Nieuwe Gentsche courant

477 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Nieuwe Gentsche courant. Accès à 08 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610wn0n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

A-bonnementspriJs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnomenten voor Groot-Gent, ton huize besteld : 0.35 — Àankondigingen por regel : 0.50 — Doodsbericbt : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, "1 minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdjredaktie Fr. Primo.—Veranftwoord*» Iijk voor den aankondiginga-diensi « Agentsohap Recors ». — Gedrukt op de pers der Drukk.» S.V., « Merourius » bestuurder : A.CH. DB SETN. Dcheer en Rtdaktie : Baudeloestr., 19, Genî BRUGGE HERLEEFT! Men schrijft ons uit Brugge : Onze oproep voor enkela weken gelaan, bleef uit-i zon-der gevolgen. Rond uieuwjaar werd een Groaningerwacht gesticht. De vlaamschgezinde studenten die de leergangen van Hooger Rhetorika op St-Lodewijkscollege volgen, richtten een eerbiedi;* schrijveu tôt Mgr den Bisschop waariu ze Zijue Hoogwaardigneid dringend varzochten da cursussan, vooral deza van Wijsbegeeite en Latteren, uit-' sluitend iw 't Vlaamsch in plaats van in 't fransch te laten gaven. In de laatste dagen ward de herbert; " Trappisten-brau », op de groote markt in " VJaamsch Huis „ lierscha-pen waar men binnen kort al de vlaamsch-aktivistische dagbladen en tijdschriften zal kunnen lezen. Ook een bibliotheek met de jougst versohenen Nederlandsche werkeu, zal er eerstdaags voor de leden van den kring worden geopeud. Do reeds talrijk3 leden van da Brugsche Groeningerwacht hebben dit voordeel dat ze in liun " Vlaamsch Huis n over een groote vergaderzaitl beschikken waar Zondag toekomende, 3" Februari, de eerste aktivistische meeting zal plaats grijpen. Prof. Dr. Lod. Dosfel zal er het woord voeren over " Het Standpunt der Aklivisteu B. Den Zondag daarop : groote vlaamsch-nationalistisehe vergadering, waar onder meer advi H. Plancqua.^, bijgevoegd volksvertegsn woordiger voor Àalst, ar het woord richten zal tôt de chrislen-democraten van Brugge. i4.De achtbare spreker houdt er vurig aan vooral deze laatslen uit te noodigen naar zijn woord te koman luisteren. " Ons volb, laat hij aan zijne parti.jgeuooten uit de Brey-delstede moldau, beleeft het beslissendsta uur voor zijne toekomst sedert 600 jaar. Het zou mij een groot genoegen doen wildet gij komen luisteren waarom ik 't besluit heb genomen onvervaard ni' in da bres te springen voor ons duurbaar Vlaamsche Volk ! In beide meetingen is tegenspraak natuurlijk gaweuscht. Het vrije woord 1s er ook gewaarborgd. De tweede verga-deriug zal daarbij worden opgeluisterd door enkela strijd-liederen van onzen nationalen dichter René Da Clercq, getoonzet door Lieven Duvosel en voorgezoagen door Het Enaelsch oorloasdoel in Belciië De Times van 9 Jan. schrijft : Onze staatsmannec hebben dikwijls verklaard, dat wij busloten ziju te strijden tôt wij gewaarborgd hebben : de herstelliug van België, Frankrijk en Servie, de vrijheid der kleine naties, de vrijheid en gerechtigheid eu het zelfbeschikkingsrecht 3.1e grondslag voor een duurzamen vrede, de demokratie en der liga der naties. Dsze verklaringen zijn allen juist, maar in den grond strijden wij alleenlijk voor onze eigen veiligheid. Wij zijn in den oorlog gekomen voor België, tegenover wie wij ons verplicht hebben de onzijdigheid te handhaven. Waarom hebben wij ons daartoe verplicht ? Omdat wij in de eerste eeuwen op grond der vroegere groote oorlogen met recht van meening waren, dat deze onscheudbaarheid eu de veiligheid van het Kanaal voor r\r\ria oirrar\ rtnafhs nlroliilrhoiH nnA/lTolrûli'ilr r/!in Algemeene Land- en Tuinbouwmaat-schaDDÎi vocr Vlaanderen fT.. T. V.^ Men verzoekt ons te melden : De békommemis cm de behartiging van d3 belangei van den Vlaamschen land- en tuinhouw ca het herstel vai den vrede, heeft een groep landbouwkundigen genoopt dt stichting eener Algemeene Land- en Tuinbouwmaatschap-pij voor Vlaandereu ter hand te nemen. Zij heeft vooi doel al de îevende krachten op landbouwgebied te vereeni-gen en alzijdig werkzaam te zijn voor de vooruitgang vat de landbouwwstenschap en techniek en voor de bevorde-i ing van de belangen en de verbetering van de toestant van onze landbouwbevolking. Hoe individualistisch ook vanaanleg, hebben onze land-bouwers toch in de laatste tijd moeten toegeven aan den drang der omstandigheden die hen dwongen huune lotsver-beteringen in het vereenigingswezen te zoeken. Ook na der oorlog zal onze landbouw zich voor nieuwe toestandeu et; nieuwe moeilijkheden geplaatst zien, die de samenwer-king van allen, gepaard bij de grondige studie vau de noodwendigheden van het landbouwbedrijf zullen behoe-ven. Vandaar de noodzakelijkheid vau het bestaan vac een centraal organism dat tôt voorlichting en steun bij de landbouwers kau dienen en als vèrtegeuwoordigend lichaana bij de openbare besturen kan optreden: Wij waardeeren ten voile al het goede dat de vrije vereenigingen, zoo veelvuldig uit het privaat initiatief ont-sproten, hebben teweeg gebracht. Toch omvatten zij niet al de zijden van het landbouwvraagstuk, hoofdzakelijk bepalen zij zich bij ekonomische verrichtingen (gezamen-lijke aankoop en verkoop, verzekeringen, kreûietwezen^, milsgaders het zedelijk doel dat zij betrachten. Andere werkzaamheden, die even zoo nuttig zijn voor de verhef-flug van onzen land- en tuinbouw valleu doorgaacs buiten hunne werkzaamheden. Ouder deze laatste, die in het arbeidsvel.l van de L. T. V. zullen valleu, noemea wij de vooruitgang van de land-bouwwetenschap en van de tcchniek en dezer verspreiding onder de landbouwers, o. a. door het uitgeven van een tijdschrift en vau boeken en vlugschriften, het verstrekken van inlichtingen, inrichten van proefvelden, modelhoeven en prijskampen, het inrichten der jaarlijksche landbouw-tentoonslellingen, de veredeling der veerassen en der zaden, de bescherming der landbouwvoortbrengst en haren afzet op de binnen- en buitenlandsche markten. de verbetering der landelijke wetgeving, de verfraaiiug van het buitenleven, de verheffing van de maatschappelijke toe-stand der landbouwers en hunne ve>*tegenwoordiging in het openbaar leven. De L. T. V. doet dus geenszins afbreuk aau de bestaande vereenigingen, maar veeleer zullen deze laatsten, door aansluiting van hunne beste leden het middel vinden om de tekorten in hunne eigene werking aan te vullen en zich de noodige steun van hooger hand te verschaffen. Overigens, naast de vrije vereenigingen bestonden ook vôôr de oorlog, wat men gewoon was te noemen de offl-cieele organen van de landbouw, Over het algemean gaven zij echter niet wat men gerechtigd was er van te verwach-ten, Wat meer is, op dit oogenblik dat onze landbouw zich in buitengewone omstandigheden geplaatst ziet en dat bij de oplossing van de gewichtige vraagstukken van de bevoorrading de invloed van officieel vertegenwoordigende lichamen zich zou moeten doen gelden, nu zijn deze zoo goed als geheel stil gevallen. 't Is te zeggea dat de werkloosheid der vroegere organismen ons verplicht eene nieuwe vereenigi-g tôt stand te brengen,die,overeenkorastigde nieuwe toestanden, op aile gebied zal ingrijpen in het belang van den Vlaamschen land- en tuiubouw. Wat hare inwendige inrichting betreft, de L. T. V. zal hare werking centraliseeren in een bestendig sekretariaat. met zetel te Brussel, arbeidende in opdracht van het bestuur en beschikkend over een degelijk wetenschappelijk onder-legd en praktisch opgeleid personeel. Voor hare plaatselijke betrekkingan en werkzaamheden, zal de L. T. V. overgaan tôt het oprichten van plaatselijke afdeelingen, bv. in ieder arrondissement, kanton of be-paalde landbouwstreek. Benevens deze zal de L.T.V. bizondere afdeelingen of kommissiën vormen voor bepaalde werkzaamheden. Zoo b.v. eeue afdeeling voor de verbetering van het paardenras, voor de varkenskweek, de rundveeteelt, de hoenderteelt, de zuivelbereiding, de tuinbouw, de veredeling der zaai-^ granen, de heideontginning, da landbouwmechaniek, het inrichten dertentoonstellingen, de landbouwwetgevin^,enz. Als leden worden aanzocht toe te treden al wie hunne belangen iu den land- en tuinbouw hebben. De bijdrage wordt voorloopig op vijffrank 's jaars gesteld. lu afwachting van de oprichting van het bestendig Sekretariaat, worden de toetredingen ingewacht bij de algemeene sekretaris van de L.T.V. : M. H. Mommaerts, te Broechem (bij Antwerpeu), die ook verdere inlichtingen over de vereeniging geeft. Nederlandsch leven te New-York De N. Rott. Ct. mêlât dat op de 7,550,000 inge-zetenen dezer wereldstad, er blijkens de statistiekén bij dit totaal nageuoeg 10,000 Nederlanders of kinderen van Nederlandsche ouders zijn. " Voormalig Nieuw Amsterdam telt tegenwoordig naar verhouding heel wat minder onzer landgenooten dan de onder den rook der wereldstad gelageu oorden ten Westen der Hu'isonrivier. Zoo heeft Hoboken, waar zich de dokken der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij. (Hol-land-Amerika Lijn) bevinden, een sterk vlottende, Nederlandsche bevolking van omstreèks 1500. PatersonL waar onze landgenooten o.a. niet minder dan elf Nedferduîtsch Gereformaarde (Orthodox Protestantsche) kerken tellen, is voor ruim 12 pet. Nederlandsch, terwijl zijn pl.m. 13,000, meerendeels uit Friesland herkomstigen, bovèndien over het geheel zooveel nauwer aaneengesloten blijvan dan in de metropool zelf. Ook in kleinere nabijgelegen plaatsen, zooals Passaic, Clifton, Garfleld, Wortendyke, laten de Nederlanders zich betrakkelijk veel moer gelden, hetgeen ^ijok valt te wijteu aan den godsdianstband, welken hen daar (evenals in de staten van het Middelwesten) vereenigt. Omdat onze landgenooten in New-Jersey over het geheel tôt eene zelfde middenklas behooren, sluiten zij zich boven-dien hechter aaneen dan dagenen die te New-York wonen en waaronder zoowel arbeiders zijn als millioenairs. Valt het dan ook te verwonderen dat, ailes bijeeugenomen, het Nederlandsche vereenigingsleven in den buitenomtrek dezer, oorspronkelijk Nederlandsche, volksplanting krach-liger van zichzelf getuigt dan in da hoofdplaats van het eertijdsche Nieuw-Nederlaud ? Indien er evenwel uitingen van laatstbedoelden aard voorkomen, verdienen deze zooveel te meer de aandacht. n En het Hollandsch blad verhaalt dan verdar hoe de Nederlansch-sprekenden zich aldaar in Nederl, clubs hebben vereenigd en voor hun eigen geestelijk leven en uitspanniDg zorgen. In de Enqelsche politiek .— Handelend over de toestanden in de Engelsche politiefc schrijft de correspondent van de Nieuwe Rott. Ct. ; Er zijn kwesties, die in veel minder mate onder de contrôle der regeering staan, en die niettemin op de ontwik-keling van de politieke toestand grooten invloed kunnec oefenen. Het is ouloocheubaar, dat de oppositiegeest op de laatste Engelsche arbeidersconferenties. waarmee de lei-ders van radicale neigingen hun voordeel wisten te doen. zijn leafkracht trok uit de ontevred8nhaid met loontoestan-den en vooral met de voedselmoeilijkheden. De wereld is langzamerhand in een noodtoestand aangeland, waarin de beste rcgeeringszorg het volk niet voor schaarschte en duurte zal kunnen vrijwaren. Dat is een omstandigheid, die in het vervolg vau den oorlog evenzeer zal blijven meetellen, als tegenslagen op het slagvald of het uitblijven van overwinningen zouden doen. En daarbij komt, dat de radicalen en de arbeiders door de -jongste gebeurtenissen niet weinig in zelfvertrouwen zullen winnen. " De onverwachte kracht, die de Bolsjewiki tegen het impérialisme ontwikkelen, heeft op de democratische partij van Engeland gewerkt als een opwekkende drank. De wereld moge dan niet zoo radicaal veranderd zijn door wat te Brest-Litowsk gebeurd is, als ik laatst schetste dat men hier in de eerste verwarring geneigd was te gelooven, — het is toch weer een wereid, waarin men met de gedachte Ivan démocratie iets tegen het geweld van het militarisme blijkt uit te kunnen richten, of voor het allerminst : waarin menschen zijn die het kunnen beproeven. En tegelijk j ziet, men ook de Eugelsche regeering de kracht der demo-ji cratische gedachte erkennen. Dat zijn lessen' die ook voor s het vervolg niet verloren zullen gaan. Toenaderina Amerika-Oostenrijk? IDe Matin van Parijs beweert dat een bericht van d New-York World meldt een telegram te hebbei ontvangen uit Washington waarin wordt gezegd da - Oostenrijk-Mongarië met de Vereenigde Staten zou kunnei ; onderhandelen door bamiddcling van het Spaansch o ■ Zweedsch gezantschap te Weenen. Uit dit Fransche bericht is niet op te maken of de tijdinf " uit Washington al dan niet officieel is en of zij al dan nie ernota waarde heeft. Chineezen in Frankrijk Door het binnanroepen van al de beschikbare weerbar mannen heeft de Fransche regeering zich genoodzaak 1 gezieu voor het bewerken van het land en talrijke ander takken van nationale noodwendigheid, over te gaan to ; het aanwerven van negers. madagassen en chineezen : Vooral deze laatsten zijn in grooten getalle aangeworve geworden. Niet minder dan 25000 mannen van het hemel sche rijk zijn tegenwoordig in Frankrijk werkzaam il allerlei takken. Zij ziju door de Fransche regeering aau geworven voor eeu duur van 5 jaar met waarborg dat, zo . hunne hulp voor dien tijd niet noodzakelijk mocht blijken de regeering toch gedureuda 5 jaar voor hun onderhoui heeft te zorgen. De Chineezen hebben zich het best vai aile vreemde rassen in Frankrijk gehouden, zij lijden he * minst door het klimaat, zijn weinig onderhevig aan ziek ten, en hebben tôt nog toe geene neiging getoond tôt woe lingen, stakingen en dergelijken. L'Information, dat deze bijzonderheden brengt betreurt dat de Fransche regeering niet 100.000 Chineezei heeft aangeworven daar men ze best allen gebruiken kan Naar het blad zegt hebben de Engelschen een beter stelse van werving dan de Franschen en daardoor hebben zij ool meer arbeidskrachten uit den vreemde kunnen betrekken Naar blijkt uit de verklaringen van L'Informatio staan al de vreemde werklieden in Frankrijk niet onde gezag van het burgerlijk Vnaar wel van het militair bestuui Dit zou slechten indruk maken op de Chineezen die d meest antimilitaristische natie ter wereld vormen. D Chinees zegt inderdaad : Men gebruikt geen goed ijzar or er nagels van te maken, en geene eerlijke menschen om e soldaten van te drillen 1 n Daardoor is er in Frankrijk eene Chineesche kweati opgerezen waarbij het niet zelden komt tôt moeilijkhede tusschen de overheid en de afgevaardigden der gele werk lieden. L'Information betreurt dat Frankrijk niet het zelfde doet als Engeland dat er voor gezorgd heeft dat d Amerikaansche vereeniging van kristene jongelingen i Engeland de opvoeding der aldaar werkende Chineezen i de hand heeft genomen blijkbaar met de beste uitslagei Overal hebben die kristene jongelingen. scholen geopen waar de Chineezen bekend gemaakt worden met de wef tersche beachaving en de uitslagen waren tôt hiertoe ze« bevredigend. De Finsche regeering afgesteld De berichten nit Finland, in de laatste dagen in Zwedan aangekomen en die de toestanden als zeer ernstig en drei-gend afteekenden, worden bevestigd. Da laatste tijdingen uitHaparanda deeleu mede dat de nieuwe republi'ceinsche regeering van Finland, onder bedreiging der kanonnen der vesting Sveaborg, verplicht geworden is het bewind neer te leggen. De landdag werd uiteengedreven en den voorzitter der nieuwe republiek, senator Sviuhusvud, werd gevangeu genomen. Tôt hiertoe heeft men geene berichten over het lot der andere leden der regeering» Door deze gebeurtenissen is de langge-vreesde burgeroorlog ook in Fiuland ontbrand. De burgeroorlog is niet veroxjrzaakt door de Finnen zelf waar van er slechts 20000 tôt de Roode garde behooren, maar voornamelijk door de Russische maximalistische '' troepan die voor opdracht hebben gekregen in Finland de eerste filiale op te richten van deu Russischen maximalis-tanstaat.'Deze opdracht werd nadrukkelijk gegaveu door do Petersburger regeering in de rechtvaardiging van haar optreden tegen de onafhankelijke Finsche republiek. De maximalistische troepen krijgen voordurend versterking uit Petersburg voornamelijk van troepen met talrijke machienge waren. Verder wordt gemeld dat de boeren uit Oesterbottin an ' Noord-Karelië zich in massa bij de Finsche troepen aan-sluiten. In bloe4ige gevechten bij Wiborn hebben burger-,en boerenafdeelingen de maximalisten verslagen en hebben zij de spoorbrug tusschen Wiborg en Petersburg opgebla-zen. Niettegenstaande dit sukses vreest men iu Finland dat de republiek zal moeten buigen voor de russische over-macht. Men rekent op den spoedigen val vau Helsingfors door het ingrijpen der maximalistische oostzeevloot. Op de vraag om uitlegging aangaande h6t zenden van zoo talrijke Russische troepen naar Finland, gesteld door den Finschen gezant te Petersburg, werd door minister van oorlog Pokrowski geantwoord dat de Russische regeering het aan hare princiepes verplicht is het Finsche proleta-riaatte steunen in zijn strijd tegen de burgerij, eu dat de Russisehe regeering tôt plicht heeft de Roode Garde voorts le versterken. De Bolschewiki beoordeeld Morning Post beweert van zijuen medewerker uit i'etereburg te veruemen dat de begeesteriug voor de demokratie te Petersburg fel aan het afnemeu is. Er bestaat een zeer groot onderscheid tusschen het optreden der Bolschewiki te Brest-Litowsk en te Petersburg. De Bolschewiki, zegt het Engelsche blad, zijn mannen met twee aangezichten zooals de bekende leider der Zon-dagschool die in de school voor heilige spealt en te huis zijne vrouw afranselt. Te Brest-Litowsk treden de Bol-sehewiki op voor het recht der volkeren op eigen lotsbastel maar te Petersburg zijn zij aanhangers van het verst ge-dreven militarismus. Te Brest-Litowsk zijn hunne wapens pamfletten, ta Petersburg zijn het maehiengewaren. Te Brest-Litowsk doen zij een beroep op het Duitiche volk, maar te Peters-; buig onderdrukken zij het Russische. Te Brest-Litowsk ' zijn zij socialisten, te Petersburg Czaristen van de ergste 'i soort. Eerlijk gezegd is de Czaar tegen de Doema niet erger opgetreden dan de Bolschewiki tegen de Konstitu-; acte. Wat heeft de revolutie voor Rusland tôt stand He»it aq voor Raslanc? overwiEcing,' vrijheid ; en brood gebracht ? Rusland heeft het volk zonder eenige bescherming onder . den voet getreden. De hongersnood zwaait den scepter. ■ Laat ons maar niet denken, besluit Morning Post | dat dit verschrikkelijke gevaar voor ons land niet bestaat. Of daarmede bedoeld wordt het gevaar voor hongersnood I of voor anarchie of beide is niet duidelijk uit te maken. Toestand in Finland De kouiug van Zwedeu terug naar Stockholm Sventha Telegrambyrau meldt, dat de koning, die sederi eenige dagen te Schonen verblijft, besloot, met het oop ; op den toestand in Finland, naar Stockholm terug t( i keeren. V redesonderhandelingen Volgens madedeelingen der te Brest-Litowsk verblij vende vertegenwoordigers der Midden-Rada van Kieff. zoi de Oekreensche delegatie op 28 Jan, Kieff verlaten hebben De T i m e s meldt uit Petersburg, dat de onderhande lingen met de Duitsch-Oostenrijksche delegatie reeds zoo ver gavorderd zijn, dat het herbegin van het normaa postvarkeer voor brieven en dagbladen in de eerste wekei van Februari te verwachten is. Eene verklaring van Trotzki Volgens een bericht van het P. T. A. heeft Trotzki o; het derde al-Russisch congres van de Raden van W. en S aan het slot ran eene lange rede het volgende verklaard Do Russische delegatie zal hare eischen niet opgeven, Zi, zal geen afzonderlijken vrede sluiten. Alqemeen Overzicht De Italiaansche socialisten ■; De Avant'i deelt mede dat de Italiaansche socialiste! | 'oesloten hebben van hunnen kant de redevoeringen var ' von Ertling en graaf Czarnin ta beantwoorden. Zij zuller i eerlang in de k*mer een voorstel neerleggen nopens een< uitnoodiging tôt het aangaan van vredesonderhandelinget I aan al de oorlogvoerenden. Verbondene konferenties te Parijs | Italiaansche bladen melden dat de samenkomsten dei '• verbondenen te Parijs sedert verleden week Woensdag !: onophoudelijk voortgezet worden. Ook Balfour zou er deel hebben aan genomen. De E p o c a die in betrekkingec s staat tôt Orlando zegt dat Sonnino in de eerstvolgendt L dagen eene groote rede houden zal om het standpunt vat i Italie openbaar te maken. Dan zal de Entente volgens jj hetzelfde blad, dezt; faze van haren diplomatischen veld-j tocht als algesloten beschouwen en al het. verdere aan dt ; wapens o verlaten. I Uit Londen verneemt de Secolo dat het aldaar aat | Orlando gelukt is talrijke moeilijkheden uit den weg tt l ruimen en dat Lloyd George binnen kort eene rede zal houden om zijne woorden aangaaude de doeleinden var ; Italie die in dat land groote ontstemming hebben verwek' | nader toe te lichten. Aangaande de ekonomisehe vraag L stukken is in princiep eene overeenkomst tôt stand geko-' men maar de groote moeilijkheid is het verschaffen vai e scheepsruimte. Engeland verzekert niettemin dat hel : hoopt de zaak der schepen binnen kort te zullen kunnei l oplossen. De Italiaansehe minister van buitenland Sonnino i Zondag naar Parijs vertrokken. Reuter meldt uit Londen : Lloyd George en de Italiaau : sche ministerpresident Orlando hebben Londen verlatei en zijn naar Parijs vertrokken. De eerste reis Berlijn-Petersburg Duitsche bladen melden dat enkele dagen geleden voo i de eerste maal sedert 3 1/2 jaar van de statie Berlijn Charlottenburg de train naar Petersburg met reizigers i vertrokken. Gebeurtenissen in Rusland i l De anarchistische toestanden - | Corriere d. li> Sera meldt uit Petersburg : Ii ? de stad heerscht volkomen anarchie. Geweervuur ei î | plunderingen staan aau de orde van den dag. Men heeft dei indruk dat de regeering Leniu zal gedwongen zijn di t Duitsche vredesvoorwaardun aaa. te nemen en de schuli 1 eu vfiiantwoordelijkheid aau de verbondenen toeschrijt't , Voorstellen, zooals den heiligen oorlog aan Duitschlaud t s j verklaren, werden van de hand gewezen, daar de massi i van Rusland haden niet te vinden is voor iedere haudeling - ; die geen plundering is. | Meu gelooft dat de vrede weldra tôt stand zal komen f De vrede van Oekrenio zal de maximalisten dwingen in ti , gaan op do Duitsche vredesvoorwaarden, — Maxim Gork : ward tijdens eene sladevaart bij Moskou door een geweer i sciiot van een oubekenda aanvaller gekwetst. Zijn toestam ife uiet gevaarlijk. — De regeering Lenin heeft het Roodi Kruis ontbonden eu de presidenten en leiders aangehouden Men kondigt ook de aanhouding aau der leden van he > revolutionnair socialistisch komiteit van Moskou en dei ; gansche provintie. Telegraafdienst met Rusland onderbroken | Sinds 27 Januari is de tele.trraflsche verbinding tusscher Stockholm en Petersburg ouderbrokeu. Het Finsche over gangsstation Nystad saint dat de Roode Garde da lijnai doorgesneden heeft. Ook met Finland ia men zondei I verbinding. i Oneenigheld bij de Bolschewiki Daily News verneemt uit Petersburg : Onder d< i Bolschewiki is eeue splitsing ontstaan. De minderheid ii i van meeuing dat de verzwakking en afzondering vai i Rusland tôt een afzonderlijken vrede dwingt. De meerder-i heid, den linkervleugel der sociaalrevolutionnaireijjnbe i grepeu, is bereid oone periode der révolutionnaire ver-dediging in te gaan. De eindbeslissing hangt van Trotzki af De burgeroorlog | Luyiens eeu bericht van Bavas breidt de burgeroorlog zioh uit in do provintie. Uit Kief wordt gemeld dat d< Oakreensche troepon door een verrassend maneuvar ganscl de plaatselijke Roode Garde Vonden ontwapenen. De toestand te Petersburg Dagens Nyheter meldt uit Haparanda : In een« der laatste zittingen van dan raad van W. en S., yer-klaarde de bestuurùar der kansalarij der Bolschewiki-regeeritig dat te Petersburg een groot bloedbad aanstaandc is, waarbij de werklieden de burgerij volledig zullei vermorzeleu. De moord op de twee gewazan ministers heeft voor gevolg f^ehad dat iederaen te Petersburg ziet afvraagt : Wat zal d* eerste stap zijn ? Men vraagt het aau het Petersburgsch garnizoen en di soldaten antwoorden dat de vergelding niet laug meer 0{ zich zal laten wachteu. Gansehe bataillons zijn ontevreden over de heerschappij der Bolschewiki en men denkt dart het niet lang meer zàl duren of de regimenten zullen de Bolschewiki regeering omverwerpen. Het erfenisrecht in Ruslaud opgeheven Volgens het Russisch perscorrespondentiebureau meldt. heeft de Sowjat-regeering eene wat uitgewerkt, die hel wettelijk en testamentair erfenisrecht vernietigt. Na een sterfgeval komt het vermogen aau het nieuw op te richten staatsfonds toe tot^xpenhaar Mit. Het garnizoen van Petersburg UiyStockbolm wordt gemald : De schaarsche berichten welke tôt hiertoe uit Petersburg aangekomen zijn, laten niet toe den toestand te beootdeelen ontstaan door de ont-binding der Constituante. De sociaal-revolutionnaire partij schijat eene krachtdadige beweging begonnen te hebben tegen de maximalistische heerschappij en voor bet opnieuw sameukomen der wetgevende vergadering. Hare zende-lingen bewerken de troepen van het Petersburgsch garni-! zoan, wier stemming, met het oog op den burgeroorlog en op de mogelijkheid vau een mislukken der vredesonder-Hàodelingen met Duitschland, sterk zou veranderd ziju. ; Verscheidene regimenten zouden reads besloten zijn, de konstituante tegen de Petersburgsche regeering te onder-; steunen Djelo Naroda. het orgaan van Tschernoff, schrijft : u De wetgevende vergadering is nog niet aan haar eiii'îe. Zij leeft nog en zal verder leven. De massas der proletariërs en der boeren zullen zich rond haar scharen. » Hufvudstadsbladet meldt, dat iu de sociaal-ravo-lutionnaire partij eene zekere splitsing ontstaan is, omdat 5 een deel dezer partij niet tevreden is met de bijzonder voorzichtige taktiek van Tschernoff an van het midden ! komiteit. Demokratiseering der Russische oorlogsvloot Bericht der P. T. A. over de demokratiseering der s vloot : Het personeel der vloot bestaat uit burgers die t dezelfde rtchteu hebben en marineleden der Russisehe republiek genoemd worden. Het personeel kiest de bestuurs-afdeeling der vloot. De marineleden voeren den titel die overeenstemt met hun post als kommandant, mekaniaker of kauounier. Ieder lid heeft het recht tôt gelijk^welke politieke partij < of geloofsbelijdenis aan te hangen en zijn geloof openlijk te bekennen, Al de overston worden op grond van algemeene stemming gekozen en in het ministerie door de kommissia goedgekeurd. De kommissie der overheden heeft het rscht met beroep op da centrale kommissie, het afzetten van een oversta te verlangen. De afzetting geschiedt door een stemming met een meerderheid van 2/3. Da openkomende plaats wordt door herkiezingen bezet. Ontevredenheid der Polen L e T e m p s verneemt uit Petersburg dat de aanhouding ■ aldaar van talrijke Poolsche soldaten uit het Russische j leger op last van de maximalistische regeering onder de Poolsche soldaten groote ontstemming heeft verwekt. Het komiteit van het Poolsche militaire konvent teekende bij Trotzky verzet tegen die aanhoudingen aan en verklaarde dat die hat'delwijze der regeering hetgeduld van honderd-' duizenden soldaten op eene harde proef heeft gesteld. Burgeroorlog in Kaukasus Telet'rammen uit Wladikawkas meldea volgens Reuter opstanden vau de Tsc serkessen tegen de kozakken en andere Russische troepen» Tscherkessische benden die uit de richting van Wladikawkas vooruit ziju gedrongen hebbon de versterkte stad Vedeny vermeestard en in bezit genomen. Verder hebben zij verscheidene groote Russischo inarktplaatsen in brand gestoken. DE OORLOG De nieuwe luchtaanval op Engeland Uit Londen wordt over Den Haag gemeld : Vijandelijke vliegtuigau werden op 29 Jan, tegen 101/2 uur 's avonds aan de kust vau Essax eu Keut gezieu. De vliegers trachteu Londen te boreikeu, wat echter lot nu toe aan geen enkele gelukt is. Naar verluidt werden alleenlijk in de verwij-derste voorsteden van Londen eenige bommen geworpen. De aairval duurt nog voort. Oorlogstoestand tusschen Rusland en Roenienië Daar het Roemeensche autwoord op het ultimatum van den raad der volkskommissarissen als niet bevredigeud beschouwd wordt, bestaat luidens de gebruikelijke regelen oorlogstoestand tusschen Rusland en Roemenië. De gevechten bij Galatz worden voortgezet. Luidens de bladen ' moesten de maximaliiten zich in deze streek voor de Roemenan terugtrekken Roemeensche afdeelingen ziju 3« Jaar. - S 32 * S Cftasiet» Vrijdaq 1 Februari 1918 ■ Il ■ !■■)! ■Iinnni I ■IIIIW H I II Bill I I I III ■ I II I III —■! ■ I 11 . _ *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwe Gentsche courant appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Gent du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes