Nieuwe Vlaamsche illustratie

1299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Mai. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Accès à 10 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dz02z13w81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 36. ZONDAG 31 MEI 1914. 19e JAARGANG. "nieuwe VLAANSCHE ILLUSTRATIE Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het handelsblad van antwehpen iPrijs Frcs. 3.6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Deensch Vorstenbezoek. Rare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden met Zijne Majesteit lconing Cliris-tiaan X vaa Denemarken, onmiddellijk na de ontvangst der hooge gasten te midden van een geestdriftige menigte voortrijdend. . - Frederik VIII, de vader „ van Denemarken is ge-huwd geweest met Louise derlanden, '' oudoom van Alexandrina, eene hertogin jffjéfefe van Mecklenburg Schwe- H rin is de dochter van een * halfbroeder van Z. K. H. WÊÊÈÊIfr-v 'ÀM Prins Hendrik der. Neder- landen. Behalve de familie- ven is er nog een ander aanknoopingspunt voor de hoven van Denemarken en L verbeek v. d. Sande. ' INederland. Immers m 1905 T utrecht ovërleet is er een arbitrageverdrag piotseling. SS jaar oud t0l Sttnd. ge,kou?en tus" de heer L. Verbeek var schen beide landen, een der ganiiel nd van dei waar mqdeltractaat, dat Gemeenteraad aldaar totaal geen clausales be- ingenieur en directeur vat die eenige arbitrage d£ Ned Mj tQt Exvlol uitsluiten. Een deigelijk tatie van Veestallen er tractaat is eemg in de di- Veetransporten plomatieke geschiedenis en Foto c. ingeise. toont hoegroot de vredelie- — vende verlangens zijn der twee volkeren, wier heerschen dezer dagn in de Nederlandsche hoofdsteden elkaar on-moetten. L. Verbeek v. d. Sande. t Te Utrecht overleed plotseling. 55 jaar oud, de heer L. Verbeek van der Sande, lid van den Gemeenteraad aldaar, ingenieur en directeur der Ned. Mij. tôt Exploi-tatie van Veestallen en Veetransporten. Foto C. Ingeise. De vriend, die nooit een jkleinen dienst bewijst, en al-tijd wacht totdat hij u in groote zaken helpen kan, is ge-lijk aan een rijken vrek, die, al heeft hij bankbiljetten van 100 gulden in zijn zak, geen stuiver aan een armen stumper geeft. Bezoek van de Deensclie vorsten. Het Deensche konmgspaar, koning Christiaan X en zijne gemalin Alexandrina maken een vrij groote rond-ceis door Europa om eenige bevriende hovén te bezoeken. Een aanvang werd gemaakt met een verblijf van eenige dagen in Engeland, waar te Londen het koninklijk Echt-paar werd bezocht. Daarna volgde Parijs, waar de Président der Fransche Republiek, Raymond Poincaré en zijne echtgenoote, de hooge Deensche gasten ontvangen. ^ervolgens was Brussel aan de beurt, waar koning Chris-iaan en zijne Gemalin de gasten waren van koning Albert van België. Dan werd [ »iiiiti»^nm .■•y de reis voortgezet naar Neder- 1 : i; land, waar de Noordeliike vor- stelijke gasten eenige dagen fe.- " : doorbrachten ten bezoek aan de POl'IaP- hoofdstad des lands Amsterdam, aan de residentie 's-Gravenhage Kr/pp' • en aan de grDote havenstad «Pira Rotterdam. Met groote geest-ffW ItftlT'iii drift hebben de Nederlanders ' Wsfe. .«^,1*5 den Deenschen Koning en de I ' ^ Koningin ontvangen en langs I J vele belangrijke instellingen werden zij door het Nederlànd-Nieuwe Luxemburg- sche vorstenpaar heengeleid, na-sche postzegels. dat aanvankelijk de officieele Eindelijk zijn de ontvangsten en galafeesteliikhe-nieuwe postzegels van den hadden plaats gehad. Heb-Luxemburg uitgeko- ben de bezoeken van vorstelijke men, waarop 't borst- personen in Nederland steeds beeld van de jonge een zeer aangenaam karakter, Groothertogin Marie nog des te sterker kwam dat is afgebeeld, omge- dezen keer tût, daar de Deen-ven door een de sche en Nederlandsche konings-kroon dragende klim- families zeer nauw aan elkaar opversiering. verwant zijn. Immers koning Nieuwe Luxemburg-sche postzegels. E indelijk zijn de nieuwe postzegels van Luxemburg uitgeko-men, waarop 't borst-beeld van de jonge Groothertogin Marie is afgebeeld, omge-ven door een de kroon dragende klim-opversiering. Het Deensch Vorstenpaar op bezoek. 'lare Majesteit Koningin Alexandrina van Denemarken die met Z. II. II. Prins Hendrik der Nederlanden in H tweede vorstelijke rijtuig had plaats genomen na de aankomst van uit België.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes