Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

151 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Avril. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rd2f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2e Jaar. W 6 A EX. A 1 <4 C14 O OMHOOG! Ors:aan van den 44 Vrouwenbond Constance Teichmann" Redactie Siviss Cottage, De Panne. (Verschiint maandelijkî A hnnnp.ment.snri is : 2.00 fr 's iaars. Aan de Meisjes van Vlaanderen. Paschen is het feest des levens, der zegeviering van het leven over den dood, in de natuur, in de Kerk. En, na bijna vier jaar van den meest doodenden oorlog, schijnt het Paaschfeest nu ook de verrijzenis, de vrijheid, de verlossing te willen brengen, de zegeviering van 't leven der liefde over den dood van haat en vernietiging. Doch zoo de oorlog de negatie is des levens, de moord van 't levfen, — leven in de natuur en in de kunst, zoowel als in huisel.ijk geluk en in godsdienstvveelde — dan is er nog een andere vijand van 't leven, hardnekkiger, hate-lijker, aanhoudender : ik heb genoemd de ontucht. De oorlog verdelgt het stoffelijk leven, maait jeugdigen en gezonden bij duizendtallen weg — ditmaal bij mil-lioenentallen — maar is dikwijls de oorzaak van een heropbeuring van geestelijke kracht, van zielegrootheid, van hooger leven. De zedeloosheid sloopt de kracht, raakt den levensoorsprong aan, belet het leven te ontstaan of bezoedelt het in de bron. Wie weet hoeveel menschenlevens zij aldus geroofd en gedood heeft in de jaren v66r den oorlog, zoodat zij aan het menschdom meer kostte dan zelfs de tegenwoor-dige ontzettende slachtingen. Nu die slachtingen op het punt zijn gestaakt te worden, nu een glimme hoop komt stralen dat de moorderijen ophouden, is het plicht voor elk nadenkenden mensch, den naam waardig, te velde te trekken tegen dien anderen onverbiddelijken vijand van het menschelijk leven. De vrouwen vooral moeten vooraan strijden in het leger van den vrede, want aan hen komt toe te waken over de zeden, de reinheid van den huiselijken haard te beveiligen, de vlam van 't ideaal in de herten zuiver te houden. Zooals vrouwen in de Verrijzenis de eerste waren om het opgestane leven te bespieden, te verkondigen, aan te wijzen, zoo moeten zij thans nog vroeg in den ochtend uittrekken, het reukwerk hunner goede werken in de handen, 't gebed hunner hoop op de lippen, om het graf der zonde leeg te vinden en 't verrezen leven van 't menschdom toe te juichen. Meisjes van Vlaanderen, wie wil bij den nakenden vrede, lid worden van den Mariabond ? M. E. Belpaire. De Kvaiëne der tweede en derde Kiîidsheid. j Vervolg. Voor de derde hxndsheid moet erop gewezen dat hier de twee geslachten in hun ontwikkeling reeds merkeiijk van elkander beginnen af te wijken. Het vrouwelijke kind namelijk gaat duidelijk langzamer vooruit dan het mannelijk, ofschoon het dit na zijn n* jaar gewoonlijk terug inhaalt omdat meestal reeds dan voor hem de puberteitsgroei een aanvang neemt ; die bestatigingen zijn klaar voor wat de lengtematen betreft, voor het gewicht moet in 't oog gehouden dat zijn curve dikwijls ten achter is. Neemt men nu elk geslacht op zijn eigen waar, dan ziet men dat lijk in de 2de kindsheid de minste groei op het einde van den leeftijd plaats heeft (i); dit kan men best opmerken voor de lengtematen van het mannelijk kind, als men rekening houdt met het soms voorbarig aanbreken der puberteits ontwikkeling. In 't algemeen mag gezegd worden dat jaarlijks de lengte, lijk in de 2ie kindsheid, 5 tôt 7 cm. bijwint en het gewicht ongeveer 2 tôt 2 1/2 kilo (bij uitzondering meer in vreemde rassen). LENGTETABNLLEN (in CENTIMETERs). Land : Frankrijk Amerika Zweden Geslacht : mann. vrouw. mann. vrouw. mann. vrouw. Bij de geboortc : 5o 5o 49.3 48.1 ? ? Einde 6e jaar 106 109.3 108.3 116 ii3 » 7e » 112 114.3 113.8 121 116 » 8e » 118 119-4 118.9 ,2^ » 9e » 124 124.2 123.4 131 127 » 10e » i3o 129.2 128.3 j 33 i32 » iic » 134 135 13 3.3 13 3.5 136 137 » 12e » i38 137.7 140(2) » 13e » 14^(2) 143(2) 144 1(i) De groeivertraging, binst ongeveer de 2 laalste jaren der 3* kiadsheid stemt overeen met wat we hooger van de praepuberteit gezegd hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes