Lux

652477 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Fevrier. Lux. Accès à 23 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p844x5g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N° 13 Antwerpen, 13 Februari 1914 15 Centiamsn Eerste Jaargang. — Première Année abonnementsprijs : 3 fr. per jaar Prix d'Abonnements : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. Paraît le Vendredi Er zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden worden. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera envoyé à la rédaction. Handschriften worden niet teruggegeven Les manuscrits ne sont pas rendus. Lux BEHEER : WIPSTRAAT, 16 ANTWERPEN Aankondiqinoen volgens overeenkomst Annonces a forfait ADMINISTRATION : RUE DE LA PERCHE, 16 ANVERS EEN OPERETTEN-GEZELSCHAP ||_—ET belangstellend publiek (en wie stelt U J||| er geen belang in eene schoone zaak ?) œlSiiSlii zal ongetwijfeld met blijdschap ver-cirïïWv nemen> dat het Beheervanden LUX-|||_ SCHOUWBURG het voornemen heeft op-Ipi gevat aan zijne puike programm's nog ip / ° steeds meer uitbreiding te geven. ftp « LUX» heeft inderdaad tôt hiertoe zich geene moeite ontzien en geene kosten ge-spaard om zijne trouwe bezoekers aange. name en leerzame oogenblikken te verschaffen en toch werden er wederom naar nieuwe middelen uitgezien om afwisseling voor de toeschouwers te zoeken. En, een middel lag voor de hand. Kent gij in ganSch de stad een mooier lokaal dan de « LUX » ? Het succursaal dat kortelings gaat ge-opend wordenzal eveneens een parel van eencinema-zaal mogen genoemd worden. Laat ons zeggen, dat die lokalen eerder het uitzicht van moderne tooneel-zalen hcbben en dan zal het niemand verwonderen dat de gedachte oprees daar, tusschen twee schoone filmen in, eene operette, een kortblijspel, eene zeden-schets, eene klucht of eene parodie op te voeren of ailes wat nog kan uitgevonden worden om de zwart-galligste menschen aan 't lachen te brengen. En pro-beer het maar eens NIET te lachen met de grappen die op dit oogenblik al flink ter studie zijn. Want, — en dit zal menigeen verrassen — de zaken zijn verder gevorderd dan men wellicht ver-moedt.Een tooneelgezelschap onzer stad (en geen van de minsten) heeft bepaaldelijk zijne medewerking toege-zegd en zal, elke week, eene nieuwigheid opvoeren. Dat zullen echte Antwerpsche « zetten » zijn, op z'n Vlaamsch, hetgeen voor iedereen wil zeggen : vrank en vrij, ongegeneerd doch zonder gemeenheid Noblesse oblige 1 In geen enkele cinéma zal mea eene betere klasse van toeschouwers ontmoeten, al zijn onze zalen in de volkrijkste gedeelten der stad gilegen. Boven ailes stellen wij onze goede reputatie, maar den Vlaamschen aard verliest to; î nooit zijne aloude rechten, is het niet ? «JOLLEMIE», eene historié uit Deezeke's tijd, waarmede het gezelschap zich op 21 dezer aan het geachte publiek voorstellen zal, is eene parodie op Salomé, een tooneelstuk dat thans op de plakkaten van den Ned. Schouwburg afgekondigd staat. Volgende week zullen wij een en ander zeggen over dat kunstwerk, waarvan de heeren Woerth en Van Gansen, die voor 't Antwerpsche publiek geen onbekenden zijn, eene «smakelijke parodie met zang maakten. En dat is maar een begin. Daarop volgt een «kluchtig draina» waarin men nog grooter lichten uit de Diamantwereld zal zien schitteren in hunne glorie van 150 karaat, (als 't niet méér is. En als ge nu niet vergeet, dat de orkesten van de Lux-cinema's van uitgelezen aard zijn, dan zult ge voorzeker met ons willen bekennen dat ge voor zoo weinig geld nergens zoo goed kunt gediend zijn AFGELUISTERD op het Parterre in de LUX Een dikke heer van gezetten ouderdom, poeffend en blazend, met een piepstemmeken ; de^andere, een jongmensch met verstandig voorkomen tamelijk be-spraakt.Dikke heer. — Gaat U dikwijls naar de Cinéma Mijnheer ? Jongmensch. — 't ls te zeggen, 'k hou er nog al aan Mijnheer. Dikke heer. — Ik ook wel ; 't is soms wel wat warm voor mij weet u ; anders aangenaam, men ziet veel voor zijn geld, (poos) 'n schoone uitvinding niet waar, wonderlijk, eventwel nu het bestaat, heel sim-pel, het is absoluut niet ingewikkeld. (droogt zijn zweet af) Zijn toehoorder schijnt nogal verduldig en laat hem uitblazen. Dikke heer. — 'k Heb de sprekende cinéma al eens gehoord, maar is nog gaar niet perfekt hoor ! 't Zal wel klaar komen en zelfs een heelen ommekeer teweeg brengen in de cinemawereld. & Jongmensch, —'t Kan wel zijn Mijnheer, maar laat er ons in den eersten tijd nog maar niet te veel naar trachten. (Verwondering van den dikzak.) Dikke heer. — Zoo ? En mag ik vragen waamm ? Mijns dunkens is het toch wat vooruitgang. Thans ziet men, maar men hoort niets ; men vat soms niet wat men op het doek zeggen wil, vindt u ook niet ? Jongmensch. = Voorzeker, maar mag ik u eerst eens iets vragen ? Dikke heer. — ? ? ? Jongmensch.— Hoevele talen kent u Mijnheer? Dikke heer, lachend dat zijn buikje waggelt. — Talen ! Talen ! 'k ken er wel tien, maar allemaal in 't Vlaamsch. Jongmensch, zeer filosofisch. — Proficiat ! De dikke vergenoegd over de mop die hij zijn tegen-strever gelapt heeft, vraagt beleefd excuus. Jongmensch, na een korte stilte. — Welnu, Mijnheer, gij ziet dat voor het algemeen en voor u in het bijzonder, het niet wenschelijk zijn zou, de sprekende cinéma te hebben. Gij zult ongetwijfeld weten dat er bijna zooal overal, behalve in ons land, filmenfabrie-ken bestaan. Toestemmend gebaar van 't piepstemmeken. Jongmensch. — Nu zien wij aile soorten filmen, waarvan 95 °/0 met fransche opschriften ; dat wil niet zeggen dat al deze filmen in Frankrijk zijn ge-maakt of van daar komen, neen, als wanneer een vreemde film in ons land komt met een opschrift in gelijk welke taal, haasten de heeren verhuurders zich, de opschriften meestal tedoen veranderen in 'tfransch. Daar de sprekende cinéma tôt op de uiterste machina-tie berekend is, moeten dus gebaar en woord gepaard gaan. doch wanneer men eene andere taal gebruiken zou als die waarin de film opgenomen is, zoo zou ailes in de war geraken en men zou den verbluften toeschouwcr eerder een kattenkoncert voorstellen dan een drama. Dikke heer. — Maar waarom fabrikeert men dan geene filmen, elk in zijne afzonderlijke taal ? Jongmensch. — Doodeenvoudig omdat de bewer-I king de kosten daarvan niet zou opbrengen ; dat is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Lux appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1913 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes