L'indicateur - De aanwijzer

325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Octobre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h99061c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43,ta jaargang. Van 27 Oktober tôt 2 November 1918. N° 43. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 Sienstregeliny der ta-, Buart- en Spoorweien, Past- eu Teieyrainverkeer ZIE 2d* BLADZIJDE tudic van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 8, te Antwerpen. HOËVE MET ALLERBESTE HOVEiXIEKS- EN BOUWGRONDEN TE AERTSELAER EN CONTICH Openbare verkooping op DINSDA-GEN 29 OKTOBER on 5 NOVEMBER 1918, telkens om 2 uur (T. U.) zeei stipt, ton lokale " In de Drij lloelijzers ••, bij M. Cassiers, te Aoi tselaer, van eene scboone hoeve met allerbeste hove-niere- en bouwgronden, te Aertse-laer, tegen de Kleistraat en de Contich-sche Oeverstraal, groot 4 h. 91 a.95 ca. 8212 Studie Tan notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Ant-wer^en. SCHOONE \V0ii\lli IZt.N TE CONTICH Openbare verkooping op ZATER-DAGEN 26 OKÏOBERen 9 NOVEMBER 1918, telkens om 5 ure (T.U.) klokslag namiddag, in het lokaal Hootts, Var kensmarkt, 2, te Gontich. met winst ran verdieren, van : 1* Schoon huis, te Conticli, Mechel-schen steenweg, 94, met iurijpoort, aebtergebouwen en hof, kunnende die-nen voor allen liandel, groot 115 m. v. 2° Drij schoone woonhuizen, te Contich, Duivenstraat, 11, 13 en 15, samen groot 280 m. v. 3° Zeer BChoone werkmanswo-ning, te Contich, Keizershoek steenweg, 10, groot 126 m.v. 8211 Studie vanj notaris Alphonse COLS, WillMn Tellstraat, 3,te Antwerpen. UITSLAG HOOILA.ND TE RANST samen groot 1 h. 47 a. 50 ca. Sleohts ingezet palmslag fr. 16,000 en 230 vartlieren. De eindelijke toewijzing heelt plaats op MAANDAG 28 OKTQBER 1918, om 3 1/2 uur (T.U,) klokslag, onmiddelijk na aankomst van den trein vertrekkende te Aiitwerpen-Zurenbnrg om 2.20 uur (T.U.), bij M. Alfons Soons, "In de Statie van den Tram », teRanst, met winst van verdieren, van een percuel allerbeste hooiland, te Ranst, ter streke Uoggenhoutvelden, groot 1 h. 47 a. 50 c.,verdeeld in 4 koopen. 8216 Studie van notaris DE CLEENK, te Antwerpen, Begiinenvest, 104, hoek der Leopoldplaats. Rudolfstraat, 48, en Terlinckstraat, 28 Notaris De Cleene, te Antwerpen, zal aldaar. Hochstetlersstraat, 13-15, met 1 2 °/oPremie, openbaar verkoopeu. op WOEN5DAGEN 6 en 20 NOVEMBER 1918, om 5 uur >,T.U.) : KOOP 1. Renteniershuis, in den besten staat van onderhoud, te Antwerpen, Rudnlfstraat,-18, met lu >f, groot 137 v. m. Kortelings besoliikbaar. KOOP 2. Fraai burgorshuis, te Berchcm, Terlinckstraat, 28, mot hof, groot 13o v,m. Verhuurd 600 fr. ïijdens den oorlog. 8220 iFmliWw KASTEEL zeer praehtig, over eeuige jaren gu-bouwd, gioot 6 en half heetaren, met hovenierswoning-, serren, garage, enz BUITENGOED groot 4 heetaren, hebbende hovenierswoning, engelschen hof, vij-ver, legumenhof, boonigaard, in voile opbrengst. Verscheidene VILLAS van 2 tôt 20,000 met. LABEUR-EN HQVEKfERSGRONBEN 150 heotaren, gelegen in verschil-lende plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inlichtingen zich ■wenden Goudbloemstraat, 24 (nabij do Ilandelalei), Antwerpen. Studiën van notaris DE KOCK, Vio-lierstraat. 1 tho®k Handelslel), te Antwerpen, en JANSSENS, te Ber-chem.Lange Zandstraat,23 en 25 TE WYNEGHEM De lotarissenDe Kockeii Janssens zullen te Wyneghem, ter lierberg « In de Ploeg», bij Mme wed. Jaak Van de Velde, met winst van premie, op WOENSDAGEN 13 en 20 NOVEMBER 1918. om 4 uur JT.U.), openboar ver-koopen : Twee moderne nieuw gebouwde BUItGERSHUIZEN" met hof, te Wyneghem, lange Zand-straat,23 en 25,voorheen Reukendreef, nabij den hait van den stoomtram, wel geschikt als buitenverblijf. KOOP 1. Huis met hof, lange Zand-straat, 23, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, verandah, keuken, i pomphuis, gemak en kelders ; op het verdiep voor- en achterplaats, boven-kamer en badkamer ; verders regeii-, pomp- en beirput, groot 414 v. m. KOOP 2. Huis met hof, lange Zand-straat, 25, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, keuken, pomphuis, gemak en kelder; op het verdiep 4 ka-mers ; verders zolder, regen- eu beirput, groot 444 m. t. Onmiddellijk genot. samer.voeging Toorbehouden. Te zien aile dagen tusschen 10 en 12 en 3 en 5 uur (T. U.). De sleutels bevinden zich bij Carolns Verbist, aannetrier, te Wyneghem, Merxemsche baan, 77. 8221 BASSELIERSTRAAT ! (aan de rerlenging d»r PlantynI.i) bij het Cogelspark, te DEURNE De notaris De Kock, te Antwerpen, zal aldaar, ter notariszaal, Ilochstot-tersstraat, 13-15 (nabij do Beurs), op DONDERDAG 7 NOVEMBER 1918, om 5 uur (T.U.), openbaar toewijzen : Een welgelegen bouwgrond, te Deurne (Cogelspark), in de basse-lierstraat, uitgevende op de verlenging dar Plantynlei, breed 5.50 meters en groot 213.78 m. v. Onmiddellijk genot. Siechta ingezet fr. 1,100 Kapitalen op hypotheek te bekomen. Studie Tan notaris GHEYSENS. Mark-gravestraat, 12, te Antwerpen. GEMEENTE SCHELLE UITSL&G DER VûlîRLOOPJGE YOEWSJZIftG van eene | Allerbeste HOEVE met vruchtbare Labeur- en Weilanden en weSgeiegen Nijverheids-, Bouw- en Hoveniersgronden tegen den Rupel en nabij de Schelde, eenen blok uitmakende van 18 heetaren 39 aren 21 centiaren. Samen siechta ingezat me* cf.n paimslay «an 187,350 fr. en 2,690 : verdieren. : De eindelijke toewijzing blijft be-■ paald op DONDERDA.it 31 OKTOBER ' 1918, om 3ure stipt T.U.., ter herherge : van de kinderen Smits. Provintiali'ii ; steeùweg, 105, te Schelle. ; Inlichtingi'u en plans te bekomen ter ! studio vau .deu notaris GUEYSENS, 1 Maïkgravestraat, 12, on bij Mijnheër Léonard Lehembre, gezworen landme-ter le Schelle. Verdieren kuunen gesti ld wo den ter studie van ..ùt'aris GHEYSENS, . Mai'kgravestraat, 12, te Antwerpen. | 82 i 8 j N Lï;î ter hand te koap Eenen EIGENDOM te Antwerpen, Arthur Goemaerelei, groot ongeveer 650 meters vierkant. Voor de voorvva?rden te bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-graves1 -aat. 12, Antwerpen. (7984) Studie van notaris VAN DER SCHOOT Ai enbergstraat, 14, te Antwerpen XJitslag Kofliehuis Taverne HENRI Statiestraat, 11, te Antwerpen hebbende twee verdiepen. aanhang en achtergebouw, groot 159 m. v. SIechts ingazei fr. 4l.00il Verhuurd 4,000 fr., het achtergebouw niet inbegrepen. Gedurende den oorlog verminderd op fr. 2,400. Eindelijke toewijzing I)I>SDAG 29 OKTOBER 1918, om 5 uur (T.U.), ter notariszaal, Hochstettersstraat, te Antwerpen, door notaris Van der Schoot, Arenbergstraat, 14. 8217 Studie van Mees' sr ffERNAND 1STAS, notaris te Antwerpen, 62, Loz&na-straat.Openbare verkooping vsn WINKELH OIS "LE MORTIER D'OR,, Hôtel—restaurant "HOTEL D'ANVERS,, en RENTENIERSHUIS Lijnwaadmarkt, 3, 5 en 7, te Antwerpss uitmakende 3 koopen, respectief groo! 101 m.v., 193-42 m.v. en 107.09 m. v, De koopen scheiden van eikander, van onder tôt boven, zooals het op het grondplan is aangeduid. Ingenottreding : van het winkelhuis Onmiddelijk; van de andere koopen bij de veilvoorwaarden bepaald. Te bezichtigen de 4 eerste dagen der week:het winkelhuis van 11 tôt 1 uui (T.U.) en de 2 andere van 3 tôt 5 uur (T. U.). Zitdagen : Voorloopigo toewijzing op MAANDAG 28 OKTOBER 1918, met winst van premie; eindelijke toewijzing op MAANDAG 4 NOVEMBEB 1918, telkens om 4 uur nanoen (T.U.). ter verkoopzaal Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. De helft van den koopprijs kan, aar 4 1/2 % s jaars, als verpande schulc blijven staan. 8213 Studiën van Mt,r Charles EV3EES notaris te Borgerhouf,Turnhout-sche baan, 6 >, en III1" DE GHQÛ'r notaris te Âsriaelaer. 2 HÛÏZEN KAPELSTRAAT, 108, 109 3 Landbouwerssteden lâbeurlanden, hoveniers- b bouwgronden te REETH en BOOM Eindelijke toewijzing op DONDER-DAGEN 7 NOVEMIiEli 1918,om 2 uur (ï.lM stipt, ter lierberg «De Kroon», bij Louis Claes, le Reeth (over de kerk', van twee huizen,Kapelstraat, 108,109, drij landbouwerssteden, labeur-landen, hoveniers- ol bouwgronden, te Reetli, en bouwgronden, K Boum, samen groot(ji5 h. t>2 a. 74 c, verdeeld in 102 koopen., Zooals op de plakbrieven en plans vermeld. De verkooping gescliiedt met verdieren aan fr. 6 en onder voorbehoud en accumulatie. Ingenottreding : Koop 1 op 1 Fe-bruari 1919, koop 2 op 1 Meert 1919. eu de andere koopen op 15 Meert 1919, met réélit op dei de voor. Plans en inlichtingeii te bekomen ter studiën. 8203 Studie van ivl**; Const. CEULEMANS, notaris te Antwerpen, Begijnen-vest. 99-, KAPITAL3N te bekomen op goede hypotheek teu kantoor van voorn em-den notaris. 8199 Uiî ter hand te koop Gerieflijk winkelhuis, 2 verdiepen, inet achtergebouw, gelegen midden der stad (Schipperskwartier, tegen de Groote Markt), g' ecîen intrést opbren-gende. — Te bevr. Raron Dhanislei, 5 (2 maal bellen). Hoe p^aai IVTarnix Terninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpi BIJ VERTREK Zeer belangrijke] openbare verkooping van tf:iiil!l\! HI|:|!P!f: hebbende eene villa gegarnierd te Broechem Op ^laandag 28 en Dinsdaç; 29 Ci taber 3918, tslkens om II T. U. De bestuurder van verkoopingi J. B. Lambreehts, gepatenteeri deskundige, zal openbaar verkôopi door het ambt van deurwaarder ( Dirickx, de volgende meubelen, in zaal MARNIX, Terninckstraat, 1 : Schoone eetkamer met lederen sic len. verschillende schoone slaapkame in eik en mahoniehout. salonmeubele venstergarnituren.gebruikte|gordijn« spiegels, gebruikte tapijten, sohou\ garnituren in Saxe en Sèvres. Sa: groepen, Sèvres vazen, marmers, kri tal in Val-St-Lambert, verandahme kelen, coulistafels, stoelen, zetel sac-arabe, gebruikte carpetten, tra loopers, engelsche bedden met bedde goederen, kanten spreien, tafelloopei groote hoeveelheid kristallen glaze eet- en koffleserviozen in Saxe en E gelsche porcelein, groote partij bree j waar, glaswerk, postureu, keukenme I belen, cuisinière, hofmeubelen, taie] I stoelen en banke». Sehilderijen < gravuren. ; Piano-Phonolo Geissler met ' rollen in nieuwen Btaat. Comptante belaling mits IS ' | verhooging. I Te zien : Zondag 27 Oktobsr, *< I II tôt 2 1/2 Torenuur. i Voor de verkoop van acubeltin, schilt rijen, kunatrooi werpen piano, U tôt lie oudsto ] oapraal der slad. za "Maraix-, Terniaokstrant. 1, hoek K; teelpleinstraar, bo.lourd t.oor gepate deerd* deakuadigen. HuU van yertrouwe Schafctinjen. VeorachottoQ. Iedere Maa.nday openb&re verkc ping. Bettuur : J. B. LASUB»ECHTS. Bijaondere ach tter to or OH do modem* sehilderijen. S2 c Uit oorzaak van vertrel Oit ter hand te koop ( Praehtig hôtel met terrasse, gel geu te Brussel, Tervueren las (aan de toekomende statie), thans v< huurd als Thee Room, voor de spotpr van lf/5,000 fr. Ëenig als geldplai sing. iGcen tusschenlieden). Zich we den Dr Vanderschueren, dentiste, S Ommeganckslraat, Antwerpen.. TE KOOP SCHOON HUIS, in goeden sta; 2 verdiepen. kelders en oaderkt ders, achtergebouw met bijzond ren ingang, 1 verdiep en kelde voorzien van rayons, bureelme belen, toog, enz , en kunnende di nen voor linnen, mereerieën, ell goederen of iets dergelijks. Vj Maerlantstraat, 35-37, magazij Oppervlakte huis met koer 134 n magazin 100 m. Te zien uitsluitend Donderdaj van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. OOST-KWARTIER (SZSJJRiKrVttO&fcO) WeîgslBoen bouwgronden te ko op î-lle brefxitôas en uiepiens, alsook rei fteniera&iuiz^n, bouwing van eersi rang, mer g(;mak van bet-1 ling, gereed ge of jaariijksohè afkortingen volgens ke lier koopers. Voor aile inlichtin^en vervoegf mtn zi np Viet bureei <ier liouwmaaischappij v, \e,t OpStkioartier. Groote Hondstroat, 44. Gezegde maatschappij verhuurt o< hare huizen die eene r^oede verdeelii hefaben, beide waters, x-egerlbak, bor en beirput elk afzonderlijk. aan ( prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaai Te koop: SiotnvKroixlen ^eho<me «&en ? eni. ruohuizei zeer goed gebouwd. Gemak van botalii of c*o m j i ta n te b ( • tal ; n g, o k met j.^ai-lijksc ather ling naar k.'iize «ier ko po- s. Voor d.' v.-orwaarden Z'ch wuiden t het bufH'.l vw ii de K"uwmaatschappij vt het (Jostkwartœr, Gronie Hondslraat, 44. Boveng:emelde maatschappij stelt t beschikkiug van het publiek voor < verhuriny:, hare huizen die eene goe< leiding hebbeu, de twee watei-s ai'zo derlijk : put, regenbak, enz. Prijzi van 500 tôt ir 3000. Aan oorlogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 !n groote vitrienen, 33 fr. 35, lange Vli°rstraat (tegen Nationalestr.). : schoon mm rememëksiiuis te koop, gelegen aan het Zuid, elektri-%; citeit op elk verdiep. Prijs 22,0o0 fr. « Adres bureel van het blad. TE KOOP Modem winkelhuis met innjpoort en magazij n, ïOO v. met. groot. op 't Zuid (center). Adr. bur. van het blad. m le ® Schoon Burgershuis le te huren, Molenlei, 12, te Merxem. Oorlogsprijs. e- ™ Bericht aan de Eigenaars "> Kapitalen te bekomen van af 4 °/0 op eigendoinmen. — Ik gelast mij met œ de verkoop van eigendoinmen. Verze- s" kerde geheimhouding. — Inlichtingen J" gratis. Niets op voorhand te betalen. s> Goudbloemstraat, 24. Geene maat P- schappij. n- UIT TER HAND TE KOOP Schoon modem BURGERSHUIS met k- bof en twee verdiepen, water en koer 1- boven, aan voordeelige prije, gelegen S, in de 5de wijk, Deurnestraat. 146, bij ;n Stuivenberg gasthuis. 8 Uit ter hand te koop /• in de nabijheid der stad, sehoonen eigendom, nette burgerswoning met stalling, opp- ongev S,300 v. m., aangelegd in 1907 alsmodel fruithof, in e- voile opbrengst. Ingenottreding vol-df gens overeenkomst. Schrijv.L.V.M.27, * bur. van het blad. n- ' IjijcLt g-ij stan. *' i imi, mm os mm sn Wendt U tôt den ge-^ diplomeerdenspecialen VxV ' breukmeester A. DU-: MONCEAU. — Door zijne nieuwsoortige [ j , j gebreveteerde toestel-- —}—^ 'en zonder veeren, V-srTr>i draagbaardagennacht in | en voor aile werken fcS<i! waarborgthij dadelij- is PxÔXI ke: verzachting tôt vph i Y komen verdwijning ll_ \1/ vau 'lu'' geva'- \ \ J Ontvangt aile werk-\ Wj dagen en den 3e Zon-1 ( ; dag der nia,uni van 9 r'~) ' ; tôt 12 uur. Koolen-\ 1 i straat, n° 21 ( bij de . Ivj : i Nie'awstr. i, Brussel, :1- J % C\w alsook van 9 tôt 3 uur e- te ANTWERPEN, r, den tweeden Zondag der maand, in n- het HOTEL DU MIDI, 34, Eier-e- markt, ?4. .. ». Gemeentehesîuiir van Antwerprn rs Stedelijk Verhuringsbureel MEIIt, GO Âan de Eigenaars Huurders en Verhuurders Hnt College van Burgeranesr.pr ♦ n Sr-he 3p renen maakt. h^kend, iiar een oîficiee3 i- kantoor is ingepîchf ier* cpneming 3n van geimeubeleerde en onge»pneiî-ld beleerde huizen of ka^ers, we!ke as de eigenaars geneigd zi;n aan oorlogsprijs Se verhuren. Het is wel ver z\\" staan, dat hier spràke i.- van zeer gnedkoup. ir Kuisv«sting. van hoo_stens fr. 40 pei niaand — voor een hui* en fr vo ir.een kwartier. »k Hi' bure-i moet lief so^ke vergf.in-*xkke-ig lijken njtar e»n woning vo «r p^rsonen,die n- door den oorloçsio' sr.H ud gedwongen zrjn le hunne v< oegertî ùitgav :n va/i huur te ver-s. minderon eu aan wie d<' verhuurder geeue vermi dering loestauf îxi Mon kau ziclilaren inschrijver» aile werk- 1 i, àiigr.u. behalve 's Maandags mor<rens van ! ,g 10 tôt 1 en v-jn .H tôt 5 ure ; I'. U. , in bet 5 ie lokaal van het Sredelijk Inlichting burnel, I Meir, tiO, wa;tr i(jder> < ue gewenschte i ot inlichtingen kan bekom- n. m Aniwerpen, den v3 «Juni 191H. Namens het College v*n Burgemeester îr en Schepenen : îe De Burgemee [,e Jan De Vos. ;n Bij verordening : De Secretaris, H ftleiis. Deftig jong huwelijk zon«= der kinderen zoekt plaats 3 ls HUISBEWAARSTER, Onmiddelijke indiensttre= ding. Adres bur. v. h. blad. NA GEMAAKT FORTUIN Over te nemen de café-restaurant DRIE KONINGEN, te SteAnne Tlaamsch HoofdK PENSIOEN. — H-^er zoekt volledig pensioen in deftlg burgershuis Schrij-veu F. B., bureel van bet blad. Men vraagt te huren ONGEMEU-BELD KW -vRTIER. 4 of 5 plaatsen, Zuid of ngeveer Bank. Schrijv. onder letters O. R. bureel van het blad. KSein huishouden zoekt KWARTIER, 4 plaatsen, waîer en gas boven, of benedenhuis, onitrek Park gCenter). Schrijven E. R. O., bureefl van het toiad. DRINGEND. — Heer alleen, Belg, zoekt APPARTEMENT of GEM-.U-BELD KWARTIER. goed onderhoud., tiefsC in het centrum der stad. Prij î 50 toc 80 fr., dienst inbegrepen. Schrijv. K. B. bureel van bet blad. KWARTIER Huwelijk zonder kinderen ZOEKT K W rt RTIER van 4 plaatsen of KLEIN HUISJ ■, op het Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. Men zoekt een APPARTEiWEWT van 5 plaatsen, op het l'ls verdiep, iiefst in het midden der stad gelegen. Sohrijven T. E., bur. v. h. blad. JufT r zoekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in burgershuis, centrum der stad Schrijven met voorwaarden V. L., bur. blad. NACHTEGAALSTRAAT, 19 Te huren, in burgershuis, schoon kwartier oo het lst0 verdiep, met water, 4 of 5 plaatsen. Een. huurder en matigen prijs. EMIEL BANNI NGSTRAAT, 4 Tehuren echoon Kemeubeldof oi>Keiiieul>elcl kwartier van 4 plaatsen, op het 2d# verdiep Water en gemak boven. Te bezichtigen aile dagen van 2 tôt 4 ure. ROBERT MOLSSTRAAT, 4 Te huren HUIS met 2 verdiepen en kelderkeukea, w. c. en gemak boven. Zich aldaar bevragen. BROUWERSVLIET, 32 Te huren schoou appartement van 4 dooreenloopende kamer», op het l"lc, kel der, electr., gas, water en w c , voor huishouden zonder kin leren. LANGE HER£NTHALSCHESTR., 74 SCHOON APPARTEMENT. 4 plaatsen, mansarde en keider. Water closet, gas. Oorlogs>prijs. LEMMÉST^AAT, 18 Te huren twee moderne appartemen-ten, oorlogsm ijs. 1°) schoon veriliep, hebbende : salon, eetkamer, zi plaats, voran-dah, gevolg'l van 3 slaapkamers terrasse en but, groote k-'uken m t nogeene plaats aan de siraat, i>adkamer, 3 kelders, i mansarde. Gas. electriciteit en eng Isch» w. o 1" verdiep. 8alon met ogia, eetkauier, zitplaats met balkon, Kl iiie Vdorkamer, Itou4c n en 2 slaapkam-.rs gevolgd van terra se, i mausai'ii , i keli!' r, i bailktfmer. Gas, electriciteit en engelsche w. c. PRIS1S Aï-BERTLE!, 49 1, MERXEM 3GHOON KWARTIER te lires. Gas, water en w. c. Voordeelige voorwaar-de \. Dit kw irtier kan ook verhunri worden als b waarp aats vmeubeicsn. Tj huren MAGAZIJN. langsheen de vaart te Schooten ^evens brug 14, groot 20 meters op 8, dienstig voor aile andel. Vwor voorwaarden zich te wenden 11, SchuLtersnofetraat, T s. Te huren of i.e koop gevraagd schoon BURGERSHUIS met hof. in de omstre-ken de Kerkstraa:. Schrijven V. B. bur. van het niad. Heer zoekt HUIS te koopen, waarde 50 à 60,000 fr , omlig-?ende groote statie, park, leiën tôt aan de Maria Theresialei. — Zich wenden Van Maerlantstraat, 45, aa 6 ure 's avonds. Te huur gevraagd, in het centrum. BURGERS.iUiS, 1 verdiep, met koer of hof je Ad •. bur. blad. T KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS, in goeden staat. met mrijpooct, inin^teas 300 v. met. op goede lei, lieist Koepoortsiraat. Kip-iorp ot aabijheid. — Schrijven 2218 bureel v? n het blad. Men verl n^t te koopen EEN of T WEE BURG3RSHUIZEN neven e n, met werkhuis of grooten achtergrond 3 à, 400 meterâ, in de stad tusschen Loza-nastr s at en Vlaamsciien Se ouwburg Schrijven met prijs A. B. bur. blad. Te koop gezoekt. omstre. en Antwerpen. FABRIEK of welgelegen terrein, minst *ns een hectaar groot. Schrijven H. A., bureel van het blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes