Ons Limburg

1960 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Decembre. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7659c6ss7m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

MOED GEDUip — VERTROUWËN — en KOP BOVEn PLUTOT LA MORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieuw^blad uifcgegever) door der) « Krir)9 dep'hirpbapgeps y REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIEUWAARSWENSCH " ~ "S ~ Aan de lezers en gouwgenooten van < Ons Limburg » sturen wij onze beste j ( heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar. I( Het vierde jaar van den oorlog zijn wij reeds binnengetreden en steeds hebt j gij het voorbeeld van oprechte, oajtifonk elbare vaderlandslieide, gegeven. De beproeving is hard", de schei-ding van uw dierbaren grievend> doch niets lieeft tôt nu toe uw moed en uw vertouwen doen wankelen. Yooruit dus tôt het einde! Dit jaar moge ons den vrede en den zege brengen en getuige zijn van de blijde in-trede in ons dierbaar België van onzen neldenkoning en zijn heldenrschaar. Hebt , vertrouwen, hebt moed, de tijd, waarop gij uw bekoorlijk Limburg zult weerzien, waarop gij weer en meer dan ooit nog het , zoete huiselijke genot zult gen ieten is nakend. Limburgers, blijft getrouw aan uw leus : moed, geduiu, verirouwen in . Kop boven ! Mededeelingen AL ■ « M B. A » JQJ ■*-- «.« De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hobben op Zondag 6n Januari 1918 om 4 uren 's namiddags in ons gewoon lokaaL : Grande Taverne, Ie verdieping, Rue Ed.-Larue, 14 (tegenover de Mairi ) Le Havre. De heer Heenen van Hasselt, commandant bij het : Jelgisch leger, zal ons vergasten op eene voordracht over Congo waar hij verse-heidene jaren heeft ci "rgebracht en waar hij zoo dapper gestreden heeft tegen den j Duitschen overmeldiger. Zooals het vo'rig nummer het meldde, zullen de soldaten die vo >r 1 Januari 1918 hun nieuw adres (D.) n et opgegeven heb-ben, het bladje niet meer ontvangen. Wij herini >ren nogmaals dat aile ve-rswaderingen in het adres ons ommiddellijk moeten bekendgemaakt worden en de nieuwe leden hunne geboorte-en woon-plaats moeten aanduiden. De soidaten, die met verlof alhier een bezoek wenschen te brengen aan « Ons Limburg », worden verzocht te komen op de Redactie, 18, rue Jules-Lecesne, 4® verdieping, na 6 uren 's namiddags. Een goed glasje en eene smakelijke Limburgsche sigaar zijn er altijd aan vast. Op de laatste vergadering had er eene aandoenlijke plechtigheid plaats. \çïeiic! Nevên van Dier?enbeek, mût -- --== eenige makkers, had onzen Streekgenoot Yan Bockrijek Alfons van Zonhoven, die onlangs vereerd werd met het oorlogskruis [en benoenul in de Orde van Leopold XI, leeae verrassing bereid. Ze hadden hem de verkleinmg zijner eereteekens gekocht. In eenige roerende woorden bracht jvriend Neven hulde aan den hé^d en ver-zochi den voorzitter hem het geschenk op de borst. te spelden. D:' voorzitter sloot zich aan bij dit ver-zoek pue es de dapperheid van den Lim-burgschen strijder en omhelsde hem on-der algemeene toejuichingen. >e Ileer Yan Boeckrijk zeer getroffen bedankte in eenige goed gepeste weorden. Een goede pot werd er geledigd op zijne geïondheid. Op zondag 2de December, had in de ka,>el van het Tehuis voor Oorlogsin va-lied 'î te Sainte-Adresse een requiem ■y -V ' -""î ■ - T-+U1' ■', -.-gn (Je.over- leden leden van den Limburgschen Kring. Onder de talrijke aanwezigen bemerkten wij den Heer J. Helieputte, Minister van Landbouw en Openbare werken, volksver-tegenwoordiger voor Tongeren- Maeseijck ; den heer Bidder Moreau de Bellaing, burgemeester van Rothem; den heer De Coninck, dienstbestuurder van de spoor-wegen der provincie Limburg, verder het bestuur van den Kring en ongeveer hon-derd leden. De E. H, Kanunnik Schoenaers van Helchteren welke of'ficïëerde, hield na het Evangelie een toespraak die diepen in-druk maïai te en die wij hierna laten vol-gen.Na de plechtigheid werd een photo ge-nomen van de aanwezigen. De leden welke een exemplaar van de groep wivlen koopen, kunnen zich wen-den tôt het bestuur van den Kring. In naam van den Kring der Limburgers betuigen wij hier onzen besten dank aan den E. H. Dubois almoezenier van het Tehuis van Oorlogsinvalieden te Sainte-Adresse, evenals aan den heer Tanrez, den bekwamen bestuurder van het muziek-korps en aan al de muzikanten welke zoo goed geweest zijn hunne medewerking te verleenen. TOESPRAAK YAN DEN E. H. SOHOENAERS : Langdurig, hardnekkig en bloedig was de krijg tusschen Israelieten en Philistij-nen. Op zekeren dag, na een vreeselijk [ gevecht, gebood Judas Machabeus, de Leeuw van Israël, dat men een gedeelte van den gemaakten buit zoude brengen aan de priesters van Jérusalem, opdat deze ôn Heere slaohtoffers zcuden opdra- it gen voor de. gesneuvelde wapenbrowlèrs; e « wcint, verldaarde de wijze en ony.er-.s schrokkene Bevelhebber, 't is eene zatîg.e. gedachte offers en gebeden te plengeri~~~~~ voor de overledenen, opdat God hun r barmJiartig weze ». 't Is dat treffend tooneel van over 2.000 t jaren, dat ik hier, in zulke indrukwek-•- kende omstandigheden, zie herhalen. p tjrewis, de Leeuw van België, onze dier-bare en heiùhaftige koning Albert, door ■- den snooden en trouweloozen vijand van i- troon, van land en van woonst beroofd, i- kan geenen buit noch schatten^zenden ten j einde offers te doen opdragen voor zijn n ! gesneuvelde krijgers. Doch hij zendt ons l. meer en beter : hij zendt ons zijn hart e en zijnen gcest. Deze zijn thans, hier te midden van ons en nemen innig deel in de huVde, welke wij brengen aan onze Lim-e burgsche oorlogshelden. 't Is de vurige . genegenheid van onzen vorst tôt zijne q î moedige sold ten, 't. is de diepe godsdiën-.. !staard v: n r. zen weergaloozen Koning, , ùié iiii,, uzgl-, < ■ ' - ,-i- n i geest, deel neemt in deze vaderlandsche q en godsdienstige plechtigheid. En de buit... de buit gezonden tôt het ; opdragen van offers voor de gesneuvelde • ' wapfenbroeders... F Oh ! dien buit heb-e ben wij niet noodig ! Die buit, gemaakt ■_ op eenen scbaamteloozen vijand, bezoedeld ■tlmet allerlei euveildaden; die buit zoude . ons offer onteeren en daarom versmaden wij hem. De plengers van dit offer, op-n gedragen voor de eeuwige rust onzer dier-,t bare provinciebroeders, zijn de ijverige . en wijze best-ierders van den Limburg-i- schen Kring ; zijn, beste vrienden, uwe harten en geesten rijk aan genegenheid en aandenken voor de héldhaftige gesneu-velden ; is deze priesterziel, die elke ver-e goeditLg met verontwaardiging zoude - afslaan en zich overgelukkig gevoelt van eene openbare hulde te kunnen brengen •s aan die brave zonen zijner provincie, n wier zielen hij, elken dag, in het altaar-it geheim, vurig aan God aanbeveelt... ;- Een© vergelijkende volkerenstudie der n negen provinciën, die het heei^iijk en :- bloeiend België van voor den oorlog uit-o maakten, overtuigt elken weldenkenden <e en rechtzinnigen mensch dat ons lief Limburg, aan aile zijne zusters, de kroon !. spande door zijne zëldzame getrouwheid aan de overlevering, aan den troon en s aan het altaar. En daarom leefden de i- Limburgers zoo gerust, zoo gemoèdelijk, k zoo familiaal, zoo tevreden en ge^ukkig; e en daarom ook, wanneer de hiel van den ;e snooden ùhlaa.n betvaderland bezoedelde, n streden zij zoo dapper, zoo geestdriftig, it zoo vastbesloten, zoo onoverwinbaar... i-l Hoc oix/.Q "Jiiïi'bnï^sc'h.s "jong'ôîis lï'sstrB- ~ W- ;—r" i " \J î Ir V I Nummer 19 eu Nnmnier 20 tokgblah x door de militaire overheid Ma-nd Deceinter 1911 en Jannari 1918 WÊÊÊBK iri i' irii'i n'1 ' TfMnffîTWTBfBFHTTnBWBI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes