L'indicateur - De aanwijzer

955 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Juin. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2dd2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43st0 jaargang. Van 23 tôt 29 Juni 1918. N° 25. DE AANWIJZER TeSefoon : 26 ! Bureel : QTJTIOE: iBETJŒi.JS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 fairepÏBi éî Tram-, Imirt- a Spoorweyeii, Post- en Telpmveito ZIBJ a"- BXjA.I353IJ"XDE] Studie van Mte'XAVIER GHEYSENS, Studién van notarissen Gl notaris te Antwerpun, Markgrave- eu VAM DER AVOOR' straat, 12. werpen. bij sterfgeval bu sterfgev, Openbare verkooping uitsli «an schoone en wolgelegeri BER ,i00R,_03P!GE Ts Renteniers-, Burgers- en vaoi aSïerbeMe Werkmanswoningen labw r'WiilLi 1 umnoutsche baan, y 1 ! _ . )[tiv. Lsopoldstraat, 92 en 94, Beekstraat, 2(j i 811 BOUWGROns te borgerhout geSegerc te en Pesthofstraat, 15 en 17 Santvliet en Beire te ântwerpen géhieekte s^tj, Do notaris Gheysens voornoemd 1. Tweo loten beste labe zal, in twee zittingen, op DINSDAGEN 1er streke Kerkhofweg, gre 25 JUNI «Il 9 JULI 1918, telkens te 65 cent., uitmakende koopoi 5 uur (T.U.)zeer stipt, ter verkoopzaal Samen sïecht» ingezet voor notarissen, Hochstettersstraat, 300 «entier 13-ir,t te Antwerpen, met niiiist van be1beebte beirendi 1/2 °/„ premie openbaar te koop aan- 2. /es perceelen beste vi bieden de volgende EIGENDOMMEN, ter streke «de Heyblokkoii » gelegeii onder de steenweg van Beirendreeht a. gemeente borgerkûjt broeck en De Bosschaertst: KOOP i. Een schoon en allerbest 2 heetaren 08 aren 48 cent gele.gen renteniershuis, met grooten makende koopen 0 tôt en m hof, Turnhoutsche baan, 91, met uit- Samen slachts ingezet gang langs de Garnotplaats, hebbende en 280 »e«"di«r ee> ibreedte aan de Turnhoutsche baan i 3. Drij perceelen welgelej v;i i 7.9 j m, en aan de Carnotplaat-- van i grond, op den hoek der De I 5.30 m. en eene oppervlakte volgens : straat en de Monnikenhofstr kadaster van 400 m. v. en volgens me. i groot 27 aren 31 cent., uitir ting van 361 m 60 de v., begrijpeude i koopen 3 tôt en met 5. op het gelijUvloers : breede vestibuul, Samen sleehis «ngesoi salon en kabinct aan de straat, eetka- en 95 *eraiepe mer, lceuken, verandah, pomphuis, 4. Zes perceelen beste v achterkeuken, koer en grooten hof ; op tusschen den steenweg va het verdiep : 3 kamers en ingemaakte drecht naar Stabroeck en 1 kassen; daarbovon 2 mansarden eu zol- straatje, samen groot 2 h der ; verders zolder boven de aehter- 03 cent., uitmakende do koe kenken, kool-, provisie- eu wijnkeldcr; en met 17. in den hof kiekenhok, serre, waschhuis Samen al^ctito ingezet en magazijn-werkplaats mer zolder, i cn 590 «erdien veitleeld in twee loten als volgt : | 5. Vier perceelen beste v I.OT 1. Renteniershuis met ge- 1 in de Moniiikenbosschen, s; deelte hof, Turnhoutsche baan, t)l, lieb- j 1 hect. uô aren 30 cent., i bende eene oppervlakte volgens meting ! l'e koopen IS tôt en met 21. van 246 m. v. 03 dm. r. ' | Samen slechîs ïngezo LOT 2. Het magazijn met wasch- ] en 2«0 «erdier huis, serre, kiekenhok en gedeelte hof 1 ',e eindelijke toewijzing langs de Garnotplaats, hebbende eene paald op \YOE.\SDAOt 3 J oppervlakte volgens meting van 115 m. j 011121/2 nr - stipt 1,1.0.;, t v 57 dm v i "In den Bonten Os», bij Loi Zoo en gelij k deze eigendom afgebeeld te Santvliet. staat op het daartoe opgemaakt plan. : Inlichtingen en plans te b Ingenottreding met betaling van den studiSù van notarissen G1 koopprijs. Markgravenstraat, 12, en KOOP 2. Een welgelegen werk- AVOORT, St-Jacobsmarkt, manshuis met hof Leopoldstraat, 92, werpen. V erdieren te stellei groot volgens kadaster 100 m. v., be- van den notaris GHïASEîN!: grijpende : beneden gang, groote voor- | ~ ~ en achterplaats, hof; boven 2 mansar- uït iëh îSfifîïï s t den ; verders zolder en kelder. | Eenen EIGENDOM te . Ingenottreding met betaling van den Arthur Goemaerelei, gioo koopprijs. 050 meters vierkant. KOOP 3. Een groot en welgelegen Voor de voorwaarden te b werkmanshuis met hof, gediend heb- studie van Notaris GHEYS] bende tôt herberg, Leopoldstraat, 94, gravestraat, 12, Antwerpen. groot volgens kadaster 130 m. v., be- i -— Zrrr—«!** grijponde : beneden groote voor- en ach- UITSLA' terkamer, hof; boven 2 mansarden; Terders zolder en kelder. O * * 4- C Ingenottreding met betaling van den OlJ StGIT £T' koopprijs. j KOOP 4. Een groot en welgelegen Notaris De Cleene, te i werkmanshuia met hof, Beekstraat, Begijnenvést, 104(hoek Léo 20, groot volgens kadaster 165 m. v., zal aldaar ter notariszaal, begrijpende : beneden groote voor- tersstraat, 13-15, met 1/2 plaats, opkamer, keuken en grooten openbaar verkoopen, op hof ; boven mansarde enzolder; verders 2 JÛLI 1918, om 6 uur (T kelder. ] KOOP 1.' Fraai burger Ingenottreding met betaling van den 2 verdiepen, De Bomstra koopprijs. | Antwerpen, groot 74 v. m. B. STAD AHTWERPEH j îngezei KOOP 5. Een schoon burgershuis KOOP 2. Goed burger met hof, Pesthofstraat, 15 (aan litt verdiep en hofje, Stepha Stuyvenborg gasthuis, groot volgens 60, te Antwerpen, groot 81 kadaster 143 m.v., begrijpende : bene- . ingezet den gang, voor- en achterkamer, keu- \ jr„nT, „ _ , kon, koer enhof;op het tusschenver- 1 st^aat tlfssche°r^ 7 e,f diep kamer; op het Terdiep voor- en straat, uisscnen 11 / en achterkamer ; op het 1/2 verdiep man- : brced 0 m ; Kroot sarde en zolder; verders kelder. ! Ingeze Ingenottreding met 1 Maart 1919. _ studie van notaris de cli KOOP 6 Een schoon burgershuis Begijnenvest (hoek Leopo met hof, Pesthofstraat, 17, groot volgens kadaster 143 m. v., begrijpende : { beneden gang, voor- en achterplaats, Ml" keuken, koer en hof; op het tusschen- verdiop kamer; op het verdiep voor-en brederodes achterkamer; op het 1/2 verdiep zol- der en 2 mansarden ; verders kelder. Notaris De Cleene, te Ingenottreding met 1 Maart 1920. zal aldaar, Hochstettersst. Samenvoeging voorbehouden : van definitief verkoopen oi M.' loten 1 en 2 van koop 1 ; van koopen 2 JUNI 1918, om 4 uur (T.U SES SCHOON RI,un der week van 11 tôt 1 uur en van 3 tôt 6 uur (T.U.) en, voor wat betreft den met g-rooten hof, Bredero< eigendom,Turnhoutsche baan, 91, mits te Antwerpen, met zicht o] toegangskaart af te leveren door den lei, groot 200 v. m. verkoophoudenden notaris. Slecht» ingezet Voor verdere inlichtingen zicli te Onbewoond en dadelijk 1 wenden ter studie van notaris GHEY- Te Sien de 4 eerste dage SENS voornoemd. 8067 van 11 tôt 1 uur (T. U ). ïEYSENS Studie van notaris Alphonse COLS, i S L\ te Ant- Willem Tellatraat,3,tu Antwerpen. — DlilJ SûliÉI IHi!U\ L met alîerbesfte LABZUR", HO EU- en W£lLAMDEN,MOVEWIERS-of BOU.W- i GRGMOE?(3 esi) schoon EBKEM ' BOSSCHEN l vsv.rv onder EDEGEiïl en CONTiCH i* "ijii (|génbare verkooping van dii j schoone r> r~ ■ < Hazenseliranshoeven, met at'erlu'ste JtN labeur-, hoei-en weilanden, liovenieis- of bouwgronden en schoone eiken bus- 1 , , . schen, onder Edegem en Gontieli, zeer 1 ndreent yoordeelig gelegen aan,den samen loup 1 .iET van den steenweg van Gontieli naar 1 urlanden Wilryck iDoornstraat) en tegen den ( ot 93 areiî steenweg van Edegem naar Wilryck 1 1 en 2 (Molenstraat), tegen de Terelstraat, 2 1 , . _ blokken uitmakende respectievelijk s un' 'l groot 44 11. 60 a. 84 ca. (loten 1 tôt 190) 1 îecmt en 5 h. 27 a. 12 ca. (loten 191 tôt v31). 1 rpiinmien Zitdagen ; ton lokale van \1r Brans l tprrnn h» de Vèlde; Dorpstraat, 29, ovor île kerkteEdegem,voorloten 1 tôt 193, t op dinsdagkx 2 en 16 juli 1918. en iareri" uit voorloten 191 tôt 231 op woens- ! et 11 dagén 3 en 17 juli 1918, telkens om 1 fr à sco i 2 ui'°'(t- l:-' zeer stipt. on' ' | Plans en inlichtingen te bekomen ter 'cnbouw- ' studie van notaris cols of wel bij ;,,ssnti-ior-t ! mr siegers, landmeter te Gontich, en ! ter plaatse bij mr p. Monsieur, bosch- i iakênde de | wachter te Edegem iEdegemschehoek). 1 | Studiëa van notarissen Alphonse COLS, < ï fr« 3,30G Willem Tellstnaat. 3, te Antwerpen, n en Louis DE STRYCKER. Antwerp- ^eilanden scliestraar, te j-iie^. n Beiren- mon l'J tôt te EECKEREN, Ste=Mariaburg fr. !0,750 en Dorp Kindelijki' toewijzing op ma.andad -eilanden, , 1!i18j om '4 vlro (t.u.) klok- imen groot gJÈgnainiddaa, in hetlokaal» Eeckersch litmakence j10f j,jj m, i.jjinel De Roos, Brilstraat, | 19, le Eeckoren, van : t fr. 0,S00 a.Eenenschoonen blok praelitiga 1 il jr, , en welgelegen bouw-of villagron- j t'1 1 mis" den, te t'k'ckeren, Ste-Mariaburg, tegen 1 ..'h-l ' de groote baan van Antwerpen naar . , p Bergen-op-Zoo|(i, recht over het hof i * 011 r< ' van graaf de Baillot-Latour, nabij de fomenter lialt Van den tram' sainon 8'royt 1 II. l''ysfns 96 a. 71 c., met eene hreedte aan den van dfr steenweg van 11-1.40 met., verdeeld in 52 te Ant- 8 kooPen- i ter studie Hngezet 5r. 59,400 en 1,700 «erd. : 8075 b- eenen best gelegen eigendom, j toEeckeren, Dorp, Brilstraat, bestaande b(|M uit drij werkmanswoningen met rmur jbouwgronden en tuin, samen groot 14 intwerpen, a 4q (.a ; verdeeld in 6 koopen. ongeveer gOT, [ngezet fr. ÎS.OOO en 450 verd evragen ter studie van notaris DE KOCK, Violier-1ns, Mark- straat, 1 (hoek der Handelsteij, (79S4) te Antwerpen. Gr Uit ter haîitl te koop renteniers- en burgersiiu-jrtp j zen : Handels-, Quinten Matsys-, Va» — v tX~ Eyck-, Maria- en Haântjesleien. Van Maerlant-jÉDelin-, Van de Werve-, lntwerpen, Biekorf-, Baudewyns-, Breidel-, Appel- poldplaats1, mans-, Robert Mois- en Van Lerius- Hochstet- straten. % premie, handels- en winkelhuizen : dinsdag Carnot-, Verlat-, Huik-, Bleekhof- en u.) : Korte Nieuwstraten. met villas en villagronden : te . Brasschaet, Éeckeren, Cappellen, Ede- ' ' ghem, Contieh en Wyneghem. labeurlanden ; te Brasschaet, fr. ll,BOG Edeghem, Contieh en Iïoboken. shuis, met iiuizen te huren : Rembrandt-, ,niestraat, Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus- en j y. m. Lange Beeldekensstraten. fw i? ion Inlichtingen te bekomen ter studie ' van nstaris de kock, te Antwerpen, Ballaer- Goudbloemstraai, s. (hoek der Handels- 11, te Ant- lei). (7983) 120 v. met. 1 — HIT TIR 1HMI TE KOftP tdpiaat ) Schoonen grooten eigen- g dom, ongeveer 1400 vierk. meters, met schoon en breed fr || woonhuis en achterbouw, '' kunnende dienen voor gelijk Antwerpen, welk bedrijf, magazijn met ■aat, 13-15, 2 verdiepen en terras, bureel, .andag 24 paarcjenstallen, grooten hof irmnuuin en koer, water,gas en eleetri- KIIIJIS ?•>)}■ |f «8» te deurne- Zuid, Stevenslei, 20. — Zich ™dei: aldaar te bevragen. tr. 33,500 Âan oorlogsprijs te huren leschikbaar. winkelhuis, gelijkvloers 2 n der week,' | groote vitrlenen, 33 fr. 35, lange 8069 ! Vlierstraat (tegen Nationalestr.). itudievan Measter FERNAND ISTAS notaris te Antwerpen, 62. Lozana-straat.Opeobare Verkooping van een PWRTOIERSR- Pollepelstraat, 9, te antwerpen De notaris Fernand Istas, Lozana-traat, ci?, le Antwerpen, zal op yki.i-mgen 5. en 19 jc'll 1918, telkens tipt uni i lire namiddag' i t. t' i, ter ei-koo zaal llochstottersstraat, 13-15, e Antwi-rden, met winst van preinie ipenbaaa verkuopen : Een renteniershuis, te Antwerpen, 'ollepelstraat, 9. hebbende gelijkvloers ;ang, salon, eetkamer, verandah, keu-;en met kas, waschhui< met haard, camer cn kabiriet met kas boven do ceuken. Op het' eerste. verdiep voor- en acli-erkamer.Op het twee.de verdiep kamer, man-larde en zolder,onderaardsche gewelfde ;elders, groot .127 met. vierk. Onmiddelijke ingenottreding. Te zien de vieroerste dagen derweek fan 11 tôt 1 en van 3 tôt nie (t.u.). Voor verdere inlichtingen te bevra-jen ter studio van den verkoojihoudcn-len notaris. ■ 8060 itudië^i van notarissen Fern ISTAS, L-ozanastraat, 62, eu Ferd. VAN DE VELDEN, Happaeristraat, 38, te Antwerpen. M-limLlGRM thans labeurlakden te CAPPELLEN Notaris Fern Istas, in vervanging /gn notaris Ferd. Van de Velden, jeiden te Antwerpen, zat op d0nder-l)ACEN 4 en 18 juli 1918, om 4 uur ,t. c.) nanoen, ter herberg « a la Belle Vue », bij de wed. Mertens, recht over iet gemeentehuis te Cappellen, met ivinst van 1 °/0 preinie, openbaar verkoopen : Schoone en welgelegen bouw- of villagronden, thans labeurlanden, jelegen te Cappellen, Essenbout zuid-ivaarts, op korten al'stand vau don hait /an den tram, samen groot 5 h. 31 a. 30 ca., verdeeld in 20 koopen. Samenvoegingen voorbehouden. Afdruksels van het plan en verdere nlicbtingen ter studiën der verkôop-noudeude notarissen. 8070 Studie van notaris ISTAS t-ozaua-straat, 62, te Antwerpen. Openbare Verkoopiag- VAN mmi wmm Zaal pelikaan, Statieplein, n" 41 ANTWERPEN De notaris Fernand Istas, te Antwerpen, Lozanaslraat.n0 62, zal aldaar 1er verkoopzaal Pelikaam, Statieplein, n° 41, openbaar verkoopen op do.v dep.dag 4 ji'll 191,s, oin 11 u.(t.u ): Ecnc parti j sehoone huismeubelen, begrijpende onder meer ; salongarni-tuur, eetkamer, schouwgarnituren, spiegels, tapijten, raamgarijituren, nialioniehouten- en eiken kajsen, pur-celein en krislal. Piano " Cari Mand ». Te bezichtigen twee uron vôùr de verkooping. Komptante betaling met 10 % ver-hooging. 8071 Studiën van not rissen Louis FRANS. te Antwerpe •. Loui> astra^t, 15. en MORTELMANS, ie Oosunalle. UITSLAG der voorloopige toewijzing van : IvOOP i. Renteniershuis met 2 verdiepen en hof, Harmoniestraat, .86. te Antwerpen, groot 2:is v. m. Slcchts ingezet fr. 13,200 koop 2. Renteniershuis met ver diep en hof, Arendstraat, 38, te Antwerpen, groot 168 v. ni. Slechts ingezet fr. I3,90G t'indelijke toewijzing woensdac 3 juli 1918, om 4 uur*(t.u.), 1er no t^riszaal Hochstettersîtraat, 13-15, t j a.ntwerpen. 8076 Hoepzaai 3VTarnix Terninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen MAANDAQ 24 JUNI 1918 j) oin 13 Toren uur Openbare Verkooping s< v< 4 schoone eeLkarners, :> slaapkamers, nl s:iU^;an)iLiuir Louis XV in notelaar, p; saloiiganiiliitir in vvit gelakkperd, spie- V( utiu-jàl' !s.lapijton.scholiwgarniturtîn. li'apioopors, hedden met beildengoè'dé- ]1( i-'iji, spiogel- en klocrkaslon, lavabos, tr (•haisi'-l >ngiie, sab-ai Mbe, gro-'»te partij ([ klcergtn'd. lijnwaad, linoléums, cnz. 0 Sehildei'ijen. ^ Ondci' licL b^siuiir van J. B, Lap- b brechts, doskundigo, 011 door het ambL 0 van G. Dirickx, in de zaal Marnix. Kompiante betaling onïis 13 °/o S verhaoging. 'IV zi«n : Zandag 23 Juni 1318, van M toi 2 Torsnuur. Voor de verkoop van m'îu'Hd^n. scliiMo-rijen, kunstvoor vverpen piano®,ftiiz.,wi»t|r t U tôt de oudst^ loepz^al dr r sra*l, zaal .» EVIarnix », besiuurd door gepate.nt^prde deskundigen. Huis van vprtrouwen. Schat- e. tingen.Voorschotten.— Bijzondere schatter voor oude f cbilderijen. jj Aile maandagen openbare verkoo- (j ping. Eestuur : J. B. LAM3RECHTS. Bijzondere schatter van oude en moderne se ilderijen. 8077 TEKOOP schoon huis, in goeden staat, o 2 verdiepen, kelders en oaderkel- s' ders, aehtergebouw met bijzonde- '0! ren ingang, 1 verdiep en kelder, ,1 voorzien van rayons, bureelmeu- belen, toog, enz , en kunnende die- ° nen voor linnen, mereerieën, elle- g goederen of iets dergalijks. Van h Maerlantstraat, 35-37, magazijn. li Oppervlakte huis met koer 134 m., e magasin 100 m. Te zien uitsluitend Donderdags van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. " NT .TER 1IAM) TB KOOP ; KASTEEL h zeer prachtig, ov<!r eenige jaren ge-bouwd, groot 6 en half heetaren, j ^ met hovenierswoning, serren, ga- j rage, enz. v BUITENGOED groot 4 heetaren, hebbende liove- 1 nierswoning, engelselien hof, vij- ^ ver, legumenhof, boomgaard, in i voile opbrengst. * Verscheidene VILLAS van 2 1(4 20,000 met. , labeur- en hoveniersgronden 150 heotaren, gelegen in verschil-lende plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inlichtingen zich r v. onden Goudbloemstraat, 24 (nabij j de ilandelslei), Aulwerpeii. Berichî aan de Eigenaars l Kapitalen te bekomen van af 4 °/o op eigendommen. — Ik gelast mij met de verkoop van eigendommen. Verze- c kerde gelieimhouding. — Inlichtingen j gratis. Niets op voorhand te betalen. Goudbloemstraat, 24. Geene maat scli appij. z Zaal THEMSS | DEURWAÀROEBS VEHK00PZAA1 vest1ngstraat, 53 r (nabij de Middenstatie). é Aile Maandagen om 10 uur (t. u.) OPENBARE VERKOOPING van i Oudheden, Kunstvoorwerpen t Schildertjen, Bocken Meubelen, Huisraad ] Linneng'oed, enz. ] S liattinfr van inhoe'lel^. î t'mito -nstclling vhii S< hilde ijen. Bun ei r.pen v^n 10 lot (i uur (T. U.). Op h si u v i a*1 w"rd n de v^rkoopon . voorwrrp mi ht s -îi- iden fen huizeafgehaald. j Inlii'litintf'în kunn^n ook verkreg»»u wor- ] den liij eenen der li. erèn deurwaarders : 1 Gérard Versehueren, Handelslei, 135; , Ed. VandePutte. I)h. Vrièrestraat, (i; Hippollte Vyt, Joden.-tr aat, 42 ; Ju'.e-î Se mit, Vau Maerlantstraat. 70; Rudolphe Jac.ops iephaniestraat, 40; A'pli. Schuaphauf, lange Leeniàlr., 7S. Openbare Verkooping VAEJ EEN SCHOON piiliîllSliS illET mil 'legen nabij de kerk in 't dorp te l1mmeren, op 0 min. van den amhalt, ■ hebbende gelijkvloers mg, 2 groote kamers, keuken en duerbquw, kelderkamer ; op het ;rdiep 4 groote slaapkamers, hof et vele jeugdige iVuitboomen béant, best geschikt voor buitèn-:rblijf.1 )e verkooping zal geschieden ter îrberg van m1 Van Aelst, aan den amhalc steenweg te n'iimmeren, ilinitief op Woensdig' 28 Juni, n 1 uur( 1.1 . ) namiddag.Voor het ?zichtigen van den eigendom te ragen bij mr Adriaensen, recht ver het te verkoopen huis. tudie van m'°> Const. ceulemans, notaris te Antwerpen. Begijuen-v est. &9. nt ter hand te koop BUXTEN7ERBLIJF met groc-;nhof, in deii:îbij leid van Wyneghem i m • 11 st. K PITÂLEN le bekomon op goede vpotiioek teu kaiiloor vau voorn )om-.'II notai is. OÎST-KWARTIER WeîyBÎagen bouwgronden te koop p ajlo î>!•«•»:.!tens en uiepte/is. alsook ren-b(;uwit>g van eer-iieu mg mai ^ ;iuai vau betaling, çereed geld E j ■•ta'* i j k <-hd afkoi-tingon volgens keus 3r koopyr- Voor alie inlichtingen vervoege m--n zich p hef uur-tM «1er Rou.wmaaist:happij vav •it O xt.ki/3 irlier, Groote lIo>i Utraat, fl.— eze^jcle maatschappij verhuurt ook are ivuizsn die eene goede verdeelxng ebbea, boide waters, regenbalc, born-n b«irput elk afzonderlijk, aan de rijzeu vu,n 500 tôt 3,000 t'r. 's jaars. Te ko-)ji : itoiiwKrofiden eu *«*ii lseuuMiit'r«Uui/.ea, iur g khi icrtho iwd. Geinak van betaling r .'(mi .c.uit.; h.-tal ng, o -k m t j *arlijksclie "•et l'iig naar K.-'U/.e «1er ko p-vs, Voo .i- v lorw.iardeu z « h wenden tôt iîL bu «;*•! vin d»; rt>aiwmiiabic/iappij van et <hixtkioartier, Groote Hoiidstraai, 44. Boveagemelde maatschappij stelt ter eschikkmg vau het publiek voor de erhuring, hare huizdn die eaae goede jidio% hebbeu. de twee wate/a a'zon-erlijk : put, regeunak, enz. Prijzea au oOO toc tr 3.J00. AANKOOP EN VERKOOP VAN [UIZjJN. GRONDEN, euz. - Aanne-iei* gelast zich met allerlei bouwwerk, eranderiugeu aan hu zeu. euz., eoz. i.mwmeester ter beschikkiug. Gaat ?r plaats op aanvr^ag. — Vau Maer-intstraat, 45. GOED WERKPAA.RD te koDp. wit, 1 jax-en. Te zieu Hoev j Scliootenuox Te koop gezocht, omstrekeu Antwer-en FABdlEK of welgelegen terreln, îinst ns e =n hectaar groot. Schrijveu I. A., bureel van het biad. Men vraagt te huren ONGEMEU-IELD KWARTIER, 4 ot 5 plaatsen, Itiid of ongeveer Bank. Schrijv. onder îtters O. ±i. bureel van het blad. Deft'ge jufvrouw verlangt KLEIN rE >IEUBELiD KWARTIER. slaapka-îer t-ci keuken, net'st inidden der stad. chrijven A M , De Moystraat. 9. DRINGEND. — Iîeer alleen, Belg, oekt APPARTEMENT of GEMnU-5ELD KWARTIER. goed ondei'houd., let'st îu her. centrum der stad. Prij ; 50 ot 8'» fr„ dienst inbegrepen. Scnrijv. [. B. ûureftl vau het blad. Te huur gevraagd ONGEMEUBELD CWARTIhiR minstens 5 plaatsen met ian*arde, voor 2 daftige dameu. aan ;ematigde p ij ■?(geen Zuid) voor I Juli. ichrijven S. M. Congresstraat, îai. Juff r zjekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in bur-;ershuis, centrum'der stad Schrijven set voorwaardan V. L., bur. blad. Men verlan^t te koopen EEN ofTWEE ÎURGERSHUIZEN neven o n. met verkhuis of grooten achtergrond. 3 à. tOO meters. in de stad tusschen L'iza-iastrnat en Vlaamschen Se «'uwburj. Jchrijveu met prijs A. B. bur. blad. Te Huren ofte koop gevraagd schoon BURGERSHUIS'met hof. in de ornstre-cen de.* Kerkstraa». Schrijven V. B., Dur. van het blad. t- koop gevraagd GROOT HUIS, in goeden staat, met inrijpjort. minstftis SOO v met. op goede lei, lieî'st Kîepoortst.raat. Kip dorp ot' nab'jheid. ~ S°hr>j vea 22 t 8, bureel yn hst blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes