Ons Limburg

2201 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kw57d2qz60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 25 TOEGELATEN DQOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Juni 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG J^ietiWsblad uifcgegeVer) door der) « der Iiirpburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE Feestvergadeping van den Kring der Limburgeps KRING DER LIMBURGERS il» Herinnering aan het 2e Verj'aringsfeest op Zondag 2 Juni igi8 te Sainte-Adresse «y Ter gelegenheid van do tweede verjaring van den Kring had onze vereeniging-, op Zondag 2 Juni 1918, een buitengewo'iie ver-gadering belegd welke allerbest geslaagd is. Ongeveer 200 leden hadden er prijs opge-steld deze vergadering bij to wonen. Te 4 uren werd de zitting geopend door het spelen van de Brabançonne. Aan de bestuurstafel namen plaats de heeren Helleputte, Minister van J^andbouw en Openbare Werken, Volksvertegenwoordi-ger voor het arrondissement Tongeren-Maeseyck.; Reynders, voorzitter; Quaedvlieg, secretaris; Vanhove, Neven, Paumen, bestuursleden, en onderluitenant Ant. vau Lindt. JN'adat de voorzitter te zitting had g opjnd, werd het woord gegeven aan den heer Quaedvlieg om verslag uit te brengen over de werkzaamheden van het afgeloopun jaar. Aan dit verslag ontleenen wij het volgende : « Meer dan ooit is het nut van onzen » Kring bewezeni; wij, die niet in het gevaar » zijn, moeten onze middelen verdubbelen » om de brave jongens van onze provincie, » die zich zoo dapper blijven gedragen, » te helpen en te ondersteunen. » Het is een waar genoegen. te ver ne me n » van hen, ials zij hier met verlof komen, » wat plezier het lezen van Ons Limburg » hun verschaft. » Het eerste prunt van ons programma » is immers : Nieuws meedeelen uit onze » provincie. » Op dit punt zijn wij zeker niet te kort » gebleven. Wij hebben ailes in het werk » gesteld om zooveel nieuws mogelijk te » bezorgen. Zij zijn er ons ook zeer erken-» telijk voor, want het groot getal brieven » van dankbetuigingen is er het bewijs » van. » Jammei is het dat de onkosten van het » drukken van het blaadje voortdurend » stijgen. » Bij de stichting kostten de 2.000 num-» mers 80 frank, nu kosten ze 189 frank ! » Gij ziet, Waar de Heer en en Vrienden, » dat onze lasten groot zijn. » Gelukkiglijk hebben wij goede ontier-» steunende leden die ons toolaten onze » taak vol te houden. Hunne gif tan hebben » ons zelfs toegelaten eenige panrehoor/en » te sturen aan de meest behoeftigen onzer » jongens en eenige pakjes te verzenden » naar die welke gevangen zijn in Duitseh-» land. tf %J ! I tJ » Aan die welke met1 verlof komen il » Le Havre en zich aanbieden bij he1 » Coiniteit, is er altijd ' ©en gulhartig( » ontvangst gedaan geweest. » Door onze tusschenkomst werd ooli » menig verlof aangevraagd; vele jongens » op ons aandringen bij zekere comiteiten » ontvingen pakjes met ondergoed gedu » rende het koud jaargetijde. » Insgelijks zijn wij er in geslaagd aar » eenige soldaten, onbekwaam vooï der » dienst en zelfs aan vluchtelingen, een< » betrekking to bezorgen. » Ejn groot getal• brieven van onze jon » gens hebben wij kunnen doen geworder » aan bloedverwanten die in het bezettt » gedeelte zijn. )> Zooals gij ziet hebben wij al gedaan wai » mogelijk was om onzen Kring nuttig tf » maken vooral voor onze dappere strijders » Ook moeten wij in dien weg blijven voort » gaan om zooveel goed mogelijk te doen. » Onze plicht gebiedi ons eene openlijk* » hulde te brengen aan diegenen die hei » hunne bijdragen tôt het welslagen er » instand houden van onzen Kring. » Eerst bedanken wij onze weldoener: » voor hunne milde gift. Laut mij toe eeni » bijzondere hulde te brengen aan diei » naamloozen vriend die ons maandelijki » eene gift van 50 frank geeft en die tôt ni » toe de som van duizend franken gestori » heeft. 't Is zeker aan die zoo belangloozt a liefdadigheid te danken dat wij ons goec n werk kunnen volbrengen. » Een oprechten dank aan die Heerer » die onze vergaderingen zoo aantrekkelijl » maakten met ons te vergasten op eeni » voordracht. » Een bijzonderen dank aan den Eerw » Heer Schoenaers, d® heeren Grauls er » Coenegrachts die hunnen moed niet spa , » ren tôt het opstellen en verbeteren var » Ons Blaadje. » Aan U, geachte vriend Reijnders, di( n ailes over hebt voor onze vereeniginj » en die op zoo meesterlijke wijze onzer a Kring bestuurt, aan de vrienden Yan » hove, onder-voorzitfcer, Paumen, schat » bewaarder, en -al diegenen die zich op » offeren tôt het bloeien van onze instel » ling, stuur ik in naam van al de Leder n onzé hartelijke gelukwenschen en onzi » welgemeende dankbetuigingen. » Ja, zooals ik het U verleden jaar vroeg » onze Kring zal en moet blijven besta-ar » nu en na den oorlog tôt heil en welïijr ^ » » » V W A A l* « L/UUL i a van ons dierbaar Limburg. » Dit verslag werd warm toegejuicht. Daar-na liield de heer Reijnders de hiernavol-gende toespraak : « Beste Vrienden, » Voor de tweede maal zijn wij op vreem-den bodem vergaderd om de stichting van onzen Kring, den Kring van de Limbur-gers, te vieren. » In naam van ons iallen betuig ik den Wel Edelen Heer Minister Helleputte onzen vurigen dank voor het nieuw blijk van toegenegenheid dat hij ons geeft door onze i vergadering met zij ne tegeouwoordigheid op : te luisteren. Het is u allen, vrienden, bekend, hoezeer zijn© Excellentie de belan-; gen van onze dierbare gouw behartigt, hoe i hij met ons nfiêe voelt en leeft, en onzen Kring, met woord en daad onderstcunt : Doch zijn zorg strekt zich nog veel verder uit. Ondervraagt onze jonge krachtige ' gouwgenooten en strijders, die ginder aan den wereldberoemden Yzer den vijand in i bedwang houden, en die met verlof hier de ee,r genieten zij no Excellentie een bezoek i te kunnen brengen. Zij zullen u allen zeg-gen hoe vaderlijk, hoé eenvoudig-hartelijk i ze onthaald worden en steun en opbeuring > ontvangen. In naam van gansch Limburg, dank Heer Minister, innigen en welge-- meenden dank voor den balsem dien gij i over de wonden van zijn lijdende en strij-l dende kinders uitstort. » En u, beste vrienden, spreek ik even-l eens mijn oprechten dank uit om in een zoo groot getal opgekomen te zijn : dit is een bewijs dat het welzijn van onzen Kring en het doel dat we beoogen, u lief zijn. » In de korto aanspraak die ik; de eer had u verleden jaar toe te sturen, wees ik op den zege en den heilzamen vrede, in het verschiet. Ik sprak van het nakend oogen-blik waarop wij naar ons dierbaar gewest, gezuiverd van het ongedierte dat er thans huist en onze lieve plek bezoedeld heeft, zouden weerkeeren. Eilaas, mijn voorzeg-ging heeft zich tôt nu toe niet verwezen-lijkt. De kelk des lijdçns is nog niet gele-digd ; onze beproevingen zijn nog niet ten einde ! Dit grieft me, martelt me. Mijn voorzegging was dus maar een droom? Jal maa.r een droom, die toch een weerkaatsing is van de zekere toekomst, die ons wacht. Moeten we dan den moed laten zinken en neerslachtig worden?. Neen, duizend maal neen ! Zulks ligt niet in onzen aard. Onze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes