Ons Limburg

1885 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Septembre. Ons Limburg. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2mt3g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 2S FOEGELATEN DOOR DE M! LIT AI RE OVERHEID Maand Sepcember 19ÎÔ ^oed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a K ring der Limburgers » REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NI ET VERG-ETEN ! Aile e ers te ZONDAGEN van de maand, VERGADERING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne », eerste verdieping, rue Ed.-Larue, i4, îegenover de Mairie), LE HAVRE. MEDEDEELINGEN Wij herinneren nogmaals dat aile veran. deringen in het adres, on>s onmiddellijk moeten bekendgemaakt worden en de nieu-we leden tanne geboorte- en woonplaats moeten aanchiiden. NIEUWS UIT LIMBURG AALST IN HASPENGOUW Tooneelfeest. — Een liefdadigheidsfee;-, voor de gevungene soldaten lieeft plaats.ge-had bij de Wed. Vandersmissen. Voor ee' bomvolle zaal voeiden de nieuwe speler's; versterkt door een paar veteranen, 4 kluch-ti.se bhjspelen op. AltKEN Uitvaart. — Alhier lieeft een .plechtige uitvaart plaats gehad tôt zielerust van- onzen dorpsgenoot Gregoor Vaes, soldaat bij het 7e linieregiment. gesneuveld op het vekl van eer te Dixmuide, den 7 November 1917. BILSEN Tooneelfeest. — Op 12 Juni 1.1. werd «1-hiej- een tooneelfeest gegeven door « De Ro. zeknop » van Hasselt, met de medewerking van Mev. Willem se-Daniëls, van Antwer-pen, en Mej. Louise Coemans, van Hasselt. Het drama « Bloemeken » en liet blijspel « Per Exprès » werden goed opgevoerd en ooastten veel bijval. BOEKRIJCK Ongeval. — Jozef Cryns, van Klotsbroek, die aan de uitbating der bosschen van Boek-rijck werkzaam is, kwam met het reôhter-been onder een \ oortrollenden wagen en werd erg eekwôtst. BORGLOON Sterfgeval. — Een kaart uit Borgloon meldt ons het afsterven van Mev. Loix. echtgenoote van den deurwaarder. Ze stiefl in het kraambed ; haar kindje wordt ge-voed door Mev. Jos. Henquinez. Eenig nieuws. — Appelen en peren zijr totaal mislukt, er is weer een ziekte in d< boomen gevallen. — Het electrisch licht is geplaatst en ieder hu'ishcraden vindt- bel prachtig en gemakkelijk. BREE Huwelijk. — Wij vernemen met genœger het huwelijk van den heer Jozef De Qeeve. onderwijzer te Bree, thans korporaal in he krij-g'sgasthuis te Auberville, met Mej. Marie Fondu, onderwijzeres te Auberville, vroe-ger te Lobbes (Henegouwen)^ Onze harte-lijke gelukwenschen aan 't jonge echtpaar ! Onderscheiding. — Wij vernemen dat de heer Claes Jacques, inwoner van Bree en tolbeambte in de provincie Antwerpen, net militaire eereteeken der 2e klasse ontvangen lieeft. Onze welgemeende gelukwenschen it Ongeluk. — De tienjarige Jan Peters klom tegenover de gemeenteschool op een boom om een vogelnest te rooven. Een tak scheur-en de jongen viel op de straatsteenen neer ; eenige uren later was ihij een lijk. Men begrijpt de droefheid van dit gezin, waarvan de vader sinds 4 jaren onder de wapens is. BRUSTHEM Veroordeeling. — De genaamde August N..., handelaar te Sint-Truiden, die op ^5 Mei 1.1. een diefstal in de kerk pleegde, is met 6 maanden gevangenis gestrafi gewor-den. Zijne medepl; Migen heeft men niet kunnen vinden. DIEPENBEEK Sterfgeval. — Op 23 Mei is alliier overle-den Mme Mathieu Coulonval, geboren Glas-tine-Louise Servais, geboren te Mont-sur-Marchienne, den 13 Januari 1856. De plechtige lijkdienst had onder een grooten volks-toeloop plaats. Huwelijk. — Op 22 Mei is alh'ier het huwelijk voltrokken van Louis-Jozef Vanden-houdt, landbouwer, met Maria-Jozefina Bun. tinx, zonder beroep. Brand. — Over eenigen tijd brak er brand uit bij den landbouwer Gérard Lemoine. Dank aan het moedig optreden der pompiers, onder leiding van Louis Massoels en Paul Gyselaers, was aile gevaar spoedig geweken. Diefstal. — In de weide van den heer Jan Machiels, schepen, gehucht Rôye, hebben behendige dieven onlangs een paard gestolen.Van den landbouwer Willem Bo'rmans--Frederix werd eveneena een paard uit de we'ide gehaald. Van de dieven is er geen snoor te vinden. EYSDEN Ongeluk. — De werkman Th. Ramakers kocht een dragende geit voor 500 fr. Onge-lukkiglijk stierf ze na het lammen. Huwelijk. — Er bestaan huwelijksbeloften tusschen M. Theodoor Niessen en Catherina tti ol.'ûn EXEL Groote boschbrand. — Er is een aanzien-lijke brand ontstaan in de bosschen toebe-hoorende aan den Belgischen Staat. De brand strekte zich uit op het grondgebied der gemeenten Exel, Overpelt en Lommel. Honderden arbeiders en lieden der streek N'OUBLIEZ PAS ! Tous les premiers DIMANCHES du mois, REUNION à notre local habituel : « Grande Taverne », premier étage, rue Ed.-Larue, 14 (en face de la Mairie), LE HAVRE. kwamen om den brand te beperken. Dit duurde een halve week; ongeveer drie vier-kante kilometers bosch zijn totaal vernield. De schadij is onmogelijk te schatten. FAHL-MEER Diefte. — In den nacht vôor onze jaarlijk-sche kermus braken dieven in den kelder van M. P. Kleinstraat en namen er aile mondbehoeften en zelfs ook de taart mede. 't Was e< a droevige kermis voor dit gezin., Twee d .gen later braken er dieven in het huis der ;;ebroeders M... en namen er een twintigta. hennen mede. ,'t Ergsle was dat de soortl' kens van Evrard cç bij waren. GZNCK Een dievenbende aangehouden. — Sedert dat drie koolmijnmaatschappijen hunnen uitbatingszetel te Ganclc hebben^ worden alliier de stoutmoedigste diefstallen ge-pleegd.Pinkstmaandcig' werd er met klaren dag bij Hendrik Colp'in- Klotsbroeck al het lijn-waad en vele kleedingstukken gestolen. 's Nachts haalde men een vet kalf uit bij de weduwe Brants, Hasseltschen steenweg. Eindelijk, na veel andere diefstallen, werd de hand gelegd op 11 dieven. Drie koolput-ters, waart-usschen een Italiaan en eea Franschman, aile drie rond Luik wonende, maakten deel u:it van de bende. GODSCHEID Diefstallen. — Bij den landbouwer Ma-chiels-Holsteens werden in 't voorjaar al de aardappelen, een hoeveelheid meel en de zondagskleeren der kinderen gestolen. Bij Willem Speelmarrs-Bas, te Boekrijck, werden al de hennen gestolen. GORS-OP-LEEUW Uitvaart. — Alhier had een plechtige lijkdienst plaats tôt zielerust van Pierre-Michel Grommen, soldaat.bij het 14° linieregiment, gesneuveld aan den IJzer en op het kerkhof van Veurne begraven, den 5 November 1917. HASSELT Burgerlijke stand. — Geboorten : Man-nelijk, 14 ; vrouwelijk, 13. • Huwelijken : Joseph-Lambert Briers met Bertha Verheyen - Joannes Bijloos met Ma. ria-Barbara-Theresia Gox ; Jos.-Ant. Konix met Leopoldma-Jeannette Missotten ; Jules Crevits met Zoé-Maria Devos ; Julianus-Franciscus-Maria This met Blanche-Joanna-Maurice-Maria Hoex ; Hub. Tydgat met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes