Ons Brugge

327 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Decembre. Ons Brugge. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0g3gx45803/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 7. .MET TOELATING DER MILITAIRE OYERHEIl) December 1917. Ons Brugge hômm o |ifp IH/tt'/u^k « ieei,ira ^@â@(,yfc y¥nsr g-, m m uaife Bestuurder : ALEONS GEY, Onderwijzer, I. .M. I. ()., Sainte-Adresse. f a an al de brixische makkers gelîïkkkt i-:x zalig nieuwjaar Het Rksti i h Beminde Brugsche Zotjes, Met den wensch van een gelukkig en zalig Nieve-jaor en veel g'ezondheid in 't jaor, en al wat kan aangenaam zijn. Woren we te Briigge, we zoûn kunnen tikken, en een nievejaarslukstji eêten, mo een menseh moet pak-ken lijk of dat konit. Wij zitten in den tranchée, met onze voeten in 't wotere ; in den abri dansen de ràtten rond 't broodtje dat aan een hagel hangt oni aan hun Wreterszueht te ontsnappèn. De Diijtschertjës zenden van tijd lot tijd ijzerenpillen en zware smouktebolien die op de mage blijven Iiggen, en daar is ol de nieve-jaor da we te snappen krijgen. () ! Hoe geestig woren die dagen in de Brugsche stede ! Hoe zoëte Schijnt ons dat stil geluk, die stille vrede, van (lien g'oén tijd ! We zagen de voituren van de groote katten voorbij rijden ; ol naor de groote markt, oni dan Mijnheer den Gouverneur den nieve-jaarwensch te gaan aanbiën De koetsiers woren op hun pikebest, met een hoogen buizenhoed en een oudgediende redingote. In de partikuliire huizen brandde de stove in 't salonstji, en heel den dagdeure washeteen in — en uitgaan van nonkels en kozijns en nichten, en vrienden en kennissen, ol met een heele karrevrecht niévejaarwenschen. Ja, lotzelf Jantji de lanteerneman, en de mannen van de vuilkarre en van de beerkarre wisten te zeggen dat ze de eer hadden aan Mijnheer en aan Madame een gelukkig en zalig nievejaar te wensc.hën. — We goaii nie klappen van nievejaaravond, want de emotie van dien dag steeg' , gcmakkelijk naar 't hoofd, sairien mt-l ol de druppel-tjes z.oëten en de lukstjis, zoodanig dat 't moral bij den eenen en den anderen een beetje hooge stound, en dat de krinkelende stratën van Brugge mieken dat een mensch nie mëër koste redite gaan. Da was Nievejaar in tijd van vreide. Nievejaar van 1918 vindt de Brugsche zotjes uitgestrekt op huldèr strooizak, in hulder keunekot van een abri, aan 't speculeiren en aan 't mijmeren over 't geen gebeuren zal binst dat nieuwe jaar. AUei ! Jongers, staat oj>, en schudt die triestigheid van de schouders. 't Is Beertje, die 't gelins zegt ! Hier de vijve, en uit geheel mijn herte, dat herte dat U ge-negeri is, je weit het vval, «een gelukkig en zalig nievejaar ! » Zalig ! Bah ja, want je zijt loch al kristene menschen, nienschen met een ziele. Blijft brave binst 't jaar, godsdienstig en deug'dzaàm, da nioeder geen roô kaken moet krijgen als ze u weer ziet. Blijft brave ; bewaart de sterkte van jeu oogcn en de blindaze van jeu herte. 't Is e beetje lastig, mo tôt daor ! Je goat zooveil te kontenter zijn achter den oorloge dat gij nw vinger zult mogen opsteiken, en zeggen dat ge kristen menschen geblevén zijt, een mensch met een ziele ! Gelukkig nievejaar! Wal zeiker, Jandorie ! Wij heb-ben nu ol .i jaar aan 't gas gehoukden ; wij goan mo nog houkden, ol wat da we kunnen. Gelukkig zal 't jaar zijn, onthoukdt het ! Noar Brugge zullen wij goan, 't staat vaste ! Noar Brugge, en voor goed ! Zegt, piotjes van Brugge ; stekt e ke jen neuze boven den tranchei, — nie hooge, omdat de Duitsch 't niet en zou zien, en ziet in de verte, noar t'Oosten op, noar die sclioone ziinne, die wiegelt in de luçht, en blinkt doar den witten mist die de Vlaamschë gouwe bedekt. Ziet, en laat uwe verbeelding werken... Uit die nevelen rijst de fiere halletoreil, met de Belgische vlagge in top, dernevens steekt 0. L. Vrouwe torre heur vinger in de lucht ; ol den anderen kant toont St-Salvators zijn massieve torre, — de 3 zustertorens, glorie van Brugge, zinnebeëld van 't grootsch verleden. Luistert nu... Dunkt U niet dat over land en wei een roerend klokkengejubel galmt en door de luchten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Brugge appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes