Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

119 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Fevrier. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2f48v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Oe Toor» TMr A. 15 Februari 1918. OMHOOG! Orgaan van den 4< Vrouwenbond Constance Teichmann" Redactie : Swiss Cottage, De Panne. (Verschiint maandeliik Abonnementsprijs : 2,00 fr. 's jaars. JOSEPHINE BUTLER ln het fransch gedeelte van ons blad, schetst Mej. Duykers, met vaardige pen, het wonder leven dezer vrouw, die op het gebied der zeden streed met de dapper-heid en het beleid van een generaal en tegelijkertijd de zelfverloochening, den offergeest eener vrouw aan den dag legde. Des te meer verdient deze vrouw door aile vrouwen i gehuldigdte worden, daar zij zich opofferde voor hunne belangen, voor de eer hunner kunne, en daarom hare natuurlijke schuchterheid deed zwijgen, zich getroostte in 't openbaar op te treden over kwesties die allerpijnlijkst zijn voor aile echte vrouwen. Waaruit sproot bij Mrs. Butler die heldhaftige toewij-ding, die grensde aan een uit hooger of opgelegde zending ? ]k aarzel niet te antwoorden : uit haren diepen godsdienstzin, en dien kant van hare actie zou ik in 't licht willen stellen. Josephine Butler was diep geloovig. In het protestan-tism geboren en opgeleid, schijnt zij nooit eenigen twijfel gevoeld te hebben over de echtheid van die leer, maar ook omhelsde zij ten voile wat zij behouden heeft van de Christelijke — of wat hetzelfde is — van de Katholieke leering. De dogma's der Kerk stonden voor haar vast, en een innige godsvrucht, een vrome geest van gebed vereenigde haar met Christus, haren Zaligmaker, met God, haren Schepper. Geen spoor bij haar van deze bekrompenheid, deze enggeestigheid, deze ware kweze-larij, die zoo dikwijls de godsvrucht van protestanten — van de besten onder hen — misvormt en onhebbelijk maakt. Dat vooral trof mij in haar leven, bijna geheel in eigen schriften gegeven, dat zij zoo katholiek-warm voelt en denkt. lk wil er eenige voorbeelden van geven. En vooreerst hare opvatting van de vrouwenzending : « Uit de intimiteit die onze Goddelijke Meester aan zekere vrouwen verleende, mogen wij afleiden dat Zijne mededeelingen van diepsten aard niet enkel tôt de mannen gingen ; en wat onder Zijn aardsche leven gebeurde, kan ook, door den H. Geest, voortbestaan ». Leerrijk is het te bestatigen dat de wonderbaarste verkondiging welke ooit de wereld te beurt viel, de verkondiging eener gebeurte-nis die nu nog de wereld verdeelt en die meer dan welke ook onze hoop van onsterfelijkheid wettigt, de verrijzenis van Christus, eerst aan vrouwen werd gedaan. Het kan ons niet verwonderen, wanneer wij over' de eeuwen sinds dien vervlogen, terugzien en gewaar worden dat waarheden door vrouwen vooruitgezet en niet onmid-delijk bewijsbaar door logica, of tastbaar door uiterlijke zinnen, als ijdele verzinsels worden aanschouwd, dat van de apostelen werd gezegd : « De woorden der vrouwen schenen hun ijdele verzinsels, » toen zij verklaarden dat Christus was verrezen. Onder de groote typische daden, die Christus blijkbaar en met opzet ter verkondiging van een beginsel en tôt leiding der maatschappij, daarstclde, zijn er geen treffender zoo, dan zijne daden jegens vrouwen— ln aile belangrijke gevallen zijner handelwijze met vrouwen, is de oplossing van ieder geval vergezeld van eene verlossingsdaad. în één geval sprak hij eene vrouw vrij van wettelijken dwang. Die daad moest onge-twijfeld den aanwezigen voorkomen als 't gebaar van een gevaarlijken opruier, want aan den eenen kant verloste hij de vrouw van de dwingelandij der wet en won zich daardoor het applaus der massa, maar aan den anderen legde Hij aan aile aanwezige mannen op, en aan aile mannen door gevolgtrekking, de hoogere verpJichting, die zij, ellendig laf, enkel de eene helft der maatschappij ten lastelegden en die zij wreekten op vrouwen alleen. (ij Allen gingen heen, door hun geweten gevonnisd, terwijl de vrouw alleen vrij bleef ; maar, laat het ons opmerken, vrij in eenen dubbelen zin — vrij van de innerlijke zedelijke slavernij en van het harde menscheiijk opgelegd oordeel. De verlossing aan een andere vergund in zake erfelijke minderwaardigheid, was beteekenisvol. ]n één oogenblik sloeg Hij de ketens af door de overlevering van eeuwen gesmeed, en hief ze op uit den toestand doot haar zelve aangenomen van « Gentilschen hond » tôt de hoogste standplaats in 't gemeenebest van Israël. In een ander geval, waren Zijn « Ga in vrede », en woorden van teederen en eerbiedigen lof voot iemand die door de maatschappij verbannen werd, (i) Er is hier natuurlijk spraak von de overspelige vrouw. Mrs. But ler's leven was gewijd aan de bestrijding dezer noodlottige kwaal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes