L'indicateur - De aanwijzer

681 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Avril. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 25 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g44hm53h5s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43-'6 jaargang. Van 7 tôt 13 April 1918. * •gBaniTfWillfiiwni n° 14. DE AANWIJZER TeSefooss : 261 islireel î X_T I >I2EI JrrSi^LîX_JiiriS», ï!?!©, •j^ïl^"VLr€527,;gp©:o. Telefoon : 261 Diensiregelino 1er Tram-, Bnnrt- e» Sporvegeu, Pasî- eu Teiejrwerto ZIB 2" BUL.iLrO^ZJ-XSIE Studie van notaris CE KOCX, Goud-hîoemstraat, 3, (hoek der Handelslei), te Antwerpen. Uit ter hand te koop RENÏENIERS- en BURGERSHUI-ZEN : Handcls-, Quinten Matsys-, Van Eyck-, Maria- en Haantjesleien. Van Maerlant-, Delin-, Van de Werve-, Biekorf-, Baudewyns-, Breidel-, Appel-mans-, Robert Mois- en Van Lerius-straten.HANDEI.S- en WINKELHUIZEN : Carnot-, Verlat-, Httik-, Bleekhof- en Korte Nieuwstraten. VILLAS en VILLAGRONDEN : te Brasschael, Eeekeren, Cappellen, Edeghem, Contich en Wyneghem. LÀBEURLANDÉN : te Brassehaet, Edeghem, Contich en Hoboken. HUIZEN TE HUREN : Rembrandt-, Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus- en Lange Beeldekensstraten. Inlichtingen te bekomen ter studie van nstaris DE KOCX, te Antwerpen, Goudbloemstraat, 3, (hoek der Handelslei). (7949) Studie van Notaris BELLOY, te Antwerpen, Sint-Paulusstraat, nr 4. ÏILLI, te Scho&fenhof De Notaris BELLOY, le Antwerpen, zal aldaar, ter verkoopzaal Hochstettersstraat, 13-15, op. WOENSDAGEN 10 en 11 APRIL 1918, telkens om h ure klokslag namiddag (T.U.), met winst van 1/2 0/0 premie, openbaar te koop aanbieden : Eene sterkgebouwde VILLA, ge-naamd « De Mastentop », ter streek Schootenhof, G root e Singel, 31, nabij den stilstand van den tram. Hebbende mime plaatsen gelijkvloers en op de twee verdiepen, gaz en ver-warmingstelsel, groot in oppervlakte ongeveer 35 aren. Te ziën dagelijks op bekwame uren. Sleutel zelfde straat nr 33. (7982) uitslag Notaris DE WINTER zal op DON-DERDAG II APRIL 1918, om 5 ure (T.U.), ter notariszaal te Antwerpen, openbaar verkoopen : 1. — Allerschoonst RÈNTÈNIERS-I-IIJIS, Lange Léemsfcraat, 110, te Antwerpen, met grooten hof en 2 verdiepen, groot 270 m. v. Slechts iDgezet. frs 36.000 2,—VILLA « RICORDO », te Ede-gsm, op 2 minuteii der fetatie, Ilovesche-steenweg, 70, groot 1010 m. v. Slechts ingezet frs 24.000 Beide eigendommen dadelijk beschik-baar. (7991) Studie van Nbtaris DE CLEENE, Begijnenvest, 104 (hoek der Leopold-plaats), te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL P9SUEKÊ FOftDSEN De Notaris DE CLEENE, voornoemd, bijgestaan van den heer Louis DE FERM,wisselagçnt te Antwerpen, Paar-denmarkt, 72, zal op WOENSDAG 10 APRIL 1918, om 1112 ure(T.U.) voor-nocn, ter verkoopzaal voor Notarissen, Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen, openbaar verkoopen, de volgende PU-BLIEKE FONDSKX : 1. — 1 obi. 1000 pesos, Argenlinie, Banque Hypothécaire, Cédilles Nationales, série L G 0/0. 2. — 1 obi. 200 pesos, zelfde uilgift, scrie L 6 0/0. 3. — 1 obi. van 100 roebels, Moscow, 4 1/2 0/0. 4. — 2 kapitaalaandeelen van 100 îr., Compagnie Electrique Anversoise. 5. — 110 stichtersaandeel, Cie générale des Tramways d'Anvers. G. — 7 kapitaalaandeelen van 100 fr., Cie des Tramways de Kiew. 7.-3 dividendaandéelen, Cie générale des Tramways de Rosario. 8. — G kapitaalaandeelen van 100 fr., Union Anversoise de Tramways et d'Entreprises Electriques. — 6 dividendaandeelen, Union Anversoise de Tramways et d'Entreprises Electriques. 10. — 1 aandeel, Cie du Congo Belge. 11- — 1 dividendaandeel, Pétroles de Roumanie. 12. — 2 kapitaalaandeelen van 100 fr., , Pétroles de Boryslaw. Kosten : een per duizend ; minimum 0,10 per stuk. (7992) Studiën der Notarissen VERSTREPEN en VAN DE ZANDEN, beiden te Antwerpen.OM UIT ONYERDEELDHEID TE SCHEIDEN Openbare Verkooping van een Henteniersluiis ZIRKSTB.AAT, 45 DRU WINKELHUIZEN Zirkstraat, 47-49 en 38 en eene HERBERG Korte îJieuwstraat, 19 te Antwerpen De Notarissen VERSTREPEN en VAN DE ZANDEN, beiden te Antwerpen, zullen in twee zillïagen, op D1JNS-l)AGE.X 9 en 23 APRIL 19 IS, telkens om 5 ure nanoen (T.U.), 1er verkoopzaal. Hochstettersstraat, 13-15,te Antwerpen, ; met winst van premie, openbaar" te koop aanbieden, de volgende eigendommen, gelcgen te Anlwcrpen : STAD ANTWERPEN Koop 1: Een RENTENIERSHUIS, Zirkstraat, 45, hebbende gang, spreek-kamer, kamer, keuken, eetkamer en opene plaats ; op de twee verdiepen vier piaatsen ; zolder en onderaards kelder. Onverhuurd. Koop II : Een WIXKELHUIS, Zirkstraat, 17, hebbende winkel met achter-kamer en opene plaats ; op de twee verdiepen twee kamers ; zolder en onder-aards kelder. Onverhuurd. Koop III : Een WIXKELHUIS, Zirkstraat, 4-9, hebbende gang, winkel, kamer daarachter en overdekte koer ; op de t w ee verdi ep_e n dxij k a m ers ' ; zolder en onderaards kelder. Onverhuurd. Koop IV : Een WIXKELHUIS, Zirkstraat, 38, hebbende winkel, kamer, opene plaats en achtergebouw met verdi op ; op de verdiepen kamers ; zolder en kelder. Verhuurd fr. 1,080 's jaars. Koop A' : Eene HERBERG, genaamd «In de Witte Leeuw », Korte Nieuw-straat, 19, hebl>ende herbergplaats en kamer ; np de twee verdiepen twee kamers ; zolder en onderaards kelder-keuken. Verhunrd fr. 900 's jaars. Aile samenvoeging voorbehouden. Ingenoltreding bepaald bij de veil-voorwaarden.Te zien dè vier eerste dagen der week, van 10 lot 12 en van 2 tôt 4- ure nanoen. Yoor aile verdere inlichtingen en af-druksels.van het plan, zich te wenden ter studie van de verkoophoudende Notarissen VERSTREPEN. Hobokén-stra-at, 7, en VAN DE ZANDEN, Wol-straat, 4. te Antwerpen, alsook ter studie van den Notaris Stanislas LECLEF, St-Hubertusstraat, 87, te Berchem.(7987) HA&F en MEUBELEN Twee Koeien en een Paard te Hove, Kapellestraat, 12 De Notaris VERSTREPEN, te Ant-werpen, zal op Af^ANDAG 15 APRIL 1918, om 10 ure ioornoen (T.U.) slipt, ten huize Kap elles Ira at, 12, te Hove, openbaar.verkoopen : Huismeabelen, zooals : tafels, stoelen, kleer- en legkassen, bedtfebakken met ressort en toebehoortens; commoden, onde klok, régulateur, kapstokken, sto-ven, huisraad, keukengerief, porcelein-, glas en aardewerk, vensterbehangsels, lijnwaad, enz. I.andbouwgerieven, zooals : schup-pen, rieken, vorken, hakken, mestha-ken, stalrijpels, ringen, laddexs, pik-ken, zeisen, vlegels, patatstokken, beer-schepper en pomp, manden, kapmes, vaten, balans met gewichten, winder, wan, stroomachien, drenkkuipen, slag-berd, botervat, eenig timmergerief. enz. Gerij : 2 aardkarren met steurien en îijsten, malbroekkai', zijkkar, arduinen wel, slede, ploeg, slijp, eggen% krùiwa-gen, enz. Partij mest, erwtrijs, boon- en prin-cesstakcn en brandhout. Een best liengstpaard van 2 jaar, ge-brand. Mag met toelating der Duitsehe overheid aan inwoners der gemeente verkochL wordén. \ Twee besle melkkoeien, eenige kie-kens.De beesten zullen om 12 ure torenuur opgeroepen worden. Comptante betaling met 10 0/0 ver-hoog en tegen de voorwaarden ter plaatse af te lezen. (7988) UITSLAG der voorloopige toewijzing van : een Buitengoed en Herbarg Bouwgrond en Bouwiand te Hova H0EVE MET LAKD TE LINTH Koop I : De wrlgekende HERÎ3ERG « ln den Nieuwen Buiien «, te Hovi, op den hoek der steenwegen naar Meche-len en Edeghem, groot'395 m. v. Palmslag 12.500 e-i 500 vsro'isren. Kooperi 2 tôt en met 23: Twee en twin-tig perceélen BOUWGROND, te Hove, tusscheri de twee gezegde steenwegen, te samen groot 4041 m. v. Palm8lujj 22 74G en 715 verdieren. Kiiopcn 24 lot en met 37 : Een BUITENGOED met sta!, sehuur en hof, te Hove, in het dorp, te samen groot 5541 m. v.j verdeeld in 14 koopen. Palmsiaq 37.375 en 765 verdieren Ivoopen 38 tôt en met 55: Achttien koopen LABEUBLAND, te Hove, op 't Groot Hoofsveld,te samen groot 1 ha., 96 a., 28 ca. Palmslag 15.675 en 465 verdlaren Koopen 50 en 57 : Twee perceelen BOUWGROND, te Hove, tegen den steenweg naar Bouchout, te samen groot 1038 m. v. Palmslag 3.150 en 55 verdieren. Koopen 58 tôt en met G5: Acht koopen I.AIÏEUBLAND. te Hove, op 't Groot Hoofsveld, groot 789S m. v. Palmslag 7.350 en 145 verdieren. Koopen 00 loi en met SI : HOEVE met LAND, te Linth, Beekhoek, groot 2 lia., 77 a., 10 ca., verdeeld in 10 koopen. Palmslag 22 050 en 495 verdieren Tesamoit i;;gazet Palmslag i20.850 en 3 140 verdieren. Ingenottreding van het buitengoed en der landen onder Hove tegen betaling van den koopprijs, voor de ovefige bij de voorwaarden bepaald. De eindelijke toewijzing dooi- Notaris VERSTREPEN, te Aniwerpen. is bepaald op W01CNSDA G 10 ÀPlilL 1918, om 3 ure (T.U.) nanoen, ter herberg « In den Nieuwen Buiten », le Hove. Voor inlichtingen en slellen van verdieren zich le wenden 1er sludie Hobo-kenslraal, 7, te Antwerpen. (7989) Sludie van den Notaris G. EOURY, Montcbellostraat, nr 10, te Antwerpen (nabij den Mechelschénsteenweg). HOBOKEN Hovenierspaafs met Grond en 5 woningen met hof KAPELSTî?AAT 188 toi en mat !S8 te samen. gront 2 heci., 8 aren, S7 cent. Labeur- of fHjmâiddsgrcRti groot i hoc!., 46 aren, 30 centiaren, in den Polder (nevens de C"> industr. «Atlas»), nabij den IJzerenw|g._en de Petroltanks en Scheldokaaien der stad. VOORLOOPIGE TOEWIJZING : op VONDERDAG il APRIL 1918, om 5 ure (T.U.) nanoen, ter herberg «Den Béer'», Anhverpschensteenweg, nr 1, te Hoboken. van bovengemelde goedeien verdeeld in 24 loten, zooals die voorkomen op de plans der plakbrieven. Inlichtingen en plans te.bekomen 1er studie van den Notaris BOURY, alsook ten kantoore Louisalei, nr 40, te Hoboken (797S) Sludie van Notaris DE CLEENE, Begijnenvest, nr 104, te Antwerpen. UIT8LAG ROSIEi" I ' X^taris DE CLEENE, t'^ Antwerpen, ^al ien overstann van den Vrederechter, ter notariszaal Hochstettersstraat, 13-15, ipenbaar verkoopeil op DONDERDAG II A,PR1L 191 S, om J ure (T.U.) / Eenen EIGENDOM z^er wel geschikt ^oor aannemer of timmerman, re Antwerpen. Rosier, 17 en If) ; begrijpende : 2èn groot. geriefiijk WOOXHUÏS met 2 verdiepen en een MAGAZIJN met ver-rliep en inrijpooi t ; ailes samen groot III vierkanle melers. Slechts irgeaet frs. 36.100 Het huis i:' bawoond door de mede-eigenaars, het magazijn door M. Donc-kers.N. B.-— De kooper zal de koopprijs loi be'.oop van 20,000 IV. als 1° liypo-theek op den eigendom mogen behou-den, (7903) Studie van Notaris Fernand ISTAS, Lozanastraal, G2, te Antwerpen. Openbare verkoopiag van een welgelegeu 10, ZIRKSTRAAT, IO te &ntwerpen De Nota l is Fernand ISTAS, te Antwerpen, daarioe ln recht benoemd, zal ten overstaan van den liéer Vi-ederech-ler van het tweede kanton Antwerpen, openbaar verkoopen, met winst van premie, in twee ziliingen, op DUNHER-UA GEN IS en APRIL 191 S, telkens om i tire . T.U.) namiddag, ter verkoopzaal, Hochstettersstraat, 13-15, te Anl-wer[>en : Een ESTAMINETHUIS, gestaan te Antwerpen, Zirkstraat, 10, ten kadaster bekend wijk A n° 2386 voor eene grootte van 55 m. v., hebbende: Gelijkvloers: gang, estaminetplaats, koer, keuken ; kamer boven de keuken. Op het. eerste en tweede verdiep : voor- en achlerka-mer. Verders zolder en twee mansar-den : twee kelders, waterleiding en eleetriciteit. On m i dde ! 1 i jke i ngenottredi ng. Te bezichtigen aile werkdagen, van 9 lot 12 en van 1 tôt 5 uren (T.U.). Voor aile verdere inlichtingen zich te bevragen bij den verkoophoudenden Notaris ISTAS, Lozanastraat, G2. te Antwerpen. (7977)* TROOKÎLÂATSI hoek dec Saksenstraat, !e Ar.twerpen De Ntilai is DE KOCK, le Aniwerpen, zal ten overslaan van den heer N'rede-•rechlei- vari bel 2e kanton .Antwerpen, 1er verkoo])z,-ial door Notarissen, Hoçh-sletlcrssiiaal, 13 en 15, op WépinEIWA-HUN 18 APII1I. en 2 M Kl 1918, leWens am'i uren T.r.<. met winst van premie, openbaar veorkoopen : Ken fechoon nieuwgebouwd HOEK-HUIS, zeer voordeelig gelegen Troon-plaats, 1, hoek der Saksenstraat, te Antwerpen; wel geschikt voor allen handel en voor het vcrliuren van kwarlieren, hebbende twee verdiepen, gas en waterleiding, groot volgens titel 92.40 m. v. Opbrengst voôr den OQrlog 2400 fr. Onmiddellijk genot. Gedeelle van den koopprijs mag in hypntheek behonden blij.yen. Te zien de vier eerste dagen der week, van 11 tôt I en van 3 tôt 5 uren (T.U.). Verdere inlichtingen ter studie. C.ELVE\ OP IIYPOTIIKKK TKR VOORMEI.DK STUDIE TE REKOMES. (798G) Ptoe;pz;a.a.l X'.£A_ Ternicnkstraat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, Antwerpen ʧ3andag 8 #pri3 S8SÛ om 11 Torenuur Spsnbare Verkcsping van Sràsttte Usubelsn I)e besluurder vari verkoopingen J. B. LAMBREGHTS, deskundige, zal openba|l verkoopen door het ambt vân deurwaarde!' G. DÈR1CKX : Schooii saloii.Liarriiluur Ls XV, vitrien-buffet, spiegel en tal'el in Haliaansclie nolelaar, e i k c : i moderne slaajikamer, srhoong eikrn col kamer, piano «Krauss, Coblenz», spiegelkasten, lavabos, cou-lislafels, stoeli.-n, spiegels, cuisinière, keukenmeubelen, schoone cafémeube-len in malioniehout, tatels met gekleur-de marmers, pmsèlèin, kleergoed, lijnwaad, enz. SCHILDERIJEN. ' Komjjtanle betaling met 10 0/0 rer-hnnr/inçi.Te zien : ZQNUAG, van II lot 2 T.U. Voor de verkoop van meubelen, sehil-derijen. kunstvoorwerpën, pianos, onz., wendt u lui hel oudsle huis der Stad, Zaal « MARNIX », bestuurd. door vak-mannen. Huis van vertrouwen. Schat-tingen. Voorscholten. Aile Maandagen ouBnhaiv verl(bù])in<i. (7990) Besluur : J.' B. LAMBRECHTS. UIT TEB HAND TE KOOP Eenen EIGENDOM te Antwerpen, Arlhur Goemaereloi, grool ongeveer G50 met ers vierkant. Voor de voorwaarden le bevragen ter ! sludie van Notaris GHEYSENS, Mai-k-gravestraat, 12, Antwerpen. (79G9) ■ BIJ STERFGEVAL Goilfsnrs-SaioB en De Notaris Paul VAN CUTSEM, te Antwerpen, zal op DOSDERDAG II AVRIL 1918, om II ure T.U.:, ie Antwerpen, Bervoetsstra.it, 53, openbaar verkoopen : Een allerschoonst COIFFEURS-SALON bestaande nil : toilet-lavjiJn) in mahoniehout, met vier kommen,twec marmeren platen en twee spiegels, kra-neii on afieidbuizen ; vier lavabogaini-turen in metaal, twee nitstaliingskassen in mahoniehout, vier houten zetels, zes houten ial)ourets, drij gazlyres, onafe-rol, kapstokken, uitstalling in geschil-derd hout, stoi-e en galerie, stoof met bnizen en parapet-, enz. Verders verschillige huismeubeien. De verkooping geschiedt comptant met 10 0/0 verhooging. Te zien een uur vô'ô'r de verkooping. (797G) Studie van Meester Aug. de VOOGHT, avoué, te Antwerpen, Vrijhëidstraa'L, n1' 44 (Sanderusslraat, nr 5, vanaf 1 Mei aanstaande). BSTHAET I-Iet blijkt nil een expioot van denr-waarder VEliHULST, te Antwerpen, dd. vijl'den April 1900 en achttien, dat, ten verzoeke van Mijiilieêr Alexander Simons, makelaar, wonende en gehnis-vest te Antwerpen, Scheldestraat, 50, Beteekend is àan : 1° Mijnheer Frederiens Joaiines^Celis, aannemer, 2° zijne echlgenote vrouwe Anna Maria l'heresia Princan, zonder beroep; samen wonende en gehuisvest ie Mort-sel, Krijgsbaan, 70, thans zonder gekend verblijf, dat liet ko hier van lasten opgemaaki is door Meester Albert VAN DER SCHOOT, notaris te Antwerpen, Aren-bergstraat, 1-1-, om tôt de openbare verkooping te geraken van: een DlRGERS-Ht'lS, met achtergebouw ingericht îils slijperij, grond eu aanhoorigheden, te Morlsel, Krijgsbaan 32, gekadastreerd wijk G nr 07° voor eene oppervlakte van 205 vierkanle meters. en verkîaart dat die verkoop zal plaaïs hebben door hel ambt van Meester A. \ AN DER SCHOO T voornoemd, daarioe aangesteld door bevel van den heer Voorzitter der Rcch!baille van eer-sleii aanlég, zitting houdende te Ant-werpen, dd. zevende Maai t 1018, ie Antwerpen, Hochstettersstraat, 13-15, voorloopige Roepzaal dei- notarissen, voor-loop;g op WOENSDAG vier rn twintig APRIL en -eindelijk o]) WOENSDAG acht-MET aanstaande, telkens om vijf uren namiddag (torenuur) ; En terzelfderi ijd, dat de bete'ekenden aangemaand zijn gezegd lastkohier in inzage te nemen en aanwezig te zijn, indien zij het goed vinden, bij de toe- , wijzing ; Met verklaring dat er zal toe overge- ! gaan worden, zoo bij hnnne afwezigheid als aanwezigheid. Antwerpen, 5 April 1018. (~985) Aug. do VOOGHT. OOST- KWARTIER (XUHEiVBOïîG) Weîgeîccera te koop op aile hrcfMitens en uioprens, alsook reir?-tenïershwïzsn, bouwing van e-T-ien ran^, mer gomak van betaling,ger/ied geld of jaariijkàche afk.ortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtincnn vervoeg^ m^n zich op het bureei «ier Souvj',;>aaischappij vov het Oosthioartier, Groute Hondstr.mt, 44.— Gezeg-de maatschappij verhuurt oolc hare liuizen die eene g-oede verdeeling1 hebben, beide waters, re^enbak, born-en beirput elk afzonderlijk. aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 Te koop: lïoiswKi'oiulcn en Henïciiit r»liuizei), zeer goed gebotnvd. Gfmak van betaling of comptante betaling, o k met j larlljksche afbetaling naar keuze der koopers, Voor • 1 e voorvraardon zich wenden toi het bureel van de H ouïe maatschappij van het Oosthioartier, Groote Eondstroat, 44. Boveng-emeldemaatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor^de verliuring-, hare hinz -n die eene ftoede leiding hebben, cie twee wate s af'zon-derlgk : put, regenbak, enz. Priizen van 500 tôt tr 3000. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES Ciments et Brevets Stein Naamlooze Maatschappij, te Luik De heeren aandeelhouders worden verzocht de algemeene gewone vergadering bij te wonen, welke zal plaats hebben op MAANDAG 15 APRIL 1918, ten 3 ure, in den Maatschappelijken zelel, Harmo-niestraat, 5, te'Luik. DAGORDE: 1°) Verslagen van den Beheerraad en van het college van Com-missarissen ovci' het maat-schappelijk jaar 1917 ; 2°) Goedkeuring van den Bilan en van de rekening Winsten en Verbes ; 3") Ontlasting te gevenaan den Beheerraad en aan het college van Commissarissen ; 4°) Statuaire benoemingen. Om de vergadering bij te wonen, worden. de aandeelhouders verzocht zich te gedragen volgens de bepalingen in artikel 28 derstatuten vermeld. De neerlegging der titels moet geschieden ten laatste den 10e April eerstkomende : 1° in de Crédit Général Liégeois, te Luik en te Brussel; 2U in de Crédit Anversois, te Antwerpen.Union lî I'Iééo il» fialimeot Itaamlooze Maakcljappij, te Antwerpen De Heeren Aandeelhoude "s worden ver* zoclrc legr^nwoordig te zijn op de Algn-m eene Vergaderingv-tn ZATERD G 4 M Kl 1U18, om 4 ure namiad^g, Falconplein, [ n° 29, te Antwerpen. DAGORDE: i°j Verslag vau .en Belioerraad en van de.n Kominis aris over het dienstjaar 1917-1918; 2°) Goodkeuring van den Bilan 011 Winston Verliosrekening ; 3°) Ontlasting aan de Beheerders on Kom-mis^aris.Om toegelateo te worden tôt de Vergadering. wordi n de Aandeelhouders verzocht zich te gedragen volgens art. 26 der sia-tuten.Association de l'Industrie du Bâtiment ^'aarrjlooze Maatschappij, te Antwerpen De Heeren Aandeelhouders worden rer-zochttegenwoordigte zijn opde Alffemeene ; vergadering van ZaTKIIDAG 4 MEI 1918, i om 4 '/s ure namiddag, Falconplein, n° 29, ! te Antwerpen. DAGORDE: 1°) Verslag van den Beheerraal en van den Kommissaris o/er het dienstjaar 1917-1918; J 2°) Goedkeuring van den Bilan en Winst- en Verliesrekening; 3°) Ontlasting aan de Beheerders en Kom-missaris.Om toegelaten te worden tôt de Vergade" ring, wonlen de Aandeelliouderg verzocht zich tu gedragen volgens art. 26 der sta-luten.AANKOOP EN VERKOOP VAN HUIZSN, GRONDEN, enz. _ Aanne-me - gelast zich met allerlei bouwwerk ver<inderingen aan hu zen. enz enz' 0 .uwinees.er ter beschikking. Gaat ter plaats op aanvraag. — Vaa Maer-lantstraat, 45. Gevraagd tei stond te huren of te koop V*rINKEL.HUIS met go d en groot verlicht werkkuis of burgershuis met werkhuis, liefst in volkrijke buurt bchrijven Gongresstraat, i 22. TE KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS, in goeden staat, met înnjpoort. minstens 300 v. met., on goede lei, liefst Koepoortstraat, Kip-dorp of nabijheid. — Schrijven 2218 bureel van het blad. 1 Huishouden van 3 groote personen, «î?^dienst, zoelct te huren HUIS met 1 verd., aan voor-deelige voorwaarden- Schrijv. E M bur. van het blad. ' *' ROBERT BVS0LS5TRAAT, 4 -e hnrea HUIS met 2 verdiepen en kel>.6rkeuken, w. c. en gemak boven. . îcn aldaar bevragen. EK31EL BASINiNSSTRAAT, 4 Tehuren m.-Iumui Komeubelrl of oo«:eiiieul>eld kwnrlior van 1 pla»t>rn, np het verdiep W;lt,er hu fremak boven. Te bjziçlitigen aile dagen van 2 tôt 4 ure. ® B30UWERSVLIET, 32 Te huren schoon appartement van I ilooreenloopende kamers. op het l"' kfl-der, electr., ^as, warer en w c voor hni< houden zonder kinleren. ' 0r hlU!"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes