Ons Brugge

216 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Août. Ons Brugge. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tq5r786f11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 15. MET GOEDKEUKING I)ER MILITAIRE OVERHEID Auçuslus 1918 Ons Bruooe Haaàfc a fies <u> L—- -1- _ jg@â<tryiT vHE^ <S«@al ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, 1. M. I. G., Sainte-Adresse. De Vriendschap. Als wij een weinig nâdenken over den last en de ontberingèn die wij in het oorlogsleven te verdiiren hebben, komen wij tôt het l)eslnit dat het nu juist d„e liehamelijke smarlen, niet zijn, voortkomende uiî koude, hitte, vermoeid-heid, en gevaren, ciie ons het meest pjjnigen, maar wel het zedelijk lijdeji, veroorzaakt door de langdurige scheiding van al wat ons dier-baar is. Het hart heeft behoefte aan iiefde ; genegen-heid is het leven van ons leven ; is de slag-ader van ons hart. Zoo wij te lang het voor-werp van onze Iiefde missen, beginnen wij te kwijnen en wèg te sterven. Die belïoefte van onze ziel wordt ton deele voldaan door de vriendschap. Het is een feit dat de soldaten malkander beminnen, malkander nelpen en bijstaan, als broeders malkanders we! en wee deeïen. Wordt iemand onder lien gekwetst, zij zullen het dreigendste doodsgevaar trotseeren om hem te redden. Zij zullen uren ver gaan om hun kameraad te bezoeken in 't hospitaal. Hoe dikwijls heb ik die wederzijdsclie genegenheid van de jongens Irewonderd in de ambulance-zalen.Is er een gekwetste die te drinken vraagt, selïens zijn er tw.ee, drie, die luidkeels om water schreeùWen. Krijgt er één een lekkerni j van milde bezoekers, hij deelt meê, met de kameraden die rond hem zijn. Als het uur van de evaeuatie slaat, gaat degqne die het afstapt, de hand drukken van al de kameraden, met belofte hun een brief te schrijven, als hij ter be stemm in g zal gekomen zijn. Ja, waarlijk is Jiet hartroererend de vriendschap, de broeder- lijkheid die bestaat onder de soldaten na te gaan. Aile vriendschap veronderstelt een zekcre gemeenschappelijkheid waaruit ze voortspruit en wâarop ze steunt. Die gemeensehappelijk-heid bestaat in de eensgezindheid van gedaeh-ten, van gevoelens, van strevingen, van oor-sprohg. Hoe sterker de gémeenschappelijkheid is, hoe grooter de vriendschap zal zijn. Welnu, de ^rièndschap van de soldaten onder malkander steunt op de gemeenschappelijkheid in 't lijden. Samen hebben ze de onlelbare miseriën van die vier jaren harde oorlogsleven doorstaan ; samen hebben ze den dood te gemoet geweest ; samen hebben ze malkander verdedigt tijdens vijandelijke aanvallen ; samen hebben ze ge-sproken over hun verlatenheid, over hun ziele-smart. Daaruit is er een wederzijdsclie genegenheid gesproken, die zc steunt, ze troost, ze opbeurt, en hun 't leven zoeter en verdrageli j-ker maakt. Brugsche makkers, onderhoudt die kostbare vriendschap. Weest altijd bereid om malkan-ders leed te dràgen, om malkander hulp te bieden in de moeielijke omstandigheden. Leeft als broeders onder malkaar, nu vooral dat gij beroofd zijt van de genegenheid uwer familie-leden ! Doch, buiten die algemeene brqederlijkheid die moet bestaan onder aile soldaten, is er nog een bijzondere, een inniger, een vuriger vriendschap die nieh voor enkelen moet voor-behouden, een vriendschap door dewelke men tracht zooveel mogelijk bij malkaar te zijn in de uren waarover men vrij mag bcschikken, door dewelke men zich lieel en al aan mal-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Brugge appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes