Ons Limburg

2929 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juillet. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9ts3b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ons Limburég Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kring der Limburgcrs >). REDACTTR: 18. RTTK .1TTLES T. F, T. F, S N F, T.F, H A V R F Mededeelingen * -------""a—" De volgende vergadering' van onzen kring /al plaats hebben op Zondag, ."> Auguslus 1917, te 4 uren 's namiddag's, in ons gewoon lokaal : GRANDE TA-VEIINE, Ie verdieping, RUE ED. LA-RUE, 14, (tegenover de Mairie), Le Havre. (Ingang langs de cinéma). — De leden worden dringend ver-zodit ons aanstonds le verwittigen, wanneer hun adres veranderd wordt. Dil is van het allergrootste belang voor het verzenden van ons blaadje. Nogmaals verzoeken wij degenen die hun porlret nog niet opgestuurd hebben, zulks oniniddellijk le doen. — Op de laatsle vergadering werd.cn vier nieuwe connnissarissen benoemd. Het comiteit van den Kring is nu sâmengesteld als volgt : Voorzilter: Gh. Reynders, van Tongeren.Onder-Voorzitter : Akm. Vanhove, van 1 Ierck-de-Stad. Secretaris : Eug. Quaedveieo van Hasselt Schatbewaarder : Lamu. Paumen, van Maeseyck. Bijgevoegd Schatbewaarder : Jos. Don-ders, van Ophoven. Commissarissen : Defqurny, van Tongeren ; Sevenaxts, van Alken ; Ykkding, van Hassell ; Wolfs, van Bil-sen ; Lowette, van Romniershoven ; .Iackmaert, van Ccrdiugcn ; Ar.;v Ra-k len, van Neerpell ; Nevex, van Diepen-beek ; Hermans, van Riempst ; Usé, van St-Truiden. Nieuws uit Limburg. Achel. De weggevoerden zijn bijna alle.maal terug-gekomen, o. a. W. en M. Van Werdl, M. Vermeil, Wijnants, Hemi Vermeulen, enz. Allen waren halfdood en uitgehongérd. Op liet kasteel, waar 3of4 Duilsehe ollicie-ren woonden, zou thans mevrouw de Gravin Cornet verblijven. Ali-Hocsselt. Ilerl gevangen. — In 't begin der maand Mei deed een der dorpsbewoners eene zeld-zame vangst. Toen hij van zijn werk kwam, bracht hij een hert mee naar linis. Daar er geene « vreemdelingen » mogen worden ge-huisvest, zondér toelating der Duitscliers, zoo ging hij deze verwittigen. Deze voerden na-tuurlijk cenige dagen later liet (lier naar Tongeren. Volkssoep. — Sedert het begin van Mei is alhier het zoo nuttige werk der volkssoep ingesteld. Berg-bij-Tongeren. De heer Bamps is naar Duitschland g'ezon-den orndat hij brieven ontvangen had. Bilsen. Burgerlijke stand lot 1 Juni 1917. Geboorten : Deben Joseph. Sierfgevallen : Libotte Toussaint, oud 72 j Wapenmakersgast, geboren te Glain, onge-huwd.Huwelijksafkoniliging: Lambregs Simon.van Bilsen en Verjans Elisabeth van Hoesselt. Boorshcim. In ons dorp gaat ailes nog betrekkelijk goed. De Duitscliers bewaken de brugeneen zcstigtal Molfen liggen te Cotliem op de liai. Hier zijn nog geen jongens naar Duitschland geVoerd. Borgloon. Onze stadsgenoot Henri Proesmans, welke tegenwbordig b i j het leger is, heeft zijne bee-nen nogmaals ingesmeerd en is weer cens aan 't wielrijden geweest. Onlangs heeft hij deelgenomen aan een koers Gravelines-Bou-logne, 12 km. lieen en weer, en heeft er de derde plaats bekomen. De uitslag was als volgt": 1) Valkenaars van LeuVen, 2) Vandro-genbosch van Denderleeuw, 3) Proesmans va,il Borgloon, £) Vandeyelde, 5) Vanmandel van Laèken. Ovcrlijden : De E. II. Lombars, oud bestier-der'der kostschool van (leZusters van Liefde, te Borgloon, is overleden te Cointe, oud 73 j. Brce. Burgerlijke stand loi t Juni 1917. Geboorten : Lemkens Maria Elisa Bertha 7 W'els, Maria Catharina ; Willems, Peter Jan Alberty. Overlijdcns : Corstjens, Jan Albert AugUst, 'en 20 m. ; Creemers, Maria Anna, 3 j. ; Bamae-, ,"> kers, Anna Maria, 2.") j. ; Meulfels, Willem 05 Albert, 11 ni. \\_ Huwelijk : Meus, Ilendrik Egidius met Cors- tjens, Maria Anna. y — Wij vernemen dat honderd uitgeputte kinderen van Luik, te Bree zijn aaingekonien, om er verzorgd le worden. Te Luik is de er- ellende vreeselijk. Ilet aantal bedelaars langs ell dewegen buiten de stad is sclirikkelijk ver-. menigvuldigd. jqj. Coninxheim. Brand. — Alliier ontstond op 7 Mei een begin van brand in de paehthoeve van Peter ien Orv. Het onheil werd in tijds opgemerkt en ll'd bestreden. Men gelukte erin den brand te beperken en de woningen aanpalende huizen |c|1 te vrijwaren. Er bestaat verzekering. Coriessem. nu Teruggekeerd. — De schejiene welke op 1 Februari door de Duitscliers weggevoe^rd werd is naar Cortessem weergekeerd na 3 ge- lange en barde maanden gevangenschap in Antwerpen te hebben doorgebracht. — Eenige kerels liebben^ sinds eenigen tijd de koeien 's naclits in de weiden gemolken. . De deugnieten worden thans opgezoclit. iC Coscn. 'fl j-J c Ovcrlijden. — In het klooster der Begiiliere Kanunnikessen van bel II. Graf te Cosen is ON- overleden, Zuster Maria-Iielena van het II. Hart van Jezus, in de wereld Mejuffrouw ,.ln Maria Catharina Aerts, oud 78jaaren gepro-l'est sedert 47 jaar. :11 ' Diepenbeek. Jl Plechtige lijkdienst. — Woensdag; 30 Mei, 'n ; )1ceft onder een en g'rooten toeloop van volk, VK- de pleehlige lijfcdiens! plants g«had v»n- Is'ji en- Valkenborgh, gesneuveld soldant. De brave s];, jongeling diendc bij het 11'' linieregiment ; hij sneuvelde op het veld van eer te l)ixmui-dé, den 9 September 1916, en werd begraven op het militatr kerkhof te Adinkerke. Onderscheiding. — De heer Benoit Vande-Poel, onderluitenant bij liet Belgisch leger, gebodrtig van Diepenbeek, is benoemd lot -lier. Ridder in de Kroonorde en vereerd met het 'er- Oorlogskruis. lien Sterfgeual. — De honderdjarige vrouw Holstein, weduwe Lieben, wonende op het -ie- gehucht Boyerheide is in de maand Juni vin overleden. Zij was juist 100 jaar, (i maand en 29 dagen oud. Eygenbilsen. and Dagelijks wordt de volkssoep aan 100 per-eld- sonen uitgedeeld. De meesten krljgen ze voor am, niets, anderen" moeten 10 centiemen ]>er dag er betalén. ge- Overlijden. — Den 23 Mei overleed hier zoo Maria Agnes Maris, echtgenoote van Làmbcr-na- tus Lathouwers, geboren te Munsterbilsen aar den 2 Februari 1834. Zij sclionk 3 zonen aan het vaderland en vernam op haar doodsbed 1 is nog den dood van haren lieven Frans. Bij oep elken stond rie]) zij om haren oudsten zoon Johannes, doch te vergeefs ; God heeft het anders gewild, in den Hemel zal zij hare dierbare kinderen weervinden. De plechtige begrafenis heeft onder eenen overgrooten volkstoeloop en onder algemee-ne deelneming plaats gehad, den 26 Mei 1. 1. Solo-slim. — Zondag 20 Mei, werd alhier bij Boelen-Martens aan de kerk, een solo-slim 2 j., gespeeld door den heer E. Vanwilderode ige- met een vijfde van troevenaas en de zes, een 6 derde van ruitenaas, en een derde van rui-van tentien. Medespelers waren : Winand en schepen Martens en Gisbert van Mopertingen. Gellick. lijk Dure grond. — Dondérdag 5 Juni, had al-eén hier de verkoop plaats van een huis, weide lal. en land. De weide en landerijen gingen ruim and 500 IV. de roede (4.30 a.), wat een bewijs is dat de Gellickenaren geen geld le kort hebben, want hieris de prijs van het land nooit lioo-îlke 8er dan 100 fr. de roede. jee- Genck. eus — In 't dorp gaat ailes nog op zijn oud?, hij natuurlijk niet hcelemaal als in vredestijd. !ou" De levensmiddelen hebben lot nog loe niet de ontbroken.'ln 't Eikenboomtje komt de kaart-;'ls partij nog dagelijks bijéen. De bekende speler lro- yieugels is er steeds bij. an® _ in de laatsle maanden zijn alhier over-1 leden: Mathieu Beertens, 18 j., dorp ; Albert Berghs en Mejull'er Berghs, dorp; Jan Houben, i,1'1"- dorp; Antoon Hansen, dorp; De heer en madame Thielens ; Mejuffrouw Maria Heleveh '■'j- van Langerloo. — Verschillende Genckenaars zijn ook in 'l liuwelijksboolje gestapt : M. Jozef Lantmeters ha met Mejuffer Maria Reijnders van Hasselt; ? / m M. Bemy Remans met Mej. Louisa Tliielens; M. Léo Metten met Mejulfer Liske Dello ; M. Jan Dello met Mej. M. Dullers ; M. Dumont e! met Mej. Lena Willems en M. Joz. Bollen van nl Sledde'rloo met een juffrouw van Bolré. Geyslingen. •s- Huwelijk. — Wij vernemen dat er liuwe-lijksbeloften bestaan tussçhen Theodoor Flor-quin en Sibylla Gorissen. n, Groolc-Brogel. 'e De heer- II. Vani Mierloo is in 'l huwelijk gs getreden met meiuffrouw Cornelissen van 'r~ Opitter. - Onzen jonge koster Jaak Drieskens is scliiclijk overleden. Hamont. ^ De Moll'en hebben hier in 't begin van Juni je de volgende personen aangehouden : M. L. n Keunen, burgemeesler, en zijn twee zonen, mejulfer Keunen, zuster van den burgemees-ter, den E. II. Ballings, leeraar aan bel college van Neerpelt; den overste van de >p school der Broeders ; twee zuster uit bel rd nonnenklooster bij de stalie; M. Isidoor Gie-3 len, hotelhouder bij de statie ; den veldwach-in ter Adrien Willekens ; den werkman Op't Boodt ; de vrouw van den werkman C. Vos. j(| Al de aangehoudenen zijn naar de gevangenis n van Maeseyck en vandaar naar Hassell ge-braclil. Zij worden bescluildigd jongelingen geholpen te helpen oui over de grens leigaan. hassell is JJugerlijke stand tôt 1 Juni, 1917. II- ( eboorlen : Mann. 10 ; Vrouw. 5. w tyverlijdèns: Beeken Catharina, echtgenoote °" Mo'ubris Henricus, huishoudster 32 j., Rid-derstraat 10; Hennaut Ludoviciis-Joseph, zoijideroéroep 8,") j., Leopoldsplein 12; Jan >i, Pa/rthoens, leerling in 't St-.loz.ef 's College, k, 14,'j- ; Reners Antonius-Joseph-Gustaaf, kleer-)ii ii?,|'^er,;i 3.1 i.- Rotormarkt 29; Stas Anna-Ma-ve tliîlnis, echtg. Hermans Joaiiius-LiKtovicus, l ; z. ib. 70 j., Gulfenslaan ; Warnits Anna-Maria, ii- eciitg. Vermesen Joseph-Andreas-IIubertus, ■ n huishoudster 29 j., Boomkesslraat ; Polus M: ria-Elisa-Hendrika-IIelena, zonder beroep lc_ 20'j. Curingerstw.;Hermans Joannes-Henricus, »r scîirijnwerker 56 j., Demerstraat ; 2 kinderen 'I onder de 7 j. et Huwelijk : Edward-LodeWijk Decreton, met Charlotte-Marie-Louisa Belles. i w Duilschè methoden. — De heer Nys, voor et den oorlog recliter te Hasselt, is overleden. ni Twee maanden na hem slierf zijn echtgenoote. en Vreemd geval ! twee dagen na de begrafenis van mevrouw Nijs, werd de zoon, een kleine knaap uit liet vaderlijke huis verbannen. De r_ Duitscliers liadden al zijne goederen verbeurd or verklaard. ag Het gevang van Hassell. — In het g'evang van Hasselt bevindt zicli geen enkele Belg L>1. mecr, nocli als bediende, noch als gevangene. De veroordeelde Belg'en worden thans in de L.n oude weldadigheidsbureelen opgesloten. Tôt ln heden weet men nog niet toi welk doel het L,(| gevang van Hasselt zal gebruikt worden. 5ij Het garnizoen van Hassell. — Het garnizoen m van Hasselt bestaat thans uit 2000 soldaten. iet Deze zien er zeer terneergeslagen uit; zell's re beginnen zij te wanhopen en reppen geen enkel woord meer van overwinning. en De bevolking van Limburg is vol vertrou-■e- wen in de naaste toekomst. 1- Een nieuwe nijverheidstad. — Het provin-iij ciaal bestuur van Limburg heeft denleehnis-im chen dienstderprovincieopgedragenplaniien de te vervaardigen voor eene overgroole nijver-en heidsstad. Deze morderne stad zal aan aile li- verlangen voldoen wat aangaat het gemak en en de gezondheid. Zij zal in liet mijngebied n. worden opgeri.pht. Ueber ailes. — Naar « Les Nouvelles van Maestricht» mededeelen, hebben de Duit-J|e scliers te Hasselt volgend bericht uitgeplakt. m « Het is aan de inwoners verboden Duit-a( sehe bankbiljetten aan Duitsche soldaten te p toonen om te vragen of zij wel geldig zijn. ()_' Aile Duitsche bankbiljetten in Belgie in omloop, zijn geldig. Onnoodig dus le onder-zoeken of zij eclit of valsch zijn...!!! , Benoeming. — Wij vernemen, dat de E. H. Kann. P. Noelmans. bestuurder van he,t (': St-.lozel's-C.ollege 0111 gezoïidheidsredenen zijn ,1 ohtslag genomen heeft en een welverdiende rust gaat genieten. E. Heer Noelmans stond cr sinds meer dan 30 jaar aan 't hoofd 'dezer belangrijke onder wijsinricllting, waarvan 'i'- hij de eerste bestuurder geweest is,en die hij M'l tôt een buitengewoonen blôei heeft weten te n> brengen. De talrijkc oud-studenten van het 011 St.-Jozefs-College, welke in de rangen van en ons dapper leger strijden zullen met leed-wezen venemen, dat hun oud-bcstuurder l't afgètréden is. M's ' )e E. Heer Noelmans was een bekwaam lt ; ('pvoedkundige en wërd door iedereen ge- s; acht 0111 zijne rechtscliapenheid en zijn a; eerlijk karakter. nt Tôt zijn opvolger is aangesteld de E. II. 111 Engelën, bestuurder van het St.-Lambertus-College te Peer, Deze heeft scliitterende philologisehe studiën afgemaakt aan de Universiteit te Leuven, hij is een 11 i 11 k e spreker en was verschillende jaren voorzilter 1 van den Limburschen Studeïitenbond. Eerlijke vinder. — Louis Celis, meester-schaliedekker, wonende in de Walputstraat, jfc vond Zondag, op de Hoogstraat, een porté-111 feuille met eene soin van 31 fr. alsmede eene eenzelvigheidskaart op naam van Jos. Cort-is bouts, van Zolder. De brave man ging aanstonds zijne vonsl op liet politiebureel neerleggen. Een uur later was liet verlorene j in het bezit van den eig'enaar terug. I Overlijden. — I11 't begin van Juni overleed n> alhier in den ouderdom van 56 jaar, de heer >s! Jan Hermans, niëester-schrijnwerkcr, echtg. e[ van Maria Martens. De plechtige begrafenis je had Vrijdag 6 Juni onder een talrijken toeloop et van deelnemende vrienden en kennissen je_ plaats. 11_ Bestraffing. — Sedert einde Maart 1917 zijn >[ er uit Hasselt 9 jongelingen van den ouder-)S dom van 17 tôt 20 jaar zonder toelating weg-,is gegaan en zijn sinds dan niet weder gevat ft,_ geworden. Onder deze zijn 7 sludenten van jn de onderwijsgcstichten der stad. O111 deze n overtreding te stralfen, verplichten de Prui-sen de stad aide herbergen, kolliehuizen en openbare vermakeiijkheden voor den gan-schen dag en gedurende 3 weken te sluiten ; ook mocht er gedurende (lien tijd geen en-kele inwoner tussclien 9 uren 's avonds en (l 5 uren 's niorgens op straat komen. h, Tentoonslelling. — Wij spraken in ons vorig 111 nummer over de tentoonslelling van de wer-je, ken der krijgsgevangenen. Deze is opperlest >i- gelukt en de toeschouwers konden met ont-a_ roering de kunstwerken van bunne al'wezige IS, dlcrbai eil ï)e wonil'eTen. Mee.sïal Zijî. bel ia, gesehilderde tafereelen, gegrepen uit de omis, géving der kunstenaars : prachtigportret van us een Rus door Bonaert ; beeltenis van een ep Schot door Grislain ; « Onze Laurent » door is, Langaskens, die vcle werken Ievert en wiens en « Rust in Vrede » een wezenlijk aangrijpen-den indruk maakt. Men bewonderde ook een lel groot aantal beellenissen van gevangenen, tafereelen van huiselijk leven, gezichten van stad, land en dorp, praçhtige lichtelfekten, 01 sclietseti van allerlei aard. Geen enkel (lier ■'i. Werken getuigde van ontinoediging of ver-zwakking ; zij biedeii het troostvol scliouw- m spel van gezonde kraclit en eigenwaarde. ne a [)e Houpperlingen. rd Burgerlijke stand loti Juni, 1917. Geboorten. — Mann. 7 ; vrouw. 3. n<1 Huwelijken. Vanmeer II. R. Gust. met Loix ,|H Maria Gert. ; Dignef Fr. L. Walt, met Vàn-1(T meer Maria M. Hendr. ; Driesen Jan Jos. met (|t! Driensmans Maria Cecil. ot Overlijdens. — Derwae Maria J. 19 j. ; Van-iet schoenbeek Gérard Gustaaf 57 j. ; Wijnants Hubert 50 j. ; Vananroye Christina 36 j. ; Peeters Maria J. 44 j. ; Vanmaal Maria A. Jos. 66 j. ; Helaers Maria L. Hub., woonaclitig te j|s Luik, 16 j. ; Benaets Maria Jos. 2 d. ; Goene-en grachts Maria Josephina 37 d. \ Jesseren. m- Huwelijk. — Zatcrdag, 5 Mei werd het huwelijk gevierd van mejulfrouw Hubertine n- Willems met den heer Ilendrik Cunan, han-is- delaar van Werm. 's Maandags boden de jon-en gelingen van Werm een prachtigen ruiker ;r- aan de jonggeliiiwden aan, waar dan ook een [le flink glas op gedronken werd. ak Klein-Gelmen. e(' De heer Jos. Dandois, geneesheer te Antwerpen, is in den ouderdom van 47 jaar an overleden. lt- Lanaeken. Gouden bruiloft. — Maandag 30 April 1.1., i " vierde de geachte familie Peter Vossen en , ' zijne dame Eerlings bunne gouden bruiloft. L"' De inwoners van Lanaeken deelden oprecht 111 in de vreugde der achtbare jubilarissen en 1 " dezer familie. T[ Volkssoep. — Ilet werk der volkssoep gaat '■ hier goed voorùit, dagelijks bekomen hier ruim 1700 personen een voedzaam middag-•l.n ma al. Lommcl. ei. Uittreksel uit een onlangs ontvangen brief: an Onze geachte dorpsgenoot Marlinus Eyck-,jj boit werd over eenige weken door de Duit-(t; scliers aangehouden en gevankelijk naar , lt,[ Brussel gevoerd alwaar hij veertien dagen ;ln later overleden is. ■d- — Werden door de Moll'en aangehouden ; er Vrouw Verbiest en docliter ; Jozcf Van Lim-bergen en zijne vrouw ; Ilelena Vilrokx : 1111 Mme de Wwe Bressers met hare docliter en ,'e- dienstmeid. 'Ù,.. XV') ' M 0 E D GEDULD — VER T R OUWEN — en K O P BOVEN Nummer 14, Maand Jt^^aM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes