L'indicateur - De aanwijzer

378 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Octobre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4cv7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43-16 jaargang. Van 13 tôt 19 Oktober 1818. N° 41. DE AAMWIJZER Teiefoon : 261 Bureel : OUDE Ei 33TL.THFî.fis», SSE3, Antwei'pen Teiefeen : 261 IraÉepliiiSf te Tram-, BobtI- eo Spaorvegso, Post- en Teleyrauierkeer SIS 2ds BXjA.3DSX.J3DH] Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. 2 piuciiTiflE ira met landen, weiden, hoveniersgronden en hakhout TE WILRYCK samen groot 44 h. 15 a. 59 c. Eindelijke toewijzing op MAANDAG 14 OKTOBER 1918, om 3 lire (T.U.ï klokslag namiddag, ton lokale •• Zaal Rubens». bij M, Jos. Verbcrt, Krijgs-baan, te Wilryck, van 2 prachtige hoeven, met beste landen, weiden, hoveniersgronden en hakhout, te Wilryck, «Groenen Hoek», tegcn de Moerenlei en de Onde straat, samen groot 44 h. 15 a. 59 c., verdeeld in 139 loten. ISleclits inqezet fr. 268,000 8194 en 5|2SO ueriiieren Studie van notarié Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. HO OÏL AND TE HOVE groot I hect. 09 aren 32 ca. SCHOON HUiS EN BOUWGRONDEN Weilanden en Bouwlanden TE CONTICH, OOSTSTATIESTRAâT groot 4,58-3 m. v. Openbare verkooping op ZATERDA-GEN 19 en 26 OKTOBER 1918,telkens orn 4 ure (T.U.) klokslag namiddag. ton lokale « In do Fortuin», bij den lioer Frans Van Roy, Gemeenteplaats, te Contich, met winst van verdieren, van : 1° Een perceel allerbeste hooiland, te llove, togen deBeekhoekstraat. groot i h. 09 a. 32 c., verdeeld in 5 koopen. 2° Een gerieflijk burgershuis en verseliillige pereeelen bouwgrond, lhans wei- en bouwland, le Contich, Ooststatiestraat, samen groot 4,583 met. v, 8193 Studie van notaris Alohonse COLS, Willem Tellstraat,3,te Antwerpeo. HOOILAND TE RANST ssraen grooi i fa. 47 a, 50 ca. Openbare verkooping op MAANDA-GEN 21 en 28 OKTOBER 1918, teikens om 3 1/2 uur (T.U,) k-fôkslag, onmid-delijk na aankomst van d«n trein ver-trekkende te Antwerpen-Zurenborg om 2.20 uur (T1U.), bij M. Alfons Soons, «In de Statiovan den Tram-,te Ranst, met winst van verdieren, van een per-ceol alierbsste hooiland, le Ranst, ter streko Doggenhoutvelden, groot 1 h. 47 a. 50 ca., verdeeld in 4 koopen. 820] Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat,3, te Antwerpen ROLWAGEN STRAAT, 42 TE ANTWERPEN MERTENSSTRAAT, 46 TE BORGERHOUT Eindelijke Toewijzing op DONDERD V G 24 OKTOBER 1918, om 4 uur(T.U.), 1er verkoopzaal der notarissen, Ilochstoltersstraat, 13-15, te Antwerpen, van : KOOP 1. Een gerieaijk burgershuis, to Antwerpen, Rohvagenstraet, 42, groot 40 m. v., met twee vordiepen.Sïechts icigezet fr. 5,830 KOOP 2. Een gerieflijk burgershuis, met een verdiep on hof, te Bor-gerliout, Mcrtensstraat, 40, groot 185 met. v. S3so'-i?s ingazet fr. 9,500 Boido huizon zijn voorzion van gas-leiding.T .; bjziclitigrn de vier eorste dagea der week, van il tôt 1 uur (T.U.) eu van 3 10', 5 uur (T.U.), mits toegang.s-bewijs iif le leveren door den verkoop-houdenden notaris COLS. 8207 Studie van Const. CEULEMAKS, notaris te Antwerpen, Begijnen-vest. 99. K&PITALSN te bekomeii cp goedo hypotheek ton kantoor van voornoom-den notaris. 8155 Studiën van notarissen Alphonse COLS Willeui Tellstraat, 3, en Xaviei GHEYSENS, Maregriîbestraat, 12 te Antwerpen. KAPPELLELEI, ]7 TE BERGHEfifl Eindolijke toewijzing op DOND'FR DAG 24 OKTOBER 1918, 0111 3 uni klokslag (T.U.), ter nolariszaal, [loch «tettersstraàt, 13-15, te AntworpSn met winst van 1/2 % promie, van : EEN ZEER SCHOON R-ENTEN1BRSIIUIS te Berchem, Kappellei, 1, nabij di Wararido- en do Merodoplaats, groo 408 m.v., met 10 meters aan de straat 2 vordiepen met 5 kamers en grootei hof. Slechts ingezet fr. 60,CGC Te zien alio Dins-, Donder- en Zater dagen, van 3 tôt 5 uur (T.U.), mit! toegangsbewijs af to leveren door d( verkoophoudende notarissen. S208 Studie van notaris Alphonse COLS Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen EIGENDOM ' DE DU I NTJ ES,, Srroot 58 a. 03 aa. TE CAPPELLEN Eindolijke toewijzing op VRIJDAG 25 OKTOBER 1918, om 3 uur (T.U/ zeer stipt, ter verkoopzaal der notarissen, Hochstoltersstraat, 13-15 (nabi: doBeurs), van den EIGENDOM, go logen te Cappellen, nabij do Golfelul on hot liotol van Cappellonbosch, orner blok uitmakonde van58 h. 49 a. 04 ca. verdeeld in 16 loten. SIsohts ingezst fr. 3i,4GG en i,8&0 vercSieren Do ingenottreding geschiedt teger botaling van don koopprijs binnen d( yijf dagen. 8209 Studiën van notarissen Alphonse COLS Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen en Ed. DBLVAUX. te Meohelen. MKiïîpiLIM Openbare verkooping op DINSDAO 15 OKTOBER 1918, en do drievolgendi . dagen, teikens om 3 1/2 uur (T U) namiddag, in de zaal HOSDEZ, lang< Gastliuisstraat, 30, te Antwerpen, eenoi sehoone boekenverzameling, (Gods-dienst, Geschiedenis, Sehoone Kunsteii Handschriften, Oude Kanten, Gravuren enz., voirtskoinondo van wijlen den E. K. Kan. W.van Caster en den E. H. Do Rvck. Tentoonstellingen : Zondag 1; Oktober, van U tôt 2 u. (T.U.). Maan-dag 14 Oktober, van 11 tôt 5 u. (T.U.) 8202 j StudÏBï V.1I! BB»r Charlas B3EES iîc:acisî£ Bnrger!i^u(,Turnliout< sche baan, 8;,eîs ^'BEESBO.-tsoiaris 4e ftartSEÏaei*. ja HUÏZËN KAPELSTRAAT, 108, 109 ; 3 Landbouwerssieden | UBEURLANDEN, KOVENÎEBS- EU B0IIWGB9NDEH te REETH en BOOM Openbare verkooping op DONDËR-DAitEN 24 OKTOBER en 7 NOVIO.M BER 1918, 0111 2 uur "(T.U.) zeer stipt, ter herberg «De KrOoii». bij Louis Claes, to Reoth (over do kerki, van twee liuizen, Kapelstï-aat, 108, 109, drij landbouwerssteden, labeur-landen, hoveniers- oî bouwgron-den, to Roetli, on bou A-gronden, te Boum, samen groot 15 h. 1>2 a. 74 c , verdeeld in 102 koopen. Zooals op dr plakbrieven en plans vermold. De verkooping geschiedt mot verdieren aan (r. o en ondor voorJiehoud 011 accuinulatie. Ingenottreding : Koop 1 op 1 Fo-bruari 1919. koop 2 op 1 Meert 1919. 011 de andere koopen op 15 Meort 1919, met recht op dei de voor. Plans en inlichtingen to bekomen ter studiën. 8203 tSÏT TER HâNû fË KOOP Schoon modem BURGERSHUIS met hof en twee verd;epen. water eu koer boven, fan voo^declige prije, gelegen ide 5d ' wijk, Dearuestraftt 14G, bij r":'.n ■ erg* i vw\ t—iinwii r Studie van notaris GHEYSENS. Mark gravestraat, 12, te Antwerpen. GEMEENTE SCHELLE . Allerbeste HOEVE met ttfuicîîibare Labeur- en Weilanden en vvelgeîlegen Nijverheids-, Bouw= en Hoveniersgronden De notaris Gheysens zal op DON-1 DERDAGEN 17 on 31 OKTOBER 1918, ■ teikens om 3 ure T.U. > zeer ^Lipt, ter bel-berge van de kinderen Smits. Fro- 1 yintialen steenweg, ii° 105, le Schellè, met winst van verdieren openbaar te 1 koop aanbieden in 56 koopen, onder ' voorbehoud van sauieiivoeging Boue allerbeste hoevemot vruoht-bare labeur- en weilanden en wel-gelegen nijverheids-, bouw- en hoveniersgronden, eenen blok uitmakonde van 18 hectaren 39 aren en 21 centiaren; gel-gen tegen do Tolhuis-straat, aan den moud van de i Rupel nabij de Schelde, en tusschen de bui-tengoederen va» den heer Stecnackers en de familie van Ravestyii. Ingenottreding mot 15 Maart 1919 mot recht van derde voor den pachtor. Do elektrieko leiding bevindt zich in de Tolhuisstraat. Inlichtingen en plans te bekoman ter studie van den notaris GHEYSENS, Markgravestraat, 12, en bij Mijnheer Léonard Lehembrc, gezworen landme- ■ ter te Schello. 8196 Studie van Mt« Xavier GHEYSENS notaris te Antwerpen. Markgrave-1 straat, 12. uarsLftG DER VOiîRLOOPîeETGEWiJZiNG i van een GROOT HliïGERSIIlIlS kunnende desnoods dienen voor lian-delshuis, met inrijpoort, magazijn en hof, le Antwerpen, Van Luppenstraat, 18, oppervlakliig groot, volgens ka-daster, 170 m. v. ; Slechts iagzzet fr. i4,000 Ingenottreding op 1 December 1918. i Te bezichtigen de.vief'çerste dagen der week, van 10 tôt 1 uur en van 3 tôt 5 uur (T.U. namiddag. Do eindelijke toewijzing blijft bo-paald op WÔENSDAG 23 OKTOBER 1918, ton 4 ure (T.U. zeer stipt, ter verkoopzaal voor notarissen, ilochstoltersstraat, 13-15, te Antwerpen. : Voor verdere inlichtingen zich te wendon ter studie van notarii GHEYSENS voornoemd. 8205 , Uit ter haod te koop i Eenen EIGENDOM te Antwerpen, Arthur GoOniaerelei, groot ongeveer G50 melers vierkant. Voor de voorwaptden to bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-graves' aat. 12, Antwerpen. (7984) Studi« vaa notaris DE KOCK, Vio-lierstraat. i ijosk Haucielslei), te Antv&erpea. Do notaris De Koek, to Antwerpen, ; zal ter verkoopzaal door notarissen, op DON DEKDAGEN 24 OKTOBlîtt en 7 NOVEMBER 1918, om 5 uur (T.U.), met wi'.ist van prenro, openbaar ver-koopen : EENES8 WES.GELEEEW Bouwgrond te Deurne (Cogelspark), in do Passe-lierstraat, geyende op do verlonging , dar Hlantynlei, bebbendo eone breedte ! aan de straat van 5.50 met. en volgens ' meting 213 78 m. v. ■ Onmiddollijk gonot. 8.06 Kapitalen op hypotheek te bekomen. i Uit ter h and te r oop ! in de nabijUoi 1 der'stad, sehoonen eigsndom, nette bnrgerswoning met stalling, opp ongev »,300 v. m., aaugelogd in 1907 alsimodol fruilhofi in voile opbrengst. Ingenotlrednii; volgens overoeiiKunist. Schrijv.L.\'..\t.27, ! 1 ur. van bot blad. * Studie vau notari-, FERNAND ISTAS. Lossanastraat, G3. te Antwerpen. IJITSLâe Villa Laure, lioek Dorpslraafc en Doolvoldstraat, te Edegem, met. twee verdiepi n, groot 940 m. v. SSeohte ingez^î f;*. 35,GOO Onmiddelijke ingenottreding. Te zien aile werkdagen van 10 toi 12 en van 2 tôt 4 ure. De eindoliike toewijzing blijft bo-paaldop DINSDAG lô OKTOBEK 1918 om oure iT.U.i, 1er verkoopzaal Hoch-stetterstraat, 13-15. te Antwerpen. 8192 Studievan Eîees'er FERNAND ISTAS, notsris te Antwerpen, 62, Lozana-straat.ÏÏITSLâe KOOP I. Een rentenîershuis, La-morinièrostraat, 182, le Antwerpen, met 2 vordiepen, groot 194 m. v. S echis înyezet fr. 20,800 KOOP 2. Villa Antoinette, to Ileide (Calmpthouti, langs den ijzeren weg, groot 2;io7 m. v. SîecïiSs ïngezeJ fr. S.GOO Onmiddelijke ingenottreding. Beide koopen zijn te bezichtigen van Il lot 1 en van 3 tôt 5 ure (T.U.). Do eindelijke toewijzing blijft be-paalrf op DINSDAG150KT0BKR 1918, oin4ure (T.U.), ter verkoopzaal Hoch-stettersstraat, -15- i5, te Antwerpen. si 91 Studie van notaris VAN DER SCHOOT Aienbergstraat, 14, te Antwerpen TAVERNE HENRI STAT! ESTRAAT, Il De notaris Van der Sehoot zal met premie verkoopen, op DI xSDAGEN 22 an 29 OKTOBER 1918, om 5 uur (T.U.j, ter roepzaal, Hochstettersstraat : Het zeer gunstig gelegen koffîe-huis "Taverne Henri», te Aulwor-pen, Statiestraat, 11, hebbendo twee verdiepen, achtèrgebouw, onz. Verhuurd voor 9 jaar, begonnen 1 Augustus 1917, behalvo opzeg door den huurder, mits 4,000 fr. (zouder achtergeboinv). (iedurende den oorlog verminderd op fr. 2,400. Allé lasten voor don huurder. Te zion do 3 eersto dagen der week, van 2 tôt 5 uur. 8210 STAD ANTWERPEN Openbare Verkooping van eene ierkv/aardigeverzamsling Oud DeSftsch Brusselseh, Franseh, Engelseh, Duitseh, Italiaanseh. Antwerpseh en ander FLATTEEL waaronderzeldzainostukkon gekleurd.e en blauwe Delft Booldjes] Platen, Schotols, Vazen, iorden, Koeien, Paai'den, enz. Eenige aanmerkelijkfi .stukken in BRÎJSSBLSGH PLÀTTE3ÉL, onz. Maandag 21, Dinsdag 22, Woens-dag 230ktober 1918, teikens om 11 ure 011 3 1/2 ure . T.U.). ZAAL WYNEN I.îeirplaats, 47, Antwerpen Huissier : Fr. Ds Laet, wier studio govestigd is Conscience plein Deskundigen : Eug. Van Hercken Sonen, Mcjr, 5t, te Antwerpen. Tenloonsielling : Zaal Wynen, Meir, 47, voorbefiouden Vrijdag Î8 Oktober, nae.oon van 2 tôt 5 ure T.U.); Zater-dag 19 Oktobei-.van li tôt 5 ure ;T.L'.\ Publiok : Z'Midag 20 Oktob r, van 11 ■ot 2 ure (T.U.). Uï ter hand te koop Gerieflijk winkellmi s, 2 vordiepen, Blet achtcrgobOu'v, gekgoil middon der stad (Schippor.skwaitier, loge» de G root e Markti. geeden intivst opbren-gondo. — Te bevr. Raron bhanisjdi, 5 (2 maal bell^n1. iiregEtaa-jar/Mr.nwrifcLjKMBitfaai IMBBII 11 «■ -xmtvsss Aan oorlogspiijs te huren WINKELHtTIS, gelijkvloers 2 groote vitrienen, 33 fr. 35. lange Vli°rstraat (tegen Nationalestr.). SCHOON L'()i)E!i\ RËVTENiERSlIUlS te koop, golegen aaâ het Zuid, elektri-citeit op eli; verdiep. l'rijs 22,000 fr. Adres binvet van het blad. TE KOOP Modem winkelhuis met inrijpoort en maùazijn, iOO v. mot. groot, op 't Zuid (centct). Adr. bur. van het blad. Schoon Burgershuis to liuren, Molenlei, 12, to Merxeni. porlogsjii'ijs. Berlcht aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4'/, op eigeiidommen. — 1k gelastmij met deverk':op van eigendomnien. Verze-kerdo geheimlioiiding. — Inlichtingen gratis. Niels op voorliand le betaleiî. Goiidbloemstraat, 34. Geeno maat schappij. Uit oorzaak van vertrek Uit ter hand te koop Prachtig hôtel mot terrasse, gele-gou te Brussel, Tervueren laan (aan do toekomende statie), lhans verhuurd als Thee Room, voor de spotprijs van 155,000 fr. Èenig als gcldplaat-sing. (Geen lusschenlieden). Zich wen-den Dr Vanderschueron, dentiste, 39, Oniineganckstraat, Antwerpen. oost-kwartiër" tiwGÏg«Eagen houwgronden te koop op mllo breedtens en dieptens, alsook ren* bouwing v«,n e^r ten rang, mer gomaîv van bfitnling. geraed geld of j-tarlijkïche afkortingen volgens keus der koopers. Voor k!1o inlichtingen vervoegf m-n zich op het bureei der Bouu>maaisc/iapp?j vav j Oostkwartier;, Groote Hondstr/iat, 44.— : Geaeg-ds œaatechappij verliuurt ook S hare hnizen die eene g-oede verdeeling; t hebben. beide waters, repenbak, born-! en beirput elk afzonderlijk, aan de i prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. j Te koop: B ou w^i'otkês»» en Sféh<w«it' S i zeer goe»l gcl»ouv,'d. Oemak vnn boraling of coiniiunt.ii botal ng, o îk in-t jua: lijksche aîi-ft-ling' liant- k>Miz<; der ko }>ers, Voor d' \ erwaard'in z ch vr.w d. n toi het bureel vin de worntiatscliai^'ij van het Ooslkwarlier, Groote Uonds'.w/v, A à. Bovengemeldemaatsehappij stelt ter besehikking van het pubiiek voor de verhnring, hare hniz en die e«ne g-oede leiding- hebbeo, de twee waterts ai'z.>c-derlijk : piU. re^eobak, enz. Prijzen vau 500 tôt ir 3300. ~TE~KOQP~ SGHOOS HUIS, in gosden staat 2 verdiepen, kelders en oadei'kel-ders, aehtergebouw mot bijsond«-ren ingang, 1 verdiep en kelder, voorzien van rayons, bureelmeu-belen, toog, enz , en kunnende dienen voor linnsn, mereerieën, elle-goederen of iets dergelijks. Van Maerlantstraat, 35-37, magazijn. Oppervln.kte huis met koer 134 m., màgazin 100 m. Te zien uitsîuitend Bonderdags i van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. j Ijijd-t g-ij aan | M L WIMh Olf i\lW | W'ondt U tôt don g - ! ' diploinoerde"spocialon ; S \J ' broiikmeo-tor A. BU- ; MONCEAU. — Door ; zijne nioaw^-ooiligo 1 [ , i . | gobn veloei'de toestoi- ! Ion zonder veeren, i V_<-rpf.i draagbaarda.40iinarht . / i // 1 011 voor werkon , .'o-V ::-vvaarburgt liij dadelij - j ! ~ \ ko Vi izaclitiiiglotvol- koinon vc: dwi jniiig \ | / v:>« Ix-t- goval. \ j \l Ontvangt aile worlç-i I dageii on don 3,: Zon- | \ r . j dag doi-m i;:ikI vaii 9 V- ] tôt 12 uur. Koolen-\' j j straat, n° u 1 (bij de \ ■ U Nieuwstr.), Brussel, Jï alsook van 9' lot 3 uur to ANTWERPEN, don tweeden Zondag der maand, in het KOTEL DU MIDI, 34, Eier-markt ,°4. nzsssasseKat -MK^waKgagwg«sCT3Hw»a<5gr Deftig jonghuweiijk zon= der kinderen zoekt plaats ?!s HU1SBEWAARSTER, Onmiddeiijke indiensttre» ding. Adres bur. v. h. blad. NA GEMAAKT FORTUIN Ovor iiomoii de café-restaurant DHI3Î3 KONiKGEN, to ScsAniie (Vlaamscli Hobfd ). PENSÏOEN. — H;?er isoekt volledig peasiocu in deitlg burgershuis Schrij-ven F. i3., bureel van het blad. Meti vraagt te hureii ONGEMEU-BELD KWaHTIER, 4 5 plaatsen, Zuid i i ngevesrBank. Sohrijv. onder letter O. il. bureel van het blad. ^Kletn hyishoudsn ccski KWAR-a liR, 4 plaatsen, waîer en gas 20-wen, ©f baneîietîhuis, or-itr&k Park (Cenicp).5ci»pytfen £. R. D., hureel t-a.T het feiad. DRINGEND. — Heer alleen, Bêle-, ; zoekt APPARTEMENT of GEMtU-i I2SIjD KWARTIER. goed onderhoud., li-.îst ia he:, centrum der stad, Prij 50 toc 80 îr., dienst înbegcepen. Sciirjjv. II. 13. bureel vau het blad. KW ART 1ER Huwelijk zonder kinderen ZOEKT KWARTIER van 4 plaatsen of KLEIN HUISJ^.op het Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. Juff r zoekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in burgershuis, ciintrum'der stad Schrijven met voorwaarden V. L., bur. biad. WACMT£GAaLSTflAATf E3 _ Te huïen, in burgei-ehuis, schoonkwar-tier op het l"8 verdiep, met water, 4 o[ j 5 plaatsen Een. huurder en matifen prijs. | EK1!!£L CAtf&ïNSSTRAAT, 4 Tehuren Hctioon ^em^nbe!<9 ot <>i» Rettieubeld kviarlier van 4 plaktsen, op het zd» verdiep Water en gemak boven. Te bezichtigen alie dagen van 2 tôt 4 ure. VELESJRQiVSSTRAilT, 7 (Zurenborgj) 2 SGHOONE APPARTEMENÏEN te huren. Water, gas en electriciteit. ROSEKT ZfiOLSSTRA.1T, 4 Te h tir en HUIS met 2 verdiepen en ' kelderkeuke », w. c. en gemak boven. [ ^ich aldaar bevragen. BROUWEP.SVLIET, 32 | Te huren schooa appartement van I 4 dooreenloopende katner>, op lie t lslc, kel | uer. electr., gas, wa.ter en w c , voor huis-j houden zonder kia lavn. L^MGE HERcNTHALS&HtSTR., 74 SCHOON APPARTEMENT, 4 plaatsen, mansarde en ke.der.Wate.- closet, ! gas. Oorlogsprijs. LEIKIMÉSTHAAT, fS 1 ntii -n twee moderne appartemen-len, ooi-logsjnijs. 1°; j>choon verdiep, hnb-l.en i : salon, eetkamer, zi plaats. veran-• ii ih, gevoîg 1 van 3 slaapkamera. terrasse | t u hu(, .'root' k"uke.i ni^r nogeene plaats <ian de s ra (, l'adkaxner, 3 k^iders, 1 man-i .-aii;e. Gus. elcctric.teir «n e ig Ische w. c ibi verdi p. Salon met « eikarner, ; zitplaats - met balkoii, Kl-iue voorkamer» i keu<' n en i! slaapk,-iin r> i^cvo.g 1 van ter-| h s<, i ina!i.-iir d-, l kelder, 1 badkamer. i Uas, h utru iceit en ngfdschc w. c. PRIAS ALQtRTLEi, 43 1, ÏVJERXEW2 SGi-iOON KWARTIER te uren.Gas, water en w. c. Vourdeelige voorwaar c;« i. D:t kw »rti.-îr kan ook verhuurd woi den als b waarp aats vrmeubei«n. 1 *. huren MA.GAZIJN, langsneen de vj.arc te Scho >ten ;evens brug 14, Sruot tfO meters op Q, dienstig- voor elle audel. Voor voorwaarden zich te wenden î l, Schuttersnofstraat, T/s. Te huren of te koop gevraagd schoon B u RGERSxIUIS met hof. in de o.ustre-ken de;' Kerkstraa . Schrjjven V B bur. vau het blad. Iîeer Eoekt HUIS te koopen, waarde 50 à 60,000 fr, omlig-ge:ide groote st'itie, park. leiën tôt aan de Maria Theresialei. — Zich wenden Van Maerlantstraat, 45, na 6 ure s avonds. •> star ffcvi-aagd, in het centrum, BtjftGESSiUIS. 1 verdiep, mt. koer oi ùoi'je. Ad •. bur. biad. TE EiOO? QZVRÂAGD GROOT HUIS, in goeden staat, met mrijpourt. minste.is 300 v. tn-t. op goede Je., lie'st Koepoorr.straat. Kip-uOi p ot nab jheid. — Schrijven 22 i8 bureel vrti het blad. M en ver! . n ; f te koopen EEN of T WEE BURG3RSHUIZEN neven e n, met werkhuis of grooten aclitergroad. 3 a 400 meters. in de stad tusschen Loza-nastr i.aten Vlaamschen Se .ouwburo Schrijvea met pi-ijs A. B. bur. b!ad. Te koop gezocht, omstre en Antwerpen, FAE71IEK of welgelegen terrein, mmst'.ns • -i hectaar groot. Schrijvea H. A. bu~eel van lief blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes