaling, ook met jaarlijksche afbetaling naar keuze der koopers, Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de Kcuwmaatschappij van het Oostkwartier, Groote Hondstraat, 44. Bovengemelde maatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring. hare huizen die eene goede | leiding hebben, de twee waters afzonderlijk. : put, regenbak, enz. Prijzen van 500 tôt 3hv 3000. SLudiën van de notarissen DE CLEENE, te Antwerpen, Begijnenvest, 104 (hoek der Leopoldplaals) en LESSELIERS, te Beveren-Waes. U ITSL A G der voorloopige toewijzing van een Burgershuis Van der Keilenstraat, 74 Slechts ingezet fr. 8,700 De eindelijke toewijzing blijft bepaald op W0ENSDAG 17 OCTOBER 1917, om 4 uur (T.U.;, in de Wolzaal, Korte Kiarenstraat, 12, te Antwerpen. (7787) .Siudie van notaris Fernand ISTAS, Lozanastraat, G2, te Antwerpen. U ITSL A G der voorloopige toewijzing van een prachtig IS Ï2Œ2 te BS10 ifS Is M S S HANDEL8LEI, 133, AfiTWERPEN Hebbende gelijkvloers : salon, eetka-nier,verandah, spreekkamèr, overdekte teriasse, W.C., grooten hof. Op het eerste verdiep : voor- en ach-terkamer.Op het tweede verdiep : twee voorka-mers en aclitêrkamer. Boven de spreekkamer : badkamer en W.G. Verders kelderkamer en keuken ^ wijn-, kool- en provi'sïekelders, twee schoon mansarden, zolder, elektriek licht, gas, stadswater. put- en regenwa-tei', gi'oot 340 vierkante meters. . Slechts ingezet frs. 62.000 Onrniddeliijke irigenottreding. Te bezichtigen mits toegangskaarten Dijns-, Woens-, Donder- en Vrijdagen, van 1 tôt 5 uren (T.U.) n'amiddag. De eindelijke toewijzing is bepaald op WOEKSDACr 17 OCTOBER If) 17, om G uur (T.U.) klokslag namidda'g, ter Wolzaal, Korte Kiarenstraat, 12, "Me Antwerpen. Voor aile inlichtingen en toegangskaarten le bevragen ter studie van den verkoophoudenden notaris, Fernand ISTAS, Lozanastraat, 62, te Antwerpen. (7784) Caoutchouc Sterapels IN 4 UREN lange mieuwstraat, rpENTOONSTELUNGEN van 1 SCillOERIJili van gekende meesters van 11 tôt 6 uren, in de Galerij LAMORINIÈRE, Meir, 75 Zaa! WYNEN, Meir, 47 Zaal BUYLE, Meir, 129, en Salon "GÂF^P0",Leopoidstraat,5l Bestuur GUILLAUME GAMPO PRIVATE GALERIJ: 4, Parochiaanstraat, Antwerpen. Tacxeeringen voor vers:ekeringen en verdeelingen bij sterfgewartOJi 7770 nrawifiÉHiBiniifig ÉiTiTi i wiiwrfafia Studio van den notaris Jos. DE RIDDER Yeldslraat, 73, le Borgerhout. U I ' r S L A G der voorloopige toewijzing van : Twee Wiekelhuizen Turukoutaclie lass, en Burgershuis Bakkersatr , îe Borgerhout KOOP 1 : WINKELHUIS met twee i verdiepen, aUerbesf gelegen te Borger-i liout, Turnhoutsche Baan, 190, hoek der I Bakkersstraat, groot 41 vierk. meters. KOOP 2 : WINKELHUIS met twee j verdiepen, zeer wel gelegen te Borgerhout, Turnhoutsche Baan, J 88, groot : 39 vierkante meters. KOOP 3 : BURGERSHUIS met verdiep, zeer aangenaam gelegen te Borgerhout, Bakkersstraat, 2, nabij de Turnhoutsche Baan, groot 32 v. m. De bijeenyoeging van koopen is voorbehouden. De ingenottreding is bij de verkoopvoorwaarden vastgesteld. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op DINSDAG 16 OCTOBER 7.9/7,. om 3 7/â uur namiddag (Torenuur), ter ver-hoorzaal van het N'redegerecht, Ge-meentehuis, te Borgerhout. (7785) Bij Sterfgevaî en om uit Onverdeeld heid te Scheiden. ûfmbars Verkocping van een WINKELHUIS Prinsesstr£*t, 6, te Antwerpen 'î)$ notaris Jos. DE RÏDDER, te Borgerhout verblijven'de, zal, met tusschen-komst van Mter de GROOFF, notaris, te Sçhilde verblijvende, op WOEiXS-DAGEN 24 en 31 OCTOBER 1917, telkens om 4 ure namiddag klokslag (torenuur;, ter Wolzaal, Korte Kiarenstraat, 12, te Antwerpen, met winst van premie, openbaar verkoopen : Een WINKELHUIS met twee verdiepen, zeer wel gelegen te Antwerpen, in de Princesstraat, gemerkt nr 6, opper-vlakkig groot 01 vierkante meters. Verhuurd vôôr den oorlog aan 100 fr. ptr maand. Thans opbrengende gedu-rende den oorlog 50 frank' per maand. le bezichtigen de vier eerste werk-dagen der week, van 11 tôt I uur en vfi.i 3 lot 5 ure (torenuur). Voor verdere inlichtingen le bevragen ter studie van den notaris DE RIDDER, Veldstraat, 73, te Borgerhout. (7786) Studie van notaris- Alîons COLS, Willem TellsLraat, 3, te Antwerpen. HOFSTEOE|etOHÛHOE^ te SCHELLE Openbare veikooping op MAANDA-GEH 15 en, 2,9 OCTOBER 1917, telkens om 2 uren (T.U.) klokslag namiddag, ter herberge « De Halve Maan », bij den heer Jos. Mertens, Antwerpscnesteen-weg, te Schelle, van eene schoone HÔF-STEDE met HOVENIERSGRONDEN, B.OUW- en HOOILANDEN, en VLOEI-BEEMDEN, te Schelle, samen groot 7 h., 36 a., 44 ca., verdeekl in 25 koopen. Plans ter beschikking bij den verkoophoudenden notaris COLS en bij M. Sle-gers, landmeter te Contich. (7783) GKOOTE en KLEI1E Buitendeeiiereii te Kocs Ei^ndom, S hectaren, bestaande uit SCHOONE VILLA met grooten fruit-hof en schoone dreven, beply.nt met zwara eikenbsomen, yoorts kleine boerderij met bo te labeurgrond on weiden en 1 hectaar denncboscli, prijs 55,000 fr. Ei^entloa), 28 hectarcn, SÇHÔONE VILLA met fruithof goeue labeurgrond, weiden en 10 hectarèri denneboschen, prijs 60,000 fr. Ei^endoin, ]25 hectaren, bestaande uit PR VCHTIO K A STEEL, remisiën , serren, parken, groote hoeve en ongeveer 50 hecti ren dennebosschen', prijs 450,000 fr. Eigendom, 146 h-ctaren GROOTE en SCHOONE BOERDERIJ met ftallin gen, schuren, grooten bo mgaard, 40 hec-taren dennebosschen, allerbeste vetweiden omgeven door ongeveer 6000 canada en eikr nboomen, liggiogprov. Limburg tegen Holl. grens, tegen IJzerenweg, prijs fr. 300,000. Verschillende groote en kleine BOER DERIJEN te koop. Kapitalen te bekomen. I Schrijven À. D. S. bureel blad. Studie van notaris VAN DER SCHOOT, Arembergstraat, 14, Antwerpen. T-wee schoone ^eiitem®rskii£z©x^ TE KOOP met gemak van betaling, het eene gelegen begin Mechelsche-steenweg, nabij de Nationale Bank, oppervlakte 250 vierkante meters. Het andere Lange Leemstraat, ( pper-vlakte 470 vierkante meters. Geschikt voor advocaat, geneeshe -r, enz. Zich te wenden ter studie van den notaris. 131 a/p i*t 3-lerr te bekomen op hypotheken ; zich te wenden ter studie van notaris VAN DER SCHOOT, Arembergstraat, n. 14, te Antwerpen. 73 01 ; Tude en moderne schilderijen "vsa-xiL ±st0 ,ï. Peellaèrt, expert-schiEeSer S-Ser teSîiaig van ScfoiSrïerijen 622 KersteEBen oler Muséums DESKHMaBGE OWDERZOEKSMGEN 8GHILDERSTRAAT, 9, te Antwerpen iTiii 18, Koiveniersstraat, 16 AIMTWERPEN INKOOP van Boeken, Oudhed@n Schilderijen, enz. Openbare verkoopingen aile 2 maanden HSJÎS GESTICHTJïi (83S VOORSGHOTTEN op tieteverkoopsn voorwerpen béton armé Ontv/erpen, pfïjsopgave en uitvoe-l'ing van GEWAPENB BÉTOIvoor alie tospassingen : alsook voor fa-briekgeSiouwsn en waterdicht maksn van keiûers. DE MEE8, Ten Dorpelei, 18 Ouden God. 77s "iiiToiT 13, TURKSTRAAT, 13 j j Met uwe stof zelf te leverea kan men een goedkoop kostuum bekomen, voor het maken van af m fr., iret leveren van voe- S p dering en ailes inbegrepen. Let weï op het asires : !i 13, Tasî'ksts'aat, 13 ■ m A NT V ERP! A GROOTHANDEL in gekieurds en anders paplëren voor Boekbindops, Doozenmakera, Cartor.nagefabrieken, Schrijnmakers en aanverwante vakken Otto Veniusstraat, 5 (nabij de Lcysstraat), ANTWERPEN BÏJZONDERHEID in aile soorten Bllnkenfl, Marmer- en Mozaïkpapier, Chagrijn-, Moiré- en Leilerpapier, enz., enz. Roepzaal ,, M ARM IX" Terninckstcaat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, Antwerpen 15 October 191T om 1 1 en 4 Torenuur Openbare Verkoopirsg van verschillende tedë IIEUiELEl Eiken eetkamer met lederen stoelen, verschillende zeer goede slaapkamers in nolelaar, pitch-pin, eiken hout en mahoniehout, buffet-piano « Erard », zeer schoonen traploôper in nieuwen staat, tapijten, linoléum, groote parti j lijnwaad, servietten, tafelldeeden, la-kens,enz., kleergoed, schoenen, dekens, spreieu, engelsche bedden, kleerkassen, spiegelkast, lavabos, coulistafels, spie-gels, vuren, zilverdoos met 136 stuks zilverwerk, bureau-minister in mahoniehout, bibliotheek. bureeltafel, porçe--lein, enz.; twee i ijke geborduurde stores ; SCHILDERIJEN en GRAVUREX. Dictionnaire «Larousse illustré», 7 dee-len met hijvoegsel, in besten stant, Kômptante betaling met 10 0/0 ver-hooging.T E X T 0 0 N S TE L LIN G : ZONDAG 14 OCTOBER 1917, van Il tôt 2 Torenuur. Voor de verkoop van meùbelen, schilderijen, kunstvoorwerpen, pianos, brandkasten, enz., wendt u tôt de Zaal « MARNIX ». Huis van vertrouwen. Voorschotten. Schattingen. Bestuur : J. B. LAMBRECHTS. Bij Sterne val De eindelijke toewijzing door notarissen'DE KOGK en GHEYSENS, te Antwerpen, van de HUIZEN, TE ISORGERHOUT, Montensstraat, 27 en Bakkersstraat, 40, respectief ingezet fr. 12,600 en 11.800, zal plaats hebben ■op DINSDAG 16 'OCTOBER 1917, om i urm T.[/.,!, ten Gemeentehuize, op het VredegerecJit te Borgerhout. (7789) <r '?s®®®®©® s«® il MÉTROPOLE i | ÂNVERSOISE 1 0 WAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ & van 1 VERZEKERINGEN 1 g VAH ALLEN AARD 1 | Ka||ai:Fr. 1,600^09? 1 ® Maatscliappelijke Zetsl en Bureeien : © I 19, LEYSSTRAAT, 19 I AKTWERPE^ i Eî cendorra der aiaaî.scîiappij f'i WEB © 6j Ernstige Vertegenwoor- § ® digers gsvraagd. 7777 .•B®9®a®»Si ffl £>@3@®®(S«®3® BERICHT KM m BMKEM ] Bk Sic Si die eer 13 Ksennis te B Jsrengenrïat ikvanaf 35'&ugus4us P càe SITE I^IEEWE | S^TOI^IPJEIV ter uwer besc^iîk-p 5aeî>ti j A^ngezSsn tlie huidige omstan-k digheden zal ik de prâjzen ZOO , OGKLI1JK STELLEN. | îCss'lLausTs kompleet van af 45 M fr. tôt 85 fr. en rases*. «lanîeùs van af 30 fr. tôt 60 fr* p H en ni eer. i aiscokrokke^ aanvcordeelâge 1 | prijzen. S Trïsn n-aag ook de siof zeSf Se- [f |veren. •I. Van €îoi-p | Dfi!ïl£K KLEÊB^AKE'R 8 Sl-Andi;|è»sli*aat, 40 | ^'QesSoten huas). MSESCSeSB^ IRjHSSHBnSBSHHBBHBHI heeftd© beste kolen vroegar Rienisîraat, 10, IVU 7772 KLOOSTERSTRAAT, 20

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes