Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

129 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Mai. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Accès à 02 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/319s17td75/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

OMHOOG! Orgaan van den 44 Vrouwenbond Constance Teichmann" Redactie: Swiss Cottage, De Pjnne. (Verschijnt maandelijks) Abonnementsprijs : 2,00 fr. 's jaars. Aan de Vrouwen l Y A Y 7 VS9 Eerzame dames en juffrouwen die dit deugdelijk en deugdoend tijdschrift leest, mag ifc, een verloren kvijgsman uit deze bloedige dagen, u een paar ernstige woorden toesturen? Op voorhand bid ik om versçhooning voor mis-schien te ruw gezegde waarheden ; en 'k weet zeker dat ge me verontscbuldigen zult om VJaanderen en 't Vlaam-sche Volk. Wij, soldaten, we zijn geen normale mcnschen meer. We leven sedert maanden en jaren een leven waar de be-schaving niets meer mee te maken heeft. We huizen in ko-ten of in holen ; we eten uit de vuist; we slapen waar we neervallen ; we hebben nooit geen beschaafde gesprekken meer ; we vegeteeren soms uren achtereen zonder denken ; we werden ruw en bot en onbeschaafd. De soldatenziel is een onoplosbaar raadsel waar de laagste ikzucht samengaat met eene grenzenlooze naastenliefde ; doch wat we alien in mindere of meerdere mate verloren, is : eerbied voor het leven en het levensgeluk. En zoo denken we weinig aan 'tverwoesten van een levensheil, en we stellen soms daden waar we vroeger zelfj niet diervèn aan denken. We zijn niet te verontschuldigen ; te beklagen wel, en zeker hebben we recht op ontfermende hulp. Krijgen we die hulp immer? Het oorlog^leven brengt zoo gemakkelijk eein misprij-zen van de vrouw mede; een verlagen van de vrouw, die niet meet aanzien wordt als de evenwaardige van den rnan, ■doch cnkel als een speelbal voor zijne lage driften. En, helaas! moet het niet bekend dat de vrouw daar dikwijls aanleiding toe geeft? lk spreek hier niet van die cerverloren wezens die altijd en overal woekeren rond een leger. Doch gij, eerbare vrouwen, zijt ge in opschik en tooi niet te veel sîavinnen eener wulpsche mode? Laat ge, uit geldzucht, geen dingen gebeuren diege niet mocht ge-doogen ? Schept uw ijdelheid niet te veal behagen in 't rond u zien fladderen van een heelen zwerm onbezonnen jonkheden ? Wij, mannen, wij moeten u, vrouwen, eeren en eerbie-digen. Doch hoe wiltge dit van onze verwildering eischen, wanneer gij, die toch nog een menschenleven moogt lei-den, u zelven niet eérbiedigt en niet doet eerbiedigen ! Ontfermt u over onze zwakheid ; buigt u meewarig neder over onze kankerende ziele ; maar als ware, liefhebbende moeders of teeder-wijze zusters. Doorgeurt ons muffe leven met uwe aangenaamste geuren —want de vrouw is de bloem van de schepping — doch vooral, om Gods wil en uit liefde voor onze toekomst, weest geen giftbloemen wier wasem doodelijk werkt voor u en voor ons. A.V.V. De Kygiëne der tweede en derde KindsMd. i Vervolg. 2e VoedinJ KlaarbIîjkelijk is gepaste voeding het bijzonderste middel ter rechtstreeksche bevordering eener gezonde physiolo-gîsche ontwikkeling, zooals we die in ons voorgaand hoofdstuk bepaalden en leerden herkennen. Alvorens daar over uit te vveiden. a) eenige woorden over het gebit. We hebben gezegd dat, in normale gevallen, binst den speentijd de laatste melktandjes doorbreken om na de 30su Jevensmaand. ten getalle van 20, volkomen voorhan-den te zijn. Voor onder- als voor bovenkaak worden ze verdeeld in 4 voor- of snijtanden, 1 00g- of hoe\- of honds-tanden en 4 hleine bok- of maaltanden 00k valschz \iezzn ge-naamd. Alhoewel onmerkbaar bestaat reeds op dit oogen-blik de grondslag van het tweede tandstclsel in de diepte van het kaaksbeen, niet onder en boven maar naast de wor-tels van het melkgebit. Deze laatste zijn bestemd om na enkeie jaren te verdwij-nen. De eene na de andere gaan zij ailengskens aan 'tver-weeken, naarmate het afzetten van kalkzouten erin vermin-dert door geleidelijk toegroeien en ontaarden hunner haar-vaatjes en zenuwtjes. Ondertusschen zetten zich uit en verbeenen steeds onzichîbaar de blijvende tanden ; weldra duwen zij door hun aanhoudend groeien de dunne beeni-ge wandjes weg, die hun kastjes van die der overeenstem-mende bijna vergane wortels scheiden. Zoo gaat het voort-tôt de melktandjes eindelijk niets meer dan hun kroon be-zitten, enkel nog door het tandvleesch tegengehouden. en eronder in de plaats der opgeslorpte wortels de tanden 2e Jaar. Nr 7 15 Mei 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes