Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

111 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Decembre. Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie. Accès à 17 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tq5r786n0c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

15 centiemen het nummer N1' 2 Zondag, 15 December 1918. NIEUW LIMBURG KM Telefoon 85 Nieuws- en advertentiënblad voor de Provincie Uitgever : Boekhandel Olyef, Hoogstraat, 19, Hasselt tj ABONNEMENT : 1.50 fr. per kwartaal. — Advertentiën : 4'' bladzijde 0,25 fr. per regel : 3 bladzijde 0,50 fr. per regel 3LEF00N 85 EEN DUURZAME JONKERVREDE —♦— Wat een overwinnend Duitschland zou hebben geëischt Het Duitsche volk heeft te laat liet : dwangregiem van het keizerlijk militarisme afgeschud ;"het vermag echter zichzelf niet vrij te pleiten van medeplichtigheid aan de gewetenlooze politiek, waarvoor datzelt'de militarisme het harnas heeft aangeschoten. Medeplichtigheid nietalleen door verzuim, omdat het lijdzaam zou hebben geduld dat zijn arm misbruikt werd om eenen wereldbrand aan te steken. die in omvang en gruwzaamheid ailes overtroffen heeft wat ooit de gescliiedenis heeft gezien ; maar medeplichtigheid ook omdat het uit eigen aandrang heeft deel-genomen <ian de geweldpleging, waarvan . Belgie vooral het slachtoffer is geweest, en de militaristen hebben aangevuurd in hun machteloozen veroveringslust. Dit blijkt met aile duidelijkheid b. v. uit het gedeelte dat wij hier aanhalen uit het historisch verslag, dat bij gelegenlieid Yan.het 25-jarig jubileum van den « Bund der Landwirte » op 18 Februari 1918, jover de economische politiek van dezen laatstewerduitgebracht door den Bestuur-der van den Bond, Otto v. Kiesenwetter. Het verslag is uitgegeven door den « Bund der Landwirte », Berlin S. W. Dessauer--strasse, 26. De « Bund der Landwirte » is niet een gewone boerenbond, maar een vereeniging van groote grondeigenaars en landjonkers. Uit dit stuk blijkt echter duidelijk, dat hunne opvattingen omtrent een noodzakelijken vrede gedeeld werden door aile economische vereenigingen van Duitschland, met inbegrip der gewone boerenbonden. * Laten wij nu even den ôfficiëelen ver-I slaggever van de « Landwirte » aan het I woord-: « Om dezen op den landbouw berusten-I den nationalen grondslag (d. w. z. : de I landbouw vormt den grondslag van den I Staat) te behouden, om wederom de I gezonde ontwikkeling van geheel ons I staats- en economisch leven voor te I bereiden en mogelijk te maken, hebben ■ wij van noode een « Duitschen vrede », I welke ons in de toekomst door voldoende I beveiligheid van de grenzen en behoor-I lijke schadeloosstellingen bescherming en ■ ruimte verzekert en ons tegen economi-I sche en politieke verkwijning behoedt. » Om de'economische eischen en behoef-Bten, welker bevrediging Duitschland ver- ■ wachten moet bij het sluiten van eenen ■ vrede, die blij vende veiligheid en een ■ langdurigen vrede dient te verzekeren, jL nader te bepalen, hebben de Bonden, die ttde economisch-politieke belangen van de Knijverheid en den werkenden stand ver-Wtegenwoordigen, zich tôt den rijkskan-Bselier gewend. Volgende Bonden hebben, |met terzijdestelling van partijpolitiek, tezamenlijk dien stap gedaan : De Bund er Landwirte ; de Christliche deutsche Bauernvereine ; de Deutsche Bauern-bund ; het Zentralverbund deutschei Industriellen ; de Reichsdeutsche Mittel-standsverband. » 't Gold hier het vraagstuk der « oor-logsdoeleinden ». Het eerste vertoog, van 10 Maart 1915 had betrekking op de volgende punten : Verzekering van de toekomst der han-delspolitiek ; het verkrijgen van eene voldoende oorlogsschadeloosstelling in doelmatigen vorm. Verder : « Belgie moet aan de wetgeving van het Duitsche Rijk onderworpen worden ; de daar voor-handen spoor- en waterwegen moeten bij die van JDuitschland aangesloten worden. Regeering en bestuur van het landmoeten, zonder eenig verscliil te maken tusschen de Waalsche en het Vlaamsche deel, zoo worden ingericht, dat de inwoners geener-lei invloed op den loop der politieke gebeurtenissen in Duitschland kunnen uitoefenen. Van Frankrijk moet het aan Belgie grenzende kustgebied (ongeveer tôt aan de Somme) op dezelfde wijze ter beschikking van Duitschland komen ; Duitschland moet de vrije hand hebben wat betreft de Maaslinie en de voor-naamste Fransche ijzer- en kolenmijnen. Als tegenwicht voor die industriëele aan-winst in België en Frankrijk moeten wij ons in het Oosten meester maken van het noodige landbouwgebied, en daarbij stre-ven naar het vaststellen van eene grens-lijn, welke Oost- en Westpruisen, Posen en Schlesii' méér veiligheid biedt, dan zij tôt dusver genoten hebben. Dit punt is van bijzonder gewicht. Evenmin als in Belgié mogen de inwoners van het aan Frankrijk en Rusland te ontnemen gebied in Duitschland voorloopig politieken invloecf uitoefenen. » Bovendien werd voor Duitschland een koloniaal bezit gevorderd, « ruimschoots voldoende voor zijne veelzijdige eqono-mische belangen. » Het tweede vertoog, dat van 20 Mei 1915, herhaalde die eischen, waaraan het trou-wens nog meer klern bijzette. Het vond hierin zijne oorzaak, dat inmiddels overal geruchten aangaande voorbereiding van vredesonderhandelingen de ronde deden, welke geruchten vooral betrekking had-den op een afzonderlijken vrede met Engeland, op den grondslag, van zekere Engelsche verlangens en eischen. Die geruchten schenen in zeker gedeelte van de pers weerklank en steun te vinden, en dat vergrootte niet weinig de reeds ont-stane onrust. De half-officiëele « Nord-deutsche Allgemeine Zeitung » wees erop, dat, met 't oog op den voor Duitschland zoo gunstigen militairen toestand, geen verstandig mensch eraan kondenken, de reeds behaalde en nog te behalen voor-deelen door het te vroeg sluiten van den vrede prijs te geven. Uit dien hoofde beschouwden het de Bonden als een patrio-tische plicht, aan de Regeering nogmaals de verzekering te geven, dat de raimste vertegenwoordiging va^de Duitsche voort-brengende standen zicli met beslistheid op het standpunt plaatste, zoowel in economisch als in politiek opzicht, bij het sluiten van den vrede de gunstigst moge-lijke voorwaarden te bemeesteren. In verband met 't vertoog van 10 Maart werd nogmaals erop gewezen, « dat de politieke, militaire en economische doel-einden, naar welke het Duitsche volk in 't belang zijner toekomst moet streven, zeer nauw met elkandeV samenhangen, ja onafscheidelijk verbonden zijn. Met klem werd betoogd denoodzakelijkheid, zooveel Fransch gebied te bezetten, dat de Duitsche en Luxemburgsche mijnen en hoog-ovens niet door het verdragend geschut der Franschen vei'woest konden worden. Eindelijk werd nog op bijzondere wijze aangetoond, hoe nOodzakelijk de annexa-tie der streek van de Fransche kolen- en ijzermijnen, geheel afgezien natuurlijk van de Belgische, voor de veiligheid van 't Duitsche Rijk is. Duitschlands vijanden maakten zich meester van de petroleum-bronnen. Daarorn reeds moet Duitschland ervoor zorgen dat het over voldoende gaskolen en vette kolen beschikken kon om een schier onbeperkt gebruik van , torpedo-booten en onder-zeebooten te kunnen maken De doeleinden, waarop wij het oog gericht houden om Duitschlands economisch bestaan te beveiligen, zijn tevens die, waarvan wij het behoud van onze militaire macht en daarmede van onze politieke macht en onafhankelijkheid verhopen. Bovendien zullen zij ons arbeidsveld aanmerkelijk uitbreiden. Niet uit zucht tôt verovering moet naar dat doel gestreefd worden, — aangenomen, dat het onder militair oogpunt bereikbaar is — maar omdat het ons den duurzamen vrele moet brengen, welken geheel het Duitsche volk in al zijne deelen na zoovele en zware offers verwacht ; afge-_zien nogdaarvan, dat het vrijwillig prijs-geven van vijandelijke streken die met zooveel Duitsch bloed gedrenkt zijn en waarin voor de edelste zonen van Duitschland ontelbare graven gedolven zijn, de gevoelens van het volk diep zouda kwet-sen en geenszins overeenstemmen met zijne begrippen van een eervollen vrede. » * Dergelijke documenten spreken duidelijk en laten er geen twijfel aan over, hoe het Duitsche volk zich een « eervolle » vrede steeds heeft voorgesteld en hoe het ons zou hebben behandeld, ware het overwinnend uit den strijd gekomen. Wij halen dit stuk niet aan, om de geassocieerde mogendheden aan te sporen een politiek van blij vende vernietiging tegenover Duitschland te volgen. De recht-vaardigheid moet echter ten voile worden bevredigend in de veiligheid van de wereld, in de toekomst beter gewaarborgd worden dan zij was in de jongste tijden. Deze doeleinden zien wij bevredigd in de vervvezenlijking van eenen wereldvrede op den grondslag van de beginselen door Wilson gesteld. Maar wat er ook moge gebeuren, het Duitsche volk zal aller-minst reden hebben om zich of te winden over de hardheid zijner tegenstanders, en het heeft niet te klagen over de gestreng-heid van de voorwaarden van dezen wapenstilstand, omdat het op zoo onver-bloemde wijze tegenover zijn slachtoffers als eenige wet, de wet der macht heeft gehuldigd, nadat het geen andere grens voor zijn eischen heeft gekend dan de verzadiging van zijn volstrekt ongebrei-deld' eigen belang. Wilde men de Duit-scliers behandelen zooals zij het zelf voor ons hebben gedroomd, dan zouden de vredesvoorwaarden nog geheel anders klinken dan die, welke in beginsel reeds zijn toegezegd. ONZE VORSTEN TE PARIJS Geestdriftig Onthaal Pat ijs heeft het Belgisch KoningspaaV met geestdrift ontvangen. Heel de stad was met de Belgische kleuren bévlagci. Reeds tegen den middag verdrong zich een ontelbare schare op den weg dien de stoet moest volgen, en juichten de troepen, die van 't front waren gekomen voor de eerbewijzingen, uitbundig toe. De souvereinen zijn om 14 uren aangekomen. Zij werden ontvangen door den heer en Mevrouw Poincaré en aile ministers. Het geschut donderde en de muziek speelde de Brabançonne. Toen de stoet opdaagde .weerklonk oorverdoovend ' gejuieh. Op den weg van de statie van het Bois de Boulogne naar het Ministerie van Buiten-landsche Zaken hield de menigte niet op de hooge bezoekers toe te juichen, Om 14.50 uren bereikte de stoet het Ministerie, waar onmiddellijk de Konink-ljjke vlag werd geheschen. De heeren Clemenceau en Poincaré namen vervol-gens afscheid van hunne Gasten. Na een weinig rust genomen te hebben brachten de souvereinen in 't Elysée een bezoek aan den heer Poincaré. Het onder-houd duurde 45 minuten. Vervolgens begaven zich Hunne Majesteiten weder naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Zoowel op den heen- als op den terugweg waren de souvereinen opnieuw het voorwerp van de hartelijkste betoo-gingen. ledereen zwaaide met hoed of zakdoek. * ~ -T- Aan het diner, 's avonds het .Belgisch Koningspaar "en prins Leopold ter eere gegeven, waren 200 gasten vereenigd. De heeren Dubost, voorzitter van den Senaat, Deschanel, voorzitter van de Kamer, de leden van het diplomatiek korps, de heer Clemenceau, de ministers, de maarschalken, de oud-voorzitter van den Raad, de oud-ministers van Buitenlandsche Zaken enz. waren tegenwoordig. Koning Albert en de heer Poincaré hadden plaats genomen midden aan het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Hasselt du 1918 au 1963.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes