Ons Limburg

2110 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5ns94/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer "12 toegelàten door de militaire overheid Maand Maart 1918. MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG Kieuw§bîad uifcgegeverç doop der) « Krin9 der liirr)bUFgep§ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESiNE, LE HAVkE NIET VERGETEN! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal ; « Grande Taverne, » Ie ver dieping, rue Ed.-Lame, 14 (tegenover de Mairie,) Le Havre. Mededeelingen berioht De heer Eug. Quaedvlieg, rue Jules-Le oesne, 18, Le Havre, verzoekt de soldater van GeystingenJOphoven, welke op hefc from zijn, hem hun naam en nauwkeurig adrei bekend te maken. Hij moet hun een belang rijke mededeeling doen vanwege den hee] Greefken, uit S'an-Francisco. Wij herinneren nogmaals dafc aile veran deringen in het adres ons onmiddellijl moeten bekendgemaakt worden en dat di nieuwe leden hunne geboorte- en woonplaati moeten aanduiden. Nieuws.uit Limburg BORGLOON Op het einde van Januari 1.1. ging de ge naamde Henri Rubens (Henri van Clara naar het boseh van Hex oin eenige takkei te rapen. Hij werd aangehouden door dei boschwachter welke hem met de kolf vai zijn geweer zulke slagen toebracht, dat hi, era-an bezweken is. Deze betreurenswaardige daad heef gansch de familie Rubens-Berckenbosch ii droefheid gedompeld en ons lief stadj< Loon in opschudding gebracht, want Henr werd geacht en geprezen van al zijne me deburgers. De begrafenis heeft op 2 Februari 1.1 plaats gehad on der eenen grooten toelooj van volk. De jonge student Jozef Smecs heeft eene indrukwekkende redevoering uit-gesproken. De fanfare Ste-Cecilia en de tooneelmaatsch'appij « Nut en Vermaak » waarvan Henri een der getrouwste leden vvas, waren ook vertegenwoordigd. — Justin Van Ormelingen, die gedurende den oorlog in het huwelijksbootje is gecre-den met Jeanneke Claes, werkt goed voor het vaderlani' i ri een tweede jonge zoon is uit het jeugdig paar geboren. Bravo Justin ! — Norbert Biflen en Marie Haling heb-ben ook al eene jonge doch-ter gekocht. — In Loon hebben 3e burgers niet te veel te klagen ; de fruithan'del laat de be-volking veel geld verdienen. BREE Wij vernemen uit Weert (Holland) het overlijden van den heer Gérard Roothans, groot-industrieel te Bree, die in 't begin van den oorlog naar Weert uitgeweken was. De afgestorvene, ongeveer 60 jaar oud, was de zwager van den heer Martens, bur-gemeester onzer stad. Hij was ridder in de Leopoldsorde, Lid van vele vereenigingen. Groot was zijn deel in aile sociale, liefdadige en godsdienstige werken. Een roerende lijkrede werd uitgesproken aan het graf door den heer Edouard Jans-sens.Een overgroote schare volgde de lijkbaar kerk- en grafwaarcs. Wij bieden aan zijne geëerbiedigde gade en aan zijne achtbare familie ons innig rouwbeklag aan. EELEN Men meldt het overlijden van Mevr. Mathieu Diris en Mevr. Raymond Dillen. — Zijn in het huwelijksbooqe gestapt : M. Louis Yan Oeteren, landmeter, en Me-juffer Maria Martens. — Een paar honderdtal nieuw aangeko-men vluchtelingen uit West-Vlaanderen, vc>oral uit de omstreken van Thourouf, zijn hier bij de burgers gehuisvesc. Een piinlijker stoet van ellende en door-stane ontberingen, kan zich geen menschen-verstand voorstellen. N'OUBLIEZ PAS ! Tous les PREMIERS DIMANCHES du mois RÉU-WIÔN à notre locajl habituel « Grande Taverne », l8r étage, rue Ed -Larue, 14 (en. face de la Mairie,) Le Havre. EXEL Wij vernemen het huwelijk van Renckens •Jan, 30 jaar oud, met Weyen Maria, bei-den dezer gemeente. GENCK Hier gaat eene groote nijverheidsschool gesticht worden; 't zal eene door en door Vlaamsche zijn. GINGELOM In December 1.1. heeft een zware brand gewoed op de kasseide bij M. Princen: zes runderen en 9 varkens werden de prooi der vlammejn. — Het is duchtig winter geweesc. De ther-mometer daalde tôt 20°5 beneden het vries-punt en de sneeuw bereikte een gemiddelde dikte van 41 oentimetcrs. Den 9 Januari lag de sneeuw sinds eene maand en de brand-stof is zoo ra-ar. Al de scholen zijn geslo-ten, gebrek aan kolen, en wanneer ze zullen geopend worden weet men' niet. HAMONT De juffrouwen Rijcken, zusters van den vroegeren kapelaan van Maeseyok, die se-dert eenige weken in de gevangenis opge-sloten waren, zijn Tosgelaten en te Hamont teruggekeerd. HASSELT De « Vereenigde Tooneelliefhebbers » hebben veel bij val gehad met een opvoering van « Elza », ten bate van de noodlijdenden der stad. Een som van ri'im duizend fmnk is voor het goede doel afgedragen gewor'den. — De Ylaamsche maatschappij « Leesgi-zelschap » schrijft jaarlijks een letterkun-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes