L'indicateur - De aanwijzer

482 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Octobre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hd7np1xg86/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43stB jaargang. Van 20 tôt 26 Oktober 1918. N ° 42 DE AANWIJZER Teiefoon : 261 Bureel : OXJDE3 BSXJ£IS, Sd, Antwerpei] Teiefoon : 261 Dieosiregeling der Tram-, Mi- su Sprwep, Post- en Telenramverkeer 22XEÎ 2d* BLADZIJDE Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat. 3, te Antwerpen. hooTland TE RANST ■amen groot I h. 47 a. 50 ca. Openbare verkooping op MAANDA-GEN 21 en 28 OKTOBER 1918, telkens om 3 1/2 uur (T.U,) klokslag, oiBiiid-rielijk ua aankomst van d«n trein vei;-trekkende te Antvverpen-Zureiiborg om 2.20 uur (T.U.), bij M. Alfons Soons, « In de Statie van den Tram », te Ranst, met winst van verdieren, van een per-cecl allerbeste hooiland, te Ranst, ter streke Doggenhoutvelden, groot 1 h. 47 a. 50 ca., verdeeld in 4 koopen. 8201 tudic van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. HOEVE MET ALLERBESTE BOVENIERS- M BOUWGRONDEN TE AERTSELAER EN CONTICH Openbare verkooping op -DINSDA-GEN 29 OKTOBER en 5 N0VEMBER 1918, telkens om 2 uur (T. U.) zeer stipt, ton lokale " In de Drij Hoefijzers », bij M. Gassiers, te Aertselaer, van eene schoone hoeve met allerbeste hove-niers- en bouwgronden, te Aertselaer, tegen de Kleistraat en de Contioh-sche Oeverstraat, groot 4 h. 91 a.95 ca. 8212 Studie van notaris Alphonse COLS, """Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. mm ïmmm TE CONTICH Openbare verkooping op ZATER-DAGEN 26 OKTOBER en 9 NOVEMBER 1918, telkens om 5 ure (T.U.) klokslag namiddag, ixi het lokaal Kootts, Var. kensmarkt, 2, te Contich. met winst van verdieren, van : 1" Sehoon huis, te Contich, Mechel-schen steenweg, 94, met inrijpoort, acbtergebouwen en hof, kunnende die-nen vourallen handel, groot 115 m. v. 2° Drij schoone woonhuizen, te Contich, Huivenstraat, 11, 13 en 15, Eainen groot 280 m. v. 3° Zeer schoone werkmanswo-Bing, Le Contich, Keizershoek sleen-weg, 10, groot 126 m.v. 8211 Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat,3, le Antwerpen R0LWAGENSTRAAT.42 TE ANTWERPEN M ERTENSSTRAAT, 46 TE BORGERHtDUT Eindelijke Toewijzing op DONDERI) \G 24 OKTOBER 1918, om 4 uur(T.U.), ter verkoopzaal der îotarissen, Hochstettersstraat, 13-15, je Antwerpen, van : KOOP 1. Een geriellijk burgers-buis, te Antwerpen, Rolwagenstrast, 42, groot 46 m. v., met twee ver-niepèn.Slechts ingezet fr. 5,100 KOOP 2. Een gerieflijk burgers-iiuis, met een verdiep en hof, te Bor-gerhout, Mertensstraat, 46, groot 185 met. v. Stechts ingezet fr. 9,900 Beide huizen zijn voorzien van gas-leidiog.Te bezichtigen de vier eersto dagen der week, van 11 tôt 1 uur (T.U.) en van 3 tôt 5 uur (T.U.), mits toegangs-bewijs af te leveren door den verkoop-lioudenden notaris COLS. 8207 Studie van M'* Const. CEULEMANS, notaris te Antwerpen, Begijnen- Test. 98. * KAPITALEN te bekomen op goede hypotheek ten kantoor van voornoem-d«s «otaris. S199 Uit ter hand te koop Geriefiijk winkelhuis, 2 verdiepen, met achtergeboun-, gelegen midden der stad (Scliipperskwartier, tegen de Groote Markt), goeden intrésf opbrcn-gende. — Te bevr. Raron Dlianislei, 5 (2 maal bellen). Studiën van notarissen Alphonse COLS. ' Willem Tellstraat, 3, en Xavier GHEYSENS, Marcgrabestraat, 12, te Antwerpan. KAPPELLELEI, 17 TE BERCHEM Eindelijke toewijzing op DONDFR-DACt 24 OKTOBER 1918, om 3 uur klokslag (T.U.), ter notariszaal, Iloch-stctterssti'aat, 13-15, te Zntwerpen, met winst van 1/2 % preinie, van : EEN ZEER SCHOON RENTGNIIÏRSHUIS te Berchem, Kappellei, 1, nabij de Warandc- en de Merodeplaats, groot 408 m.v., met 10 meters aan de straat, 2 verdiepen met 5 kamers en grooten hof. Slechts ingezet fr. 60,000 Te zien aile Dins-, Bouder- en Zater-dagen, vau 3 tôt 5 uur (T.U.j, mits toegaugsbewijs af te leveren door de verkoophoudende notarissen. 8208 Studie van notaris Alphonse COLS, j Willem Tellstraat, 3,jte Antwerpen 1 e1qendom ' DE DU I NTJ ES,, ©•root 58 il.40 a. 03 ca. TE CAPPELLEN Eindelijke loewijzing op YKIJDAG 25 OKTOBER 1918, om 3 uur (T.U.) j zeer stipt, ter verkoopzaal der notaris- ; sen, Hochstettersstraat, 13-15 (nabij deBeurs), van den EIGENDOM, go- 1 legen te Cappellen, nabij de Golfclub en het hôtel van Cappellenbosch, eenen blok uitmakende van 58 h. 49 a. 04 ca., verdeeld in 16 loten. Slechts ingezst fr. 3I,4C0 en 1,860 verdieren De ingenottreding geschiedt tegen betaling van den koopprijs binnen de vijf dagen. 8209 Studie van notaris VAN DER SCHOOT Arenbergstraat, 14, te Antwerpen TAVERNE HENRI STATIESTRAÂT, Il De notaris Vaa der Schoot zal met premie verkoopên, op DINSDAGEN 22 en 29OKTOBER 1918, om 5 uur (T.U.), ter roapzaal, Hochstettersstraat : Het zeer gunstig- g-elegen koffie-huis "Taverne Henri», te Antwerpen, Statiestraat, 11, hebbende twee verdiepen, achtergebouw, cnz. Verhuurd voor 9 iaar, begonnen 1 Augustus 1917, belialve opzeg door den huurder, mits 4,000 fr. (zonder achtergeboiuv). Gedurende den oorlog verminderd op fr. 2,400. Aile lasten voor den huurder. Te zien de 3 eerste d*gen der week, van 2 tôt 5 uur. 8210 Studiën van M'sr Charles itlEES, notaris te Borgerhout,Turnhout-sche baan, 65, en M'" DE GROOF, notaris te Aertselaer. 2 HUIZEN KAPELSTRAAT. 108. 109 ' 3 Landbouwerssteden LABEURLANDEN, HQVENIERS- EN BOUWGRONDEN te REETH en BOOM ; Openbare verkooping op DONDER- I DAGEN 24 OKTOBER en 7 NOVEMBER 1918, om 2 uur (T.U.) zeer stipt, ter herberg "I)e Kroon», bij Louis Claes, te Reeth (over do kerkt, van twee huizen, Kapelstraat. 108, 109, drij landbouwerssteden, labeur-landen, hoveaiers- oî bouwgronden, te Reeth, en bouwgronden, te Boom, samen groot 15 h. 62 a. 74 c., verdeeld in 102 koopen. Zooals op de plakbrieven en plans vermeld. De verkooping geschiedt met verdieren aan fr. 6 en onder voorbehoud en accumulatie. Ingenottreding : Koop 1 op 1 Fe-bruari 1919, koop 2 op 1 Meert 1919. en de andere koopen op .15 Meert 1919, metrecht op derde voor. Plans en inlichtiugen te bekomen ter studiën. " 8203 UIT TER HAND TE KOOP Schoon modem BURGERSHUIS met hof en twee verdiepen. water en koer boven. aan voordeelige prije, gelegen in de 5d« wijk. Deu»*nestraat. 146, bij Stuivenberg gasthuis. Studie van M*" Xavier GHEYSENS. notaris te Antwerpen. Markgrave-straat 12. UITSLJIG DER VOORLOOPI6E TOEWIJZING van een GROOT BliltGERSHllIS kunnende desnoods dienen voor han-delshuis, met inrijpoort, magazijn en hof, te Antwerpen, Van Luppenstraat, 18, oppervlakkig groot, volgens ka-daster, 170 m. v. Slechts ïngezet fr. 14,000 Ingenottreding op 1 December 1918. Te bezichtigen de vier esrste dagen der week, van 10 tôt 1 uur en van 3 tôt 5 uur (T.U. namiddag. De eindelijke toewijzing blijft be-paald op WOENSDAG 23 OKTOBER 1918, ,ten 4 ure (T.U. zeer stipt, ter verkoopzaal voor notarissen, Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studio Van notaris GHEYSENS voornocmd. S205 Uit ter hand te koop Eenen EIGENDOM te Antwerpen, Arthur Goemaerelei, groot ongeveei 650 meters vierkant. Voor de voorwawrden te bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-gravest-aat, 12, Antwerpen. (7984) Studie van notaris DE KOCK, Yio-lierstra&t, 1 boek Hamdelslel), te Antwerpen. De notaris De Kock, te Antwerpen, zal ter verkoopzaal door notarissen, op DONDERDAGEN 24 OKTOBER en 7 NOVEMBER 1918, om 5 uur (T.U.), met winst van premie, openbaar ver-koopen : EENEN WELGELEGEN Bouwgrond te Deurne (Cogelspark), in de Basse-lierstraat, gevende op de verlenging dar Plantynlei, hebbende eene breedte aan de straat van 5.50 met. en volgens meting 213.78 m. v. Onmiddellijk genot. 8206 Kapitalenophypotheekte bekomen. Drî,o®joaafs.l ïsïsa,ï-ni3C Terninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen Mkm&ll OKTOBER !9f3 om II Toren uur Openbare Verkooping SCHOONE llfBILlN Ondor het bestuur van J. B. l>am-brechts, deskuudige, en door het arnbt van deurwaarder G. Dlricîct. 3 schoone slaapkamers, 2 eetkamers, piano «Hor^;1 Paris», salongarnituur Louis XVI, piano " Hain, Crefeld », tapijten, gordijnen, kleer- en spiegel-kasten, bedden met beddengoed, lavabos, vuren, naaimachien, sac-arabe, porcelein en breekwaar, kleergoed, lijnwaad,enz.Schilderijen|engravuren. DINSDAG 22 OKTOBER 1918 om 4 Torenuur Openbare Verkoopicg van BOEKEN Komptants betaling mits 10 •/• vephooging. Te zieii : Zondag 20 Oktober, van Il tôt 2 Torenuur. Voor de Terkoop thji m^ubelen, schiJde-rijeB, kunstroorwerpem. i)iiinoF,«»«.,-wâodt U tor. de oudste roepzaal der stad. zaa » RSarnix», Termnckstmat, l. hook K««» t^elpleinstraat, bestuurd éaor gepateiK deerd« deskuntiigen. liais van rertrouwea, Seha^tingen. Voorichotten. Iedere Maandag openbar* Terkoo- Pinr. Bestuur : J. B. LAKQRECHTS. Bijzondere sch^tter voor oude en moderne schilderijen. 8215 Studievan Meester FERNAND ISTAS, notaris te Antwerpen, 62, Lozana-atraat.Openbare verkooping vsn WINKELHUIS "LE MORTIER D'OR,, Hôtel—restaurant HOTEL D'ANVERS.. en RENTENiERSHUÎS Lijnwaidmarkt, 3, 5 en 7, te Antwerpen uitmakende:) koopen, respectief groot 101 m v., 193-42 m.v. en 107.09 m. v. De koopon scheiden van elkander, van onder tôt bovon, zooals het op het grondplau is aangeduid Ingenottreding : van het winkelhnis onmiddelijk; van de andere koopen bij de veilvoorwaarden bepaald. Te bezichtigen de 4 eerste dagen der week : het winkelhuis van 11 tôt 1 uur (T.U.) en de 2 andere van :> iot 5 uur (T. U.). Zitdegcn : Voorloopige loewijzing op MAANDAG 28 OKTOBER 1918, met winst van premie; eindelijke toewijzing op MAANDAG 4 NOVEMBER 1918, telkens om 4 uur nanoen (T.U,), ter verkoopzaal Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. De helft van den koopprijs kan, aan | 1/2% 's jaars, als verpande schuld ! blijven staan. 8213 i Stwdie van notaris FERNAND ISTAS. L) zanastraat, 62. te Antwerpen. Openbare Verkooping VAN 1 S10.0I litilllIIJI ! Tuipstraat, 76, 80, 85 en 87 Klamporstraat, 24 en 26 TE ANTWERPEN ec Ranststraat, 18 en 20 TE BORGERHOUT De notaris Pernand Istas, te Antwerpen, zal openbaar verkoopen, mot winst van premie, op DINSDAGEN 12 en 19 NOVEMBER 1918, telkens om 4 ure (T. T.), ter verkoopzaal, Hoch- ' stettersstraat, 13-15, te Antwerpen, de volg-ende eigendommen : A. Cndai* I30RG2RHQUT Twee sohoone burgershuizen, Ranststraat, 18 en 20, respectievelijk groot 56 m. v. en 128 m. v. B. Onder ANTWEBPKH Vier burgershuizen, Tuipstraat, 1 70, 80, 85 en 87, respectievelijk groot ! 95.76 m. v.j 94.26 m. v., 38.50 m. v., i 46.50 m. v., en twee burgershuizen Klamporstraat, 2-1 eu 26, respectieve-lijK groot 39 m. v. en 47 m v. Samenvoegiug voorbehouden. Onmiddelijke ingenottreding. Te bezichtigen aile werkdagen op j behôorlijke uren. S214 j Uit tsr hand te koop in de nabij heid der stad, schoone» eigendom. nette burgerswoning met stalling, opp- ongev S,300 v. m., aangelegd in 1907 alsinodel fruithof, in voile opbrengst. Ingenottreding volgens overeenkomst. Schrijv.L.Y.M.27, bur. van !ict blad. UIT Tilt H4i\l) T1 KOOP KASTEEL ieer prachtig, over oenige jarsn ge-bouwd, groot 6 en half hectaren, met hovenierswon^ng-, serren, ga-*nge, enz. BUITENGOED groot 4 hectaren. hebbende hove-nierswoning, engelschen hof, vij-ver, legumenhof, boomgaard. in Toile opbrengst. Verscheidene VILLAS ran 2 tôt 20,000 met. LABEUR-EN HQVENIERSGRONDEN 150 heotaren, gelegen in verschil-lendt; plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inliehtingen zich wenden Goudbloemstraat, 24 (nabij de Handelslei), Antwerpen. Aan oorlogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 groote vitrienen, 33 fr. 35, lange VU«rstraat (tegen Nationalestr.). SCHOON MOOERN REMEKIERSDUIS te koop. gelegen aau het Zuid, elektri-citeit op elk verdiep. Prijs 22,000 fr. Adres liui'eet van het blad. TE KOOP Moàern winkelhuis met inrijpoort en macrazijn, 200 v. mot. groot, op "i Zuid (center). Adr. bur. vau het blad. Schoon Burgershuis te huren, Molenlei. 12, te Morxcm. Oorlogsprijs. Bericht aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 °/0 op eigendominen. — Ik gelastmij met' de verkoop van eigendommen. Verze-kerde geheimhoudiiîg. — Inlichtingen gratis. Nietg op voorhand te betalen. Goudbloemstraat, 24. Geene maat schappij. Uit oorzaak van vertrek Uit ter hand te koop Prachtig hôtel met terrasse, gelegen te Brussel, Tervueren laan (aan do toekomende statie), thans verhuurd als Thee Room, voor de spotprijs van 155,000 fr. Kenig als geldplaat-sing. (Geen tussclienlieden). Zich wenden Dr Vandcrschueren, dentiste, 36, Ommeganckstraat, Antwerpen. 00ST-KWARTIER (ZURE^BORG) WeSgelegen bouwgronden te koop op aile breedtens en dieptens, alsook ren« tcniershuizsn, bouwiiig van eersten rang, met çenxak van betnling, gereed geld of jaariijk-iche afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervooge men zich op het bureel der Boutcmaajschapptj var ïct Oostkioarlier, Groote Hondstraat, 44.— Gezegde maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling hebben, beide waters. regenbak, born-eu beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. Te konp : Rouiv^i'oudeu on Schoone Rente»i<'K>hni/,eii, zeer goed gebouwd. Gemak van ber.aling of comptante betaling, ook met j îai lijksche a!'iietr»ling naar keuze der ko^pei s, Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de hi<ju\omaatschappij van het Oostkicarticr, Groote Hondstraat, 14. Bovengemeldemaatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring, hare huizen die eene goede leiding hebben, de twee waters aizon-derlijk : put. regenôak, enz. Prijzen van 500 tôt tr 3000. TE KOOP ~ SCHOON HUIS, in goeden staat 2 verdiepen. kelders en oaderkel-ders, achtergebouw met bijzonde-ren ingang, 1 verdiep en kelder, voorzien van rayons, bureelmeu-belen, toog, enz., en kunnende die-nen voor linnen, mercerieën, elle-goederen of iets dergelijks. Van Maerlantstraat, 35-37, magazijn. Oppervlakte huis met koer 134 m., magazin 100 m. Te zien uitsluitend Donderdags van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. I_ii j d.t g-i j astn BKEUK, lii/\W! i mm Wendt U tôt den ge-feÇÎ ; diploineerde"spocialen V- / ! breukmeesler A. DTJ-J7L MONCEAU. — Door zijne nieuwsooi'tige I j .1 gobreveteerde toestel-len zonder veeren, draagbaardagennacht ■ £ T. j FI en voor aile werkon waarborgt hij dadelij-ke verzachting totvol-'jÉ' j komen verdwijniDg il I van het geval. 1 II I Ontvangt aile work-\ I ïHl ^agen eri den 3° Zon-) \ PS ^er maand van 9 lp|l tôt 12 uur, Koolen- mj & straat, n" 21 (bij de ' H |§j Nieuwstr.), Brussel, S ,® r\ alsook van 9 tôt 3 uur ! te ANTWERPEN. ! den tweeden Zondag der maand, in ! het HOTEL DU MIDI, 34, Eier-markt, ?4. j Deftig jong huwelijk zonder kinderen zoekt plaats ,?Js HUISBEWAARSTER Onmiddelijke indiensttre-ding. Adres bur. v, h. blad NA GEMAAKT FORTUIN Over te nemen de café-restaurair DHIE KONINGEN, te SteAnn( (Vlaarnsch Hoofd). PENSIOEN. — Heer zoekt volledi^ pensioen in deftig burgershuis. Schrij" ven F. B., bureel van het blad. Men vraagt te huren ONGEMEKJ BELD KWàRTIER, 4 of 5 plaatsen Zuid of ongeveer Bank. Schrijv. onde: letters» O. H. bureel van het blad. K'ein huisheuden zoekt KWAR< Tlt-R, 4 piaatsen, waier en gas Î3o» ven, of benedenhuisi omti*ek Pafffe (Center). Sohrtjven t. R. D., bureel van het blad. DRINGEND. — Heer alîeen, Belg zoekt APPARTEMENT of GEMliU BELD KWARTIER. goed onderhoud. liefst in het centrum der stad. Prij? 5€ tôt 80 fr., dieust inbegrepen. Schrij\T K. B. bureel van het blad. KWARTIER Huwelijk zonder kinderen ZOEE1 KWARTIER van 4 plaatsen ofKLEIK HUISJfi, op het Zuid. Schrijv. J. M. J bur. blad. Wlen zoekt een APPARTEIBEKT van 5_ plaatsen, op het ftie verdiep, kiefst in het midden der siaâ 9®n. Sehrijven T.B., tour. v. h. totad. Juflf r zoekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in bur gershuis, centrum'der stad. Schrijver met voorwaarden V. L., bur. blad. NACHTEGAALSTRAftT, fS Te huren, in burgershuis, schoonkwar tier op het l«e verdiep, met water, 4 o 5 plaatsen Een. huurder en mati^en prijs £MIEL ban^iingstraat, 4 Teliuren echoon K^nienbeld o( onsemeubeld kwartier var 4 plaatsen, op het 2à» verdiep Water gemak boven Te bezichtigen aile dager van 2 tôt 4 ure. ROSERT HI0L5STRAAT, 4 Te huren HUIS met 2 verdiepen en kelderkeukeu, w. c. eu gemak boven. Zich aldaar bevragen. BRQUW£R3VLiET} 32 Te huren schoon appartement var 4 dooreeiiloopende kamers, op het l3t<-', kt-J der, electr., gas, water eu w c , voor huis-houd*'n zonder kinitron. LftMGE HSR£NTKALSCHESTS., 7<t SCHOON APPARTEMENT. 4 plaat sen, mansarde en kelder. Water closet, gas. Oorlogsprijs. LEMSVIÊSTRAAT, (8 Te huren twee moderne appartemen ten, oorlogspxijs. 1°; behoon verdiep, heb-hende : saïun, eeikamer, zi plaats, veran-d.th, govulgd van 3 slaapkamers, terrasse en hof, groote krukeu met nogeene plaats aan de straat, oadkamer. 3 kelders, a mansarde. Gas, electnciteit en engelsch^ w. jtie verdiep. Salon met logia, eeikaoier, zitplaats njet balkon, kleine voorkamer, kouiten en 2 slaapkamers gevolgd van terra st, i mausaru , i kelder, 1 badkamer. (.ras, • lêcîrieiteit en ^-ngelsche w. c. PRtm ALBERTLEI, 49 1, MERX.EM SCHOON KWARTIER te uren.Gas-water en w. c. Voordeelige voorwaarden. ^ D:t kwartier kan ook verhuurd worden alsb waarp aats vrmenbelei£. Te huren MAGAZIJN. ïangsheen de vaart te Schooten iievens brug 14 groot 20 meters op 8, dienstig voor aile 1 audel. Voor voorwaarden zich te wenden l ±, Schiutershofstraat, T/'s. Te huren ofte koop gevraagd schcon BURGERSHUIS met hof, in de omstre-ken der Kerkstraav.. Schrijveii V B bur. van het blad. Heer zoekt HUIS te koopen, waarde 50 à 60,000 fr.. omlig-gende groote statie, park, Jeiën toi aan de Maria Theresialei. — Zâch wenden Van Maerlantstraat, 4b, na 6 ure s avonds. „Te huur gevraagd, in het centrum, BURGERSHUIS, 1 verdiep, naet koer of hofje. Adr. bur. blad. T£ KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS, in goeden staat, xoet inrijpoort. minstens 300 v. iset., op goede lei, liefst Koepoortstraîjt, Kip-dorp of nabij heid. — Sehrijven 22 il? bureel v? u het blad. Men verlanjçt te koopen EEN ofTWEE BURGERSHUIZEN neven een, met werkhuis of grooten achtergroncl, 3 « 400 meters, in de stad tuaschen Lo»a-nastraat en Vlaamscben Sc'»onwbtira Sehrijven met prijs A. B. bur. blad. Te koopgezocht, omstre*reu Antwerpen. FABRIEK of welgelegen terrein, minstens een hectaar groot. Schrilveis H. A., bureel van het blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes