Ons Brugge

227 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Octobre. Ons Brugge. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k649p2ww6t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu mnier 17. MKT fiOHDKEÛHINC, I)KR M] LIT AI KK 0VHHIIEI1) October 1918. ONS Bruqqe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Een ernstige Besehouwing. In een vorig artikel hebben wi j hel nul van een ware, oprechte vriendschap in ons arni oorlogsleven doen uitkomen. \Yie een viâen-denhart gevonden heeft, waarop hij steunen mag als op ziclizelf, waarin hij konimer en leed yerlrouwelijk mag stàrlen, beware (lien selial met de grootste zorg, en zoeke troosl en opbeurijig in die wederzijdsehe bereidwillige liefde. Doeh hij weze voorziehtig in zijn kens, ; en make wel het ondersàheid tussehen een gewonè gezelligheid, die liij tegenover al zijne medenlaten nioei hebben, en een ware innige vriendschap, die hij aan de nilgelezenen moel voorbehoudenv In iederjongelingsharl ligt er een liefdedrif't, die naar een voorwerp zoekt, naareen bemin-nelijk oorbeeld streeff, aan hçlwelk hij zieh ten voile moge schenken, en door wiens bezit hij voldoening en gelnk bekome. Die liefdedril't îs pri jzenswaardig,als baar voorwerp goed,edel en schoon is ; zij is laakbaàr, als zij het onze-delijke, het verlagende, het dierlijke nastreefl. (îod heeft de natiiurlijke orde zoo gesehikt dat man en vrouw loi malkander een neiging gevoelen.die lmnbrengen moettot de huwelijks-verbintenis. Vereenigd door dit heilig verbond, zullen zij hand in hand door bel leven gaan en malkanders lief en leed dragen. Hun wederzijdselie liefde zal opliloeien in een gezegende vrucht het kind, dat den liefdeband, die hun harlen samensnoerl, nog nauwer zal toehalen en versterken. Hoe wonderbaar werd door den Schepper Aran '1 heelal de natuur van den menseh voorbeieid toi de verhevene zending van de voorlzetting van l geslaeht ! De man muni nit door de kalme redeneerkraeht, die doel en middelen kan b'erekenen, die het bestuur van een l'amilie kan ordenen, liij bezit een steiken wil die hem door de moeilijkbeden lieen toi het bereiken van zi jn doel kan geleitien, en de welvaarl van zijn gezin doen verwezent-lijken. De vrouw is het ideaal van lielde en Iijden. Is er wel iets sehooner dan het hart eener moeder ? Met welke teedere zorg draagt zij de vrucht van hare liefde in den moedei-sehoot ? Hoe lijdt zi j om baar kind het leven te geven ! Toch juiehl ze van lielde te midden hare tranen, als ze baar wiehlje voor de eerste maal mag omarmen en met zoenen overladen ? Heminde Brugsche vrienden, bel groolere deel onder u draagt in het hert de edele liefde drift, die naar het zuiver oorbeeld streeft van een jonge vrouw, ideaal van liefde en Ii jden. Ik zegge « edele liefdedril't » omdat baar voorwerp edel, verheven en schoon is. Sedert vier jaar draagt gi j met taaie wilskracht, met man-nenmoed, den lasl van hel oorlogsleven. De beproeving heeft u geslaald en gesterkt, om weleer, als îioofd van een lniisgezin, bel gelnk van vrouw en kinderen le kunnen verwezent-| lijken. In lange rusturen, liebt gij gedroomd aan de reine maagd, met blauwe oogen en slanke leen, schoon van lijve, maar vooral kristelijk en schoon van ziel, die gij na den oorlog als vrouw ztill nemen, en met wie gij met levenslust den levenslast zult dragen. « Die liefdedrif't is prijzenswaardig : zi j weze u een borstweer tegen de verleiding van de onlueht en de aanlokkingen van ontaarde vrouwen. De hrtiîd uwer ziel waellt op u aan den overkant van den Yzer;zij bleef u getrouw, want de ware liefde kan verduldig Iijden ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Brugge appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes