L'indicateur - De aanwijzer

602 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Novembre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 25 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1bd9t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43*rs jaargang. L. I.t .Ml J ..: ■ ■ I.I 11 I J il ■»'■■ » Van 3 tôt 9 November 1018. N ° 44 DE AANWIJZER relefoon:26l Bureel : OUDE BEXJRS, 3 9, Antwerpen Telsfoesa : 261 Sienslregeliny der Tram-, Buurt- en Spoorweyen, Post- eu Telpmerter ZIE 2" SL^XDÎSIJIDE] Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. Uitslag SCHOONI ÏIIMIl'Iffi TE CONTICH 1° Sehoon huis, te Contich, Mechel-sclie steenweg, 91, met iurijpoortl achtergebouwen en hof, kunnende die-iién voor allen handel, groot 115 m. v. Slechts ingezet fr. £,500 en 75 verdieren 2° Drij schoone woonhuizen, te Contich, Duivenstraat, 11, 13 en 15, samen groot 280 m. v. Slechts ingscet fr. 6,100 an 125 verdieren 3" Zeer schoone werkmanswo-ning, te Contich, Keizershoek steenweg, 10, groot 120 in.v. Elochis ingezet fr. 2,450 en 25 «eriiieren De eindelijke toewijzing zal plaats hebben op ZATERDAG 9 NOVEMBER 1918, ten 5 ure (T.U.) klokslag namid-dag, in het Iokaal Bootts, Varkens markt, 2, te Contich. 8231 Studic van notarié Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. UBTSLAG HOËVIE MET ALLER BESTE HOVENIERS- EN B0UVVGI10NDEN TE AERTSELAER EN CONTICH Slechts iiigez:) fp. 34,400 ea 645 verdieren De eindelijke toewijzing heeft plaats op D1NSDAG 5 NOVEMBER 1918, ora 2 uur (T. U.) zeer stipt, ten lokale «In de Drij Hoefijzers», bij M. Cassiers, te Aertselaer, van eene sclioone hoeve met allcrbeste hoveniers- en bouw-gronden, te Aertselaer, tegen de Klei-straat en de Contiehsebo Oeverstraat, groot 4 h..91 a.95 ca. 8230 Studie van notaris DE CLEENE, te Antwerpen, Begiinenvest, 104, hoeli der Leopoldpiaats. Rudolfstraat, 48, en Terlinckstraat, 28 Notaris De Cleene, te Antwerpen, zal aldaar. Hoehstettersstraat, 13-15, met 1/2 %premie, openbaar verkoopen, op WOENSDAGEN 6 en 20 NOVEMBER 1918, om 5 uur (T.U.) : KOOP 1. Renteniershuis, in des bcsten slaat van onderhoud, te Antwerpen, Rudolfstraat, 48, met hof, groof 137 v. m. Kortelings besctiikbaar. KOOP 2. Fraai burgershuis, te Beroliem, Terlinckstraat, 28, met hof, groot 130 v,m. Verhuurd 600 fr. tijdens den oorlog. 8220 Uit oorzaak van vertrek Uit ter hand te koop Prachtig hôtel met terrasse, gele-gen te Brussel, Tervueren laau (aan de toekomende statie), thans ver-huurd als Thee Room, voor de spotprijs van 155,000 fr. Eenig als geldplaat-sing. (Geen tusschenlieden). Zich wen-den Dr Vanderschueren, dentiste, 39, Onimeganckstraat, Antwerpen. DIT TOR HAND TE KOOP KASTEEL seer prachtig, over eenige jaren ge-bouwd, groot 6 en half hectaren, met hovenierswoning, serren, ga-nage, enz. BUITENGOED groot 4 hectaren, hebbende hovenierswoning, engelschen hof, vij-ver, legumenhof, boomgaard, ir voile opbrengst. Verscheidene VILLAS van 2 tôt 20,000 met. LABEUR-EN HOVENIERSGRONDEN 150 heotaren, gelegen in versehil-lende plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inlichtingen zich wenden Goudbloemstraat, 24 (nabij do I-Iandelslei), Antwerpen. Studiën van notaris DE KOCK, Vio- ! lierstraat, 1 ihoek Handelslel), te Antwerpen, en JANSSENS, te Ber j client Lange Zandstraat;23 en 25 TE WYNEGHEM De îotarissenDe Kockon Janssens zullen te Wyneghem, ter herberg « In de Ploeg», bij Mme wed. Jaak Van de Velde, met winst van premie, op WOENSDAGEN 13 en 20 NOVEMBER 1918. om 4 uur JT.U.), openboar verkoopen : i Twee moderne nieuw gebouwde J BUItciSHUiZËN |: met liof, te "VVyneghem, lange Zand-straat,23 en 25,voorheen Beukendreef, j nabij den hait van den stoomtrâm, wel geschikt als buitenverblijf. KOOP 1. Huis met hof, lange Zand-straat, 23, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, verandah, kcuken, pomphuis, gemak en kelders ; op het verdiep voor- on achterplaats, boven-kamer en badkamer ; verders regen-, ! pomp- en beirput, groot 414 v. m. KOOP 2. Huis met hof, lange Zand-straat, 25, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, keuken, pomphuis, gemak en kelder; op het verdiep 4 ka- | mers ; verders zolder, regen- en beirput, groot 414 m. v. Onmiddellijk genot. samenvoeging voorbehouden. Te zien aile dagen tusschen 10 en 12 en 3 en 5 uur (T.U.). De sleutels bevinden zich bij Carolns Verbist, aannemer, te Wyneghem, , Merxemsche baan, 77. 8221 BASSELIERST8AAT (aan de verlenging der Plantynlei) bij het Cogelspark, te DEURNE De notaris De Kock, te Antwerpen, zal aldaar, ter notariszaal, Hoehstettersstraat, 13-15 (nabij de Beurs), op DONDEKDAG 7 JNOVE.V1BER 1918, om 5 uur (T.U.), openbaar toewijzen : Een welgelegen bouwgrond, te Dem'ne (Cogelspark), in de l'asse-lierstraat, uitgevende op do verlenging dar Plantynlei, breed. 5.50 meters en -groot 213.78 m. v. Onmiddellijk genot. 8222 Slechts ingezet fp. 1,100 Kapitalen op hypotheek te bekomen. Studie van Meester FERN AND ISTAS, notaris te Antwerpen, 62, Lozana-straat.UITSLÂQ van : 1 KOOP 1. Winkelhuis «Le Mortier d'Or «, groot 101 m. v. Slechts ingezet fr. 18,000 KOOP 2. «Hôtel d'Anvers », groot 193.42 m. v. Slechts ingezet fr. 15,000 KOOP 3, Renteniershuis, groot 107.09 m. v. Slechts ingezet fr. 16,000 De drij koopen te Antwerpen. Lijn-waadmarkt, 3, 5 en 7. Ingenottreding : koop 1 onmiddelijk ; voor de andere koopen bij de veilvoor-waarden bepaald. Te bezichtigen de 4 eerste dagen der week : het winkelhuis van i 1 tôt 1 uur (T.U.) en de 2 andere van 3 tôt 5 uur (T. U.J, mits toegangskaarten. Deeindelijko toewijzingblijft bepaald op MAANDAG 4 NOVEMBER 1918, om 4 uur (T.U.) nanoen, Hoehstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. De helft van den koopprijs kan, aan 4 1/2% 's jaars, als verpande schuld blijven staan. 8220 Uit ter hand te koop Eenen E1GENDOM te Antwerpen, Arthur Goemaerelei, groot ongeveer 650 meters vierkant. Voor de voorwaarden te bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-gravest-aat, 12, Antwerpen. (7984) Studie van Mm Xavier GHEYSENS notaris t© Antwerpen. Markgrave-straat 12. Openbare Verkooping i ran (9 hectaren 50 aren 28 cent. ALLERBESTE P OLD E RG lî ON D EN gelegen ts LILLO Op DONDERDAGEN 7 en 21NOVEM-3ER 1918, telkens om 3 uur zeer stipt T.U.), ten lokale «Do Blauwe Hoef», )ij den lieer Louis Huybrochts, te Lillo iruisweg, zal voornoemde notaris jheysens, met winst van verdieren )penbaar te koop aanbiedon : Drij schoone blokken allerbeste poldergronden, gelegen te Lillo, ter ilreke Gnudhoek, Kerkenhoek enOud-l^illo, samen groot 19 h. 50 a. 28 ca., zerdeeld in 53 koopen. Plans en inlichtingen te bekomen ter studie van notaris GHEYSENS, Mark-çravestraat, 12, te Antwerpen. 8228' Studiën van cie notarissen Charles MEEUS, te Corgerhout,Turnhout-sche ûaan, Ëë, âïl LHCLEr, c werpen, KoEveniersstraat, 13. ïmH«IMDS H0V8MK- SI BOUMOIDH TE HOBOKEN Openbare verkooping op DINSDA-ïEN 12 en 19 NOVEMBER 1918, om 1 uur stipt (T. U ), ter herberg »In len Beer», bij Alphonse Smolders, te tîoboken.van : Eene hoveniersstede met gronden, ;e Hoboken, ter plaatse Potvelden, îabij de Krugerstraat, groot 3 hect. 37 aren 58 cent.Verdeeld in 14 koopen. Eene hoveniersstede met grond sn bouwgronden, te Hoboken, in de Krugerstraat, te samen groot 36 hect. 31 aren. Verdeeld in 9 koopen. Verdieren aan fr. 61 — Accumulatie roorbehouden. Plans on inlichtingen ter studiën pan de notarissen. 8229 5tudiën van Mt°r Charles IDEES, notaris te Borgerhou^Tupnhout-sche baan, 6 , en DE GROOT, notaris te Aertselaer. 2 HUIZEN KAPELSTRAAT, 108, 109 3 Landbouwerssteden LABEURLÂNDEN, HOVENIERS- EN BOUWGRONDEN te REETH en BOOM Eindelijke toewijzing op DONDER-DAGEN 7 NOVEMtlER 1918,om 2 uur ;T.U.) stipt, ter herberg «De Kroon», bij Louis Clacs, te Reeth (over de kerk., van tweehuizen,Kapelstraat,108,109, irij landbouwerssteden, labeur-landen, hoveniers- oî bouwgronden, te Reeth, en bouwgronden, te Boom, samen grootyiô h. 02 a. 74 c., verdeeld in 102 koopen. Zooals op de plakbrieven en plans vermeld. De verkooping geschiedt met verdieren aan fr. 0 en onder voorbehoud en accumulatie. Ingenottreding : Koop 1 op 1 Ee-bruari 1919, koop 2 op 1 Meert 1919. en de andere koopen op 15 Meert 1919, met recht op derde voor. Plans en inlichtingen te bekomen ter studiën. 8203 Studie van Mt°r Const. GEULEMANS, notaris te Antwerpen, Begijnen-vest. 99. KAPITALEN te bekomen op goede hypotheek ten kantoor van voornoem-den notaris. 8199 Uit ter hand te koop Gerieflijk winkelhuis, 2 verdiepen, met achtergeboun-, gelegen midden der stad (Schipperskwartier, tegen de Groote Markt), goeden intrést opbren-gende. — Te bevr. Raron Dhanislei, 5 (2 maal bellen). Studie van notaris "VAN DE VELDEN, Happaertt»traat, 38, Antwerpen. Sudermanstraat, 25 « ' a nabij de Handelsbeurs, en Van Noordstraat, 26 en 24 j nabij het Park t TE ANTWERPEN ' Notaris Van de Velden, te Antwerpen, zal aldaar, ter notariszaal, Hoehstettersstraat, 13-15, op DON-DERDAGKN 5 en 12 NOVEMBER 1918, telkens om 4 uur (T.U.) klokslag Ç namiddag, met winst van premie openbaar verkoopon : KOOP 1. Eenehuizing, in het midden der stad, nabij de Handelsbeurs, Sudermanstraat, 25, te Antw«rpen, t groot volgens kadaster 28 vierk. met. ( Genot tegen betaling des koopprijs. Dagelijks te bezichtigen op bekwame i uren. KOOPEN 2 en 3. Twee nevens el-kander staande schoone en gerieflijke burgershuizen, te Antwerpen, Van r Noordstraat, 26 en 24, nabij het 'ark, f 1 respectievelijk groot volgens kadaster . 165 vierk. met, en 95 vierk. met. ^ Huur en genot bepaald bij de veil-i voorwaarden. Accumulatie der koopen £ I 2 en 3 voorbehouden. Te zien : koop 2 Dinsdag, Woensdag i en Donderdag, en koop 3 Maandag, Donderdag en Vrijdag, van 3 tôt 5 uur j (T.U.). De sleutel van het huis Suder- j manstraat berust ter studie, Happaert- ; straat, 38, nabij de Klein Markt 8227 f TE KOOP 1 SCHOON HUIS, in goeden staat < 2 verdiepen, kelders en oaderkel- i ders, achtergebouw met bijzonde- : ren ingang, 1 verdiep en kelder, ' voorzien van rayons, bureelmeu- s belen, toog, enz , en kunnende die- i 1 nen voor linnen, mercerieën, elle- | goederen of lets dergelijks. Van I Maerlantstraat, 35-37, magazijn. I Oppervlakte huis met koer 134 m., ' magazin 100 m, Te zien uitsluitend Donderdags ' van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. UIT m li ra TE KOOP Schoonen grooten EIGEN-| DOM, ongeveer 1400 vierk. meters, met schoon en breed woonhuis en achterbouw, kunnende dienen voor gelijk welk bedrijf, magazijn met 2 verdiepen en terras, bureel, paardenstallen, grooten hof en koer, water, gas en eleetri-citeit, gelegen te DEURNE-Zuid, Stevenslei, 20. — Zich aldaar te bevragen. I ODST-KWÂRTIER (ZURENBOHG) Weigelegen bouwgronden te koop op allo breedtens en dieprens, alsook ren-teniarshuizen, bouwing van eerston rang, met gemak van beti-ling, gereed geld of jaariijksche afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zich op het bureel der Bouwmaajschappij var* ' het Oostkwartier, Groote Hond'straat, 44. — | Gezegde maatschappij verhuurt ook i hare huizen die eene goede verdeeling; ' hebben, beide waters, regenbak, born- ! en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. Te koop: ou w gronden en Schoone lien?enifki*Nhuizen, zeer goed gebouwd. Gemak van betaling of comptante betaling, ook met jaariijksche afbetoling naar keuze der koopers, Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de Bouxomaatschappy van het Oosthtoartier, Groote Hondstraat, 44. Bovengemeldo maatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring, hare huize-n die eene goede leiding hebben, de twee wators afzonderlijk : put, regenbak, enz. Prijzen van 500 tôt tr 3000. Âan oorlogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 roote vitrienen, 33 fr. 35, lange Qiorstraat (tegen Nationalestr.). CHOON IIODERN l!E\TE.\IEH^!I I b koop, gelegen aau het Zuid, eleklri-iteit op elk verdiep. Prijs 22,000 fr. Ldres bureel van het blad. TE KOOP Modem winkelhuis met imrijpoort n magazijn, 200 v. met. groot., op ; Zuid (center). Adr. bur. van liel blad. Schoon Burgershuis e huren, Molenlei, 12, te Morxem. lorlogsprijs. îericht aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 °/0 p eigendommen. — Ik gelastmij met e verkoop van eigendommen. Verze-:erde geheimhouding. — Inlichtingen ;ratis Niets op voorhand te betalen. loudbloemstraat, 24. Geene maat chappij. UIT TER HAND TE KOOP Schoon modem BURGERSHUIS mat Lof en twee verdiepen, water on kcer toven, aan voordeelige prije, gelegen n de 5de wijk, Deumestraat, 146, bij Jtuivenberg gasthuis. Uit ter hand te koop n de nabijheid der stad, schoonen iigendom, nette burgerswoning net stal'ling, opp- ongev 8,300 v. m., langelegd in 1907 alsmodel fruithof, in rolle opbrengst. Ingenottreding \ 1-;ens pvereennomst. Schrijv.L.V.M.27, >ur. van het blad. Xjijdt g"ij sta,n. ÎRIK, GEZWEL OF ZARKIiYG \ Wendt U tôt den g -' diplomeerdenspeciai( n 1 breukmeester A. DU-MONCEAU. — Dior ' ~5S. zijne nieuwsoorl ( j , j gobreveteerde toesl >l-—-i-J len zonder veeren, LijUJ draagbaardagenna ht Il I en voor allo werl en waarborgt hij dade i j-ke verzachting tot\ >1-I I komon verdwijiii !g 11/ van het geval. \ \ J Ontvangt allo wei k-\ WË dagen en den 3e Zon-] 1 dag der maand va:. 9 |"i t* M tôt 12 uur, Koolcn-V MÈS straat, n° 21 (bij de / || M Nieuwstr.), Bruss .1, A4 tV alsook van 9'tôt 3 i i.i r te ANTWERPEN, len tweeden Zondag der maand. in let HOTEL DU MIDI, 34, Eic-r-:narkt, ?4. iimi i Semeentebestuur van Antwerpen Stedelijk Verhuringsbureel MËIR, 60 Aan de Eigenaars Huurders en Verhuurders HetCollege van Burgenaeester en Sclie tenen maakt. bekend, dat een offficieel kantoor Ss ingerîcht ter opneming i?an gemeubeleerde en onge«ne: -ïieleerde hutzen of kamers, weE£ce le eigenaars geneigd zign aan oorlogsprijs te verhuren. Het is wel ver ;taan, dat hier sprake is van zeer goedkoe | >. ïuisvesting, van hoogstens fr. 40 per maand roor een huis en fr 25 voor een kwarti< r. Dit bureel moet het zoeken vergem*\kko-ijken naar een woning voor personen,die loor den oorlogstoestand gedwongen zi n lunne vroegere uitgaven van huur te vei'-ninderen en aan wie de verhuurder gee. e rermi dering toestaat. Men kan zichlaten inschrijven aile wei k« iagen, behalve 's Maandags morgens, v;vn 10 tôt 1 en van 3 tôt 5 ure (T. U.), in Let Iokaal van het Stedelijk Inlichtingsbureel, Meir, 60, waar iedereen de gewenschte inlichtingen kan bekomen. Antwerpen, den 28 Juni 1910. Namens het Çollege van Burgemeester en Schepenen : De Burgemee Jan De Vos. Bij rarordening : De Secretaris, H Melis. Deftig jong huwelijk zon-der kinderen zoekt plaats ?ls HUISBEWAARSTER, Onmiddelijke indiensttre-ding. Adres bur. v, h. blad. NA GEMAAKT FORTUIN Over te no men de café-restaurant DRIE KONINGEN, te SteAnne (Vlaamsch Hoofdj. PENSIOEN. — Heer zoekt volledig pensioen in deftlg burgershuis. Schrij-ven F. B., bureel van het blad. Men vraagt te huren ONGEMEU-BELD KWaRTIER, 4 of 6 plaatsen, Zuid of ongeveer Bank. Schrijv. onder letter^ O. R. bureel van het blad. Klein huisSiouden zoekt KWAR« Tl£Rf 4 pSaatsen, «rater en gas bo« ven, oî bene^eniiuis, omtrek Park {[Center). Schrijven £. R. D., bureel van het foSad!. DRINGEND. — Heer alleen, Belg, zoekt APPARTEMENT of GEMaU* BELD KWARTIER. goed onderhoud., liefst iu het centram der stad. Prij i 50 tôt 80 fr., dienst inbegi'epen. Schrijv. K. B. bureel van het blad. KWARTIER Kuwelijk zonder kinderen ZOEKT KWARTIER van 4 plaatsen of KLEIN HUISJE.ophet Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. EV3en zoekt een APPARTEMENT van 5 pSaaSsen, op het l,H verdiep, liefst in het midden der stai gelegen. Sohrijven T. 8., bur. v. h. blad. Juff r zoekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in burgershuis, centrum'der stad. Schrijven met voorwaarden V. L., bur. blad. NACISTEGAALSTRAAT, 19 Te huren, in burgershuis, schoon kwar-tier op het lst0 venliep, met water, 4 of 5 plaatsen. Ken. huurder en matigen prijs r-:iyia£L bankbnsstraat, 4 Te huren achoon of OB9$gei>ieul>efici kwarlier van 4 plaatsen, op het verdiep Water en gemak boven. Te btizicluigen aile dagen van 2 tôt 4 ure. ROBERT KIOLSSTRAAT, 4 Te hareii HUIS met 2 verdiepen en kelderkeuken, w. c. en gemak boven. Zich aldaar bevragen. BRGUWERSVLIET, 32 Te huren schoon appartement van -i dooreenioopende kamers, op het l,t0, kel der, electr., gas, water en w. c , voor huis-houden zonder kinderen. L&NGE HERENTHALSCHESTR., /4 SCHOON APPARTEMENT, 4 plaatsen, mansarde en kelder. Water closet, gas. Oorlogsprijs. LEMMÉSTRAAT, 18 Te huren twee moderne appartemen-ten, oorlogsprijs. 1°) schoon verdiep, hebbende : salon, eetkamer, zi plaats, verandah, gevolgd van 3 slaapkamers, terrasse en hof, groote keuken met nogeene plaats aan de straat, badkamer, 3 kelders, 1 mansarde. Gas, electriciteit en engtilsche w. c jsto verdiep. Salon met logia, eetkamer, zitplaats met balkon, kleine voorkamer, keu«:en en 2 slaapkamers gevolgd van terrasse, 1 mansarde, 1 kelder, 1 badkamer. Gas, electriciteit en engelsche w. c. PRI&S ALBERTL.EI, 49,1, MERXEM SCHOON KWAJRTIERte uren. Gas, water en w. c. Voordeelige voorwaarden. Dit kwartier kan ook verhuurd worden alsb waarp aats vrmeubelen. Te huren MAGAZIJN, langsheen de vaart te Schooten nevens brug 14, groot 20 meters op 8, dienstig voor aile nandel. Voor voorwaarden zich te wenden 11, Schuttersnofstraat, T/s. Te huren of te koop gevraagd schoon BURGERSHUIS met hof, in de omstre-ken der Kerkstraas. Schrijven V. B., bur. vaa het blad. Heer zoekt HUIS te koopen, waarde 50 à 60,000 fr., omlig--gende groote statie, park, leiën tôt aan de Maria Theresialei. — Zich wenden Van Maerlantstraat, 45, na 6 ure 's avonds. i — Te huur gevraagd, in het centrum, BURGERSrlUIS, 1 verdiep, met koer of hofje. Adr. bur. blad. TE KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS, in goeden staat, met inrijpoort, minstens 300 v. met., op goede lei, liefst Koepoortstraat, Kip-dorp of nabijheid. — Schrijven 2818. bureel ven het blad. Men verlangt te koopen EEN of T WEE BURGERSHUIZEN neven es:n, met werkhuis of grooten achtergrond 3 à 400 meters, in de stad tusschen Loza-nastraat en Vlaamschen Se ouwburg Schrijven met prijs A. B. bur. blad. Te koop gezocht, omstre. en Antwerpen. FABRIEK of welgelegen terrain, minstens een hectaar groot. Schrijv.» H. A„ bureel van het blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes