Ons Limburg

2246 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. Ons Limburg. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m32n58dx80/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

J*ieaw$bîad aitgegeverç door der) « KFipQ der kirpburgeF^ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGSTEST ! I Aile EERSTE ZONDAGEN van de maaxid, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : I « Grande Taverne, » Ie ver-I dieping, rue Ed.-Lame, 14 I (tegenover de Mairie,) Le I Havre I Mededeelingen BERICHT De heer Eug. Quaedvlieg, rue Jules-Le- ■ oesne, 18, Le Havre, verzoekt de soldaten H van Geystingen-Ophoven, welke op het front H zijn, hem hun naam en nauwkeurig adres bekend te maken. Hij moet hun een belang- ■ rijke mededeeling doen vanwege den heer H Greefken, uit San-Francisco. Wij herinneren nogmaals dat aile veran-deringen in het adres ons onmiddellijk moeten bekendgemaakt worden en dat de H nieuwe leden hunne geboorte- en woonplaats H moeten aanduiden. ■ Nieuws uit Limburg ■ BORGLOON Op het einde van Januari 1.1. ging de ge-naamde Henri Rubens (Henri va.n Clara) I .* naar het bosch van- Hex om eenige takken te rapen. Hij werd aangehouden door den boschwachter welke hem met de kolf van zijn geweer zulke slagen toebracht, dat hij « ■ eraan bezweken is. Deze betreurenswaardige daad heeft gansch de familie Rubens-Berckenbosch in droefheid gedompeld en ons lief stadje ■ Loon in opschudding gebracht, want Henri werd geacht en geprezen van al zijne me-deburgers.De begrafenis heeft op 2 Februari 1.1. H plaats gehad onder eenen grooten toeloop van volk. De jonge student Jozef Smets heeft eene indrukwekkende redevoering uit-gesproken. De fanfare Ste-Cecilia en de tooneelmaatschappij « Nut en Vermaak » i- ivaarvan Henri een der getrouwste leden . was, waren ook vertegenwoordigd. * — Justin Van Ormelingen, die gedurende den oorlog in het huwelijksbootje is gecre- - den met Jeanneke Glaes, werkt goed voor "* het vaderland: reeds een tweede jonge zoon p « uit het jeugdig paar geboren. Bravo J ustin ! — Norbert Billen en Marie Haling heb-ben ook al eene jonge dochter gekocht. - — In Loon hebben de burgers niet te veel te klagen; de fruithari'del laat de be-volking veel geld verdienen. ■ . BREF, ^ Wij vernemen uit Weerc (Holland) het ^ overlijden van den heer Gérard Roothans, groot-industrieel te Bree, die in 't begin van den oorlog naar Weert uitgeweken was. el De afgestorvene, ongeveer 60 jaar oud, was de zwager van den heer Martens, bur-gemeester onzer stad. n_ Hij was ridder in do Leopoldsorde, Lid jk van vele vereenigingen. Groot was zijn deel in aile sociale, liefdadige en godsdienstige ,ts werken. Een roerende lijkrede werd uitgesproken aan het graf door den heer Edouard Jans-= sens. Een overgroote schare volgde de lijkbaar kerk- en grafwaa.ros. Wij bieden aan zijne gegerbiedigde gade en aan zijne achtbare familie ons innig rouwbeklag aan. ;e_ EELEN a) — an en Men meldt het overlijden van Mevr. Main thieu Diris en Mevr. Raymond Dillen. tij — Ziin in het huwelijksbootje gestapt : M. Louis Van Oeteren, landmeter, en Me-;ft juffer Maria Martens. in — Een paar honderdtal nieuw aangeko- Ije men vluchtelingen uit West-Ylaanderen, Lri vooral uit de omstreken van Thouroui, zijn îe- hier bij de burgers gehuisvesc. Een pijnlijker stoet van ellende en door- .1. stane ontberingen, kan zich geen menschen-i op verstand voorstellen. i ■ *Js N'OUBLIEZ PAS ! jvv> Tous les PREMIER^~DI-i MAlSlOHES du mois RÉU-B NION à notre local habituel « Grande Taverne », i" '' étage, rue Ed Larue, 14 (en 3 face de la Mairie,) Le Havre. 3 EXEL Wij vernemen het huwelijk van Renckens Jan, 30 jy xr oud, met Weyen Maria, bei-den dezej; -''-"ueenfce. GENCK t Hier gaat eene groote nijverheidsschool , gesticht worden; 't zal eene door en door 1 Vlaamsche zijn. i GINGELOM In Deœmber 1.1. heeft een zware brand gewoed op de kasseide bij M. Princen: zes runderen en 9 varkens wérden de prooi der 1 vlammen. e — Het is duchtig winter geweeso. De ther-mometer daalde tôt 20°5 beneden het vries-a punt en de sneeuw bereikte een gemiddelde dikte van 41 oentimeters. Den 9 Januari lag de sneeuw sinds eene maand en de brandie stof is zoo raar. Al de scholen zijn geslo-ten, gebrek aan kolen, en wanneer ze zullen e geopend worden weet men niet. g HAMONT De juffrouwen Rijoken, zusters van den vroegeren kapelaan van Maeseyok, die se-dert eenige weken in de gevangenis opge-_ sloten waren, zijn losgelaten en te Hamont teruggekeerd. HASSELT >- De « Vereenigde Tooneelliefhebbers » heb-i, ben veel bij val gehad met een opvoering n van « Elza », ten bate van de noodlijdenden der stad. Een som van ruim duizend frank r- is voor het goede doel afgedragen geworden. i-i — De Vlaamsche maatschappij « Leesg -I zelschap » schrijft jaarlijks een letterkun- MOED — GEDULD — YERTROUWEN — en KOP BOVEN Nummer "2,2 toegelaten door de militaire overheid Maand Maart 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes