Ons Brugge

186 0
01 juin 1919
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1919, 01 Juin. Ons Brugge. Accès à 15 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/610vq2sr5x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ONS BRUGGE meê om te kunnen volgen. 3. Betaling. 4. Mededeelingen. N. B. — Van af 10 uur zal het bureel zich ter be-schikking houden voor het afleveren der niet afgehaalde lidkaarten, en voor de betalingen. INLIGHTINGEN « ONS BRUGGE > zal voortaan uitslui-tend gezonden worden naar de leden van den Oud-Strijdersbond. Ons INLICHTINGSBUREEL aanveerdt enkel de leden van den bond en dit op vertoon der lidkaart. Onnoodig u aan te bieden zonder lidkaart. Uitzondering wordt natuurlijk ge-maakt voor de weduwen en de ouders der ge-sneuvelde soldaten. Vele lidkaarten zijn nog niet afgehaald. De leden die zich hebben laten inschrijven worden verzocht ze te komen afhalen, 't zij in de vergadering, 't zij in het Inlichtingsbureel. Mededeelingen De heer Minister van Oorlog komt het besluit te nemen onmiddelijk al de sommen uit te betalen ver-schuldigd aan de geretoinieerdc militairen, onder vorm eener jaarlijksche vergoeding in plaats van een pensioen, voor het tijdperk in verlof zonder soldij overgebrach\ in afwachting hunner vrijstelling. De betalingen waarvan spraak zullen plaats grijpen op enkele aanvraag der bela|nghebbenden gericht tôt het Département van Oorlog (Directie der Pensioenen en Hulpgelden) en h un huidig voHedfg adres vermel-dend.De ouders moeten zich wenden tôt den kwartiermees-ter van het regiment waarvan de soldaten deel uitma-ken, om in 't bezit gesteld te worden van de soldij1 van af den dag, waarop zij sneuveld-en, tôt het einde van den oorlog, met inbegrip Van aile frontstrepen waarop zij recht hadden. De militairen die zich reeds in hunne haardsteden bevinden en rechten hebben te doen geHen om een verlof met soldij te bekomen als zijnde voorgesteld om gereformeerd te worden kunnen Zich wenden ofwel: aan het militair gouvernement of wel aan het plaatsbureel het dichtst bij hunne woon-plaats gelegen waar hen aile inlichtingen zullen gege-ven worden. Hoe eerder gij dus voor uwe belangen zorgt hoe beter voor U. HET MILITIEGELD Met genoegen brengen wij ter kennis der gedemobili-seerden dat de Minister van Binnenlandsche Zaken be-sltoten heeft de betaling van het militiegeld DRIE MAANDEN te verlengen maar enkel aan den helft van de vroegere betaalde som. In 't Stadhuis begint men reeds den achterstand van het militiegeld te betalen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Brugge appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes