Ons Limburg

2076 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sn00z72f3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 25 TOF.rTKT.ATFN HOOR FlF MIT.TTATÏiF. OVFR fTF.Il Maanrî .Tiini 1918 iMOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP ROVEN ONS LIMBURG J^ieUWsblad uitgeg€ver)xdoor deo « K^^ng der Ixirrçbupgerç * REDACTIE : 18, RUE JULES-LEGESNE, LE HAVRE Feestvergadering van den Kring der Limburqers <& KRING DER LIMBURGERS <* Ilerinnerir'; aan het ae Ver/arinqsfeest op Zondaq 2 Juni 1018 te Sainte-Adresse fer "geiégëffiRSia van de tweed" verj aring van den Kring had onze vereeniging, op Zondag 2 Juni 1918, ©en buitengewone ver-gadering belegd welke allerbest geslaagd is. Ongeveer 200 leden hadden er prijs opge-sfceld deze vergadering bij te wonen. Te 4 uren word de zitting geopend door het spelen van do Brabançonne. Aan de bestnurstafel namen plaats de heeren Helleputte, Minister van .Landbouw en Openbaj-e Werken, Volksvertegenwoordi-ger voor hct arrondissement Tongeron-Maeseyck ; Reynders, voorzitter ; Quaedvlieg, secretaris; Vanhove, Neven, Paumen, bestuursleden, en onderluitenant Ant. van Lindt. Nadat de voorzitter te zitting had g opjnd, weid het woord gegéven aan den heer Quaedvlieg om verslag uit te brengeti over do werkzaamhedon van hct afgeloopen jaar. Aan dit verslag ontleenen wij het volgende : (( Meer dan ooit is het nut van onzen » Kring bewezon; wij, die niet in het gevaar » zijn, moeten onze middelen verdubbelen » om de brave jongens van onze provincie, » die zich zoo dapper blijven gedragen, » te helpen en te ondersteunen. » Het is een waar genoegen te vernemen » van hen, als zij hier met verlof komen, » wat plezier het lezën van Ons Limburg » hun verschaft. » Het eerste punt van ons programma » is immers : Nieuws meedeelen uit onze » provincie. » Op dit punt zijn wij zeker niet te kort » gebleven. Wtj hebbcn ailes in het werk » gesteld om zooveel nieuws mogelijk te » bezorgen. Zij zijn er ons ook zeer erken-» telijk voor, want het groot getal brieven » van dankbetuigingen is cr het bcwijs )) van. » Jammeï is het dat de onkosten van het » drukken van het blaadje voortdurend » stijgen. » Bij de stichting kostten de 2.000 num-» mers 80 frank, nu kosten ze 189 frank ! » Gri j ziet, Waar de Heeren en Vrienden, » dat onze lasten groot zijn. » Gelultkiglijk hebbcn wij goedo onctér-» steunende, leden die ons toelaten onze » taak vol te houden. Hunne giftan hebben » ons zelfs toegelaten eenige paardsoogen » te sturcn aan de m&est behoeftigen onzer » jongens en eenige pakjes te verzenden » naar die welke gevangen zijn in Duitsch-» land. >> Aan ~3iê Welke met verlof komen in » Le Havre en zich aanbieden bij het » (Joiniteit, is er altijd een gulhartige » ontvangst gedaan geweest. » Door onze tusschenkomst werd ook » menig verlof aangevraagd; vele jongens, » op ons aandnngen bij zekere comiteiten, » ontvingen pakjes met ondergoed gedu-» rende het koud j aargetij de. » Insgelijks zijn wij er in geslaagd aan » eenige soldaten, onbekwaam voor den » dienst en zelfs aan vluchtelingen, eene » betrekking te bezovgen. » Een groot getal brieven van onze jon-» gens hebben wij kunnen doen geworden » aan bloedverwanton vdie in het bezette » gedoelte zijn. » Zooals gij ziet hebben wij al gedaan wat » mogelijk was om onzen Kring nuttig te » maken vooral voor onze dappere strijders. » Ook moeten wij in dion weg blijven voort-» gaan om zooveel goed mogelijk te doen. . » Onze plicht gebiedt ons eene openlijke n hulde te brengen aan diegenen die het » hunne bijdragen tôt het welslagen en » instand houden van onzen Kring. » Eerst bedanken wij onze weldoeners » voor hunne milde gift. La<at mij toe eene » bijzondere hulde te brengen aan dien » naamloozen vriend die ons maandelijks » eene gift van 50 frank geeft en die tôt nu » toe de som van duizend franken gestort » heeft. 't Is zeker aan die zoo belanglooz'e » liefdadighoid te danken dat wij ons goed » werk kunnen volbrengen. » Een oprechten dank aan die Heeren » die onze vergaderingen zoo aantrekkelijk » maakten met ons te vergasten op eene » voordracht. » Een bijzonderen dank aan den Eerw. » Heer Schoenaers, do heeren Grauls en » Coenegrachts die hunnen moed niet spa-» ren tôt het opstellen en verbeteren van >> Ons Blaadje. » Aan U, geachte vriend Beijnders, die » ailes over hebt voor onze vereeniging » en die op zoo meesterlijke wijze onzen » Kring Taestuurt, aan de vrienden Van-» hove, onder-voorzitter, Paumen, schat-» bewaarder, en al diegenen die zich op-» offeren tôt het blœien van onze instel-» lirig, stuur ik in naam van al de Leden » onze hartelijke gelukwenschon en onze » welgemeende dankbetuigingen. » Ja, zooals ik het U verleden jaar vroeg, )> onze Kring zal en moet blijven bestaan » nu en na den oorlog tôt heil en welzijn >> van ons dierbaar Limburg. » Dit verslag werd warm toegejuicht. Daar-na hield do heer Reijnders de hiernavol-gende toospraak : « Beste Vrienden, » Voor de tweede maal zijn wij op vreem-den bodem vcrgaderd om de stichting van onzen Kring, den Kring van de Limbur-gers, te vieren. » In naam van ons allen betuig ik den Wel Edelen Heer Minister Helleputte onzen vurigen dank voor het nieuw blijk van toegenegenheid dat hij ons geeft door onze vergadering met zij ne tegeiiiwoordigheid op te luisteren. Het is u allen, vrienden, bekend, hoezeer zij ne Excellentie de belan-gen van onze dierbaore gouw behartigt, hoe hij met ons mêe voelt en leeft, en onzen Kring, met woord en daad ondersteunt : Doch zijn zorg strekt zich nog veel verder uit.. Ondervraagt onze jonge krachtige gouwgenooten en strijders, die ginder aan den wereldberoemden Yzer den vijand in bedwang houden, en die met verlof hier de e>eT genioten zij n© Excellentie een bezoek te kunnen brengen. Zij zullen u allen zeg-gen hoe vaderlijk, hoe eenvoudig-hartelijk ze onthaald worden .en steun en opbeuring ontvangen. In naam van gansch Limburg, dank Heer Minister, innigen en welge-meenden dank voor den balsem dien gij over de wonden van zijn lijdende en strij-dende kinders uitstort. » En u, beste vrienden, spreek ik even-eens mijn oprechten dank uit om in een zoo groot getal opgekomen te zijn : dit is een bewijs dat het welzijn van onzen Kring en het doel dat we beoogen, u lief zijn. > » In de korto aanspraak die ik de eer had u verleden jaar toe te sturen, wees ik op den zege en den heilzamen vrede, in het verschiet. Ik sprak van het nakend oogen-blik waarop wij naar ons dierbaar gewest, gezisiverd van het ongedierte dat er thans huist en onze lieve plek bezoedeld heeft, zouden weerkeeren. Eilaas, mijn voorzeg-ging heeft zich tôt nu toe niet verwezen-lijkt. De kelk des lijdens is nog niet gele-digd ; onze beproevingen zijn nog niet ten einde ! Dit grieft me, martelt me. Mijn voorzegging was dus maar een droom 1 Ja ! maar een droom, die toch een weerkaatsing is van de zekere toekomst, die ons wacht. Moeten we dan den moed laten zinken en neerslachtig worden? Neen, duizend maal neen! Zulks ligt niet in onzen aard. Onze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes